మన స్వంతమును వెదకుటనుండి విడుదల పొందుట
క్రొత్త నిబంధన సంఘమును కట్టుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

Free From Seeking Our Own
Building The New Covenant Church

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు