దేవుడు మనలను క్రీస్తు శరీరము(సంఘము)లోనికి నడిపించును
క్రొత్త నిబంధన సంఘమును కట్టుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

God Leads Us Into Christ's Body
Building The New Covenant Church

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు