పరిశుద్ధాత్మయొక్క ఫలము మరియు వరములు
పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి యుండుడి

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   ఆత్మతో నింపబడిన జీవితం

The Fruit And Gifts Of The Spirit
Be Filled With The Holy Spirit

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు