నిత్యము నిలిచియుండే సంఘమును కట్టుట
క్రొత్త నిబంధన సంఘమును కట్టుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Building A Church That Remains
Building The New Covenant Church

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు