దేవునికి అత్యధికముగా ఇచ్చుట
క్రొత్త నిబంధన సంఘమును కట్టుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Religious or Spiritual

Giving God The Maximum
Building The New Covenant Church

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు