పూర్ణ హృదయముతో వెంబడించే శిష్యులు అవసరము
క్రొత్త నిబంధన సంఘమును కట్టుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Wholehearted Disciples Required
Building The New Covenant Church

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు