ఓ నా కుమారులారా! వినుడి

వ్రాసిన వారు :   జాక్ పూనెన్
    Download Formats:

అధ్యాయము 0
పరిచయం

నా కుమారులు అవివాహితులై మరియు చదువుల నిమిత్తమును మరియు ఉద్యోగ నిమిత్తమును దూర ప్రాంతములలో ఉన్నప్పుడు నేను వారికి వ్రాసి పంపిన ఈ-మెయిల్స్‌ ఈ పుస్తకములో ఉన్నవి. ఆ సమయములో వారు యౌవనస్తులైయుండి మరియు 30 సంవత్సరములలోపు వారైయున్నారు.


దేవునియొక్క ఉపదేశములో నీ పిల్లలను పెంచవలెనని తండ్రులకు చెప్పబడియున్నది. కాబట్టి ప్రభువైన యేసు యెడల వారు మొదటిప్రేమను కలిగి ఆయనకు అంకితమగునట్లు దేవునివాక్యములో నుండి వారికి కొన్ని విషయములను వ్రాసితిని. ''వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము'' నుండి యౌవనస్తులు కాపాడబడుటకు దేవుని వాక్యములోనున్న సత్యములో వారు స్థిరపరచబడవలెనని నేను కోరియున్నాను (మత్తయి 16:4). మరియు వారు దేవునిసత్యమును ఇతరులతో ఖచ్చితంగా పంచుకోవలెనని కోరియున్నారు.


కొన్ని సత్యముల యొక్క ప్రాముఖ్యతను బట్టి నా మెయిల్స్‌లో వాటిని అనేకసార్లు పంపియున్నాను. అందువలననే క్రొత్త నిబంధనలో కొన్ని విషయములు అనేకసార్లు చెప్పేవాడను. పరిశుద్ధత, మన సిలువనెత్తుకొని వెంబడించుట మరియు జయ జీవితము గురించి ఈనాటి క్రైస్తవ్యములో ఎక్కువగా చెప్పబడుటలేదు గనుక వాటిని గూర్చి మరలా మరల చెప్పాను.


ఆ కాలములో కెసెట్స్‌లో ఉన్న నా ప్రసంగములను క్రమము తప్పకుండా వినమని చెప్పాను. ఈనాడు మీరు ఆ ప్రసంగములను యూ ట్యూబ్‌లో మరియు సి.ఎఫ్‌.సి వెబ్‌సైట్‌లోను వినవచ్చును.


ఈ పుస్తకములోని ఒక అధ్యాయములో వారు వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకొనుట మరియు వివాహము చేసుకొనుట గురించి చెప్పాను. ఆ అధ్యాయములో నేను వివరించిన రీతిగా ఆ నలుగురు నా సలహాను విని మరియు దైవభక్తిగల అమ్మాయిలను వివాహము చేసుకున్నారు. దీనిని బట్టి నేను ప్రభువుకు ఎంతో వందనస్తుడైయున్నాను.


దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన విత్తనమునే నేను నాటియున్నాను. దేవుడే ఆ విత్తనాలకు నీరుపోసి, అవి పరిణితి చెంది మరియు వారి జీవితములో ఫలములను తెచ్చినవి. వారి జీవితములో పనిచేసినందుకు నేను దేవునినే మహిమ పరుచుచున్నాను.


ఇందులోని అనేక పత్రికలు 25 సంవత్సరముల క్రితమే వ్రాసియున్నాను. నా అభిప్రాయము ఇప్పటికి అలాగే ఉన్నది మరియు నేను వ్రాసిన దానంతటికి కట్టుబడియున్నాను.


నా యొక్క ఈ-మెయిల్స్‌ అన్నిటిని ఇక్కడ ఇచ్చియున్నాను. అయితే శీర్షికలు, తారీకులు, శుభాకాంక్షలు మరియు పేర్ల వలన ఉపయోగము లేదు గనుక ఈ పుస్తకములో నుండి వాటిని తీసియున్నాను.


చదువుటకు సులభముగా ఉండు నిమిత్తము మాత్రమే అధ్యాయములను విభజించియున్నాను. ఒక అంశమును బట్టిగాని లేక క్రమ పద్ధతిలో అధ్యాయములు చేయబడలేదు.


నా కుమారులకు వ్రాసినదానంతటిలో 90 శాతం యౌవన స్త్రీలు కూడా అన్వయించకొనవచ్చును. కాబట్టి వారు కూడా ఈ పుస్తకమును చదువవచ్చు.


అనేక అంశముల మీద నేను వ్రాసిన మెయిల్స్‌ ఈ పుస్తకములో ఉన్నవి. గనుక నెమ్మదిగా చదవండి. కేవలము ''పాలు'' మాత్రమే కాక ''బలమైన ఆహారము'' కూడా కలదు. కాబట్టి నేను చెప్పునదేమనగా, మీరు రోజుకు ఒక అధ్యాయము మాత్రమే చదివి మరియు అందులో ఉన్న సత్యములు అన్నీ అనుభవించునట్లు మీరు ధ్యానించవలెను. ఇక్కడ చెప్పబడిన లేఖనములన్నిటిని చదివి, ధ్యానించవలెను. ఆవిధంగా కొద్ది కాలములోనే మేలు పొందునట్లు మీరు మార్పు చెందెదరు.


ఈ పుస్తకము చదువు యౌవనస్తులందరు ఆశీర్వదించబడవలెనని ప్రార్థించుచున్నాను.
బెంగళూరు


జాక్‌ పూనెన్‌


జనవరి 2017


అధ్యాయము 1
అధ్యాయము 1

నీవు ప్రభువైన యేసు యొక్క శిష్యుడవైనప్పటికి, అందరికి ఉండినట్లుగానే నీ జీవితములో కూడా ఒడిదుడుకులు ఉండును. అయినప్పటికిని, శిష్యులుగా ఉండవలెనని నీవు తీసుకొనిన నిర్ణయములో మార్పు ఉండదు. ఆత్మీయముగా ప్రభువైన యేసును వివాహము చేసుకొనుటకు మరియు నిత్యత్వానికి ఆయనను వెంబడించుటకు నీవు కోరికొనియున్నావు. ఆ నిర్ణయము విషయములో నీవు ఎన్నటికిని వెనుదిరగవద్దు. నీ వ్యక్తిగత లాభం కొరకు గాని లేక స్వార్థముతోగాని ఈ నిర్ణయమును తీసుకోలేదు గాని ప్రభువు నీ కొరకు చేసి ముగించిన అంతటిని బట్టి కృతజ్ఞతతో ఆ నిర్ణయము తీసుకొనియున్నావు. మొదటిగా ఆయన నిన్ను ప్రేమించియున్నాడు గనుక ఇప్పుడు నీవు ఆయనను ప్రేమించెదవు.


నీతిమంతుల మార్గమువలె నీవు మహిమలో నుండి అధిక మహిమలోనికి నడిపించబడుటయే నీ యెడల దేవుని యొక్క చిత్తము (సామెతలు 4:18). కాబట్టి ఒక్కొక్క సంవత్సరము గడిచే కొలది నీవు పవిత్రతలోను, దీనత్వములోను మరియు ప్రేమలోను ఇంతకుముందున్న దానికంటే అంతకంతకు వృద్ధిని పొందెదవు. ఇదియే మన గురిగా ఉండవలెను.


రాబోయే కాలములో దేవుని సంఘములో పరిచర్య చేయుటకు ఆయన నీ కొరకు పరిచర్య కలిగియున్నాడు. కాబట్టి నీ జీవితకాలమంతయు పవిత్రత, దీనత్వము మరియు ప్రేమయే నీ గురిగా ఉండవలెను. ఎందుకనగా అపవిత్రమైన లేక గర్విష్ఠులైన పాత్రలను దేవుడు వాడుకొనడు. ఆత్మపూర్ణులై, మండే పాత్రలుగా ప్రభువు మిమ్మును చేయును గాక. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు దేవునికి ప్రార్థించుడి మరియు దేవుని యెడల భయభక్తుల విషయములో, దీనత్వము విషయములో ఎల్లప్పుడూ అంతకంతకూ లోతుగా స్థిరపడవలెను (సామెతలు 22:4). ఆయన యెడల భయభక్తులు గలవారిని దేవుడు కాపాడును మరియు దీనులకు ఆయన కృప నిచ్చును.


నీ యొక్క భావములు మార్పుచెందుచుండును గనుక ఎల్లప్పుడూ వాటి మీద ఆధారపడలేవు. దేవుని పక్షమున ఉండవలెను. నీవు తీసుకొనిన నిర్ణయము నిజమైన ఆత్మీయతయైయున్నది కాబట్టి నిరాశ పడకుండుటకు నీవు తీర్మానించుకొనుము. నీవు పాపములు ఒప్పుకొనిన వెంటనే యేసు రక్తములో కడుగబడెదవు గనుక యేసు రక్తమును బట్టి అపవాది యొక్క నేరారోపణను జయించుము (పక్రటన 12:11).


ప్రభువైనయేసు చేత అంగీకరించబడినవారు:


మన అందరియొద్ద నుండి ముఖ్యముగా దేవుడు యథార్థతను కోరుచున్నాడు. కీర్తన 51లో (దీనిని లివింగ్‌ బైబిలులో చదవండి), ఒక స్త్రీతో వ్యభిచారం చేసి మరియు భర్తను చంపిన దావీదు యొక్క హృదయవైఖరిని బట్టి దేవుడు అతనిని అంగీకరించియున్నాడు. కాని సౌలు చేసినది చిన్న పొరపాటువలె కనబడినప్పటికిని మరియు అతడు మనుష్యుల ఘనతను కోరియున్నాడు గనుక దేవుడు అతనిని విసర్జించియున్నాడు (1 సమూయేలు 15:30). కపటము మరియు వేషధారణ పులిసిన పిండివలె ఉండును. వాటిని ఎక్కువ కాలము దాచలేము. ఇప్పుడు కాకపోయినను తరువాత అయినను అవి బహిర్గతమగును. అన్నిటికంటె ఈ రెండు చెడ్డవాటి గురించి ఎక్కువ జాగ్రత్త పడవలెను.


ప్రభువైన యేసు భూమిమీద ఉండినప్పుడు కొందరు ఆయన యొద్దకు రాలేకపోయిరి.


పరిసయ్యులు - వీరు స్వనీతిపరులును, ఇతరులను తృణీకరించువారును మరియు తమనుతాము సమర్థించుకొనువారు.


శాస్త్రులు మరియు వేదాంతులు వారియొక్క తెలివితేటలను బట్టియు మరియు బైబిలు జ్ఞానమును బట్టియు గర్వించెదరు.


ధనవంతుడైన యౌవనస్థుడు అతడు సిరిని ఎంతో ప్రేమించి మరియు ప్రభువైన యేసు విడిచిపెట్టమనిన దానిని విడిచి పెట్టలేదు.


శిష్యులు కావాలని కోరేవారు (లూకా 9:59 - 62) వారు వారి బంధువులతో ఎక్కువ సంబంధం కలిగియున్నారు.


ప్రభువైన యేసు యొద్దకు సులభముగా రాగలిగిన వారిని చూచెదము:


వెళ్ళగొట్టబడిన కుష్ఠురోగి (మత్తయి 8:1 - 4)


వ్యభిచారము వలన పట్టబడిన స్త్రీ (యోహాను 8:1 - 11).


ప్రభువును ఎరుగనని మూడుసార్లు బొంకిన పేతురు (యోహాను 21:15 - 17)


రోమా శతాధిపతి (మత్తయి 8:5 - 13)


ఒక కనాను స్త్రీ (మత్తయి 15:21 - 28)


చివరి ఇద్దరు ఇశ్రాయేలీయులు కారు కాని సువార్తలలో ప్రభువు ఈ ఇద్దరి యొక్క గొప్ప విశ్వాసమును మాత్రమే బహిరంగముగా కొనియాడిరి. ఈ వాక్యభాగములు మీరు చదివి మరియు వారి లోతైన దీనత్వము, ప్రభువు యెడల వారి వైఖరిని గమనించుడి. గొప్ప దీనత్వమునకు మరియు గొప్ప విశ్వాసమునకు ఎల్లప్పుడు సంబంధమున్నది. ఆత్మవిషయమై దీనులైన వారు ప్రభువు యొద్దకు వచ్చెదరు మరియు పరలోకరాజ్యము అటువంటి ప్రజల యొక్క సొత్తైయున్నది. ఈ విషయమును మీ జీవితకాలమంతయు గుర్తు పెట్టుకొనుడి.


నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట:


అనేకమంది దేవునియొక్క బిడ్డలు ఎల్లప్పుడు నేరారోపణ కలిగించే భావనలో ఉండుటవలన, దేవునియొద్దకు ధైర్యముగా రాలేక పోవుచున్నారు. నీవు నీ పాపమును ఒప్పుకొని మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసముంచియున్నావు గనుక దేవునిచేత నీవు నీతిమంతునిగా తీర్పుతీర్చబడి, ప్రకటింపబడి యున్నావనునది నిశ్చయమై యున్నది.


ఎఫెసీ పత్రికలో చెప్పినరీతిగా, మనము ''క్రీస్తులో'' ఉన్నాము అనగా క్రీస్తును ధరించుకొనియున్నాము. కాబట్టి క్రీస్తు దేవుని యొద్దకు వచ్చినట్లే నీవును ఆయన యొద్దకు రావచ్చు. నీ గత పాపములు అన్నియు, అవి ఎన్నియైనను మరియు అవి ఎంత గొప్ప తీవ్రమైన పాపములైనను అవన్నియు క్షమించబడియున్నవి మరియు అవి సంపూర్ణముగా కడుగబడియున్నవి మరియు దేవుడు వాటిని యుగయుగముల వరకు జ్ఞాపకము ఉంచుకొనడు (హెబీ 8:12). ఇప్పుడు నీవు ''క్రీస్తులో దేవునియొక్క నీతియై యున్నావు'' (2 కొరింథీ 5:21).


దేవుడు నీ పాపములన్నిటిని క్రీస్తుమీద వేయుటయే కాక, ఆయన నిన్ను క్రీస్తుయొక్క నీతితో ధరింపజేసియున్నాడు. లేనియెడల దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ సన్నిధిలోనికి వెళ్ళుట నీకు అసాధ్యము ఎందుకనగా దూతలు కూడా వారి ముఖమును కప్పుకొందురు. ఇప్పుడు దేవునిచేత నీతిమంతుడుగా ప్రకటింపబడిన నీవు, నీ పాపమును వెంటనే దేవునితో మరియు మనుష్యులతో ఒప్పుకొనుట ద్వారా నీ మనస్సాక్షిని ఎల్లప్పుడూ నిర్మలముగా ఉంచుకొనవలెను (అపొ.కా. 24:16). ఆ విధముగా నీవు ఎల్లప్పుడు దేవునిసన్నిధిలో ధైర్యముగా ప్రవేశించగలవు (1 యోహాను 3:21). నీవు ధైర్యమును ఎన్నటికిని కోల్పోకూడదు ఎందుకనగా అది నీకు గొప్ప బహుమానము తెచ్చును (హెబీ 10:35).


నీ యొక్క పరలోక తండ్రిని నీవు సమీపించినప్పుడెల్లనూ నీవు భయపడకూడదు. ఎల్లప్పుడు ఆయన యొద్దకు ధైర్యముగా వెళ్ళుము. ఎందుకనగా దేవునియొద్ద నుండి ఎన్నటికిని నేరారోపణ భావము కలుగదు. ఆయన తన బిడ్డలకు బల్ల క్రిందపడిన రొట్టెముక్కలను కాక జీవాహారమును ఇచ్చును. దూరప్రాంతమునకు వెళ్ళి తప్పిపోయిన తన కుమారులను కూడా, వారు వచ్చిన వెంటనే ఆయన తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టి విందు చేయును.


పాప క్షమాపణ పొందుట మరియు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట:


సాతాను యొక్క నేరారోపణలను మనము ప్రభువైన యేసుయొక్కరక్తము ద్వారా పాపక్షమాపణ పొందుటయే గాక నీతిమంతులుగా ఆయన మనలను ప్రకటించియున్నాడని సాతానుతో ఒప్పుకొనుట ద్వారా జయించగలము (పక్రటన 12:11). పాపక్షమాపణ పొందుటయు మరియు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట మధ్య చాలాతేడా ఉన్నది. ఒక వ్యక్తి మీద కోర్టులో నేరము మోపబడి మరియు అవి ఋజువు చేయబడిన యెడల, అతడు మారుమనస్సు పొందినయెడల న్యాయాధిపతి అతనిని క్షమించవచ్చును. అతడు క్షమించబడిన పాపిగా తన తలదించుకొని కొంత సంతోషముతో కోర్టునుండి బయటకు వెళ్ళును. కాని ఆ న్యాయాధిపతి అతనికి విరోధముగా ఉన్న నేరారోపణలు క్షుణ్ణముగా పరిశీలించి, అతనిలో ఏ తప్పులేదని కనుగొని మరియు అతడు నూరు శాతం నీతిమంతుడని ప్రకటించిన యెడల అప్పుడు ఆ వ్యక్తి తల ఎత్తుకొని కోర్టునుండి బయటకు వెళ్ళును ఎందుకనగా అతనిలో ఒక్క నేరము కూడా కనబడలేదు మరియు అతడు నీతిమంతుడుగా ప్రకటించబడియున్నాడు. ఈ విధముగా దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా చేసి మరియు నీతిమంతులుగా ప్రకటించియున్నాడు. మన తలలను ఎత్తుకొనచేయువాడని దేవుడు పిలువబడుచున్నాడు (కీర్తన 3:3).


అనేకమంది విశ్వాసులు ప్రభువైన యేసు రక్తములో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చుటకు కావలసిన శక్తి ఉన్నదని గ్రహించనందున వారి తలలు దించుకొనెదరు. వారు పాపములను క్షమించే శక్తిని గురించి మాత్రమే వారు వినియున్నారు. మన పాపములను ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసుకొననని (హెబీ 8:12) దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. అనగా, మన జీవిత కాలమంతటిలో మనము ఒక్క పాపము కూడా చేయనివారిగా మనలను చూచుచున్నాడు. ప్రతీ ఉదయము ఆయన నూతన వాత్సల్యత కలిగియున్నాడని (విలాపవాక్యములు 3:23) అనగా ప్రతీ ఉదయము దేవుడు మనలను ఒక్క పాపము కూడా చెయ్యనివారుగా చూచుచున్నాడు. కాబట్టి ఏ సమయములో కూడా నేరారోపణ కలిగించే భావనలను అనుమతించకూడదు. ఎందుకనగా అది దేవునియొక్క మంచితనము, కనికరమును అనుమానించుటయే. ''నేను బ్రదుకు దినములన్నియు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను'' (కీర్తన 23:6).


సాతాను మనలను నిరాశపరచగలిగినప్పుడు లేక నేరారోపణ భావము కలిగించినప్పుడు మనమీద అతడు అధికారము పొందును. మనము మొదట భయముతో ప్రభువుకు అంకితము చేసుకొనముగాని మనలను మాటిమాటికి క్షమించుచు తనయొక్క విశేషమైన కనికరము మరియు మంచితనమునకు స్పందించి మనలను ఆయనకు అంకితము చేసుకొనెదము. ''ఎక్కువగా క్షమించబడిన వాడు ఎక్కువగా ప్రేమించును అని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు'' (లూకా 7:47). నేను ఈనాడు ప్రభువుచేత ఎంతో ఎక్కువ క్షమించబడియున్నాను గనుక ఆయనను ప్రేమించుటకు బద్దుడైయున్నాను మరియు నా యొక్క పరిచర్యల కొరకు నిత్యత్వ బహుమానముల కొరకు నేను ఎదురుచూచుట లేదు. ఆయన నన్ను ఎన్నోసార్లు ఎంతో క్షమించుటయే నాకు బహుమానము. ఒకరు ఈ విధముగా చెప్పినట్లు:


''నా ఆత్మను రక్షించుకొనుటకు నేనేమి చేయలేను


నా ప్రభువే దానిని చేశాడు.


కాని దేవుని ప్రియకుమారుని యొక్క ప్రేమ కొరకు


నేను బానిసవలె పనిచేస్తాను''


ఈ లోకములో నీకు వస్తువాహనములు తక్కువగా ఉన్నను, ఎక్కువగా ఉన్ననూ నీవు ఎల్లప్పుడూ ఈ పాటను పాడుచున్నట్లయితే నీవు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండెదవు.


దేవుడు ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చును:


పాత నిబంధనలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటనుగూర్చి చూచెదము. కుష్ఠురోగము (పాపమునకు సాదృశ్యము) గల వ్యక్తిని నిర్వహించు విధానము లేవీయకాండము 13వ అధ్యాయములో ఉన్నది. 9 నుండి 17 వచనములు ఎంతో ప్రయోజనకరము. ఒక చిన్న తెల్లని వాపు కనబడిన యెడల కుష్ఠురోగము ఉన్నట్లుగా నిర్ధారించబడును (10,11 వ వచనము) కాని ఆ తెల్ల మచ్చ శరీరమంతయు విస్తరించినయెడల, ఆ పొడగలవానిని పవిత్రుడని నిర్ణయించబడును (12, 13వ వచనము). అయితే వాని వెలుపట పచ్చిమాంసము కనబడు దినమున అతడు అపవిత్రుడని నిర్ణయించబడును (14,15వ వచనము). మరల శరీరమంతయు తెల్లబారినయెడల, అతడు పవిత్రుడుగా నిర్ణయించడును (16,17వ వచనము).


ఈనాడు దీనిని మనము అన్వయించుకోవచ్చును. నీలో కొంత మంచితనము ఉన్నదని నీవు తలంచినంతవరకు (అనగా మంచితనము అనే చిన్న పొర) నీవు దేవుని సన్నిధిలో అపవిత్రుడుగా ఎంచబడుదువు. కాని నీవు సంపూర్ణుడుగా భ్రష్టుడవని నీవు గుర్తించిన యెడల (మన శరీరములో మంచిది ఏదియు నివసింపదు రోమా 7:18) అనగా నీలో మంచితనము కొంచెము కూడా లేదని నీవు ఒప్పుకొనిన యెడల దేవుడు నిన్ను పవిత్రుడుగా ప్రకటించును.


నీవు చేసిన ఏ క్రియను బట్టి అయినను ఇతరులు కలవరపడిన యెడల లేక గాయపరచబడిన యెడల నీ ఉద్దేశ్యములు మంచివని నీవు సమర్థించుకున్నప్పటికిని నీలో కుష్ఠు ఉన్నది. కాని నీ శరీరమంతయు దుష్టమైనదియు మరియు నీలో మంచిది ఏదియు లేదని నీవు ఒప్పుకొనిన యెడల, అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నీతిమంతుడుగా తీర్చును (రోమా 7:18) నీవు ఇప్పుడు పవిత్రుడవవుదువు.


''తమ్మును తాము నీతిమంతులమని సమర్థించుకొనని వారిని దేవుడు నీతిమంతులుగా తీర్చును'' ఇది ఒక నియమము.


దేవాలయములో ఒక పరిసయ్యుడు తనలోని మంచితనమును చూసియున్నాడు గనుక దేవునిచేత తృణీకరించబడి వెళ్ళియున్నాడు. కాని తనలో మంచిదేదియు లేదని చూచిన సుంకరి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడియున్నాడు (లూకా 18:14). దేవుడు వెంటనే నిన్ను నీతిమంతుడుగా తీర్చునట్లు అన్నిసమయములలో నీలో ఉన్న భ్రష్టత్వమును, పాపమును త్వరగా ఒప్పుకొనుము.


ఫిర్యాదు చేయువారిని ఎదుర్కొనుట:


నీ క్రైస్తవ జీవిత ఆరంభములో నీలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉండును. నీ జీవితమనే గ్రాఫు పైకి, క్రిందకి ఉండును. కాని నీవు ఆవిధముగా కొనసాగే కొలది నీ యొక్క గ్రాఫ్‌ సరిగా ఉండును. కాబట్టి నీవు ఓడిపోయినప్పుడు నిరాశపడవద్దు. నీవు లేచి మరియు కొనసాగించుము.


గతములో వారు చేసిన భయంకరమైన తప్పిదములను బట్టి బాధించబడు వారు అపవాది యొక్క నిందారోపణలు వినకూడదు. ప్రభువైన యేసు రక్తములో నీ పాపములు అన్నియు పవిత్రపరచబడినవని విశ్వసించు (పక్రటన 12:11) అప్పుడు హెబీ 8:12లో నీ పాపములు ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసుకొననని దేవుడు చేసిన వాగ్దానమును సాతానుతో చెప్పుము. దయ్యములు మరియు చెడ్డవారు నీ గతము గుర్తు చేసి మరియు నీ గత జ్ఞాపకములు బట్టి నిన్ను బాధపెట్టవలెనని కోరెదరు. కాని దేవుడు ఎన్నటెన్నటికిని చేయడు. నీవు చేసిన గత పాపము మాటిమాటికి గుర్తు వచ్చి మరియు నీవు పొందియున్న క్షమాపణ విషయములో అనుమానము ఉన్నయెడల, చివరిసారిగా ఆ పాపము దేవుని యెదుట ఒప్పుకొని మరియు క్షమాపణ అడిగి మరియు దేవుడు నిన్ను క్షమించుటకు నమ్మదగినవాడు, నీతిమంతుడని నమ్మవలెను. తరువాత ఆ పాపమును గురించి ఎప్పుడైనను ఆలోచించవద్దు ఆవిధముగా ప్రభువైన యేసుయొక్క గొప్ప శక్తిని దేవుని యొక్క విశేష కనికరమును మహిమపరచెదము.


కాంతి కిరణమంత వేగంతో సాతాను యొక్క నిందారోపణలు జయించవలెను (లూకా 10:18). ''నా బాల్య పాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకము చేసుకొనకుము మరియు ఆయన మన శత్రువును మన మీద జయించుటకు అనుమతించడు. కాబట్టి మనము సిగ్గుపడము'' (కీర్తన 25:1, 7). 25వ కీర్తనలో దావీదు తన యొక్క బాల్యములో పాపము చేసినప్పటికిని జ్ఞాపకము కలిగి వాటిని మనతో చెప్పలేదు. 51వ కీర్తనలో కూడా తన పాపమును గూర్చి సామాన్యముగా చెప్పాడు గాని తాను చేసినటువంటి పాపమునుగూర్చి చెప్పలేదు. ఇదియే జ్ఞానము. మనము కూడా ఈ విధముగా జ్ఞానము కలిగి మనం చేసిన పాపమును కాక సామాన్యముగా మనుష్యులు ఎదుట ఒప్పుకొనవలెను. మనుష్యులకు వ్యతిరేకముగా మనం పాపంచేసిన యెడల దానిని వారి ఎదుట ఒప్పుకొనవలెను. మనము దేవుని యొద్ద స్పష్టముగా ఒప్పుకొనవలెను గాని మనుష్యులు యొద్దకాదు. రోమన్‌ క్యాథలిక్‌ల వలె మూర్ఖులైనవారు కొందరు ప్రొటెస్టంట్‌ సంఘములోకూడా మనుష్యుల ఎదుట పాపము ఒప్పుకొనుట అనే నియమము కలదు.


ఎఫెసీ 2:6, 7లో అత్యధికమైన తన కృపామహదైశ్వర్యమును రాబోవు యుగములలో కనుపరుచుట కొరకేగాని మన యొక్క నమ్మకత్వమును కనపరుచుటకు కాదు. సమస్తమును ఆయన కృపను బట్టియే జరుగును. ఆ దినమున పాపులలో ప్రధానులైన అనేకులు దేవుని కృపద్వారా ఏ విధముగా చేయబడిరో చూచి సాతాను నోరు మూసుకొనును. పేతురువలె ఓడిపోయిన విశ్వాసులను దేవుడు చూపించి మరియు వారు ఏవిధముగా రూపాంతరము పొందితిరో దేవుడే చూపించును. భ్రష్టులైన పాపులలోను, ఓడిపోయిన విశ్వాసుల జీవితాలలోను దేవుడు చేయగలిగిన గొప్ప కార్యములను దేవదూతలు చూచి ఆశ్చర్యపడెదరు.


అధ్యాయము 2
అధ్యాయము 2

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తీస్మము

మనము పరిశుద్ధాత్మను పొందుకునే విషయమును అపొ.కా. 2:38లో స్పష్టముగా పేతురు చెప్పాడు. తమ పాపములను ఒప్పుకొనువారు, ''పేతురు - మీరు మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తీస్మము పొందుడి; అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు'' (అపొ.కా. 2:38). క్రీస్తును ఏవిధముగా మన హృదయములలోనికి స్వీకరించియున్నామో అదే విధముగా పరిశుద్ధాత్మను కూడా మన హృదయములలోనికి స్వీకరించవలసియున్నది.


రోమా 8:9లో క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ (పరిశుద్ధాత్మ) లేనివాడు, ఆయనకు చెందినవాడు కాడు అనగా అతను కనీసం క్రొత్తగా జన్మించలేదు. ప్రభువైన యేసును మన హృదయములోనికి రమ్మని మనము ఆహ్వానించినప్పుడు క్రీస్తుయొక్కఆత్మ అనగా పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయములోనికి వచ్చును. ఎందుకనగా ప్రభువైన యేసు పరలోకములో ఉన్నారు. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చుట ద్వారా మనము ఆత్మమూలముగా జన్మించెదము.


పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీస్మము (ముంచబడుట) పొందుట అనగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట. యోహాను 7:31లో ప్రభువైనయేసు చెప్పిన రీతిగా ఎవరైతే దప్పిక కలిగియుంటారో, వారే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి సంతృప్తిపరచబడెదరు. నీ హృదయములో ప్రతి విషయమును ప్రభువుకు సమర్పించుకొని మరియు ఆత్మతో నింపబడుటకు విశ్వాసముతో ప్రార్థించవలెను. పరిశుద్ధాత్మయొక్క అగ్ని ఏ మానవునినుండి రాదుగాని పరలోకములో నుండి మనలోనికి వచ్చును. పరలోకపు అగ్ని పొందుటకు నీవు ఏ కూటమునకు వెళ్ళనవసరము లేదు. యథార్థహృదయము కలిగియున్నవారు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికి దేవుడు వారిని సంతృప్తి పరచును. నీ గదిలో కూర్చుని నీవు ప్రభువుకు ప్రార్థించవచ్చును మరియు ప్రభువు అక్కడనే నిన్ను కలుసుకొనును. గొప్పదైవజనులు కొందరు వారి గదిలో ఉన్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొంది నింపబడిరి. ఆసక్తితో వెదికే వారికి మన దేవుడు ఫలమిచ్చును.


పెంతెకొస్తు రోజున యోవేలు చెప్పిన వాగ్ధానము, ''నా దాసుల అందరిమీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను'' (అపొ.కా. 2:18). దాసుడు అనగా హక్కులు లేనివాడు. దాసుడుగా ఉండుట అనగా నీ జీవితముమీద సర్వాధికారము దేవుడికిచ్చుట అనగా ఇప్పటినుండి నీవు ఫిర్యాదు చేయకుండా దేవుడు తన ఇష్టప్రకారము నిన్ను నిర్వహించుటకు నీవు అంగీకరించాలి.


మనము నీటిని త్రాగినట్లే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (యోహాను 7:37 - 39). 1 కొరింథీ 10:4, 12:3లో పౌలు కూడా ఇదే పదకము ఉపయోగించాడు. మన యొక్క నోరుతెరిచి నీటిని త్రాగినట్లే మనము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడునట్లు మన హృదయములను సామాన్యమైన విశ్వాసముతో తెరువవలెను. దేవుని చిత్తానుసారముగా నీవు దేనిని అడిగినప్పటికిని, నీవు అడిగినవాటినన్నిటినీ పొందియున్నావని నమ్మవలెను (మార్కు 11:24). కాబట్టి నీ జీవితములో ప్రతీవిషయమును ప్రభువుకు సమర్పించుకొని విశ్వాసముతో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని అడుగవలెను. తరువాత నీ ప్రార్థన వినినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించవలెను. మన హృదయములో ఉన్నటువంటి కృతజ్ఞతలు మన నోటి ద్వారా ప్రవహించుట ద్వారా వ్యక్తపరచగలము (మత్తయి 12:34). కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచూ మరియు ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపియున్నాడనే నిశ్చయతను దయచేయమని అడుగవలెను.


ఆత్మవరములు:


ఆత్మతో నింపబడుట ఉద్రేకపూరితమైనది కాదు కాని అనేకులు దానితోనే తృప్తిపడుట బాధాకరము. జయజీవితము జీవించుటకు కావలసిన శక్తియు మరియు క్రీస్తుకు సాక్షిగా ఉండుటకు ధైర్యమును మనకు అవసరము. ఎల్లప్పుడూ వీటిని వెదుకుము. ప్రభువైన యేసు ఇట్లన్నారు, ''అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశములయందంతటను భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులైయుందురని వారితో చెప్పెను'' (అపొ.కా. 1:8).మనము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడియున్నామనుటకు, శక్తిని పొందుటయే ఋజువని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట ఉద్దేశమేమనగా ప్రభువైన యేసు గూర్చి సాక్షము చెప్పుటయే కాదుగాని ఆయన సాక్షులుగా జీవించి మరియు మాట్లాడవలెను.


కాబట్టి 1 కొరింథీ 14:1 మరియు 39 లో ఆజ్ఞాపించిన రీతిగా ప్రవచనవరము కొరకు ప్రభువు దగ్గర వెతుకుము. అప్పుడు నీ బోధ వినువారు వ్యక్తిగతముగా మరియు వారు సంఘముగా నిర్మించబడుటకు, వారి యొక్క ఆత్మీయ అవసరములు తీర్చబడుటకు నీవు ప్రవచించగలవు. వ్యక్తిగతముగాగాని బహిరంగముగాగాని మనము ప్రజలయొద్ద ప్రవచించుచుండగా వారు ప్రోత్సహించబడి, ఆదరించబడి మరియు నిర్మించబడాలి (1 కొరింథీ 14:3). ఇది అన్నిటికంటే ఎక్కువగా కోరవలసిన ఆత్మవరము. దేవుడు మనలను ధైర్యముగా ఉండవలెనని కోరుచున్నాడు, కాబట్టి పిరికితనముగలఆత్మ దేవుని యొద్దనుండి రాదు గనుక దానిని వెళ్ళగొట్టాలి (2 తిమోతి 1:7).


లూకా 11:5 - 13లో తన అతిథియొక్క ఆహారము కొరకు మధ్యరాత్రిలో తన పొరుగువాని ఇంటికి వెళ్ళి ఆహారముకొరకు అడిగినరీతిగా మనము కూడా ఆత్మవరములు కొరకు ప్రార్థించాలని ప్రభువు చెప్పారు (లూకా 11:13). తనకు తెలిసిన వారు మరియు కలుసుకొనువారి యొక్క ఆత్మీయ అవసరము తీర్చుటకు ఆసక్తి కలిగినవారికే దేవుడు ప్రవచనవరము ఇచ్చును.


మనము ఒక్కసారే పొందుకొనము గనుక మనము మరల మరల ఎల్లప్పుడూ ఆత్మతో నింపబడవలెను. దీనికొరకు దప్పిక మరియు విశ్వాసము అనే రెండు షరతులు ఉన్నాయి. నీ యొక్క జన్మహక్కుగా ప్రభువైన యేసునామములో యోహాను 7:37-39ని స్వతంత్రించుకొనుము. దేవుని ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వాగ్ధానమును స్వతంత్రించుకొనుట మంచిది. ఆ విధముగా నీవు ధైర్యము పొంది దేవుని యొద్దకు బల్ల క్రిందపడే రొట్టెముక్కల కొరకు బిక్షగాడిలా గాక ఆయన కుమారునిగా ఆశతో వచ్చియున్నావని ఋజువు పరుచును.


అన్యభాషలలో మాట్లాడుట:


పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటలో అన్యభాషలలో మాట్లాడేవరము కూడా ఉన్నది. గనుక దాని గురించి ఒక మాట చెప్పెదను. ఈ వరము అందరికి అవసరములేదని దేవుడు చూచెను. గనుక ఈ వరమును ప్రతీ ఒక్కరికి ఇవ్వరు. అందరూ అన్యభాషలలో మాట్లాడరని 1 కొరింథీ 12:30లో స్పష్టముగా చెప్పబడింది. కాబట్టి దేవునియొద్ద నీ హృదయమును తెరుచుకొని ఆ వరమును నీకు ఇచ్చు విషయమును ఆయనకే విడిచిపెట్టుము.


మొదటిగా కోపము, అబద్ధములు చెప్పుట మొదలగు వాటిని జయించుటకు కావలసిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు ప్రార్థించుము. అన్యభాషలలో మాట్లాడే వరము కంటే ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వరము. మాటలవిషయములో తప్పిపోని వాడు పరిపూర్ణులు అని యాకోబు 3:2 చెప్పుచున్నది. కాని అన్యభాషలలో మాట్లాడుట ఎవ్వరినీ పరిపూర్ణునిగా చేయదు.


అన్యభాషలలో మాట్లాడుట యొక్క ఉద్దేశమేమిటి? మనము దేవుని స్తుతించునప్పుడు, ఇంగ్లీషు భాషలో దానికి సరిపోయిన పదములు లేవు. మన హృదయము నింపబడియున్నది గనుక ఇంగ్లీషు భాష అనే సన్నటి పైపు ద్వారా మన నోటితో దానిని స్తుతించలేము. గనుక మన మనస్సును దాటిపోయి మన హృదయములో ఉన్నదంతయు సూటిగా నోటిద్వారా బయలుపరచబడును. అప్పుడు మన హృదయములో ఉన్నదంతయు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట లేక మనలో ఒత్తిడిద్వారా కృంగిపోవుట, అంతటిని మనకు తెలియని భాషలో దేవునితో మాట్లాడెదము. ఎందుకనగా దేవుడు మన హృదయములో ఉన్నదానిని వినును. ఆ విధముగా మాట్లాడుటద్వారా మన హృదయములో ఉన్న ఒత్తిడినుండి విడుదల పొందెదము. మనము అన్యభాషలో మాట్లాడునప్పుడు, దానిని మన మనస్సు గ్రహించదని 1 కొరింథీ 14:14లో చెప్పబడింది. కాబట్టి మనము అన్యభాషలలో మాట్లాడినప్పుడు మన మాటలను వివరించుటకు ప్రయత్నించకూడదు.


లెక్కలలో కూడిక కంటె కలన గణితం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో అలాగే సంశయము కంటే విశ్వాసము అంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఇప్పుడు మనము జీవించుచున్న లోకములో మనస్సు గురించి మరియు ప్రతి దానికి కారణము కూడా ఎక్కువ చెప్పబడుచున్నది. కాని దేవుడు మనలో పెట్టిన ఆత్మ మనస్సు కంటే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. అందువలన ఆత్మయొక్క భాషను మనస్సు గ్రహించదు. మనకున్న తెలివితేటలు దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన వరము. దానిని మనము నాశనము చేయనవసరము లేదు. పౌలు తన యొక్క పరిచర్యలో అందరికంటే ఎక్కువ ఒత్తిడిలో వెళ్ళియున్నాడు గనుక అందరికంటే ఎక్కువగా తాను భాషలలో మాట్లాడియున్నాడని చెప్పుచున్నాడు (1 కొరింథీ 14:18).


మనము నిరాశలో ఉన్నప్పుడు మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో మనము ప్రార్థించలేనప్పుడు లేక మనము పూర్తిగా అలసిపోయి విశ్రాంతి పొందవలెనని కోరినప్పుడు భాషలలో మాట్లాడేవరము సహాయపడును. మనము పడుకొని భాషలతో ప్రార్థించవచ్చు. అన్యభాషల వరముతో నీ పరలోక తండ్రియెదుట నీ హృదయమును కుమ్మరించి నీకు అర్థము కాని మాటలతో నీ హృదయాంతరంగాలలో ఉన్న భావనలు దేవునికి చెప్పవచ్చును.


గత డిసెంబరులో శిష్యత్వమును గూర్చిన కూటములకు రాలేని ఒక యౌవనస్థుని నుండి ఒక ప్రోత్సాహకరమైన ఉత్తరము వచ్చింది. అతడు ఆ కూటములకు రాలేదు కాని ఆ కూటములలో ఉన్న ప్రసంగములను ఒక టేపు ద్వారా వినవలెనని కోరియున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట గురించి ఆ కూటములలో చెప్పబడిన సందేశము అతడు టేపు ద్వారా విని మరియు పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఎంతో దప్పిక కలిగియున్నాడు. ''నీవు నన్ను ఆశీర్వదించు వరకు, నేను నిన్ను విడువను'' (ఆదికాండము 32:26) అని యాకోబు దేవునితో ప్రార్థించినట్లు అతడు ప్రార్థించవలెనని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతడు తన గదిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థించాడు. కాని అతని ప్రార్థనలో భారముగాని ఆసక్తిగాని లేదు కాని అతడు తనను తాను పరిశోధించుకొనినప్పుడు అతడు ప్రభువుకు సమర్పించుకొనని ఒక విషయమును జీవితములో కలిగియున్నాడు. అది పాపము కాదు. అయినప్పటికి అతని జీవితములోని ప్రభువు స్థానము అది ఆక్రమించియున్నది. ఆ విషయమును అతడు ప్రభువుకు సమర్పించుకొన్న వెంటనే దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను అతనిపై కుమ్మరించాడు. మరియు అతడు అన్యభాషలలో మాట్లాడుట ఆరంభించి సంతోషముతో కన్నీరు కార్చియున్నాడు.


కూటములకు రాలేని వ్యక్తిని కూడా దేవుడు ఏ విధముగా కలుసుకుంటాడో చూచినప్పుడు ఎంతో ప్రోత్సాహకరముగా ఉన్నది. సంఖ్యాకాండము 11:25 - 29 నాకు గుర్తుకు వచ్చుచున్నది. ''యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతని మీద వచ్చిన ఆత్మలో పాలు ఆ డెబ్డదిమంది పెద్దలమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆత్మ వారిమీద నిలిచినప్పుడు వారు ప్రవచించిరి గాని మరల ప్రవచింపలేదు. ఆ మనుష్యులలో నిద్దరు పాళెములో నిలిచి యుండిరి; వారిలో ఒకనిపేరు ఎల్దాదు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆత్మ నిలిచియుండెను; వారు వ్రాయబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళ్లక తమ పాళెములోనే ప్రవచించిరి. అప్పుడు ఒక యౌవనుడు మోషే యొద్దకు పరుగెత్తివచ్చి - ఎల్దాదు మేదాదులు పాళెములో ప్రవచించుచున్నారని చెప్పగా, మోషే ఏర్పరచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు పరిచారకుడునైన యెహోషువ - మోషే నా ప్రభువా, వారిని నిషేధింపుమని చెప్పెను. అందుకు మోషే - నా నిమిత్తము నీకు రోషము వచ్చెనా? యెహోవా ప్రజలందరును ప్రవక్తలగునట్లు యెహోవా తన ఆత్మను వారిమీద ఉంచును గాక అని అతనితో అనెను'' (సంఖ్యాకాండము 11:25 - 29).


మోషే కాలములో పనిచేసిన విధముగానే దేవుడు ఈనాడు కూడా పనిచేయుచున్నాడు. దేవునిలో పక్షపాతము లేదు. దీనత్వముతో ఆయనను శ్రద్ధగా వెదికే వారికి ఆయన ప్రతిఫలము ఇచ్చును. వారికున్న గర్వమును బట్టి తెలివితేటలు కలిగియున్నవారు విడిచిపెట్టబడుదురు (అంతేకాని వారి తెలివితేటలను బట్టికాదు).


అపొ. కా. 2:4లో శిష్యులు పెంతెకొస్తు రోజున అన్యభాషలలో మాట్లాడుట గమనించవలసియున్నది. ఈ వచనమును జాగ్రత్తగా చదవండి. శిష్యులు అన్యభాషలు మాట్లాడినప్పుడు, వారి నోరు తెరచి వారి నాలుకలు ద్వారా వారే మాట్లాడిరి. పరిశుద్ధాత్ముడు వారి నాలుకలను కదల్చలేదు. ఆయన ఎవరి నాలుకనైనను కదల్చడు. ప్రజల యొక్క నాలుకలు కదల్చబడునట్లు అపవిత్రాత్మలు మనుష్యులను పట్టును. నేను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టినప్పుడు, దురాత్మలు మనుష్యుల ద్వారా మాట్లాడుట వినియున్నాను. ఒక దురాత్మ వారి నాలుకను కదిలించియున్నది గనుక వారి నాలుక వారి ఆధీనములో ఉండదు. కాని పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ విధముగా పనిచేయడు. ఆయన మనకు వరమును మాత్రమే ఇచ్చును. మనకు ఆయన ప్రవచించు వరమును మనకు ఇచ్చినప్పుడు మనము బోధించినట్లే, అన్య భాషలలో కూడా మాట్లాడవలెనని ఆయన కోరుచున్నాడు. ''నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దానిని నింపుదును'' (కీర్తన 81:10).


నీవు భాషల వరమును పొందినప్పుడు, వ్యక్తిగతముగా ప్రార్థించినప్పుడు నీవు ప్రార్థించుటకు ఏమి లేనప్పుడు ఈ వరమును ఉపయోగించుము. వ్యక్తిగతముగా మనము దేవునితో సహవాసము చేయుటకే గాని ప్రాముఖ్యముగా సమాజములో ఉపయోగించుటకు కాదు. భాషకు అర్థము చెప్పువాడు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంఘకూటములలో దానిని వినియోగించాలి (1 కొరింథీ 14:28). అర్థము చెప్పువారు ఉన్నారో లేదో మనకు తెలియదు గనుక పౌలువలె ఈ వరమును వ్యక్తిగతముగా వినియోగించుట మంచిది (1 కొరింథీ 18, 19). కాని ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన రీతిగా, నీవు మాట్లాడే మాటలలో పవిత్రతను కోరుకొనుము.


ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరమును నమ్మని క్రైస్తవులతో దీనిని గురించి మాట్లాడవద్దు. ఎందుకనగా అనవసరమైన వాదనలు కలుగును. కొంత మంది క్రైస్తవులు ఈ ఆత్మ వరమును తృణీకరించెదరు కాబట్టి నీవు అటువంటి విశ్వాసులతో సహవాసము చేసినయెడల నీవు కూడా ఈ వరమును చులకనగా చూడగలవు. నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ ఆలోచన విధానములోనికి నీవు వెళ్ళుటకు అనుమతించవద్దు. దేవుని వాక్యములోని హితబోధకు కట్టుబడియుండుము.


ప్రభువైన యేసు పరిమితులులేని మనస్సు కలిగి మరియు సంపూర్ణముగా పవిత్రుడై మరియు ఎల్లప్పుడు తన తండ్రితో పరిపూర్ణమైన సహవాసమును కలిగియున్నాడు. గనుక ఆయనకు భాషలలో మాట్లాడే అవసరము లేదు అందువలన మనము పరలోకము వెళ్ళిన తరువాత సంపూర్ణులమై యుండి మరియు చిన్న పిల్లల సంగతులను విడిచిపెట్టి మరియు ప్రభువును ముఖాముఖిగా చూచెదము గనుక పరలోకములో అన్యభాషలతో మాట్లాడుట ఉండదు (1 కొరింథీ 13:8 - 12). ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పరిపూర్ణులము కాదు గనుక తాత్కాలికముగా వాడుకొనుటకు ఈ వరము ఇవ్వబడింది కాని సంఘకూటములలో ప్రవచించుట, అన్యభాషలలో మాట్లాడుట కంటే 2000 రెట్లు శ్రేష్ఠమైయున్నది (1 కొరింథీ 14:19) ఎందుకనగా దేవుని వాక్యమును ప్రవచించినప్పుడు ఇతరులు ప్రోత్సహించబడి మరియు ఇతరులతో నిర్మించబడెదరు. (1 కొరింథీ 14:3).


సంఘకూటములలో ఎవరైననూ అన్యభాషలలో మాట్లాడిన యెడల వెర్రివారిగా పిలవబడెదరని పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పుచున్నాడు (1 కొరింథీ 14:23). కాబట్టి అటువంటి సంఘములను విడిచిపెట్టుడి. కాని భాషలతో మాట్లాడుటను ఆటంక పరచకుడి అని కూడా ఆయన చెప్పుచున్నాడు (1 కొరింథీ 14:39). ఇది సరియైన సమతుల్యత.


పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందుట యొక్క ఉద్దేశ్యము:


1975 జనవరిలో నేను తాజాగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు, మత్తయి 1వ అధ్యాయము నుండి మరల చదవాడానికి నిర్ణయించుకొంటిని. ఆ మొదటి దినమున, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడియున్నాననే నిశ్చయత కలిగింది. పరిశుద్ధాత్మ వలన మరియ గర్భవతి అవుట గురించి చదివాను. పరిశుద్ధాత్మ నా మీదికి వచ్చియున్నట్లే ఆమె మీదకు కూడా వచ్చియున్నాడు. ఆ రోజన మత్తయి 1:18 - 23 నుండి ఈ సత్యములు నేర్చుకొన్నాను:


పరిశుద్ధాత్ముడు తనలో చేసిన కార్యము మరియకు తప్ప ఎవరికీ తెలియనట్లే నా విషయములో కూడా జరిగింది.


అనేక నెలల వరకు, మరియకుగాని ఇతరులకుగాని ఆమె గర్భవతి అయినట్లు బాహ్యంగా ఋజువులేదు. అదే విధముగా చాలా కాలము గడిచే వరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో చేసిన దానికి కూడా బాహ్యమైన ఋజువు లేదు. నేను విశ్వాసముతో జీవించవలసియున్నది. కాని కాలము గడిచే కొలది మరియ మరియు ఇతరులు దానిని చూడగలిగిరి. మరియు కాలము గడచుచున్న కొలది దేవుడు చేసినదానిని నేను మరియు ఇతరులు అంతకంతకు చూడగలిగారు.


మరియను ఇతరులు అపార్థము చేసుకొని మరియు ఆమె గురించి చెడుగా మాట్లాడారు. నేను కూడా దీనిని ఎదుర్కొనెదను.


యేసు యొక్క శరీరము ఆమెలో ఏర్పడునట్లు పరిశుద్ధాత్మ మరియ మీదకు వచ్చియున్నాడు. అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు నా మీదకు వచ్చినప్పుడు, మొదటిగా క్రీస్తు యొక్క జీవము నా ద్వారా వ్యక్తపరచబడుటకును మరియు రెండవదిగా నా పరిచర్యల ద్వారా క్రీస్తు శరీరముగా నేనును మరియు ఇతరులు నిర్మించబడెదము.


పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందిన తరువాత ఆత్మీయ పోరాటము మొదలగును. మన ఆత్మలో పోరాటము ఉండునట్లు దేవుడు అనుమతించుట ద్వారా మనము సాతానును మరియు దురాత్మలను దేవుని యొక్క సర్వశక్తి ద్వారా వాటిని జయించెదము. ప్రభువైన యేసు లూకా 10:19లో ఈ విధముగా చెప్పారు, ''ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను; ఏదియు మీకెంతమాత్రమును హానిచేయదు''. గలిలయ సముద్రము గుండా శిష్యులతో కలసి ప్రభువైన యేసు వెళ్లుచుండినప్పుడు, దేవుడు తుఫానును అనుమతించెను. ఆ తుఫానును దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా ఆయన నిమ్మళపరచెను.


అధ్యాయము 3
అధ్యాయము 3

శోధన మరియు పాపము

మనము కొద్దికాలమే జీవించెదము గనుక నీవు జయించువాడవు అగుటకు నీ జీవితములో కలిగే ప్రతీ శోధనను సంపూర్ణముగా ఉపయోగించుకొని మరియు జ్ఞానము గల హృదయమును సంపాదించుకొని జీవితాంతము దేవుని యెదుట యోగ్యుడుగా నిలబడునట్లు ప్రయత్నించాలి (కీర్తన 90:12). నీవు కొన్ని పాపములు జయించకుండా ఉండి ఈ లోకమును విడిచిపెట్టకూడదు. హృదయపూర్వకముగా ఉండుట అనగా దేవునియెదుట ఎటువంటి మచ్చ డాగు లేకుండా ఉండవలెనని తీవ్రముగా కోరుట (హెబీ 9:14).


శోధనకు మరియు పాపమునకు మధ్య తేడా ఉన్నది. నీకు ఒక చెడ్డ తలంపు కలుగుట ద్వారా శోధన వచ్చును. నీవు ఆ చెడ్డ తలంపులనే ఆలోచించి లేక దానిని అంగీకరించిన యెడల అవి పాపమగును. నీవు ఒక అమ్మాయిని చూచినప్పుడు, మోహపు తలంపు కలిగిన యెడల అది శోధన. నీవు ఆమెనే చూచుచు ఉండినయెడల లేక ఆమెను గురించి ఆలోచించుచున్న యెడల నీవు పాపము చేసెదవు. ఆమెను మొదటగా చూచుట ద్వారా శోధన కలుగును మరియు దానిని నివారించలేము కాని రెండవసారి చూచిన యెడల పాపమగును. మరియు నీవు దానిని నివారించవచ్చును. నీ మనస్సులో ఒక శోధన కలిగినప్పుడు నీవు నిందారోపణకు గురికావలసిన అవసరము లేదు. ప్రభువైన యేసు కూడా తన మనస్సులో శోధింపబడియున్నాడు. నీవు నీ చిత్తమును ఉపయోగించి దానికి ''కాదు'' అని చెప్పవచ్చు. అప్పుడు నీవు జయించువాడవగుదువు. కాదు అని చెప్పుటకు కావలసిన శక్తిని పొందుటకే ప్రభువైన యేసు కన్నీటితో ప్రార్థించెను (హెబీ 5:7). సహాయము కొరకు నీవు కూడా ఆ విధముగా కన్నీటితో ప్రార్థించాలి.


సాతాను ఓడించబడియున్నాడు:


2000సంవత్సరాల క్రితము సిలువమీద ప్రభువైన యేసుచేత సాతాను ఓడించబడియున్నాడు. ఈ సత్యమును నీవు ఎన్నటెన్నటికిని మరచిపోకూడదు. ఈనాడు మనము జయించుటకు పోరాడము ఎందుకనగా మనము జయము మీద నిలిచియున్నాము. మనుష్యుల కంటే సాతాను ఎంతో శక్తిమంతుడును మరియు ఎంతో తెలివిగలవాడైయున్నాడు. అనేక శతాబ్దములనుండి అతడు అనేక కోట్లమందిని మోసగించి మరియు జయించాడు కాని నీవు ప్రభువైన గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో నీ హృదయము కడగబడి, నీవు మంచి మనస్సాక్షిని కలిగియుండి మరియు ప్రభువైన యేసు నామములో అతనితో మాట్లాడి ఎదిరించినయెడల అతడు నీ యొద్ద నుండి పారిపోవును (పక్రటన 12:11, యాకోబు 4:7). దీనిని ఎల్లప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను దీనిని విశ్వసించి, అభ్యసించి బోధించుచున్నాను. ఈ విషయమును వినుటకు సాతాను ఇష్టపడడు.


యుగయుగముల వరకును సాతాను మరియు అతని దూతలు కలువరి సిలువ మీద సంపూర్ణముగా ఓడించబడియున్నారనే సత్యము నీలో లోతుగా వేరుపారి స్థిరపరచబడాలి (హెబీ 2:14, 15, కొలొస్స 2:15). అప్పుడు ఏ సమయములోనైనను సాతాను నిన్ను భయపెట్టలేడు. సాతానుకు వ్యతిరేకముగా దేవుడు ఎల్లప్పుడు మన పక్షముగా ఉన్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ''లోకములో ప్రభువైన యేసు వలె మనము కూడా ఉన్నాము'' (1 యోహాను 4:17).


సాతానును ఎదిరించే విషయములో నాలో విశ్వాసము కలిగించి కలలు ద్వారా ప్రభువు నన్ను ప్రోత్సహించియున్నాడు. అపవాది నా యొద్దనుండి పారిపోవుచున్నట్లు నేను కలలు కనియున్నాను. నేను రాత్రి సమయములో నిద్రలేచినప్పుడు ప్రభువైన యేసునామములో సాతానును ఎదిరించెదను.


సాతానుతోను మరియు దురాత్మలతోను ఇటువంటి పోరాటముద్వారా ఏది దైవసంబంధమైనదో లేక ఏది మోసపూరితమైనదో తెలుసుకొనవలెను. దైవికసత్యము ఎల్లప్పుడూ యథార్థమైన ఆత్మ, దీనత్వము, పవిత్రత మరియు ప్రేమ అను క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ లక్షణములు కలిగియుండును. శక్తి ద్వారా బయలు పరచబడినవన్నియు దేవునినుండే కలిగినవని నమ్మి అనేకులు మోసపోవుచున్నారు కాని అటువంటి ప్రత్యక్షతలు అనేకములు సాతాను నుండి వచ్చును.


పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను ప్రేరేపించినప్పుడు ఎల్లప్పుడు విధేయత చూపించుటకు మెలకువగా ఉండుము. ఉదాహరణకు ఒక సమయములో త్వరగా ప్రార్థించమనియు లేక లేఖనము చదవమనియు లేక ఒకరి కొరకు ప్రార్థించుము, ఒకరిని దర్శించుమనియు, ఒకరితో మాట్లాడమనియు, ఒకరిని క్షమించమనియు, చెడ్డదానినుండి నీ కళ్లు త్రిప్పివేసుకోమనియు, చెడు సంభాషణ వినవద్దు అనియు, నీ స్నేహితులు వ్యర్థమైన వాటిని మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపొమ్మనియు లేక ఆ సంభాషణ మధ్యలో నీవు వేరొక విధముగా మాట్లాడవలెననియు మొదలగు రీతులుగా ఆత్మ మనలను ప్రేరేపించును. అటువంటి ఆత్మల యొక్క ప్రేరేపణలకు విధేయత చూపుట ద్వారా, నీవు ఆత్మలో జీవించుట నేర్చుకొనెదవు.


వివేచన యొక్క ప్రాముఖ్యత:


మనము యుగాంతమునకు వచ్చుచున్నాము గనుక సంఘములో పరిశుద్ధాత్ముడు అంతకంతకు ఎక్కువ పని చేయును. లోకములోని భ్రమపరిచే ఆత్మలు కూడా ఎక్కువగా పనిచేయును. నీవు మోసగించబడకూడదని కోరినచో ఈ క్రింది వాటిని చూడుము.


1. మోసపూరితమైన ఉద్రేకముతో కూడిన అనుభవము.


2. సమతుల్యత లేకుండా ఒక విషయమును నొక్కి చెప్పుట (తీవ్రవాదము)


3. పరిసయ్యతత్వము


4. మతచాంధస్తులు


పరిశుద్ధాత్మ పనిచేయుచోటనెల్లను శత్రువు కూడా పనిచేయును. కాబట్టి నీవు చూచుదానినంతటిని వినుదానినంతటిని అంగీకరించవద్దు. వివేచన కలిగియుండుము.


పరిశుద్ధాత్మ మన మధ్యలో సంచరించునప్పుడు, ఉద్రేకములు మరియు గొప్ప శబ్దముతో మాట్లాడుట ఉండవచ్చును. అయితే ప్రజలలో ఉన్న భయమునుండి విడుదల పొందుటకు అది సహాయపడదు. ఉద్రేకములను మనకు దేవుడు అనుగ్రహించియున్నాడు గనుక వాటిని మనము తక్కువ చేయము కాని అదే సమయములో వాటికి మనము ఎక్కువ విలువ ఇవ్వకూడదు. ఎందుకనగా దేవుడు మన హృదయములను చూచునుగాని ఉద్రేకములను కాదు. నీవు గొప్ప శబ్దముతో స్వరమెత్తి ప్రార్థించుట మంచిది ఎందుకనగా నీ ప్రక్కనున్న వారి గురించి నీవు మరిచిపోయెదవు. అది నీవు ప్రార్థించినప్పుడు నీవు పూర్తిగా మనసును కేంద్రీకరించుటకు మరియు ఇతరులనుండి అభ్యంతరపడకుండునట్లు కళ్ళుమూసుకొని ప్రార్థించినట్లుగా ఉండును. అటువంటి క్రియలు నిన్ను మరి ఎక్కువగా ఆత్మీయుడుగా చేయలేకపోవచ్చును గాని నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులనుండి నీవు విమోచించబడెదవు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మనము కేకలు వేయుట ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడదు గాని పరిశుద్ధ జీవితము ద్వారాను సంఘములో శక్తివంతమైన పరిచర్య చేయుట ద్వారాను మరియు మనము ఉద్యోగము చేసే ప్రాంతములో ప్రభువు కొరకు సిగ్గుపడకుండా సాక్షులుగా ఉండుట ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ప్రత్యక్షపరచెదము.


మానవ ప్రాణములో ఎంతో శక్తి ఉన్నది (తెలివితేటలు ద్వారాను, ఉద్రేకములద్వారాను, చిత్తము ద్వారాను శక్తి గలిగి యుండెదము). అనేకులు వీటిని ఉపయోగించుట ద్వారా (యోగా వలె) పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందెదమని ఊహించుకొందురు. ఇటువంటి శక్తిని బట్టి నీవు మోసపోవద్దు. పరిశుద్ధాత్ముడు ఎల్లప్పుడు క్రీస్తును మాత్రమే మహిమపరచును గాని మనుష్యులను గాని లేక ప్రత్యక్షతలనుగాని మహిమపరచడు కాబట్టి ఆ విధముగా నీవు ఈ మోసమును కనిపెట్టగలవు.


క్రమశిక్షణ:


''దేవుడు మనకు పిరికితనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదుగాని శక్తియు, ప్రేమయు మరియు ఇంద్రియ నిగ్రహముగల ఆత్మనే అనుగ్రహించెను'' (2 తిమోతి 1:7). పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్న భయమంతటిని మరియు పిరికితనమంతటిని తీసివేసి మరియు దాని స్థానములో శక్తిని, ప్రేమను, ఇంద్రియ నిగ్రహమును ఉంచును.


క్రమశిక్షణ (ఇంద్రియ నిగ్రహము) లేకుండా ఎవరునూ నిజముగా ఆత్మీయులు కాలేరు. ఆశానిగ్రహము అనునది ఆత్మయొక్క ఫలము (గలతీ 5:23). క్రమశిక్షణలేని జీవితము, కారిపోయే పాత్రవలె ఉండును. ఆ పాత్ర ఎన్నిసార్లు నింపబడినను, మరల ఖాళీ అగుచుండును. మరల మరల నింపుచూ ఉండవలెను. మూడు విషయములలో మనము ప్రత్యేకముగా క్రమశిక్షణ కలిగియుండాలి. 1. నీ శరీరము 2. నీ సమయము మరియు 3. నీ ధనము.


పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మన శారీరక క్రియలను చంపవలెనని రోమా 8:13లో చెప్పబడింది. ఇది హృదయపూర్వకముగా కావాలని చేసిన పాపములు కాదు. ఉదాహరణకు అతిగా తినే విషయములో లేక ఎక్కువగా నిద్రించే విషయములోగాని సోమరితనముతో గాని లేక ఎక్కువగా మాట్లాడుట మొదలగు విషయములను మనము అదుపులో పెట్టకుండా ఉండుట ద్వారా చేసే కార్యములు. పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రత్యేకముగా మన నాలుకను (మాటలను) అదుపులో పెట్టవలెనని కోరుచున్నాడు.


మన సమయమును ఎంతో సద్వినియోగము చేసుకొనవలెనని ఎఫెసీ 5:16లో చెప్పబడింది. నిన్ను నీవు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకున్నట్లయితే సమయమును వృథాచేయక లేఖనములు ధ్యానించుటకు ఆ సమయమును ఉపయోగించెదవు. అనగా మీరు విశ్రాంతి తీసుకోకూడదని లేక ఆటలు ఆడకూడదని గాని మొదలగు వాటిని నేను చెప్పుటలేదు. నీవు సన్యాసివికాకూడదు ఎందుకనగా అది నిన్ను బంధకములోనికి నడిపించును. ఏదియు పోగొట్టుకొనకుండా శిష్యులు రొట్టెలను 12 గంపలలోనికి ఎత్తిన రీతిగా మనము కూడా అప్పుడప్పుడు కొంత సమయమును సంపాదించుకొనవలెను (యోహాను 6:12). సాధ్యమైనంత వరకు మీ సమయము సద్వినియోగము చేసుకొనుటకు ప్రయత్నించుము కాని ఆ విషయములో మూర్ఖుడవై ఉండవద్దు. విశ్రాంతిలో ఉండుము.


లూకా 16:11లో ధనము విషయములో నమ్మకముగా లేనివారికి నిజమైన ఆత్మీయ ఐశ్వర్యమును దేవుడు ఇవ్వడని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. మోసము చేయకుండా అప్పులన్నియు తీర్చుచు, ధనము విషయములో నీతిగా ఉండుట మొదటి మెట్టు. వృథా ఖర్చు చేయకుండా, ఎక్కువ సౌఖ్యములను కోరక మరియు ధనమును అనవసరముగా ఖర్చుపెట్టకుండా, ధనము విషయములో నమ్మకముగా ఉండుట రెండవ మెట్టు. ఎవరైతే వారి జీవితములలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క క్రమశిక్షణను అనుమతిస్తారో అటువంటి క్రైస్తవులు దేవుని యొద్దనుండి అత్యంత శ్రేష్టమైన వాటిని పొందెదరని గుర్తుంచుకొనుము.


ప్రభువైన యేసుకు అంకితమగుట:


ప్రభువైనయేసుని నీ జీవితములో మహిమ పరచుటకు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ హృదయములోనికి వచ్చియున్నాడు గాని కొన్ని అనుభూతులను ఇచ్చుటకు కాదు. కాబట్టి నీవు ప్రభువైన యేసు యొద్దకు అంతకంతకు ఆకర్షింపబడి మరియు ప్రభువైన యేసు యొక్క మహిమను అంతకంతకు చూచి అనుభవించేటట్లు చేయునట్లుగా పరిశుద్ధాత్మను నీలో అనుమతించుము. నీవు దేవుని యొక్క బిడ్డలందరిని ప్రేమించగలుగునట్లు, తన శత్రువులను ప్రేమించి వారి కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసుయొక్క ప్రేమను నీ హృదయములో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కుమ్మరించును (రోమా 5:5).


నీవు ఎల్లప్పుడు ప్రభువైన యేసుయెడల సామాన్యమైన అంకితభావం కలిగియుండుము (2 కొరింథీ 11:3). క్రైస్తవ జీవితములో ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైయున్నది. నీవు అనేక రకములైన సిద్ధాంతములను మరియు అనేక రకములైన వివరములను వినుట ద్వారా ప్రభువు యెడల నీ కున్న మొదటి ప్రేమను కోల్పోకుము.


నీవు ప్రభువైన యేసుకి అంకితము చేసుకొనినయెడల, క్రీస్తు శరీరమైయున్న నీ స్థానిక సంఘములో సభ్యులకి కూడా అంకితము చేసుకొనెదవు. అనేకమంది దేవుని పిల్లలవలె పరిశుద్ధాత్ముడు సంకుచితముగా ఉండడు మరియు వారిలో కొందరివలే సిద్ధాంతముల బేధములను బట్టి ఇతరులను విభేదించడు. ఆయన హృదయమును చూచును గాని మనకున్న వేదాంతపరమైన జ్ఞానమును కాదు. కొందరు సిద్ధాంతములను సరిగా అర్థము చేసుకోనప్పటికిని, యథార్థ హృదయము కలిగియుండినయెడల దేవుడు వారిలో పనిచేయును. పేతురు కొర్నేలీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దీనిని గురించి ఈ విధముగా చెప్పాడు, ''దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించియున్నాను. ప్రతి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొను వారిని ఆయన అంగీకరించును'' (అపొ.కా. 10:34, 35). ప్రతి గుంపులో నిజమైన దేవుని బిడ్డలందరియెడల పరిశుద్ధాత్మవలే విశాలహృదయము ఎల్లప్పుడు కలిగియుండవలెను.


ఒంటరిగా ఉండుటలో ఉన్న అపాయము:


ఇతర విశ్వాసులతో కలవకుండా మరియు ఒంటరిగా ఉండుట గురించి జాగ్రత్తపడుము. నీ స్థానిక సంఘములో విశ్వాసులు ఎవరితో అయినను విభేదము పెట్టుకొనకూడదు. కొందరు విశ్వాసులు ఈనాడు ఈ విధముగా చేయుచున్నారు. శత్రువుల చేతిలోనుండి యెరూషలేము పట్టణము కాపాడుటకు నెహెమ్యా గోడలను నిర్మించియున్నాడు. అతడు నిజమైన ఇశ్రాయేలీయులందరిని ఆ పట్టణములోనికి వచ్చుటకు అనుమతించెను. సాతానును మరియు లోకమును మనము ఆ గోడలబయట ఉంచవలెను గాని మనతో అంగీకరించిన దేవుని బిడ్డలను కాదు. సిద్ధాంతములను బట్టి మనలను అంగీకరించని విశ్వాసులతో కలసి మనము పరిచర్య చేయలేకపోవచ్చును కాని మనము విశ్వాసులందరితోను సహవాసము కలిగియుండవలెను.


జెకర్యా 2:4, 5లో దేవుడు ఆ పట్టణము చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉండును గనుక మీరు యెరూషలేము చుట్టూ గోడలు కట్టనవసరములేదని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్ని మన సంఘమును కాపాడును. మన సంఘములో ఆ అగ్ని చేత దహించబడుటకు అనుమతించినయెడల లోకముయొక్క ప్రభావము నుండి పరిశుద్ధాత్మ మనలను కాపాడును. దేవుడే స్వయముగా మన చుట్టూ ఒక గోడగా ఉండినట్లయితే, అప్పుడు విశ్వాసులు పవిత్రులుగా ఉండునట్లు నియమ నిబంధనలు పెట్టుట బుద్ధిహీనతై యున్నది. మనుష్యులు పెట్టినటువంటి అటువంటి గోడలు ఒంటరిగా ఉండుటకును పరిసయ్యతత్వము కలిగియుండుటకును మరియు మతస్థులుగా ఉండుటకును నడిపించును (ఆ గోడలు పైకి ఆత్మీయముగా కనబడవచ్చును). అటువంటి వారిచేత నీవు ప్రభావము చేయబడకూడదు. శిష్యత్వము గురించి ప్రభువైన యేసు చెప్పిన రీతిగా ఇరుకు ద్వారము గురించి చెప్పవలెను కాని దాని కంటే ఎక్కువ ఇరుకుగా చేయకూడదు.


ఇతర విశ్వాసులు నిన్ను విరోధించినప్పటికి నీవు వారిని ప్రేమించి మరియు వారి యెడల విశాలహృదయము కలిగియుండవలెను. అడ్విన్‌ మత్నన్‌ వ్రాసిన పద్యము


''మత విరోధి'' ''తిరుగుబాటు దారుడు'' అని వెక్కిరించి


నన్ను బయటికి నెట్టివేసి, వారు ఒక వృత్తాన్ని గీశారు


కాని నేను కలిగియున్న ప్రేమ మరియు గెలుచుకోవాలనే తపన వలన


వారు లోపలికి వచ్చునట్లు మేము వృత్తమును గీశాము


ఆ విధముగా ప్రేమించుట ద్వారా మనము జయించాలి.


ప్రభువుచేత నీవు ఎక్కువగా క్షమించబడియున్నావని తెలుసుకొనినప్పుడు, నీవు కూడా ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించెదవు (లూకా 7:47). ఇతర విశ్వాసులు నీ కంటే భిన్నమైన అభిప్రాయము కలిగియున్నప్పటికిని నీవు వారిని ప్రేమించెదవు.


అధ్యాయము 4
అధ్యాయము 4

మన యెదుట ప్రభువైన యేసు మాత్రమే ఉండవలెను


ప్రభువైన యేసు ఎల్లప్పుడూ తన తండ్రిని చూచుచుండెను. కావున ఆయన హృదయము ఎల్లప్పుడూ సంతోషించెను. ఆయన తండ్రి ఆయన కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక ఆయన సంపూర్ణ సంతోషము పొందెను (అపొ.కా. 2:25,26 మరియు కీర్తన 16:10, 11). కాబట్టి అన్ని సమయములలో నీ యెదుట ప్రభువుని పెట్టుకొనుము. మరియు అప్పుడు ఆయనలోనుండి సంపూర్ణసంతోషము అనుభవించెదవు మరియు నీవు ఎల్లప్పుడూ కదల్చబడకుండునట్లు ఆయన నీ కుడి పార్శ్వమున ఉండును కాబట్టి నీకును ప్రభువునకు మధ్యలో ప్రజలనుగాని పరిస్థితులనుగాని రానియ్యకుడి.


శుద్ధహృదయము గలవారు ధన్యులు వారు దేవునిని చూచెదరు (మత్తయి 5:5). మరియు వారు అన్ని పరిస్థితులలోను ప్రజలను గాని లేక పరిస్థితులను చూడక దేవునిని మాత్రమే చూచెదరు. నీవు క్రీస్తు యొక్క అందముచేత ఆకర్షించబడి పట్టబడినయెడల నీకు వచ్చే శోధనలు బలహీనమైపోవును. నీవు ప్రజలను మరియు పరిస్థితులను ప్రభువులో గుండా చూచినప్పుడు, ఆ పరిస్థితులన్నిటిని మరియు ఆ ప్రజలందరిని సమకూర్చి దేవుడు నీ మేలు కొరకే సమస్తమును జరిగించుచున్నాడన్న నిశ్చయతను కలిగి మరియు నీవు విశ్రాంతిలో ఉండెదవు (రోమా 8:28). భవిష్యత్తులో రాబోయే పెద్ద శ్రమలు నీవు ఎదుర్కొనునట్లు, నీ జీవితములో ప్రతీరోజు లుగుచున్న చిన్న శోధనలు, పరీక్షలన్నిటిలోను విశ్రాంతిలో ఉండుట నేర్చుకొనుము.


ఏ మనుష్యునిగాని, ఆ మనుష్యుడు వ్రాసిన పుస్తకముగాని ఎన్నటికి విగ్రహముగా చేసుకొనవద్దు. నిజమైన దైవజనులు మరియు నిజమైన ఆత్మీయ పుస్తకములు ఎల్లప్పుడూ జీవవాక్యమైయున్న యేసు యొద్దకును మరియు వ్రాయబడియున్న బైబిలు యొద్దకు నిన్ను నడిపించును. అటువంటి వారిని వెంబడించుము మరియు అటువంటి పుస్తకములను చదువుము.


దేవునియొక్క సార్వభౌమాధికారము:


సృష్టించుటలో కాదుగాని ప్రభువైన యేసు యొక్క మరణపునరుత్థానము ద్వారా సాతాను ఓడించబడినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి అద్భుతంగా ప్రత్యక్షపరచబడింది (ఎఫెసీ 1:19,20). మానవ చరిత్రంతటిలో ప్రభువైన యేసుని సిలువవేయుట అత్యంత దారుణమైన పాపము. ఈ భూమి మీద జరిగిన అత్యంత శ్రేష్టమైనది కూడా ప్రభువును సిలువ వేయుటయే. చరిత్ర అంతటిలో జరిగిన అత్యంత చెడ్డవిషయమునే అత్యంత మేలు కరమైనదిగా చేయ శక్తిగలవాడు దేవుడే. కాబట్టి నీ జీవితములో జరిగే దానిఅంతటిని మహిమకరమైనదిగా మార్చగలడని నీవు నిశ్చయముగా నమ్మవచ్చును (రోమా 8:28).


దేవుడు ఎటువంటి ఆర్భాటముకాని లేక చూపించుకొనుటగాని లేకుండా రహస్యముగా పని చేయవలెనని కోరుచున్నాడు. దాని ఫలితముగా కొన్నిసార్లు నీ జీవితములో జరుగువాటిని బట్టి నీవు అదృష్టము అనుకొనవచ్చునుగాని నిజానికి నీవును నీ కొరకు ఇతరులు చేసిన ప్రార్థనకు జవాబుగా దేవుడు దానిని జరిగించియున్నాడు. ''నిశ్చయముగా నిన్ను నీవు మరుగుపరచుకొను దేవుడవై యున్నావు''. ఆయన ఆవిధంగా పనిచేయును (యెషయా 45:15). ఆయన మార్గములను గ్రహించుట ఎంతో కష్టము (రోమా 1:33 లివింగు).


నీవు చేయగలిగినదంతయు చేసి దానియొక్క ఫలితము దేవునికి విడిచిపెట్టుము. దేవుడే స్వయంగా నీ విషయములలో కలుగజేసుకొని దానిని మేలుగా చేయును. నీవు చేసిన పొరపాటులు మరియు ఓటములు కూడా ప్రభువు వాటిని ఆత్మీయలాభం పొందునట్లుగా మార్చును. ఈ లోకములో జరుగువాటన్నిటిని, పరిపాలించువాడైన ఇటువంటి దేవుని మనము ఆరాధించుచున్నాము. కాబట్టి నీవు చేసిన పొరపాట్లను బట్టి నీవు బాధపడకూడదు. ఆ విధముగా బాధపడుట ద్వారా సాతానును నీ సంతోషమును దొంగలించబడనీయకు. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడైయున్నాడంటే మనము చేసిన పొరపాటును కూడా ఆయనకు మహిమకరముగాను మరియు మేలు కరముగాను చేయును. కేవలము గర్వమును బట్టియు ఒప్పుకొనని పాపమును బట్టి చింతించాలి. నిన్ను నిరాశపరచుటకు, నీవు గతములో చేసిన పాపములను సాతాను గుర్తు చేయును. నీ గత ఓటములను బట్టి ఎల్లప్పుడూ నిరాశపడుచున్నయెడల, నీవు మరల సాతాను ఆధిపత్యములోనికి వెళ్ళెదవు.


నీవు ఏదైన ఒక సంక్షోభములో ఉన్నప్పుడు పేతురువలె నీవు, దానివైపు కాకుండా యేసు వైపు చూడవలెను (మత్తయి 14:30). నీవు పనిచేసే దగ్గరగాని నీ చుట్టుప్రక్కలగాని సంక్షోభం ఉండవచ్చును. కాని నీవు ప్రభువైనయేసును మాత్రమే చూచిన యెడల (ప్రార్థించినయెడల) కలవరముగా ఉన్న సముద్రములో కూడా విజయవంతముగా నడువగలవు.


అపాయములనుండి కాపాడబడుట:


పరిశుద్ధాత్మశక్తి అభిషేకం పొందిన తరువాత ప్రభువైన యేసు క్రూరమైన తోడేళ్ళను (మార్కు 1:13) మరియు క్రూరమైన మనుష్యులను ఎదుర్కొనెను (లూకా 4:13 - 16, 28 - 30). దేవుని సమయము రాలేదు గనుక వారు ఎవరును ప్రభువైన యేసుని చంపలేకపోయిరి. యోహాను 7:30లో దీనిని చదివెదము. దేవుడు ప్రభువైన యేసుని ప్రేమించినట్లే మనలను ప్రేమించుచున్నాడు (యోహాను 17:23). గనుక ఆ అద్భుతమైన వచనము మన విషయములో కూడా నెరవేరింది.


అపాయములలోనుండి దేవుడు నిన్ను కాపాడటమే, ఆయన నిన్ను గూర్చి శ్రద్ధ వహించి నిన్ను కాపాడుతున్నాడనుటకు ఋజువు. కొన్నిసార్లు మనము మరిచిపోయెదము. మనచుట్టూ కంచె వేయబడియున్నది (యోబు 1:10 - 12). కాబట్టి దేవుడు అనుమతిస్తేనే గాని సాతాను ఈ కంచెలగుండా మనయొద్దకు రాలేడు. లోకములో ఉన్నవాడికంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు (1 యోహాను 4:4). నీ గత జీవితములో జరిగిన సంఘటనలు, నీవు మరణించకుండా కాపాడబడినప్పుడు నీవు సంపూర్ణముగా దేవుని కాపుదలలో ఉన్నావని గుర్తించగలవు. కాబట్టి అటువంటి సంఘటనలను గుర్తుపెట్టుకొనుట ద్వారా దేవునికి ఎంత ఋణపడియున్నావో గుర్తించగలము.


పౌలు మరణమును మరల, మరల ఎదుర్కొనెను (2 కొరింథీ 11:23 లివింగు). మరియు అతడు దేవుని యొక్క సర్వశక్తి ద్వారా మరల మరల విడిపించబడియున్నాడు. ఆ విధముగా అతడు గొప్ప అపొస్తలుడును అయ్యెను. 2 కొరింథీ 11:24 - 28లో మూడు సార్లు ఓడ పగలి రాత్రింబగళ్లు సముద్రములో గడపుట ద్వారాను, దొంగలవలనైన ఆపదలలోను మొదలగు శ్రమలను అతడు పొందినట్లుగా వివరించాడు. పౌలు పొందిన దానిలో మనము కొద్ది భాగమే పొందవలసియున్నది కాని రాబోయే దినములలో నీవు ఆయన పరిచర్య చేయు నిమిత్తము ఆ శ్రమలు ద్వారా దేవుడు నిన్ను సిద్ధపరచును.


నీవు ఎదుర్కొనే అనేక పరిస్థితులలో, నీవు దేవునిని విశ్వసించనట్లయితే అద్భుతములు జరుగవు. గలతీ 3:5 లివింగు బైబిలులో ఇట్లు చెప్పుచున్నది, ''మీరు ధర్మశాస్త్రమునకు విధేయత చూపుటను బట్టి దేవుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించి మరియు మీ మధ్యలో అద్భుతములు చేయునా? ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు చేయుట ద్వారా దేవుడు చేయడు కాని నీవు నీ పూర్ణహృదయముతో క్రీస్తును విశ్వసించి నమ్మిన యెడల ఆయన చేయును''.


మీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని యెషయా 54:7లో దేవుడు వాగ్ధానము చేసియున్నాడు దానిని నీవు స్వతంత్రించుకొనవచ్చును. అన్ని పరిస్థితులలోను దేవుడే నీ పక్షముగా ఉండి మరియు నిన్ను నీతిమంతుడుగా తీర్చును. నీ సొంత బలహీనతను నీవు గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే నీవు బలవంతుడవు కాగలవు. ప్రభువైన యేసు బలహీనుడిగా ఉండుటకు ఇష్టపడియున్నాడు గనుక సిలువ వేయబడియున్నాడు (2 కొరింథీ 12:9, 13:4). మనము పాట పాడిన రీతిగా:


''ప్రభువా, నన్ను నీవు వశపరచుకొనుము అప్పుడు నేను స్వతంత్రుడనగుదును. నా కత్తిని వరలో పెట్టుకొనుటకు నన్ను బలవంతము చేయము మరియు నేను జయించెదను''


సమస్తమును బట్టి దేవునిని స్తుతించుము:


దేవునికి నీవు అంగీకారముగా లేవని ఎల్లప్పుడూ భావించినయెడల, నీ జీవితము దౌర్భాగ్యకరమైయుండును. ఆవిధముగా నీవు ఎన్నటికిని దు:ఖించకూడదు కాని దానికి బదులుగా క్రీస్తులో నిన్ను ఉన్నపాటున దేవుడు అంగీకరించియున్నాడు గనుక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుము. దేవుడు నిన్ను నడిపించిన పరిస్థితులన్నిటిని బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుము. లైంగిక సంబంధమైన మురికి తలంపులవలె సణుగుడు గొణుగుడు తలంపులను పూర్తిగా విసర్జించాలి.


నీలో బహిర్గతము చేసే కార్యము సరిగా జరుగుచున్నయెడల బయట నుండి వచ్చుచున్నది ఏదియు నిన్ను కలుషితము చేయదు (మార్కు 7:18 - 23). అనేక బాహ్య సంబంధమైన విషయములలో నీవు గ్రుడ్డివాడిగాను మరియు చెవిటివాడుగాను ఉండుట నేర్చుకొనుము (యెషయా 42:19, 20). నీవు చూచే దానిని అంతటిని మరియు వినే దాని అంతటిని నీ మనసులో క్రమబద్దీకరించు కొనవలెను. వెంటనే అవి నీ మనసులో నుండి తీసివేయబడవలెను ఉదాహరణకు ఇతరులు నీకు చేసిన కీడును, భవిష్యత్తును గురించిన చింత మొదలగునవి. అప్పుడు మాత్రమే నీవు ఎల్లప్పుడు విశ్రాంతిలో ఉండి మరియు దేవునిని స్తుతించగలవు.


ప్రభువైన యేసు మనకు స్తుతి వస్త్రమును మరియు ఉల్లాసవస్త్రమును ఇచ్చుటకు వచ్చియున్నాడు (యెషయా 61:1-3). కల్వరికి వెళ్ళకముందుగా ఆయనే స్వయముగా పాట పాడియున్నాడు (మత్తయి 26:30) మరియు ఇప్పుడు సమాజము మధ్యలో ఆయన కీర్తిని గానము చేయుదును (హెబీ 2:12) మనము దేవునిని స్తుతించుచున్నప్పుడు, మన హృదయములో ఆయనకు సింహాసనమును వేయుచున్నాము (కీర్తన 22:3) ఆయినను స్తుతించుటయే మనము విశ్వసించుచున్నామనుటకు ఋజువు (కీర్తన 106:12). ఆవిధముగా దేవుడు విశ్వములో సింహాసనాసీనుడైయున్నాడనియు మరియు నీ జీవితములో జరిగే సంఘటనలన్నియు ఆయన అనుమతి ద్వారానే జరుగుచున్నవనియు నీవు నమ్ముచున్నావని ఋజువు పరచుదువు (''నాకు జరుగునదంతయు ఆయనకు తెలియును'' యోబు 23:11 లివింగు). దేవుడు తనను క్రమశిక్షణ చేసిన తరువాత నెబుకద్నెజరుకు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారము గురించి చాలా స్పష్టముగా చెప్పియున్నాడు. ''భూనివాసులందరిని దేవుడు ఎన్నికలేని వారిగా చూస్తున్నాడు. పరలోకములో ఉన్న దూతలు మరియు భూమిమీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఆయన ఆధీనములో ఉన్నారు. ఆయన చిత్తమును ఎవరూ ఎదిరించలేరు లేక ఆయన జరిగించు దానిగురించి ప్రశ్నించలేరు'' (దానియేలు 4:35 గుడ్‌న్యూస్‌ బైబిలు). అతడికి బుద్ధివచ్చినప్పుడు ఈవిధముగా చెప్పాడు (దానియేలు 4:36). ఆవిధంగా బుద్ధిగల ప్రతి విశ్వాసి నమ్మును లేక విశ్వసించును. ఇటువంటి విశ్వాసమును మనము కలిగియుండవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు. అటువంటి విశ్వాసులు అన్ని సమయములలోను మరియు అన్ని పరిస్థితులలోను దేవునిని స్తుతించెదరు.


దేవాలయములో పసిపిల్లలు గొప్పశబ్దముతో స్తుతించుచున్నప్పుడు శాస్త్రులు పరిసయ్యులు వచ్చి వారి గొప్ప శబ్దము చేయుచున్నారని ప్రభువుకు ఫిర్యాదు చేసియున్నప్పుడు బాలురయొక్కయు చంటిపిల్లల యొక్కయు నోట స్తోత్రము సిద్ధింపజేసితివని (మత్తయి 21:16, కీర్తన 8:2 చెప్పెను. ''సంపూర్ణముగా స్తుతించుటకు నీవు పసిబిడ్డలకు నేర్పించితివి'' కీర్తన 8:2 లివింగు బైబిలు)యేసు చెప్పియున్నాడు. కాబట్టి దీనత్వమును మరియు పవిత్రహృదయమును కలిగి చేసే స్తుతిని దేవుడు అంగీకరించును గాని కేవలము మాటలను కాదు (వీటిని చంటి బిడ్డలు కలిగియుండెదరు) చిన్న పిల్లలు ఎప్పటికిని సణగరు లేక ఫిర్యాదు చేయరు. అందువలన దేవుడు వారి స్తుతిని అంగీకరించును. మన జీవితములలో ఉదయముగాని సాయంత్రముగాని లేక రాత్రిగాని వారంలోని 7 రోజులు, సంవత్సరము తరువాత సంవత్సరము సణగడంగాని ఫిర్యాదు చేయుట అనే వాసన లేనట్లయితే అప్పుడు కేవలము ఆదివారము ఉదయము స్తుతించుటయేగాక, స్తుతించుట అనునది మన జీవితములో భాగమైయుండును. పాటను సరైన రాగముతో పాడ లేనప్పటికిని దేవుడు అటువంటి స్తుతిని సంతోషముతో అంగీకరించును.


క్రొత్త నిబంధన:


మనము పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించు నిమిత్తము పరిసయ్యుల నీతికంటే మన నీతి అధికముగా ఉండవలెను (మత్తయి 5:20). ముఖ్యముగా ఇది పదవ ఆజ్ఞకు సంబంధించియున్నది. 10 ఆజ్ఞలలోని మొదటి 9 ఆజ్ఞలను పరిసయ్యులు పాటించియున్నారు. 9 ఆజ్ఞలకు సంబంధించినంత వరకు నీతి విషయమై అనింద్యుడైయుంటిని అని పౌలు చెప్పుచున్నాడు (ఫిలిప్పీ 3:16).


కాని 10వ ఆజ్ఞలోని ''ఆశింపవద్దు'' అను ఆజ్ఞను నెరవేర్చలేక పోయానని (రోమా 7:7) పౌలు చెప్పుచున్నాడు. తన హృదయములో సకల విధములైన దురాశలు ఉన్నవని పౌలు కనుగొన్నాడు. విడుదల కొరకు అతడు ఎంతో కోరియున్నాడు (రోమా 7:24) కాని దురాశపడకుండా తన హృదయమును కాపాడుకొనుట అసాధ్యమని అతడు కనుగొన్నాడు. క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు హృదయ శుద్ధిని కోరుచున్నాడని అతనికి తెలియును. అతనిలో అటువంటి పవిత్రత లేదు కాని దానిని కోరియున్నాడు. దేవుడు పౌలు యొక్క ఆకలిని చూచి క్రొత్త నిబంధనలో ఏవిధంగా పవిత్రహృదయమును కలిగియుండవచ్చునో దేవుడు చూపించియున్నాడు.


దీనినే పౌలు రోమా 8వ అధ్యాయములో వివరించాడు. దేవుడు మనకు కలుగజేసిన సదుపాయము గూర్చి అక్కడ మాట్లాడియున్నాడు. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు క్రీస్తుయొక్క జీవాన్ని అనుగ్రహించుచున్నాడు. ఆవిధముగా మన అంతరంగములో దేవుని జీవాన్ని కలిగియుండి ధర్మశాస్త్రమును అనగా ప్రేమించుచు మరియు శరీరాశలను జయించగలము. రోమా 13:9-10, మరియు రోమా 8:4 పౌలుకున్న యథార్థత మరియు ఆకలిదప్పికలు మనము కూడా కలిగియున్నయెడల, దేవునికి పక్షపాతము లేదు గనుక పౌలు యొక్క అనుభవములోనికి మనలను కూడా దేవుడు నడపగలడు.


ధర్మశాస్త్రమునకు మరియు సువార్తకు ఉన్న బేధాన్ని ఇక్కడ చూడగలరు. ఒక వ్యక్తి పందితో మురికియున్న చోట నడవవచ్చు మరియు అది బురదలోనికి వెళ్ళకుండునట్లు అతడు మెడదగ్గర గట్టిగా పట్టుకొనవచ్చును. ఆ విధముగా బహుమానమును పొందెదమను నిరీక్షణబట్టియు మరియు దేవుని తీర్పు వచ్చునని భయమును బట్టియు ధర్మశాస్త్రము క్రింద ఉండవచ్చు కాని ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము చేయలేని దానిని మన కొరకు దేవుడు చేయుచున్నాడు. పందిలో పిల్లి స్వభావమును ఆయన పెట్టుచున్నాడు. ఈ క్రొత్త స్వభావము ఎల్లప్పుడు పవిత్రముగా ఉండవలెనని కోరుచూ మరియు మురికి తలంపులను కోరదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము అనే గొలుసు మనకు అవసరము లేదు. ఈ విధముగా దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా చేసెను. బాహ్యముగా ఆజ్ఞలనే గొలుసు ద్వారా మనలను నడిపించుట ద్వారా కాక ఆయన పరిశుద్ధతలో ఆనందించే దేవుని స్వభావములో పాలివారలుగా చేయుచున్నాడు.


పాపము మీద జయము:


నీకు తెలిసిన ప్రతీ పాపమును పూర్తిగా జయించుటకు ఎంత సమయము పట్టినను నీ హృదయమంతటితో దానిని కోరుకొనుము. నిశ్చయముగా దేవుడు దానిని నీకిచ్చును. నీవు పాపములో పడిపోయిన ప్రతిసారి దు:ఖించినయెడల, ఆ పాపమును జయించుటకు నీవు దప్పిక కలిగియున్నావని దేవుడు చూచును. కేవలము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట ద్వారా పాపమును జయించగలమని చెప్పలేము. ప్రతిదినము ఆ సిలువనెత్తుకొని వెంబడించుట ద్వారాను మరియు దేవుని వాక్యమును మన మనస్సులో నింపుకొనుట ద్వారాను జయము పొందెదరు. ఈ రెండు విషయములలో పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు సహాయపడును.


పాపము మీద జయము పొందుట, కూటములలో సాక్ష్యము చెప్పుట మరియు నీ సహచరులతో సాక్ష్యము చెప్పుట మొదలగునవి ఈత నేర్చుకొనునట్లుగా ఉండును. ఆరంభములో చాలా కష్టముగా ఉంటుంది. తరువాత వాటిని చేయుటలో నీవు ఆనందించెదవు. కాబట్టి ఈ విషయములన్నింటిలోను, ''నీటిలో దూకుటకు వెనుకాడవద్దు''. నీవు నీటిలో మునుగవు ఆ విధముగా ఈత కొట్టుట నేర్చుకొనవలెను. నీవు ఆలస్యము చేయుచున్నట్లయితే నీవు అంతకంతకు ''నీటికి'' అనగా (ప్రజలకు) అంతకంతకు భయపడెదవు. మనుష్యుల భయమునుండి విడుదల పొందుటకు దేవునికి ప్రార్థించుము. మనకందరికి ఈ విడుదల ఎంతో అవసరము.


నీ జీవితకాలమంతయు శోధనలు మరియు పొరపాటులు ఉండును. తరువాత నీకు తెలిసిన పాపము మీద కొంతకాలానికి జయము పొందెదవు మరియు తరువాత ఆ పాపములో చాలా తక్కువగా పడెదవు.


లైంగిక వాంఛ అనే గొప్ప దురాశను జయించాలి. ముఖ్యముగా (యౌవనస్థులు) ఇది మనుష్యులందరి యెదుట గొలియాతు నిలబడి ఇట్లు చెప్పిట్లు ఉండును, ''అతడు నాతో పోట్లాడి నన్ను చంపగలిగిన యెడల మేము మీకు దాసులమగుదుము'' (1 సమూయేలు 17:9). దేవుని యొక్క శక్తితో దావీదు గొల్యాతును చంపినప్పుడు, ఫిలిష్తీయులు అందరూ పారిపోయి ఇశ్రాయేలు చేత చంపబడిరి (1 సమూయేలు 17:51, 52). అదే విధముగా నీవు లైంగిక వాంఛను జయించినట్లయితే, ఇతర వాంఛలను (దురాశలను)జయించుట సులభమవుతుంది.


ఏ అమ్మాయితో అయినను సన్నిహిత స్నేహము కలిగియుండకూడదు. నీలో కోర్కెలను పుట్టించి రేకెత్తించే పుస్తకముల నుండి (ఇంటర్‌నెట్‌ వెబ్‌సైట్‌ కూడా) పారిపొమ్ము. ఉపయోగము లేని టీ.వీ కార్యక్రమములు చూచి సమయమును వృథా చేసుకొనుట నుండి పారిపొమ్ము. కొండెములను వినుటనుండి పారిపొమ్ము. చెడ్డ వాటిని వినుటగాని, చెడ్డవాటిని చదువుటగాని మరియు చెడ్డవాటిని చూచుటగాని చేసినట్లయితే నీవు చెడ్డ వాటిని తెలుసుకొందువు. కాని ఆ చెడ్డ సమాచారము నీకు అవసరమా? అది నిన్ను కలుషితము చేసి మరియు నాశనము చేయును, అటువంటి సమాచారము విషయములో నీ చెవులను, కళ్ళను ఇప్పటినుండి మూసుకొనుము. ఇతరులు చేసిన కీడు తెలుసుకొనుట ద్వారా నీవు ఎన్నటికి జ్ఞానవంతుడవు కావు.


కీడు విషయములో పసిబిడ్డలు వలె ఉండవలెనని బైబిలు హెచ్చరించుచున్నది. (1 కొరింథీ 14:20). ఒక బిడ్డ యొక్క మనస్సు కీడంతటి విషయములో పవిత్రముగా ఉండును. కాని ఇప్పుడు మనకున్న సువార్త ఏమనగా బిడ్డలాంటి మనస్సు నీవు కోరినయెడల, గత సంవత్సరములన్నిటిలో చెడ్డ సమాచారమంతటినిబట్టి నీ మనస్సంతటిని పాడుచేసుకున్నప్పటికి పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు సహాయపడును. ఇదియే దేవుని కృప మన కొరకు చేయును దేవునికి స్తోత్రము.


మీరు మేలు విషయమై జ్ఞానులును, కీడు విషయమై నిష్కపటులునై ఉండుటకు మనము పిలువబడియున్నాము (రోమా 16:19). కాబట్టి ప్రభువైన యేసు జీవించిన విధానమును చూపించమని పరిశుద్ధాత్మను అడుగుము. అప్పుడు మీరు మేలు విషయమై జ్ఞానులుగా ఉండుట తెలుసుకొందురు.

అధ్యాయము 5
అధ్యాయము 5

ప్రభువైన యేసు శోధింపబడియున్నాడు కాని ఎల్లప్పుడు జయించెను:


ప్రతిదినము మనము పొందుచున్న శోధనలనే ప్రభువైన యేసు ఎదుర్కొన్నాడని గుర్తుంచుకొనుము (హెబీ 4:15) మనకున్న పరిమితులన్నియు ఆయన కలిగియుండి ఆయన జయించియున్నాడు. ఎందుకనగా ఆయన నీతిని ప్రేమించి మరియు పాపమును ద్వేషించి మరియు శోధన వచ్చిన ప్రతిసారి సహాయము కొరకు తన తండ్రికి మొరపెట్టెను (హెబీ 1:9, 5:7). మానవుడిగా ప్రభువైన యేసుకి పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయపడియున్నాడు. మరియు అదేవిధముగా మనకును సహాయపడును.


ఒక యౌవనస్థుడిగా ప్రభువైన యేసు శోధనలు ఎలా ఎదుర్కొనెనో అప్పుడప్పుడు ఆలోచించుము. యౌవనస్థులందరికి కలిగే శోధనల ద్వారా ఆయన ఆకర్షింపబడియున్నాడు. శోధనలు జయించుట ఆయనకు సులభము కాదు. నిజానికి ఆయన పరిపూర్ణమైన పవిత్ర స్వభావము కలిగియున్నాడు. గనుక శోధనలు మనకంటే బహు బలముగా ఆయనకు వచ్చి ఉండవచ్చును. దానిని జయించుట కష్టమే అయినప్పటికిని ఆయన జయించాడు.


కాబట్టి ఈ శోధనలు పోరాడుటలో ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసు నీ పక్షానఉన్నాడు మరియు ఆయన నీకు సహాయము చేయుటకు నీ ప్రక్కనే నిలిచియున్నాడు. గర్వమనే గొప్ప బరువుగల లంగరు గల వ్యక్తి సాతాను పక్షమున ఉన్నాడు. దాని తరువాత స్వార్థమున్నది కాని దేవుడు మిగతా పాపములన్నిటితో పాటు ఈ రెండింటిని తీసివేయుటకు దేవుడు నీకు సహాయపడును మరియు నీవు జయించెదవు. దేవునికి స్తోత్రము.


''ప్రభువైన యేసు మనము తొట్రిల్లకుండా (ఓడిపోకుండా) కాపాడును'' అను వాగ్దానమును మనము విశ్వాసముతో స్వతంత్రించుకొనవలెను (యూదా 24). శారీరకముగా మనము నడుచుకొనుట నేర్చుకొన్నట్లే విశ్వాసముతో కూడా నడుచుకొనుట నేర్చుకొనవలెను. చిన్నపిల్లలవలె ఆరంభములో కూడా అనేకసార్లు పడిపోయెదము కాని కాలము గడిచేకొలది అంతకంతకు వారు తక్కువగా పడిపోయెదరు. చివరకు అతితక్కువగా పడిపోయెదము. అయితే అత్యంత గొప్ప పరిశుద్ధుడు కూడా నేను ఎన్నటికిని పడిపోనని చెప్పలేడు.


నీవు పడిపోయినప్పుడు, దానిని పాపమని కాక వేరొక పేరుతో పిలవాలనే శోధన నీకు రావచ్చును. అది అపాయకరము. అనేకమంది వారి పాపములను ''పొరపాటులనియు'', తప్పులనియు మొదలగు పేర్లతో పిలిచెదరు. పాపము యొక్క పర్యవసానము పొందకుండుటకు ఆ విధముగా చెప్పెదరు. కొందరు వారి పాపములను కప్పిపుచ్చుకొనుటకు రోమా 7:17 ''కావున దానిని చేయునది నేను కాదు గాని నాలో నివసించు పాపము'' ను చూపెదరు. ఇది అపాయకరమైన మార్గము. దీనిని తృణీకరించుము. లేనియెడల నీవు కూడా ఇతరులవలె మోసగించబడెదవు. మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మనలను క్షమించి, పవిత్రపరచును (1 యోహాను 1:9). మనయొక్క పాపములను ''పొరపాట్లు'' అని పిలిచిన యెడల పవిత్రపరచబడెదమనే వాగ్దానము లేదు. ప్రభువైన యేసు రక్తము పాపములనుండి మాత్రమే పవిత్రపరచును కాబట్టి నీవు పాపములో పడిన ప్రతీసారి యథార్థముగా ఉండుము. నీవు దానిని పాపము అని పిలచి, దానినుండి వెనుదిరిగి, దానిని అసహ్యించుకొని, దానిని విడిచిపెట్టవలెనని కోరి, దేవుని యొద్ద ఒప్పుకొనిన యెడల అది తీసివేయబడును. అప్పుడు నీవు దానిని మరచిపోవచ్చును.


కొన్ని పాపములు చాలా తీవ్రమైనవి:


బాహ్యంగా మనము చేసే పాపముల కంటే, మనము గుర్తించలేని పాపపు వైఖరులు చాలా తీవ్రమైనవి. వైఖరితో చేసే కొన్ని పాపములు. గర్వము, తీర్పు తీర్చేవైఖరి, ద్వేషము, అసూయ, మనస్సులో ఇతరులను తీర్పుతీర్చుట (మనము చూచిన లేక వినిన దానిని బట్టి యెషయా 11:3), నీ సొంతము కోరుట, స్వార్థము, పరిసయ్యతత్వము మొదలగునవి.


పాపము మీద జయమును బోధించే ఒక విశ్వాసి ఇతరులను చిన్నచూపు చూచినయెడల, ఆత్మీయ గర్వము అనే అత్యంత గొప్ప పాపము మీద అతడు జయము పొందలేదని రుజువగుచున్నది. ఇతరులను తృణీకరించుట, ఎల్లప్పుడు వ్యభిచారము చేయుటతో సమానము. అటువంటి విశ్వాసి పాపము మీద జయమును బోధించుట బుద్ధిహీనతైయున్నది. నీవు ఆత్మీయముగా అభివృద్ధి చెందేకొలది, నీవు ఎక్కువగా పరిశుద్ధతలో పాలుపొందేకొలది మరియు నీవు పాపము మీద జయము పొందే కొలది నీవు దీనుడవగుదువు. నిజమైన పరిశుద్ధతకు ఇదియే ముఖ్యమైన ఋజువు. ఒక పండ్లు కాసిన చెట్టులో, ఎక్కువ పండ్లు కలిగిన కొమ్మ ఎక్కువగా క్రిందకు వ్రేలాడును.


చాలామంది తమ సొంత ఇంద్రియనిగ్రహమును దేవుని స్వభావములో పాలివారమగుచున్నామని భావించుచున్నారు. మానవుని యొక్క ఆశానిగ్రహము బాహ్యముగా మాత్రమే మార్పును తెచ్చును. కాని అతని యొక్క అంతరంగ పురుషుడు గొప్ప తలంపులు కలిగియుండి మరియు గర్వము కలిగియుండి మరియు పరిసయ్యతత్వము కలిగియుండును. పాపమును జయించుటకు మనము దేవునిలో కృపను పొందుటకు పిలువ బడియున్నాము. మనము ఉచితముగా పొందిన దానినిబట్టి ఎన్నటికి గర్వించము. మనము కలుగజేసిన దానిని బట్టి మాత్రమే గర్వించగలము. మన సొంత ప్రయత్నములతో కలుగజేసిన పరిశుద్ధత అంతయు ఎల్లప్పుడు నకిలీ పరిశుద్ధత అయియుండును.


ప్రేమ అనే దేవుని స్వభావములో పాలివారగుటకు మనము పిలువబడియున్నాము. దేవుడు మంచి వారియెడలను చెడ్డవారి యెడలను దయకలిగి మరియు మంచివాడుగా ఉన్నాడు. మరియు మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను సూర్యుడు ఉదయించునట్లు చేయుచున్నాడు (మత్తయి 5:46-48). దీనినే మీరు కూడా వెంబడించాలి. ఇతరులు మీతో అంగీకరించినను లేక అంగీకరించకపోయినను ప్రతీ ఒక్కరిని ప్రేమించాలి. ఒక మరణకరమైన వ్యాధిని విసర్జించినట్లే వివాదస్పదమైన వాదనలను మరియు మాటలను మనము విసర్జించవలెను. ఇతరులు ఎవరైనను దేని విషయములోనైనను వాదన పెట్టుకొనవలెనని కోరినయెడల, అటువంటి వాదములలో మేము పాలుపొందమని ప్రేమతో చెప్పాలి. ప్రేమలో నీవు పరిపూర్ణుడవుటకు నీ పూర్ణ హృదయముతో వెంటాడుము.


జయము పొందే మార్గము:


పరిశుద్ధ జీవితమునకు దేవునియెడల భయభక్తులే పునాది. ప్రభువైన యేసుమనవలె శరీరధారియై మరియు అన్ని విషయములలో మనవలె శోధింపబడియు, ఆయన జయించెనను దానిని చూచుటయే దైవభక్తియొక్క మర్మము. కాని అనేకులకు ఈ సత్యమును అక్షరానుసారముగా యెరిగియుండుట వలన వారు గర్విష్టులై ఉండెదరు. వారు దైవభక్తి యొక్క సిద్ధాంతమును యెరిగి యుండెదరు గాని దైవభక్తియొక్క మర్మమును ఎరుగరు (1 తిమోతి 3:16). ఆ మర్మము ఒక సిద్ధాంతములో లేదుగాని ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నది. నిజముగా దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగియుండనివారు సిద్ధాంతపరముగా నకిలీ పరిశుద్ధతను కలిగియుండెదరు (ఎఫెసీ 4:22). దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగియుండుట ద్వారా మాత్రమే పరిశుద్ధతలో పరిపూర్ణులు కాగలరు (2 కొరింథీ 7:1).


కాబట్టి నీ మనసాక్షిలో ఎప్పుడైననూ కొంచెమైననూ విశ్రాంతిలేనియెడల వెంటనే దానిని సరిచేసుకొనుము. కేవలము నీ తలంపులలో తప్పిపోయినప్పటికిని, ఆ పాపము దేవుని యెదుట ఒప్పుకొనుము. ఓడిపోయిన ప్రతిసారి దు:ఖపడుము. అవసరమైనప్పుడు ఇతరులను క్షమాపణ అడుగుము. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఏవిధముగా బలపరచునో చూడుము. యోసేపువలె శోధనను విసర్జించి మరియు దానినుండి పారిపోవుటయే జయము పొందుటకు శ్రేష్టమైన మార్గము (ఆదికాండము 39:7-12). నీవు బలముగా శోధింపబడి మరియు నిన్ను బలహీనపరిచే ప్రదేశాలు మరియు ప్రజలకు దూరముగా ఉండుము. మమ్మును శోధనలోనికి తేకుము అని ప్రార్థించమని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు.


నివారించుము, నివారించుము, నివారించుము. పారిపొమ్ము, పారిపొమ్ము, పారిపొమ్ము ఈ విధముగా నీవు చేసినందుకు నిత్యత్వములో ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగియుంటావు.


భూమిమీద కూడా నీ శక్తికి మించిన శోధన నీకు రాకుండునట్లు అటువంటి స్థలములను మరియు ప్రజలను నివారించినందుకు కృతజ్ఞత కలిగియుండెదవు. అటువంటి ప్రదేశములు మరియు ప్రజలను నీవు నిరాకరించుట ద్వారా ప్రభువుని మాత్రమే నీవు సంతోషపెట్టవలెనని కోరుచున్నావని ఋజువుపరచుచున్నది (సామెతలు 7వ అధ్యాయము యౌవనస్థులు అప్పుడప్పుడు చదువుట మంచిది).


భవిష్యత్తు కొరకు మంచి పునాది వేసుకొనుటకు యౌవనదశ చాలా ముఖ్యమైయున్నది. కాబట్టి ఆ సంవత్సరములలో ప్రభువు నీలో పనిచేయవలెను. అది నీకు కావలెనని ప్రభువుకి ప్రార్థన చేయుము. నీవు ఎన్నిసార్లు పడిపోయినను ఫర్వాలేదు. నీవు లేచి దు:ఖించి జయము కొరకు దేవునిని ప్రార్థించుము. మరియు నిన్ను నీవు సంపూర్ణముగా దేవునికి అప్పగించుకొనుము.


పట్టుదల:


పట్టుదల, పట్టుదల, పట్టుదల ఇదియే జయము పొందుటకు రహస్యము. ఒక కంప్యూటర్‌లో ఒక సమస్య పరిష్కరించే వరకు అతడు ఆ కంప్యూటర్‌లో పనిచేసినట్లుగా ఉండును. నిరాశపడుట అనే శోధన సార్వత్రికమై యున్నది. కాని నీవు విడిచి పెట్టవద్దు. నీవు పుట్టకముందే దేవుడు నీ కొరకు గొప్ప ప్రణాళిక చేసియున్నాడు (కీర్తన 139:16). సాతానుచేత దానిని చెడ్డగొట్టబడనీయకుము. ఏది ఏమైననూ నీవు ప్రభువు కొరకు నిలువబడుము.


లోకాధికారి వచ్చినప్పుడు, అతడు తనలో ఏమియూ కనుగొనలేడని ప్రభువైన యేసు యోహాను 14:30లో చెప్పారు. ప్రభువైన యేసువలే మనము నడుచుటకు పిలువబడియున్నాము. సాతాను నీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు, అతడు నీలో ఏమియు కనుగొనకూడదు. అందువలన ''నేను దేవునియెడలను మనుష్యుల యెడలను ఎల్లప్పుడు నా మనసాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు అభ్యాసము చేసుకొనుచున్నాను'' (అపొ.కా. 24:16). నీవు తెలిసిన పాపము చేయకుండునట్లు కావలసిన కృపను జీవమును పొందునట్లు పూర్ణ హృదయముతో దేవునిని వెదకవలెను. నీలో ఉన్న దురాశలకు నీవు లోబడుచున్నట్లయితే సాతాను నిన్ను పట్టుకొనును. రోమా 6:1లో, మనము పాపములో నిలిచియుండెదమా? అని అడుగుచున్నాడు మరియు రోమా 6:15లో పాపము చేయుట ఎన్నటికీ కుదరదు అని చెప్పియున్నాడు. ఈ రెండు ప్రశ్నలకు, ''ఒక్కసారి కూడా వద్దు అని చెప్పుచున్నాడు''.


ఒకవేళ నీవు పాపములో పడిపోయినట్లయితే వెంటనే పశ్చాత్తాపపడి మరియు క్షమాపణ అడుగుము. లేనట్లయితే నీవు పాపమును చులకనగా తీసుకొని దానినుండి విడుదల పొందుటకు చాలా కష్టమగును. ఏ విషయములో అయినను దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపము చేసియున్నావని నీకు తెలిసినప్పుడు, వెంటనే వాటిని ఒప్పుకొనుము మరియు మారుమనస్సు పొంది విడుదల పొందుటకు హృదయమంతటితో కోరుము.


అసత్యము:


జయజీవితము పొందేవిషయములో అసత్యము అనేది గొప్ప అపాయకరమైయున్నది. అనేకులు సత్యమును గ్రహించనందున, వారికి జయించే అవకాశమున్నదనే విశ్వాసము కోల్పోయి మరియు ఇది పనిచేయదు అని చెప్పెదరు. నీవు అవిశ్వాసక్రైస్తవుల యొక్క ప్రసంగములనుండి కాక దేవుని వాక్యములోనుండి విశ్వాసము పొందినయెడల దేవుని యొక్క వాగ్దానము నీలో పనిచేయును. ''వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును మరియు క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును'' (రోమా 10:17). మరియు పాపుల యొక్క సాక్ష్యము ద్వారా విశ్వాసము పొందము.


అదే సమయములో, దేవుని పరిశుద్ధత కంటే ఎక్కువ పరిశుద్ధత కోరవద్దు. దేవుని వాక్యములో ఉన్న సమతుల్యతను కలిగియుండుము. కొందరు ప్రకృతి సంబంధమైన బోధకులు మనము అందుకోలేని పరిశుద్ధత గురించి బోధించెదరు. వారి ద్వారా మోసగించబడకుండుటకు జాగ్రత్తపడుము. ఆత్మశక్తికిని మరియు ప్రాణశక్తికిని మధ్య ఉన్న తేడాను తెలుపుమని పరిశుద్ధాత్మను అడుగుము. నిజమైన ఆత్మీయత ఎల్లప్పుడు దీనత్వమును, దయను, ప్రేమను వెల్లడి పరచును. ఈ గుణలక్షణాలు కలిగిన బోధకుల యొక్క బోధ మాత్రమే వినుము. శ్రేష్టమైన సంఘములలో కూడా ప్రభువైన యేసును వెంబడించేవారు ఉన్నారు, అలాగే పరిసయ్యులను వెంబడించేవారున్నారు. కాబట్టి నీవు నష్టపోకుండునట్లు నీకు వివేచన ఉండాలి. వారిని తీర్పుతీర్చకుము కాని వివేచన కలిగి వారిని నివారించుము.

అధ్యాయము 6
అధ్యాయము 6

దీనత్వము మరియు విశ్రాంతి:


ప్రభువైన యేసు యొక్క శిష్యులముగా అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దీనులమై యుండవలెను. ఆండ్రూ ముర్రే గారు వ్రాసిన దీనత్వము అనే పుస్తకములో దీని గురించి చాలా మంచిగా వివరించాడు.


''నఖిళీ పరిశుద్ధతను మనం కనుగొనుటకు ప్రధానమైన గుర్తు ఏమిటంటే దీనత్వం లేకపోవుట. మనం దీనులముగా ఉండుటకు నడిపించుటకు మూడు ప్రధానమైన కారణాలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటిగా, మనం సృష్టించబడిన వారము. రెండవది, మనం పాపులము. మూడవది, మనం పరిశుద్ధులము. మనం పాపాత్ములము అనే అంశమును ఈ విషయంలో ఎక్కువగా బోధిస్తారు కనుక మనం దీనులుగా ఉండాలంటే పాపం చేస్తూ ఉండాలి అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కొంతమంది నిరంతరం తమ్మునుతాము తీర్పు తీర్చుకొనుటయే దీనత్వమునకు రహస్యం అని అనుకుంటారు. కాని మనలను దీనులను చేసేది పాపం కాదు కాని కృప మాత్రమే. దేవుడు మరియు ఆయన మహిమను గురించి చూసేవారే ఆయన ఎదుట దీనమైన స్థానమును తీసుకుంటారు. గాని వారి స్వంత పాపముతో తీరికలేకుండా ఉన్నవారు కాదు. మన జీవితంలోని ప్రతి ఓటమికి దీనత్వం లేకపోవుటయే కారణము.


యేసు భూమిమీద జీవించిన దినములలో దేవుడే సమస్తముగా ఉండునట్లు తన్నుతాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. తండ్రి తనలో కార్యము చేయునట్లుగా యేసు తన చిత్తమును మరియు సామర్థ్యములను పూర్తిగా తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు. యేసు తండ్రియెదుట తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. కాబట్టి మనుష్యులయెదుట తగ్గించుకోవడానికి మరియు అందరికి సేవకునిగా ఉండటానికి ఎంతో సులభమైనది. మనలను మనం ఉపేక్షించుకొనుట అంటే మన శరీరంలో మంచిదేదియు నివసింపదని తెలుసుకోవాలి. మరియు దేవుడే సమస్తముగా ఉండునట్లు దేవునియెదుట మరియు మనుష్యులయెదుట వట్టివారముగా ఉండాలి''.


దీనిని మరల చదువుము. దీనిలో గొప్ప ధన నిధి ఉన్నది. అన్ని సమయములలో నీవు దీనత్వములో వేరుపారి స్థిరపరచబడాలి.


ఎల్లప్పుడూ పరిసయ్యుడవవుతావేమోననే భయము కలిగియుండవలెను. అప్పుడు నీవు ఎన్నటికీ పరిసయ్యుడవు కాలేవు. ఎల్లప్పుడూ ఇతరులు నీంటే ఎక్కువ ఆత్మీయులు కానప్పటికిని నీ కంటే యోగ్యులు అని ఎంచుకొనవలెను (ఫిలిప్పీ 2:3). అనగా మనలను మనము తక్కువగా ఎంచుకొనమని కాదు ఎందుకనగా జగత్పునాది వేయబడక మునుపే మనము దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి, జీవముగల దేవుని కుమారులము మరియు రాజులకు రాజు యొక్క కుమారులమై యున్నాము. కాబట్టి మనము దేవునికి ఎంతో విలువైనవారము కాబట్టి మనము ఏ మనుష్యునికి బానిసలమై యుండము. మరియు ఏ మనుష్యునికి భయపడము. కాని మనము అందరిని గౌరవించెదము.


రోజంతయు మన మనస్సులోను శరీరమంతటితో పని చేయుచున్నప్పటికిని, అన్ని సమయములలో మన హృదయములో విశ్రాంతి ఉండవలెనని ప్రభువు కోరుచున్నాడు (మత్తయి 11:28). దేవుని యెడలను మరియు ఇతరుల యెడలను మన హృదయములో సంకుచితత్వము యున్నయెడల అనేకసార్లు హృదయములో విశ్రాంతి ఉండదు (2 కొరింథీ 6:11-13). దేవుడు తన చిత్తప్రకారము ఉపయోగించుకున్నట్లు మనకున్నదంతయూ దేవునికి ఇచ్చుట ద్వారా ఆయన యెడల విశాలహృదయము కలిగియుండగలము (యోహాను 17:12). ఇతరుల మీద ద్వేషము పెట్టుకొనక వెంటనే వారిని క్షమించి మరియు వారికి విడుదల ఇచ్చుట ద్వారా ప్రజల విషయములో విశాల హృదయము కలిగియుండగలము. నీవు ఏ సమయములోనైనను అయినను ఏ వ్యక్తిపైనైననూ పగపెట్టుకొనకూడదు. అన్ని సమయములలో ఈ విషయములో నీవు నమ్మకముగా ఉన్నయెడల, నీవు దేవుని విశ్రాంతిలో జీవించగలవు.


అన్ని సమయములలో దేవుని యెడలను మరియు మనుష్యుల యెడలను కృతజ్ఞత కలిగి యుండుము. నీవు దీనుడవైతే ఇది చాలా సులభము. మనలో ఉన్న గర్వము మరియు ఇతరుల యెడల మనకున్నటువంటి కోర్కెలు కృతజ్ఞత లేనివారిగా చేయును.


దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుము:


నీవు ఎన్నటికిని మోసపోకుండునట్లు, దేవుని వాక్యము నీలో లోతుగా వేరుపారుట మంచిది. ప్రతిరోజు కొద్ది నిమిషములు నీకు ఆశీర్వాదముగా ఉండు నిమిత్తము దేవుని వాక్యము చదివి ఆ దినమంతయు ధ్యానించుట మంచిది. దానితోపాటు, నీకు సమయమున్న యెడల, ప్రతిరోజు క్రొత్త నిబంధనలో ఒక అధ్యాయము మరియు పాతనిబంధనలో మూడు అధ్యాయములు చదవాలి. ఆవిధముగా మూడు వందల రోజులలో బైబిలు అంతయు చదువగలవు.


ప్రభువైన యేసు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము పొందిన తరువాత, ఆయన మొట్టమొదటిగా చెప్పినదంతయు గుర్తించుకొనవలెను. ''అందుకాయన, మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోటనుండి వచ్చు ప్రతిమాటవలన జీవించును'' (మత్తయి 4:4). యాకోబు 1:21-25లో దేవుని వాక్యము లోతుగా చదవాలని హెచ్చరించుచున్నది. ఇక్కడ స్వాతంత్య్రం ఇచ్చే నియమము మరియు పరిపూర్ణ నియమము గురించి క్రొత్త నిబంధనలో చెప్పబడింది. మోషే ధర్మశాస్త్రమువలె కాకుండా, క్రొత్త నిబంధన మనలను ప్రతి యొక్క బంధకము నుండి అనగా పాపము మరియు ప్రజల అభిప్రాయముల యొక్క బంధకములనుండి విడిపించి, మనలను సంపూర్ణతలోనికి మరియు స్వాతంత్రములోనికి నడిపించును.


నీవు ఒంటరిగా ఉన్న దినములలో ప్రతి అవకాశమును ఉపయోగించుకొని దేవుని వాక్యమును చదువుము. ఇటువంటి అవకాశములు మరల నీకు రాకపోవచ్చును. ఎక్కువ సమయము దేవుని వాక్యము చదువుటకు నీవు ప్రయత్నించుము. నేను ఆవిధముగా చేసియుండుట వలన నా జీవితములో అనేక ఆత్మీయ బహుమానములు పొందియున్నాను.


నీవు సరియైన వైఖరి కలిగియుండి సంఘ కూటములకు వెళ్ళుట ముఖ్యమైయున్నది. నీలో ఏదైన వ్యతిరేకమైనది ఉన్నయెడల, అది దేవుడు నీతో మాట్లాడే విషయమును వినబడకుండా చేయును. దేవుడు మనతో చెప్పాలని కోరేదానిని మనము వినకుండునట్లును, కుయుక్తితో సాతాను కొన్ని ఆటంకములు పెట్టును. లూకా 1:53లో మరియ చెప్పిన నియమము నిత్యత్వానికి నిజమైయున్నది. ''ఆకలి గొనినవానిని ఆయన మంచి పదార్థములతో తృప్తిపరిచి మరియు ధనవంతులను ఒట్టిచేతులతో పంపెను''. కాబట్టి నీవు ఆకలితోను మరియు ఒక అవసరమున్న వ్యక్తిగా ప్రతీ సంఘకూటమికి వెళ్ళిన యెడల దేవుడు నిన్ను మంచి పదార్థములతో నింపి తృప్తి పరచును.


దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రణాళిక:


నీ జీవితములో దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన సంకల్పము నెరవేర్చుట కంటే ఈ భూమి మీద గొప్ప విషయము ఏమీలేదు. నీ జీవితము ద్వారాను మరియు పరిచర్య ద్వారాను ఈ లోకములో ఏదొక ప్రాంతములో నీ ద్వారా ఆయన సంఘమును నిర్మించుటకు దేవుడు మిమ్ములను వాడుకొనవలెనని ప్రార్థించుచున్నాను. భూసంబంధమైన మీ యొక్క అవసరములు తీర్చుకొనుటకు మాత్రమే మీరు చదువుకొనవలెను. కాని దేవుని కొరకు జీవించుటయే మీ పిలుపైయున్నది. కాబట్టి మీరు చేసే ఉద్యోగము మీకు ఒక విగ్రహము కాకూడదు.


దేవుడు ఇప్పటికే నీ జీవితములో ప్రతివిషయమును ప్రణాళిక వేసియున్నాడు. అనగా స్కూలులో, కాలేజీలో మీరు చేరి మీరు చదవవలసిన వాటిగురించి దేవుడు ప్రణాళిక వేసియున్నాడు. దేవుడు తనయొక్క సార్వభౌమాధికారముతో నీ జీవితములో అన్నిటినీ సమకూర్చి చివరకు నీవు మంచి వృత్తిని చేపట్టునట్లు చేయును. కాబట్టి కొన్ని సందర్భములలో మీరు కోరుకొనిన కోర్సులు మీరు ఎంత ప్రయత్నించినను రానియెడల, నిరాశపడక దేవునిని స్తుతించుము. కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత దేవుడు నీమీద తన దృష్టిని ఉంచి, నీవు గ్రహించనప్పటికిని సమస్తమునూ సమకూర్చి నీ మేలు కొరకే జరిగించుచున్నాడని తెలుసుకొనుము (రోమా 8:28). దేవుని యొక్క ఈ వాక్యమును విశ్వసించి జీవించుము.


ఈ భూమిమీద యేసుయొక్కజీవమును నీ జీవితము ద్వారా బయలుపరచవలెనని దేవుడు ముఖ్యముగా కోరుచున్నాడు. కాబట్టి నీవు భూసంబంధమైన గురిని కలిగియుండకూడదు. జీవితాన్ని తీవ్రముగా తీసుకొనుము. దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తాన్ని వెదకుము. తీర్పు దినమును నీవు ప్రభువు యెదుట చింతించకుండునట్లు నీవు ఇక్కడ జీవించవలెను. ఆ అంత్యదినమందు ముఖ్యముగా నీవు కాలేజీలో గ్రేడ్‌ పాయింట్‌ సరాసరి కాదు గాని దేవుని యొక్క మెప్పు మరియు అంగీకారము ముఖ్యమైయున్నది (1 కొరింథీ 4:5). ఇది మాత్రము నిత్యత్వమును నిలుచును.


అటువంటి అద్భుతమైన విధానమును దేవుడు మన జీవితములో ప్రణాళిక వేసియున్నాడు. నా జీవితములో దీనిని అనేకసార్లు కనుగొనియున్నాను. అందువలన రాబోయే దినములలో నా పూర్ణహృదయముతో ఆయనకు పరిచర్య చేసి నా కొరకు శ్రమపొందిన దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల కొరకు జీవించాలని కోరుతున్నాను. 18వ శతాబ్దములో జింజన్‌ డోర్ఫ్‌ అనే నాయకుని ద్వారా మోరావియన్‌ క్రిస్టియన్స్‌ ఆయొక్క గురితో పరిచర్య చేసిరి. ఇప్పుడు అది జెకోస్లోవియాలో ఉంది.


దేవునికి నీ జీవితములో ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ ప్రణాళిక నెరవేరుటకు భూసంబంధమైన అర్హతలు అవసరములేదు. నీ మనస్సులో మరియు విశ్వాసములోను దీనుడవైన యెడల చాలు కాబట్టి నీవు ఎల్లప్పుడూ ఆ గుణలక్షణములు కలిగియుండవలెను.


మన జీవితములో బుద్ధిహీనమైన కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండుట అసాధ్యము. మనము దీనులమై యుండి మన పాపములను ఒప్పుకొని మరియు ఇతరులను నిందించక విశ్వాసముతో ఇట్లు చెప్పిన యెడల, ''ఓ యేసు ప్రభువా, నేను బుద్ధిహీనమైన పొరపాట్లు చేసినప్పటికిని నీ యొక్క కనికరము ద్వారా నా జీవితములో నీ చిత్తము నెరవేరునట్లు చేయగలవని నమ్ముచున్నాను''. అప్పుడు దేవుడు నీవు చేసిన బుద్ధిహీనమైన పనులన్నిటిని క్షమించును. అనేకమంది విశ్వాసులు వారి ఓటమిని బట్టి నిరాశపడి మరియు దేవుని కనికరమందు విశ్వసించరు. ఆ విధముగా వారు వారి ఓటములనే హెచ్చించి దేవుని యొక్క శక్తిని మరియు కనికరమును అగౌరవపరిచెదరు. నీవు దేవుణ్ణి విశ్వసించి మరియు ఆయన గొప్ప కనికరమును బట్టి ఆయనను మహిమపరచవలెను. అప్పుడు నీకు సంవత్సరము తరువాత సంవత్సరము గొప్ప మేలు కలుగును.


అపార్థము చేసుకొనబడుటను వ్యవహరించుట:


నీ జీవితములో ఎప్పుడైనను అపార్థము చేసుకున్నయెడల లేక అనుమానించబడినయెడల, దేవుడు నీకు ఆత్మీయ పాఠములు నేర్పించుటకు చిన్న వయస్సులో నీవు అర్హుడవని దేవుడు భావించినందుకు నీవు సంతోషించెదవు. నిన్ను అనుమానించిన వారియెడల నీవు విశాల హృదయము కలిగియుండుము. దేవుని ప్రణాళిక చొప్పున నీవు ఆత్మీయ పాఠములు నేర్చుకొనునట్లు అటువంటి పరిస్థితులు నీకు అవకాశమైయున్నవి. ఆవిధముగా నీవు ఇతరులచేత చూడబడుట ద్వారా నీవు దేవుని ప్రేమలో అభివృద్ధి చెందెదవు.


అపార్థము చేసుకొనబడుట మరియు తృణీకరించబడుట విషయములో నీవు తేలికగా తీసుకొనుట నేర్చుకొనుము. అటువంటి పరిస్థితులు ద్వారా నీవు వ్యక్తిగతముగా ప్రభువుని ఎరుగుటలో మరియు ప్రజల అభిప్రాయమునుండి విడుదల పొందుటకు సహాయపడును. ఆ దినాన మీరు సంతోషించుడి అని ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లుగా నేను నా జీవితములో కనుగొనియున్నాను (లూకా 6:23).


యెషయా 42:19, 20లో ప్రభువుయొక్క సేవకులు అనేక విషయములను వినుటకు చెవిటివారై యుండెదరని చెప్పబడింది. చివరకు నీ జీవితము గూర్చియు మరియు నీ వైఖరులను గూర్చియు ప్రభువుకు మాత్రమే లెక్క చెప్పవలసియుందని గుర్తుంచుకొనుము. దీనిని నీవు గుర్తించినప్పుడే క్రీస్తుకు నిజమైన దాసుడుగా ఉండెదవు. నీవు ప్రజలను సంతోషపెట్టగోరినయెడల, నీవు ఎన్నటికి క్రీస్తు దాసుడవు కాలేవు (గలతీ 1:10). అనేకమంది యౌవనస్థులు ఇతరుల అభిప్రాయము చేత బంధింపబడియున్నారు. ఈ బానిసత్వమునుండి నీవు విడుదల పొందని యెడల నీవు అభివృద్ధి చెందవలసిన రీతిగా నీవు ఆత్మీయ అభివృద్ధిచెందవు.


ఇతరుల యొక్క ఘనతను మరియు అంగీకారము పొందుటకొరకు, లోకములోగాని సంఘములోగాని ఇతరులను అనుకరించకు. అనగా వారివలె ప్రవర్తించుట, మాట్లాడుట, ప్రార్థించుట చేయవద్దు. నీవు ప్రత్యేకముగా ఉండుము. అన్ని సమయములలో దేవుడు నీలో ఉండవలెనని కోరుచున్నాడు. నీవు కృత్రిమముగా ఉండవద్దని దేవుడు కోరుచున్నాడు. ప్రతీ క్రైస్తవ సమూహములో, వారి వలె ఉండునట్లు ఇతరులచేత బలవంతపెట్టబడెదరు. అటువంటివి ఎదుర్కొనుట మంచిది. ఎందుకనగా ఆ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనుట ద్వారా ఆత్మీయ కండరములు బలముపొంది మరియు జయించెదరు.


కమ్యూనిస్టు దేశములలో, స్కూలులో మరియు ఇతర ప్రదేశములలో క్రైస్తవ నాయకుల యొక్క పిల్లలు హింసింపబడెదరు. వాటితో పోలిస్తే ఇతరులు ద్వారా నీవు ఎదుర్కొనుచున్నది కేవలము చీమ కుట్టుట వంటిది. కాబట్టి భయపడకుండా ధైర్యముగా ఉండుము. మరియు ఈ విషయములలో జయించేవాడిగా ఉండుము. నీవు దైవజనుడవగుటకు అవసరమైనవి దేవునిచేత ప్రణాళిక చేయబడి మరియు ఆయన జరిగించుచున్నాడు.


''మరియు - ప్రభువునందు నీకు అప్పగింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని ఆర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి'' (కొలొస్స 4:17).


అధ్యాయము 7
అధ్యాయము 7

ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా మారుట:


మత్తయి 14:19లో ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా మారుటకు గల మూడు మెట్లను చూచెదము. 1. రొట్టెలను మరియు చేపలను ప్రభువైన యేసు తీసుకొనును, 2. ఆయన వాటిని ఆశీర్వదించెను, 3. ఆయన వాటిని విరిచెను. అప్పుడు జన సమూహములు పోషింపబడిరి. ఈ విధముగా నిన్ను కూడా ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా చేయాలని ప్రభువు కోరుచున్నాడు. ఆ చిన్నవాడు చేసినట్లుగా మొదటిగా నీకున్నదంతయు ప్రభువుకి ఇవ్వవలెను. అప్పుడాయన నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఆశీర్వదించును. అప్పుడు అనేక పరీక్షలు ఓటములు, రోగములు, మోసగించబడుట ద్వారా, అనుకున్నవి జరగకుండుట ద్వారా మరియు అనేక రీతులుగా ఆయన నిన్ను విరుగగొట్టి, నిన్ను దీనుడిగా చేసి మరియు మనుష్యుల దృష్టిలో నిన్ను ఏమి కానివాడుగా చేయును. అప్పుడు నీ ద్వారా ఆయన అనేకులను ఆశీర్వదించును. కాబట్టి ఆయన చేత విరుగగొట్టబడుటను అంగీకరించుము. ప్రభువైన యేసు మొదటిగా నలుగగొట్టబడి మరియు తండ్రి ఉద్దేశ్యము ఆయన ద్వారా సఫలపరిచెను (యెషయా 53:10-12).


ఆయన జీవితములోని అనేక పరిస్థితులలో తన స్వచిత్తము నలుగగొట్టబడుటకు ప్రభువైన యేసు అనుమతించారు. ఆవిధముగా ఆయన ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా తండ్రికి అప్పగించగలిగెను. దీనికొరకే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను బలపరిచెను (హెబీ 9:14). నీ సొంత శక్తిని విరుగగొట్టుటకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నీవు అనుమతించినప్పుడే నీవు ఆత్మీయుడవగుదువు. దేవుని చిత్తముకాక నీ స్వచిత్తము నెరవేర్చవలెనని బలమైన కోరిక నీకున్నప్పుడు అది విరుగగొట్టబడాలి.


నీ స్వచిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడైతే దేవుని చిత్తము ఉంటుందో అక్కడ నీవు సిలువను కనుగొందువు. అక్కడ నీ స్వచిత్తము సిలువ వేయబడాలి. నీ చిత్తమునకు చనిపోవాలి. ఆత్మ నీకు చెప్పును, నీవు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ స్వరమునకు లోబడుచున్నయెడల, నీవు విరుగగొట్టబడిన వాడిగా జీవించెదవు. మరియు ఎల్లప్పుడు విరిగి నలిగిన హృదయము గలవారిని ఉజ్జీవింపచేసెదనని దేవుడు వాగ్దానము చేసియున్నాడు. దేవుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. ''మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు -నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించువాడను, అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సు గలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను'' (యెషయా 57:15).


నీవు ఆత్మ విషయములో దీనుడవై అన్ని సమయములలో నీ యొక్క అవసరము ఎరిగియుండుట మంచిది. ఆసక్తితో దేవునిని వెతికే వారికి ఆయన ఫలమిచ్చునని కూడా నమ్మవలెను. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి మరియు ఆయన శక్తితో నిన్ను నింపును అని నీవు నమ్మనియెడల, నీవు దీనాత్మను కలిగియుండుట వ్యర్థము.


ప్రతీ సంఘములోని బీదలతోను మరియు బలహీనులైన వారితో సహవాసము చేసి మరియు వారిని ప్రోత్సహించుము. చాలామంది పిల్లలను నిర్లక్ష్యము చేసెదరు గనుక వారిని చేరదీసి ప్రోత్సహించుము. మరియు సంఘములో ఎల్లప్పుడు కనబడకుండా చేసే సామాన్య పరిచర్య చేయుటకు ఇష్టపడాలి. ఏ సంఘములో అయినను పేరు ప్రతిష్టలను కోరక మరియు నీకున్న వరములను బట్టియు తలాంతులను బట్టియు ఎవరిమెప్పును కోరవద్దు. ముఖ్యముగా యౌవనస్త్రీలను ఆకట్టుకొనకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఒక మందిరములో ఊడ్చుటకు లేక సంగీతము వాయించుటకు కాని లేక నీకు చేతనైన ఏ పరిచర్యను చేయుచు మరియు ప్రతి కూటములో సాక్ష్యము చెప్పుము. పరిచర్య విషయములో ఎవరితో అయినను పోటీపడవద్దు. నీవు నమ్మకముగా ఉండినట్లయితే తగిన సమయములో దేవుడు తన చిత్తక్రారము నీకు ఒక పరిచర్య ఇచ్చును.


త్రాగుడుకు బానిసలైన యౌవనస్థులకు సహాయపడే విషయములో జ్ఞానము కలిగియుండుము. అటువంటి వారికొరకు సహాయపడుటకు మొదటిగా దేవునికి ప్రార్థించినయెడల దేవుడు జ్ఞానమిచ్చును (యాకోబు 1:5). నిజానికి అటువంటి వారికి సహాయపడుటకు నీకు అవసరమైన జ్ఞానమంతటిని ఇచ్చెదనని ఆయన వాగ్దానము చేసియున్నాడు (లూకా 11:5-8).


నీ యొక్క పిలుపు:


ఈ లోకములో చాలాచాలా కొద్దిమందే దేవుని యొక్క బిడ్డలున్నారు. దేవుని కృపను బట్టి ఆ కొద్దిమందిలో నీవు ఒకడవై యున్నావు. చిన్న వయస్సునుండే నీవు సువార్తను వినుటకు దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు నీవు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగియుండవలెను. నీకు పరలోకపు జన్మహక్కు ఉన్నది. ఈ చెడ్డ లోకములో దేనికొరకైనను దానిని వదులుకొనకుము. ఈ లోకములో గొప్పవాటిని మరియు ఘనమైన వాటిని అభిమానించుచున్న యెడల, నీవు ఒకరోజు దానికి మొక్కుదువు. ఈలోక మహిమను పొందుటకు ప్రభువైన యేసు సాతాను చేత శోధించబడెను. కాని ఆయన జయించాడు మరియు నీవు కూడా జయించగలవు. నీవు జయించువాడవు అగుదువని నేను నమ్ముచున్నాను.


నీవు శోధింపబడినప్పుడు గెలిచిన యెడల, సాతాను కంటే నీకు ప్రభువైన యేసు అమూల్యమైన వాడని ఋజువు పరచుచున్నది. భూమి మీద ఈ సత్యమునకు కొందరే సాక్షులు ఉండుటవలన, నీవు అటువంటి సాక్ష్యము కలిగియుండవలెనని దేవుడు ఆశించుచున్నాడు.


ఇదియే నీయెడల దేవునియొక్క పిలుపు, రాబోయే కాలములో నీవు ఆయన సేవకుడవు అగునట్లుగా ప్రభువు సహాయపడునట్లు నేను ప్రార్థించుచున్నాను. కాబట్టి నీ జీవితము పవిత్రముగా ఉండునట్లుగా చూచుకొనుచు మరియు ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకు ప్రార్థించుము. నీవు డబ్బును వృథా చేసికొనక నీ జీవితములోను, సమయములోను క్రమశిక్షణ కలిగియుండుము. నీ వయస్సులో ఉన్న అనేకమంది యౌవనస్థులవలె సమయము వృథా చేసుకొనుచు మరియు దేవుని పిలుపును పోగొట్టుకొనిన వారివలె ఉండకుండునట్లు జాగ్రత్తపడుము.


నీవు ఈ భూలోకములో అద్భుతమైన జీవితమును మరియు పరిచర్యను కలిగియుండి మరియు ఒకరోజు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించునిమిత్తము దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. అంత్యదినములలో నీవు సంతోషముతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించాలని నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయుచున్నాను.


వివాదము మరియు పోటీతత్వము:


మనుష్యులందరిని ప్రేమించుము కాని అదే సమయములో అందరినుండి విడుదల పొందుము. ఆత్మీయ అభివృద్ధి పొందుటకు ఇదియే మార్గము. వివాదస్పదమైన వాదములను అస్సలు పెట్టుకొనవద్దు. ఇండియాలోని బజారులలో ఉన్న గోతులలో పడకుండా తిరిగివెళ్ళుము లేనట్లయితే అవినిన్ను కుదించగలవు. నీ నాలు గురించి నీవు జాగ్రత్తపడవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు. మన మాటల ద్వారా ఎక్కువగా శక్తిని కోల్పోవుదము. ప్రతీరోజు నిన్ను ఆత్మతో నింపమని దేవునికి ప్రార్థించుము మరియు జారిపోకుండా జాగ్రత్తపడుము.


ఇతర ప్రాంతములో ఉన్న వేరే సంఘముల గురించి మాట్లాడుటకు ఎల్లప్పుడూ నిరాకరించుము. ఇతర సంఘములలో ఉన్న విషయములమీద తీర్పుతీర్చుచున్న వ్యక్తికి తన గురించి తనకి చాలా గొప్ప తలంపులు ఉన్నవి. మనుష్యుల హృదయములలో ఉన్న రహస్యములు బయలు పరచబడుటకు వేరేవేరే సంఘములలో జరిగే సంఘటనలు సహాయపడును (లూకా 2:34,35). వారియొక్క సొంత విషయము గురించి మాత్రమే ఆలోచించేవారిని దేవుడు ఆయన బిడ్డలలో పరీక్షించును. నీవు ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడగునట్లు చూచుకొనుము. అనవసరమైన అభిప్రాయములనుండి విడుదల పొందుము. ప్రార్థన కొరకని క్రైస్తవుల మధ్యలో జరుగుతున్న కొండెములనుండి విడుదల పొందుము. అటువంటి కొండెములు చెప్పుటను నిరాకరించుము.


యౌవనస్థుడుగా, నీ యొక్క సరిహద్దును గుర్తించుట నీకు మంచిది. ఒక పెద్ద సహోదరుడు మాట్లాడే విషయములను, నీకు అటువంటి జ్ఞానము లేదుగనుక మాట్లాడకుండుట మంచిది. నీకు ఉన్న ఒప్పుదల విషయములలో ఖచ్చితముగా ఉండి, ఎప్పటికీ రాజీపడవద్దు మరియు ఎవ్వరిని ఆ విషయములో నిన్ను మార్చకుండునట్లు చూచుకొనుము. కాని సాధ్యమైనంత వరకు నీవు దీనత్వములో అందరియెడల సమాధానమును మరియు సహవాసమును కోరుకొనుము. ఇటువంటి సమతుల్యతను కొందరు యౌవనస్థులు కొన్నిసార్లు కలిగియుండలేరు, కాని అటువంటి సమతుల్యతను కలిగియుండుటకు ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించుము.


నీవు వెళ్ళుచున్న సంఘములోని సహోదర సహోదరిలందరిని గౌరవించుము. నీవు ఎవరిని తిరస్కరించవద్దు మరియు ఎవరితోనూ వాదన పెట్టుకొనవద్దు. ఎందుకనగా అది నిన్ను నాశనము చేయును. ప్రతి విశ్వాసినుండియు మంచి దానిని స్వీకరించుము అలాగే నీవు సహవాసము చేసే సంఘమునుండియు మంచి వాటిని స్వీకరించుము కాని ఎల్లప్పుడూ వివేచన కలిగియుండుము. ''పాములవలె వివేకులను మరియు పావురము వలె కపటము లేని వారుగా ఉండుము''. నన్ను మరల చెప్పనివ్వండి, ప్రతివిషయమును దేవుని వాక్యములో నుండి చూడకుండా మరియు నీవు చూచే దానిని అంతటిని వినే దానంతటిని స్వీకరించకుము. బెరియన్ల వలె ఉండుము (అపొ.కా. 17:11).


మనస్సాక్షి మరియు నీతి:


మేము ఎన్ని విషయములలో మీ గురించి మా కుమారులుగా మెచ్చుకొనుచున్నామో మీకు తెలియదు మరియు సమయమున్న యెడల ఇంకా ఎన్నో విషయములు గురించి నేను ఆలోచించవచ్చును.


''నిత్యము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగియుండుము'' ఇది మొట్టమొదటి హెచ్చరిక (సామెతలు 23:17).


మనము పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించవలెనని కోరినయెడల, పరిసయ్యుల నీతికంటే మననీతి అధికముగా ఉండవలెనని ప్రభువైనయేసు చెప్పిన మాటలను మరిచిపోవద్దు (మత్తయి 5:20). దాని తరువాత వెంటనే మనము కోపపడకూడదనియు (మత్తయి 5:22), మొహపుచూపు చూడకూడదనియు (5:28), అసత్యములో ఉండకూడదనియు (5:37), పగతీర్చుకొనకూడదనియు (5:38-44), మనుష్యుల మెప్పును కోరకూడదనియు (మత్తయి 6:1-18) మొదలగు వాటిని ప్రభువైన యేసు వివరించారు. మరొక మాటలో చెప్పవలెనంటే, మన అంతరంగ జీవితము, బాహ్య జీవితము ఒకటిగా ఉండాలి. ధర్మశాస్త్రము ద్వారా ఈ విధముగా ఏ ఒక్కరు జీవించలేరు. కాని మనము ఈ విధంగా జీవించుటకు ప్రభువైన యేసు ఒక మార్గము తెరిచారు. దీని కొరకు నీ హృదయమంతటితో నీవు కోరుకొని మరియు సహాయము కొరకు దేవునికి ప్రార్థించాలి. ఆయనను వెదకువారికి ఫలమిచ్చే దేవుడు గనుక ఆయన నీ ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చును.


మనస్సాక్షిలో సున్నితత్వము కోల్పోవుట అనగా కుష్ఠురోగముతో శరీరము స్పర్శను కోల్పోవును. ఇది చాలా తీవ్రమైన విషయము. ఇది అంతటను విస్తరించి చివరకు నిన్ను నాశనము చేయును. కాబట్టి ప్రభువు నుండి నిన్ను దూరము చేసేవారితో సహవాసము చేయవద్దు. నీవు లోకస్థులతోను మరియు నామకార్థ విశ్వాసులతోను జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. వారు నిన్ను క్రమముగా లోకములోనికి నడిపించుచున్న యెడల మరియు నీవు వారిని ప్రభువువైపు ఆకర్షించనియెడల, అప్పుడు అటువంటి స్నేహితులను వెంటనే విడిచిపెట్టి, వారిని నీవు క్రమక్రమముగా ప్రభువులోనికి నడిపించగలిగిన యెడల వారితో స్నేహము చేయుము. లేనియెడల నీవు చివరకు ఎంతో నష్టపోవుదువు.


జీవ కిరీటము:


యాకోబు 1:12 ఇట్లు చెప్పుచున్నది, ''శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును''. ఈ వచనము ప్రకారము ప్రభువును ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించుచు మరియు శోధనలు వచ్చినప్పుడు నమ్మకముగా ఉండినయెడల జీవకిరీటము పొందెదము. కాబట్టి శోధనలు వచ్చిన ప్రతీసారి నమ్మకముగా ఉండువారు మాత్రమే ప్రభువును ప్రేమించుచున్నామని చెప్పగలరు.


కాబట్టి నీకు శోధనలు వచ్చినప్పుడే ప్రభువుయెడల నీకున్న ప్రేమ పరీక్షింపబడుతుంది. మనము అంగీకరించబడినప్పుడు మాత్రమే జీవకిరీటము పొందెదమని మనము చదువుచున్నాము. ఇప్పటివరకును ఎవరునూ జీవకిరీటము పొందలేదు గనుక జీవితాంతము వరకు నమ్మకముగా ఉన్నవారిని దేవుడు అంగీకరించునని తెలుసుకొనుము. కాబట్టి జీవితాంతము వరకు పరిశీలన కాలములో ఉండెదము. కొంత కాలము ఎంతో ఉజ్జీవముగా ఉండి మరియు తరువాత వెనుకంజవేసి లేక నులువెచ్చని స్థితికి వెళ్ళవచ్చును.


ప్రతిదినము నమ్మకముగా ఉండుము. మరియు ఎల్లప్పుడు మొరపెట్టుము. నీ గదిలో నీవు గొప్ప శబ్దముతో ప్రార్థించలేనియెడల అన్ని సమయములలో నీ హృదయములో మొరపెట్టుము. ఎల్లప్పుడూ మంచి మనస్సాక్షి కలిగియుండి మరియు ప్రతీపరిస్థితిలో నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుచు ఉండుము.


మనతో అంగీకరించని వారిమీదకు అగ్నిని కురిపించమని లేక తీర్పు తీర్చమని చెప్పకూడదు. ఒకసారి యోహాను మరియు యాకోబులు ప్రభువుని అడిగినప్పుడు ప్రభువు ఇట్లు గద్దించారు. ''మీరు ఎటువంటి ఆత్మను కలిగియున్నారో మీకు తెలియదు. ఎందుకనగా మనుష్యులను నాశనముచేయుట కాక వారిని రక్షించుట కొరకే మనుష్యుకుమారుడు వచ్చియున్నాడు'' (లూకా 9:51-56). తమతో అంగీకరించని వారు నష్టపోవలెనని కోరేఆత్మ సాతాను యొక్క ఆత్మ.


లూకా 9:49-56 చదవండి. అక్కడ శిష్యులతో కొందరు అంగీకరించలేదు. (వారికి వేరే పరిచర్య కలదు) మరికొందరు ప్రభువైన యేసును ఆయన శిష్యులను చేర్చుకొనలేదు. ప్రభువైనయేసు గద్దించిన విధానము గురించి ధ్యానించుము. అప్పుడు నీవు ఈనాడు క్రైస్తవ్యములోని నామకార్థవిశ్వాసులలో ఉన్న తప్పుడుఆత్మను గురించి, ఆ తప్పుడు ఆత్మనుండి రక్షింపబడెదవు. ఎల్లప్పుడూ ఈ విధముగా ప్రశ్నించుకొనుము. ''ఇక్కడ ఎవరినైనను రక్షింపవలెనని కోరుచున్నానా లేక నాశనము చేయవలెనని కోరుచున్నానా?''.


దేవుడు ఆదామునకు ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. అతడు దానికి అవిధేయత చూపెను. దేవుడు చిన్నపిల్లలకు ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు. ''నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించుము (అనగా వారికి విధేయత చూపించి వారిని గౌరవించుము) మరియు వారు దానికి అవిధేయత చూపెదరు. ప్రభువు మనలను ప్రేమించినట్లే మనము ఒకరికొకరు ప్రేమించవలెనని ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులకిచ్చారు. మరియు అనేకమంది క్రైస్తవులు దానికి అవిధేయత చూపెదరు.


మనము ఇతరులను ప్రేమించినప్పుడు మాత్రమే ప్రభువుని ప్రేమించగలుగుచున్నామని ఋజువుపరచగలము. లేనట్లయితే అబద్ధికులమని యోహాను చెప్పుచున్నాడు (1 యోహాను 4:20).


సాతాను యొక్క గుర్తులు:


సాతాను గురించి కొన్ని విషయములు తెలుసుకొనుట మంచిది. శత్రువుల గురించి తెలుసుకొనుట ద్వారాను మరియు అతని కుయుక్తులు తెలుసుకొనుట ద్వారాను సులభముగా జయించగలము. మన ప్రాణములకు శత్రువు అయిన సాతాను గురించి కొన్ని విషయములు ఇక్కడ ఉన్నవి:


1.సాతాను యొక్క ఆరంభము: ప్రధాన దూత తన అందమును బట్టియు, జ్ఞానమును బట్టియు మరియు స్థానమును బట్టియు మరియు దేవుడు తన చుట్టూ ఉంచిన పరిధులను బట్టియు తృప్తిపడక మరియు దేవుని అధికారమునకు తిరుగుబాటు చేసి సాతానుగా మారెను. (యెషయా 14:12-15, యెహెజ్కేలు 28:12-19).


2. సాతాను యొక్క వివరణ: అవ్వ దేవుని వాక్యమును మరియు దేవుని ప్రేమను అనుమానించునట్లుగా చేసి మోసముతో, ఆమెను మరియు ఆమె భర్తను నాశనము చేసెను. (ఆదికాండము 3:4-7). ఆకర్షణలోను కుయుక్తితోను వచ్చు సర్పము యొక్క స్వరము గురించి జాగ్రత్తపడుము.


3. సాతాను ఉపయోగించే పద్ధతులు: దేవుని వాక్యముకంటే తన శరీరఅవసరతలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చునట్లును,


ఘనత పొందుటకు దేవుని నామములో గొప్పకార్యములు చేయుటకును,


తనకు నమస్కారము చేసినయెడల లోక రాజ్యముల మహిమ అన్నిటిని ఇచ్చెదనని సాతాను ప్రభువైన యేసును శోధించెను. మన ఒప్పుదలకు రాజీపడిన యెడల, ఈ లోకములో అనేక విషయములు సాతాను మనకు ఇచ్చునని చెప్పును (మత్తయి 4:1-10).


4. సాతాను ఓడించబడెను: ప్రభువైనయేసు యొక్క సిలువ మరణము ద్వారా సాతాను శక్తిహీనునిగా చేయబడ్డాడు మరియు ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసు నామములో అతనిని ఎదిరించిన యెడల, అతడు పారిపోవును (హెబీ 2:14, కొలొస్స 2:15, యాకోబు 4:7).


5. దేవుడు సాతానును ఎందుకు నాశనము చేయలేదు: యోబువలె మనము కూడా సాతానుచేత పరీక్షింపబడి మరియు ఆత్మీయముగా బలవంతులు అవ్వవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు (యోబు 1 మరియు 2వ అధ్యాయములు).


కాబట్టి సంఘములు మరియు విశ్వాసులు సాతానుచేత పరీక్షింపబడుట దేవుని యొక్క సంపూర్ణ ప్రణాళిక అయియున్నది. మనము పాపము చేయుటకు శోధించబడినప్పుడు లేక సాతాను మనలను మోసగించవలెనని కోరినప్పుడు, మనము దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండి మరియు పాపమును ద్వేషించినయెడల దేవుడు మనలను జ్ఞానవంతులుగా చేసి మరియు మంచిచెడు విషయములలో మనకు వివేకము ఇచ్చును. ఆవిధముగా దేవుడు కోరిన విధముగా మనము జ్ఞానములో అభివృద్ధిపొందుచు పరిశుద్ధతలోను జ్ఞానములోను అభివృద్ధిచెందెదము.

అధ్యాయము 8
అధ్యాయము 8

మనుష్యుల యొక్క అభిప్రాయము నుండి స్వతంత్రులగుట:


ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయములనుండి స్వతంత్రులగుటద్వారా క్రైస్తవుడు అభివృద్ధి చెందునని నేను కనుగొన్నాను.


హెబ్రీ 4వ అధ్యాయములో ''దేవుని యొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుట'' అను మాట క్రొత్త నిబంధనలో ముఖ్యమైయున్నది. ''మరియు ఆయన దృష్టికి కనబడని సృష్టము ఏదియు లేదు'' (13వ). చివరకు మనము లెక్క చెప్పవలసిన దేవునియెదుట జీవించుటను నేర్చుకొనుట ద్వారా మాత్రమే దేవుని విశ్రాంతిలో ప్రవేశించగలము. చిన్న వయస్సులోనే ప్రజల అభిప్రాయములో నుండి విడుదలపొంది మరియు ఎవరిని నిర్లక్ష్యముచేయక, ఎవరికంటే గొప్పవారమని అనుకోక ఉండుట ఎంతో మంచిది.


క్రైస్తవ్యములోని ప్రతి యొక్క డినామినేషన్‌లో సంగతులు చలించును గనుక ఆ దినమున నీవు ప్రభువులో బలముగా నిలిచియుండవలెను. కాబట్టి ఇప్పుడే దాని కొరకు సిద్ధపడుము. మతానుసారులైన క్రైస్తవులనుండి నేను పొందిన వ్యతిరేకత అంతటి ద్వారా మనుష్యులందరియొక్క అభిప్రాయము నుండి విడుదల పొందియున్నాను. గత కొన్ని సంవత్సరములలో నాకు దేవునిలో ఉన్న సమాధానము, విశ్రాంతి ఇంతకు ముందు ఎన్నడునూ లేదు. మీలో కూడా అటువంటి విశ్రాంతి మరియు సమాధానము ఉండవలెననని కోరుచున్నాను.


దైవభక్తి యొక్క మర్మమును గూర్చి మనము తెలుసుకొనిన యెడల అనగా ప్రభువైన యేసు శరీరధారియైవచ్చి, మన వలే శోధింపబడినప్పటికిని పాపము చేయలేదు (హెబీ 4:15, 1 తిమోతి 3:16). ఈ సిద్ధాంతములను వివరించుట ద్వారా మనము క్రీస్తు యొక్క జీవములోను, స్వభావములోను పాలివారమగుతూ మరియు యేసువలె జీవించుటను పోగొట్టుకోకూడదు. ఒక సామెతలో చెప్పబడినట్లు, ''మనము చెట్టుకొరకు ఒక అరణ్యమును పోగొట్టుకొనవచ్చును'' అనగా పెద్ద విషయముల కంటే చిన్న విషయములను ప్రాముఖ్యమైనవిగా చూడవచ్చు.


అనేక సంవత్సరముల నుండి పరిశుద్ధత బోధిస్తారు గాని ఒకరినొకరు నిందించుకొనుచు మరియు ఒకరిమీద ఒకరు ఫిర్యాదుచేయుట మనము చూచుచున్నాము. అనగా ఈ సంవత్సరములన్నింటిలో వారు సిలువ మార్గములో నడవలేదు. వారికి సిద్ధాంతము మాత్రమే తెలియును.


సమయమును సద్వినియోగము చేసుకొనుట:


మన అజాగ్రత్త ద్వారా మరియు పాపము చేయుట ద్వారా పోగొట్టుకొనిన సమయమును మరల పొందలేము. దేవుడు మనయొక్క పాపజీవితమును క్షమించి మరియు ఆయన రాజ్యములోనికి తీసుకొనిపోవును కాని మనము వృథా చేసుకొన్న సమయమును దేవుడు కూడా తిరిగి ఇవ్వలేడు. వృథా చేసుకొన్న సమయమును నిత్యత్వానికి కోల్పోయినట్లే దానిని తిరిగి మనము పొందలేము. కాబట్టి చిన్న వయస్సు నుండే ప్రభువుని వెంబడించుట మంచిది. ఈ భూమిమీద కొద్దికాలమే జీవించెదము. కాబట్టి నీవు సమయమును సంపాదించుకొనుచు ప్రతి శోధనను జయించుటకు ప్రయత్నించుము. మరియు అందరికీ మేలు చేయుము. ఏది ఏమైననూ దీనత్వములోను, పవిత్రతలోను మరియు ప్రేమలోను వేరు పారవలెను.


ప్రభువైన యేసు మరల తిరిగివచ్చినప్పుడు, ఆయనను ముఖాముఖిగా చూచి మరియు మనము పొందిన వెలుగునుబట్టి జీవించిన జీవితమును బట్టి ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడకూడదు. అనేకమంది విశ్వాసులు ఆ రోజున పరలోకములో ప్రవేశించినప్పటికిని, వారు ప్రభువైన యేసును చూచి మరియు ఆయనయొక్క ప్రేమను చూచి ఎంతో దు:ఖముతో చింతించెదరు. అటువంటి బాధనుండి దేవుడు నిన్ను కాపాడునుగాక. దానిని గురించి నీవు ఇప్పుడే ధ్యానించి మరియు జ్ఞానము కలిగియుండుము. ఏశావువలె ఒకపూట కూటికొరకు (శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుటకు) ఆత్మీయ ఆశీర్వాదమైన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మి వేసుకొనవద్దు.


''అందరితో సమాధానమును పరిశుద్ధతయు కలిగియుండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును చూడడు'' (హెబీ 12:14).


''ఆయనను మనము చూచినప్పుడు, ఆయనకు మనము ఎక్కువ ఇచ్చియుండవలసియున్నదని కోరెదము''


దేవునియెడల భయభక్తులు:


ప్రభువైన యేసు చిన్న వయస్సులో నుండే జ్ఞానములో ఎదిగెనని మనము చదివెదము (లూకా 2:40, 52). యౌవనస్థులు అనేకమైన బుద్ధిహీనమైన పనులు చేసెదరని మనము ఊహించెదము. ప్రభువైనయేసు యౌవన వయస్సులో ఉన్నప్పుడు ఒక్క బుద్ధిహీనమైన పని కూడా చేయలేదు. నీవు ఆయనను మాదిరిగా పెట్టుకొనినయెడల, నీ యౌవన వయస్సులో అనేకమైన బుద్ధిహీనమైన పనులు చేయకుండా కాపాడబడెదవు. దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండుటయే జ్ఞానమునకు మూలము. ప్రభువైనయేసు భయభక్తులు కలిగియుండి మరియు ఆత్మీయ మరణమునుండి రక్షింపబడుటకు ప్రార్థించెను (హెబీ 5:7). ప్రభువైన యేసును ప్రేమించినట్లే దేవుడు మనలను కూడా ప్రేమించుచున్నాడు. ప్రభువైన యేసు వలే నీవు భయభక్తులు కలిగియున్న యెడల ఆయన నీ ప్రార్థనలకు కూడా జవాబు ఇచ్చును.


ఆదికాండము 22:12లో అబ్రాహాము తన ఒక్క కుమారుడిని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినప్పుడు, ''నీవు దేవుడికి భయపడువాడవని'' అబ్రాహాముతో దేవుడు చెప్పెను. అబ్రాహాము ఆ పర్వతము మీద దేవునికి విధేయత చూపించాడు. తన యొక్క విధేయతను దేవుడు మాత్రమే చూడవలెనని కోరాడు. రాత్రి కాలములో అబ్రాహాము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడెను (ఆదికాండము 22:1). దేవుడు అతనితో చెప్పిన విషయము ఎవరికీ తెలియదు మరియు అబ్రాహాము రహస్యముగా దేవునికి విధేయత చూపించాడు. ఎవ్వరూ చూడనప్పుడు నీవు రహస్యముగా చేసే క్రియలను బట్టి, నీవు దేవునికి భయపడుచున్నావా లేదా అని కనుగొనవచ్చును.


యోబు దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియున్నాడని దేవుడు సాతానుతో చెప్పెను (యోబు 1:8). సాతానుకి అందరి రహస్యజీవితము తెలియును. గనుక నీ గురించి కూడా దేవుడు, యోబువలె అతిశయించుట మంచిది. ఎందుకనగా సాతాను లోకమంతా సంచరించుచున్నాడు. ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూడకుండునట్లు యోబు తన కళ్ళతో నిబంధన చేసుకొనియున్నాడు (యోబు 31:1). బైబిలు లేకపోయినప్పటికిని, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, తనకు సవాలు చేసి ప్రోత్సహించే సహోదరులు లేనప్పటికిని, ధర్మశాస్త్రము కూడా లేకపోయినప్పటికిని అతడు అటువంటి నిర్ణయము తీసుకొనుట ఆశ్చర్యకరము. తీర్పు రోజున యోబు లేచి దురాశలతోను మరియు పాపముతోను నిండిన ఈ లోకమునకు తీర్పు తీర్చును.


నీవు వెంబడించుటకు యోసేపు మరియొక మంచి మాదిరి. అతడు చిన్నవాడైనప్పటికిని తల్లిదండ్రులకు ఎంతో దూరముగా ఉన్నాడు. కాని అతడు దేవునికి భయపడినందున ఒక పాపాత్మురాలైన స్త్రీ అతనిని ప్రతి రోజు ప్రేరేపించినప్పటికిని అతడు ఒప్పుకొనక ఆమె యొద్దనుండి పారిపోయెను.


లైంగికవాంఛ మరియు వ్యభిచారమునుండి కాపాడబడుటకు యోబు మరియు యోసేపులవలె దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగియుండినచో సరిపోవును. దేవునియెడల భయభక్తులే జ్ఞానమునకు ఆరంభము.


నిన్ను గూర్చి నీవు జాగ్రత్తపడినట్లయితే, అప్పుడు నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడును (1 తిమోతి 4:15, 16).


స్తుతియాగము అనే బలిని మనము దేవునికి సమర్పించాలి (హెబీ 13:15). కష్ట పరిస్థితిలో ఉండి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన యెడల అది ఒక బలిగా ఉండును. నీ దేవుడు పాలించుచున్నాడు అనునది సువార్తలోని శుభవార్త అయియున్నది (యెషయా 52:7 మరియు రోమా 10:15). ఆయన ఎల్లప్పుడూ పరిపాలించుచున్నాడు. గనుక మనకు ఏది జరిగినప్పటికిని అన్ని పరిస్థితులలో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదము.


ప్రభువైనయేసు మత్తయి 24లో చెప్పినట్లు అంత్యదినములు నోవహు కాలమువలె నుండినట్లయితే, ఈ దినములలో కూడా నోవహు వలె పాపమునకు మరియు దుర్నీతిని వ్యతిరేకించి మరియు సత్యముకొరకును పవిత్రతకొరకును దేవునికొరకు నిలిచియుండెదరు.


నీవు సంపూర్ణముగా పవిత్రపరచబడువరకు, లైంగిక విషయాలలో పోరాడాలి. ఒక అమ్మాయితో నీవు మాట్లాడే విధానమునుబట్టి కూడా నీవు కలుషితము కావచ్చును. ప్రభువైన యేసువలే పవిత్రుడగువరకు నీవు సాగిపోవాలి. ఒక స్త్రీతో ప్రభువైన యేసు మాట్లాడుచున్నప్పుడు, ఆయన శిష్యులు ఆశ్చర్యపడిరి అని మనము చదువుతాము (యోహాను 4:27). అది ఆయన యొక్క సాక్ష్యము. నీవు అమ్మాయిలతో మాట్లాడేటప్పుడు నీవు తీవ్రముగా లేకుండా మాట్లాడినట్లయితే, నీవు ఆ విషయములో పూర్తి జయమును పొందలేవు. కాబట్టి జాగ్రత్తగాఉండుము.


ప్రభువైన యేసు మార్గములో వెళ్ళుము:


నీ జీవితము ముగింపు ఆరంభంకంటే శ్రేష్టమైనదిగా ఉండాలి (పస్రంగి 7:8). మనమందరము కూడా చిన్న బిడ్డలమై జీవితమును ఆరంభించెదము. మన జీవితము శ్రేష్టమైన విధముగా ముగించుట అనగా, మనము పసిబిడ్డలవలె పాడుటయే గాక జ్ఞానము కూడా కలిగి ఉండవలెను (1 కొరింథీ 14:20). కాని నీవు శోధన సమయములో నమ్మకముగా ఉండినట్లయితేనే దానిని చేరుకొనగలవు. అన్ని విషయములలో జ్ఞానము పొందుటకు పూర్ణహృదయముతో వెదకుము.


సిలువ మీద అనేక విషయములు సంభవించినవి:


1. మన పాపముల యొక్క శిక్షను ప్రభువైన యేసు భరించారు (1 కొరింథీ 15:3)


2. మన ప్రాచీన పురుషుడు సిలువ వేయబడియున్నాడు (నేను అను అహము) కాబట్టి ప్రతిదినము మృతుడవని ఎంచుకొని మరియు ప్రభువుని వెంబడించాలి (రోమా 6:6,11)


3. ఈ లోకమును, ఈ లోకములో ఉన్న మహిమనుండి విడుదల పొందునట్లు, మన విషయములో లోకము సిలువ వేయబడింది (గలతీ 6:14).


4. మనకు ఎన్నటికిని హాని చేయకుండునట్లు సాతాను ఓడించబడియున్నాడు. అతని విషయములో మనము భయపడము లేక అతడు మనకు ఏదియూ చేయలేడు (కొలొస్స 2:14, 15, హెబీ 2:14).


5. మనము దేవుని ఆశీర్వాదమునకు వారసులగునట్లు ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి నిత్యత్వానికి విడిపించబడుటకు ప్రభువైన యేసు మనకొరకు శాపగ్రస్తుడు అయ్యాడు (గలతీ 3:13, 14).


ప్రభువైన యేసు వెళ్ళిన మార్గము చేత అనేకులు పట్టబడనందువలన అంత్యదినములలో అభ్యంతరపడి తప్పిపోయెదరు. ప్రభువైన యేసు దేవుడుగా ఉండుటను విడిచిపెట్టి, శరీరధారియై మనుష్యులందరికి దాసుడగుట ద్వారా తగ్గించుకొన్న విషయము చేత మీరు పట్టబడాలి. ఎల్లప్పుడునూ, ప్రభువుయెదుట నీ ముఖమును దుమ్ములో పెట్టుకొన్నయెడల నీవు జయించువాడవగుదువు (పక్రటన 1:17).


క్రీస్తుయొక్క గుణలక్షణములు మనలో విస్తరించుట:


క్రీస్తుయొక్క గుణలక్షణాలు మనలో ఎల్లప్పుడూ అంతకంతకు విస్తరించుట ద్వారా మాత్రమే మనము తప్పిపోకుండా కాపాడబడగలము (2 పేతురు 2:5-10).


ప్రభువైనక్రీస్తు న్యాయపీఠము గురించి అనేకసార్లు తలంచవలెనని నిన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. అనగా అనేకసార్లు నిన్ను నీవు ప్రభువు ఎదుట పెట్టుకొని నిన్ను తీర్పుతీర్చమని అడుగుము. మనలను మనము తీర్పుతీర్చుకొనిన యెడల, మనము తీర్పు పొందకపోదుము (1 కొరింథీ 11:31). కాబట్టి తీర్పుదినమందు ప్రభువైన యేసు నిన్ను అడగబోయే ప్రశ్నలు గురించి ఆలోచించుము. నిశ్చయముగా ఆయనే నీ సిద్ధాంతము గురించి పరీక్షించును. గర్వమునకును, స్వార్థమునకును మరియు ధనాపేక్షకును మరియు చెడ్డతలంపులకును వ్యతిరేకముగా నీవు పోరాడి మరియు ఇతరులను ప్రేమించుటకు ప్రయాసపడియున్నావా అని ఆయన అడుగును. కాబట్టి చివరి పరీక్ష కొరకు సిలబస్‌లో ఉన్న దాని గురించే శ్రద్ధ వహించి మరియు ఇతర విషయముల కొరకు నీ సమయము వృథా చేయకుము.


ప్రభువైన యేసు ఒక సింహమును మరియు ఒక గొఱ్ఱెపిల్లయు అయియున్నాడు (పక్రటన 5:5, 6). దేవుని మహిమ విషయములోను మరియు దేవుని పవిత్రత విషయములోను ఆయన కొదమ సింహమువలెఉండి, దేవాలయములో రూకలు మార్పుచేయుచు బీదవారిని మతము పేరుతో పీడించే పరిసయ్యులును గద్దించి బయటకు పంపెను కాని తన వ్యక్తిగత విషయములో (ప్రజలు తనమీద ఉమ్మి వేసినప్పుడు మరియు దయ్యములకు అధిపతి అని ఆయనను నిందించినప్పుడు) గొఱ్ఱెపిల్లవలె మౌనము వహించెను. ఈ యొక్క మాదిరిని మనము వెంబడించాలి కాని అనేకమంది విశ్వాసులు దీనికి వ్యతిరేకముగా ఉన్నారు. దేవుని నామము అవమానించబడినప్పుడు, సంఘము రాజీపడుచున్నప్పుడు వారు గొఱ్ఱెపిల్లల వలె ఉందురు గాని ఎవరైనను వారికి కోపంతెప్పించినప్పుడు అవమానపరచినప్పుడు సింహములగుదురు అందువలననే మనము పూర్తిగా మార్పు చెందాలి.


అధ్యాయము 9
అధ్యాయము 9

మనస్సాక్షి మరియు విశ్వాసము:


నీతియొక్క ఫలము ఎల్లప్పుడు సమాధానమైయుంది (యాకోబు 3:18). నీ హృదయములో సమాధానము, విశ్రాంతి లేనట్లయితే నీతిని కలుగజేసే విత్తనము విత్తలేరు. అందువలన మీ హృదయములలో విశ్రాంతిలేక కలవరముఉన్నట్లయితే, ఒప్పుకొనని పాపముగాని లేక ఇతరుల విషయములో తప్పుడు వైఖరిగా భూసంబంధవిషయాలలో చింతించుటగాని కారణమైయుండవచ్చు. అప్పుడు వెంటనే నీవు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి నీ సొంత తలంపులను విసర్జించి నీ చిత్తమును దేవుని వైపు ఉంచి, నీ పాపమును ఒప్పుకొని, నీవు క్షమించవలసినవారిని క్షమించి, నీ చింతయావత్తు దేవునిమీద వేసి మరియు విశ్రాంతిలోనికి రమ్ము. ఏ సమయములో అయినను నీ హృదయములో కలవరమును ఉండుటకు అనుమతించవద్దు.


''నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు'' (యాకోబు 1:20).


ఎల్లప్పుడు గుర్తించుకొనుము మన జీవితమనే ఓడ ప్రయాణించుటకు మంచి మనస్సాక్షి మరియు యథార్థమైన విశ్వాసము అను పట్టులు సరిగా ఉండవలెను. ఈ రెండిటిలో దేనిని నిర్లక్ష్యము చేసినప్పటికిని ఓడ బద్దలైపోవును (1 తిమోతి 1:19,20).


కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ నీ మనస్సాక్షి సున్నితముగా ఉండునట్లు చూచుకొనుము. నీ మనస్సాక్షి భంగపడినప్పుడు అప్పుడు నీవు సరియైన మార్గము విడిచి మరియు అపాయములో ఉన్నావని నిశ్చయించుకొనుము. మనస్సాక్షి యొక్క గద్దింపులను నిర్లక్ష్యము చేయుచూ, నీవు అలాగే కొనసాగుచున్నయెడల, నీ జీవితమనే ఓడ బద్దలైపోయే అవకాశమున్నది. కాబట్టి ఈ విషయములో నీవు ఎంతో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండుము.


నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుటకు విశ్వాసము అనునది ముఖ్యమైయున్నది. విశ్వాసమునగా పూర్తిగా దేవుని మీద ఆనుకొనుటయు, మార్పులేని ప్రేమను ఎల్లప్పుడూ ప్రేమను సంపూర్ణముగా నమ్ముటయు ఆయన యొక్క సర్వశక్తిని, సంపూర్ణ జ్ఞానమును నమ్ముట.


దేవుడు తనయొక్క మార్పులేని ప్రేమద్వారా మన జీవితములో జరిగే వాటినన్నిటిని అనుమతించును. కొన్నిసార్లు అపరిపూర్ణమైన ప్రేమను బట్టి మన ప్రార్థనలను వినకపోవచ్చును.


మన శక్తికి మించిన శోధన మనకు రాకుండునట్లు తనయొక్క సర్వశక్తితో దేవుడు వాటిని ఆపివేయును (1 కొరింథీ 10:13) మరియు అది ఆ శోధన జయించుటకు మనకు సహాయపడును (హెబీ 4:16) మరియు సమస్తమును సమకూర్చి మనకు అతిశ్రేష్టమైన మేలు కలుగునట్లు ఆయన చేయుచున్నాడు (రోమా 8:28).


దేవుడు తన యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానమును బట్టి మన జీవితములో దేనిని పొరపాటుగా అనుమతించడు మరియు మన నిత్యమైనమేలు గురించి ఆయనకే తెలియును.


దేవునియొక్క ఈ మూడు గుణలక్షణములలో నీవు నమ్మకమును కోల్పోకూడదు. విశ్వాసమూలముగా జీవించుట అనగా ఇదియే. దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు పూర్తికాలపు పరిచర్య చేయువారికి దేవుడు వారియొక్క అవసరములు తీర్చుటయే విశ్వాసమూలముగా జీవించుట అని చెప్పుచున్నారు. ఆ వాక్యమును ఆవిధముగా ఉపయోగించకూడదు. ''నీతిమంతులు విశ్వాసమూలముగా జీవించెదరని'' బైబిలు చెబుతుంది (రోమా 1:17). బైబిలులో ఉన్న మాటలను ఎల్లప్పుడూ బైబిలు ఉపయోగించిన రీతిగానే ఉపయోగించవలెను.


విశ్వాసవిషయములోను మరియు మంచిమనస్సాక్షి విషయములోనూ మనము నిర్లక్ష్యముగా ఉండినయెడల, నెమ్మదిగా మనలో దుష్టహృదయమును (ఒక చెడ్డ మనస్సాక్షి) మరియు విశ్వాసములేని హృదయము (విశ్వాసమును కోల్పోయినవాడు) కలుగును. ఇవి మనలను దేవునిని విడిచిపెట్టినట్లుగా చేయును (హెబీ 3:12).


ఈ విధముగా మనము తప్పిపోకుండుటకు, ప్రతి దినము ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకొనుచూ ప్రోత్సహించుకొనుచు ఉండవలెను (హెబీ 3:12). కాబట్టి ప్రతి దినము లేఖనములను చదివి, ధ్యానించి, ప్రార్థించుటద్వారాగాని లేక కొన్ని మంచి క్రైస్తవ పుస్తకములు చదువుట ద్వారాగాని లేక సంఘకూటములలోను మరియు సీ.డిల ద్వారా ప్రసంగములను వినుట ద్వారాను ప్రోత్సహించబడాలి.


మనయొక్క తలంపులను జయించుట:


1 కొరింథీ 15:24లో సమస్తమైన అధికారమును, బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రియైన దేవునికి రాజ్యమును అప్పగించును. మన విషయములో కూడా ఆయన ఆవిధముగానే చేయును. మనలో ఉన్న తిరుగుబాటు అంతటిని మరియు శరీరేచ్ఛలన్నింటిని కొట్టివేసి మనలను తండ్రికి అప్పగించవలెనని ప్రభువు కోరుచున్నాడు. మనలను దేవునికి ఇచ్చుటకు ముందుగా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుయొక్క సిలువ శక్తిద్వారాను (క్రీస్తు మరణమనే గొప్ప ఆయుధము ద్వారాను) ప్రతి యొక్క ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడునట్లు చెరపట్టవలెను (2 కొరింథీ 10:4, 5).


మనము మనస్సులలో గొల్యాతువంటి ఆజానుబాహువుల వలె వచ్చే శోధనలు, కొట్టబడి మరియు తరిమివేయబడి మరియు పూర్తిగా లయపరచబడవలెను. మనము దేవునితో సహకరించినయెడల, మన స్వచిత్తమంతయు నశింపచేయబడుటకు అవసరమైన ప్రజలను మరియు పరిస్థితులను దేవుడు అనుమతించును. మన అంతరంగములో ఆయన పాలించేవరకు ఆయన ఈ విధముగా చేయును. అప్పుడు నీ శత్రువులందరు ఓడించబడెదరు. నీలో నీవు బలహీనుడవైయున్నప్పుడే, ప్రభువులో బలవంతుడవుగా ఉండెదవు.


నీవు ఉదయమున లేచిన వెంటనే దేవునితో కొద్ది నిమిషములు గడుపుట మంచిది. ఆ కొద్ది సమయము దినమంతటిలో గొప్పమార్పు తెచ్చును. ఆ సమయములో వేరే తలంపులను విసర్జించుము. అటువంటి సమయములలో నీకు చింతలు మరియు కలవరములు ఉన్నట్లయితే నీవు వాటినే ప్రార్థనగా చేసి మరియు నీ చింతయావత్తు దేవునిమీద వేసి కొనసాగుము.


దేవునిని ఎరుగుట:


దేవునిని ఎరుగుటయే ఈ లోకములో అతి శ్రేష్టమైన విషయము. ఎందుకనగా మనము దేవునిని ఎరిగియున్నయెడల, మనము ఎదుర్కొనే ప్రతిపరిస్థితులలో ఏమి చేయవలెనన్నది ఎరుగుదుము. మనము బలమైన పునాది మీద నిలచియున్నాము కనుక లోకమంతయు మనలను వ్యతిరేకించినను ధైర్యముగా మనము ఎదుర్కొనగలము. దేవునిని ఎరుగుటకు సమయము పట్టును. కాబట్టి నీవు యౌవనస్థుడుగా ఉన్నప్పుడే దానిని ఆరంభించుము. దేవునిని ఎరుగుటకు, ఆయనతో పోల్చినప్పుడు ఈ లోకములో ఉన్నదంతయు పెంటగా ఎంచుదుము. అనగా లోకస్థులు గొప్పగాయెంచే వాటిని బట్టి నీవు ఆకర్షించబడకుండుటయే గాక దానిని చెత్తగా చూచెదవు. పౌలు విషయంలో ఆవిధముగానే యున్నది (ఫిలిప్పీ 3:8). నీవు డబ్బునుగాని సుఖ సౌఖ్యములనుగాని మరియు ఘనతను గాని లేక లోకములో గొప్పవాటినిగాని వెంటాడినయెడల, నిత్యత్వపు వెలుగులో ఒక దినమున నీ చేతులలో ఉన్నదంతయు చెత్తేనని గ్రహించెదవు. తన యొక్క శోధింపశక్యముగాని ఐశ్వర్యమును స్వతంత్రించుకొనుటకు ఎల్లప్పుడు దేవుడు మనలను పిలచుచుండగా వ్యర్థమైన వాటి కొరకు మన జీవితమును వ్యర్థము చేసుకొనియున్నామని కనుగొనెదవు. కాబట్టి జ్ఞానము కలిగి భూవస్తువులను వాడుకొనుము (ఎందుకనగా మనం జీవించుటకు అవి అవసరము). కాని వాటిచేత కొనిపోబడవద్దు. ఎందుకనగా ఒక్కపూట కూటికొరకు నీ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకోగలవు.


నీవు క్రైస్త జీవితము గురించి తీవ్రముగా ఉన్నావని దేవుడు చూచిన యెడల, దేవునితో నీకున్న సంబంధం విషయంలో నీవు మోసపోకుండునట్లు, నీ జీవితంలో చలించే వాటన్నింటిని ఆయన చలింపజేయును. నీ ఆత్మ కొరకు ఆయన ఎంతో ఆసక్తి కలిగియున్నాడు. కేవలము పుస్తకము (బైబిలు) ద్వారా కాని లేక వేరే వ్యక్తి ద్వారా గాని కాకుండా వ్యక్తిగతముగా నీవే ఆయనను ఎరిగి యుండవలెనని ఆయన కోరుచున్నాడు.


మనము ఇప్పుడే సరిజేసుకొనగలుగునట్లు మన నిజస్థితిని మనకు ప్రేమతో చూపించుచున్న దేవునికి స్తోత్రములు. మనము కేవలము పాపమును ద్వేషించి మరియు పవిత్రముగా ఉండుటయే సరిపోదు. ప్రభువైన యేసుతో వ్యక్తిగతముగా లోతైన సంబంధమును కలిగియుండాలి. లేనట్లయితే కేవలము నిన్ను నీవు బాగుచేసుకొనే వాడవుగా ఉందువు. ప్రభువైన యేసుతో సన్నిహితమైన సంబంధమును కలిగియుండుటకు మొదటిగా నీకు తెలిసిన పాపమును ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడి మరియు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగియుండుటకు ప్రయాసపడుము. ఒక రోజులో ప్రభువుతో అనేకసార్లు మాట్లాడుటను అలవాటు చేసుకొనుము. నీ చుట్టు ఉన్నదంతయు ఒక రోజు నశించిపోయినప్పుడు, ప్రభువుతో నీకున్న సంబంధము మాత్రమే నిలచును.


ప్రభువును ఎరుగుట మాత్రమే నిత్యజీవమై యున్నది. గనుక నా కుమారులందరు ఆయనను ఎరుగవలెననే గొప్ప కోరిక నాకు కలదు (యోహాను 17:3). నేను వ్యతిరేకించబడినప్పుడు మరియు ఇండియాలోను మరియు ఇతర దేశములలోనూ ఉన్న వేరే క్రైస్తవ గుంపులు మరియు పాస్టర్లచేత నిందించబడినప్పుడు, కేవలము ప్రభువును ఎరుగుటను బట్టి, నేను భంగపడక విశ్రాంతిలో ఉండి మరియు అందరిని ప్రేమించాను. మీరు కూడా ఆవిధముగా ప్రభువును ఎరుగవలెననియు మరియు అంతకంటె ఎక్కువగా ఎరుగవలెననియు కోరుచున్నాను.


దేవునివాక్యము ఎదుట వణకుట:


మిమ్ములను అమ్మాయిలకు దూరముగా ఉంచి మరియు తప్పిపోకుండ కాపాడబడుటకు సామెతలు 7వ అధ్యాయము (లివింగు బైబిలు)ను చదివి ధ్యానించవలెనని కోరుచున్నాను. ''దాని ఇల్లు పాతాళమునకు వెళ్ళుమార్గము'' అని 27వ వచనములో గొప్ప హెచ్చరిక ఉన్నది. సామెతల గ్రంథం 1 నుండి 9వ అధ్యాయము వరకు అప్పుడప్పుడు చదువుట మంచిది.


దేవుడు చెప్పిన దానిని చేయడని సాతాను కుయుక్తితో హవ్వతో చెప్పాడు (ఆదికాండము 3:1-6). ''మీరు నిశ్చయముగా చావరని'' అతడు ఆమెతో చెప్పాడు. ఆ విధముగా అతడు హవ్వను పాపము చేయుటకు నడిపించాడు. ఈనాడు కూడా అతడు అదే పద్ధతిలో ఉపయోగించును. ''మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించినయెడల మీరు చావవలసిన వారైయుందురని విశ్వాసులకు దేవుని వాక్యము చెప్పుచున్నది'' (రోమా 8:13). కాని ''మీరు నిశ్చయముగా చావరు'' అని సాతాను చెప్పును. అనేకమంది విశ్వాసులు అతనిని నమ్మి పాపములో జీవించుచున్నారు.


ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచుటకంటే ఒక కంటిని కోల్పోయి గ్రుడ్డివాడిగా ఉండుటయు మరియు లైంగిక పాపమును చేయుట కంటే తన కుడి హస్తమును కోల్పోవుటయు మంచిదని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు. కోపమును మరియు లైంగిక పాపమును తీవ్రముగా తీసుకొనని వారు చివరకు నరకానికి వెళ్ళెదరని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? (మత్తయి 5:22-30). ఒక అవిశ్వాసిని పెండ్లి చేసుకొనుట దేవుని యెదుట పిడికిలి బిగించినట్లుగా సాక్ష్యమునకు అవిధేయత చూపించినట్లని ఎంతమంది నిజముగా నమ్ముచున్నారు (1 కొరింథీ 6:14). హృదయశుద్ధి గలవారు మాత్రమే దేవునిని చూచెదరని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? (మత్తయి 5:8). మనుష్యులందరితో సమాధానమును మరియు పరిశుద్ధతను వెంటాడని వారు ప్రభువును చూడలేరని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? (హెబీ 12:37). లోకములో ఈ దేవుని మాటలను నమ్మువారు బహుకొద్దిమందియే యున్నారు. క్రైస్తవులను సాతాను ఆవిధముగా మోసగించాడు. దాని ఫలితముగా అనేకమంది విశ్వాసులు దేవునియెడలను మరియు ఆయన హెచ్చరికల యెడలను భయమును కోల్పోయారు. సాతానుచేత పూర్తిగా నాశనము చేయబడేవరకు వారు పాపముతో చెలగాటమాడెదరు.


ఎవరైతే దీనులై నలిగిన హృదయము కలవారై మరియు ఆయన మాట విని వణుకుచుందురో వారినే దేవుడు చూచును (యెషయా 66:1, 2). దేవునియొక్క ప్రతి హెచ్చరిక విషయము మనము భయపడాలి. దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగియున్నామనుటకు ఇదియే ఋజువు. దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్ణము చేసుకొనేవారు క్రీస్తు శరీరములో అవయవములై యుండెదరు. జయించువారే రెండవ మరణము (అగ్నిగుండం) నుండి రక్షించబడి జీవవృక్షములో పాలివారై యుందురు (పక్రటన 20:7, 11). సంఘములన్నింటిలో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట యిదియే. కాని వినుటకు చెవులు గలవారు చాలా కొద్దిమందియే ఉన్నారు.


అధ్యాయము 10
అధ్యాయము 10

మన ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుట:


మన బాహ్యపురుషుడు దినదినము కృషించిపోవును. అది సహజముగా జరుగుచుండును. అయితే మన ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుట దేవుని చిత్తమైయున్నది (1 కొరింథీ 4:16). కాని ఇది దానంతట అదియే జరగదు.


అనేకమంది విశ్వాసులు ప్రతిదినము వారి సిలువ నెత్తికొనుచు పునరుత్థానశక్తిని అనుభవించనందున వారు నూతన పరచబడుటలేదు (లూకా 9:23). క్రీస్తు యొక్క జీవము మన అంతరంగములో అంతకంతకు విస్తరించుటద్వారా మన ఆంతర్యపురుషుడు నూతన పరచబడును (2 కొరింథీ 4:10). మత్తయి 6:34లో ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లుగా ప్రతిరోజు కొన్ని పరీక్షలు, శోధనలు, కొన్ని పరిస్థితులు వచ్చును. ఈ పరీక్షలలో మన సిలువనెత్తుకొని మరియు మన స్వజీవమునకు చనిపోవుచున్నయెడల, ఆ విధముగా మహిమనుండి అధిక మహిమ పొందుదుము.


మనము కొన్నిసార్లు అత్యుత్సాహముతోను మరియు కొన్నిసార్లు నిరాశతోను జీవించుట దేవుని చిత్తము కాదు. మన ఆంతర్యపురుషుడు నిరంతరము నూతనపరచబడునట్లు మనము పైనున్న వాటినే వెదకాలి. ప్రతిదినము అవకాశము వచ్చిన ప్రతిసారి క్రీస్తుయొక్క సిలువను సహించాలి. కేవలము కూటములలో ఉద్రేకరించబడుట ద్వారా దేవుని జీవాన్ని పొందలేము. కొందరు కూటములలో ఉద్రేకభరితులవుట ద్వారా ఆత్మీయముగా మారెదమని అనుకొని మోసపోవుచున్నారు. కేవలము కూటములకు వెళ్లుట ద్వారా దేవునిజీవాన్ని సమృద్ధిగా పొందుకొని అభివృద్ధిపొందలేము. మన అనుదినజీవితములలో క్రీస్తు మరణానుభవము ద్వారా వెళ్ళుట ద్వారా దేవుని జీవాన్ని సమృద్ధిగా పొందుకొని, అభివృద్ధి పొందగలము. ప్రతి దినము మనము కూటములకు వెళ్ళలేము. కాని ప్రతిదినము మనకు శోధనలు వచ్చును. గనుక ప్రతిదినము నూతనపరచబడవచ్చును. ప్రభువు మనలను సృష్టించి విలువపెట్టి మనలను కొనియున్నాడు.


గనుక మన జీవితములు ఆయనకు చెందియున్నవి గనుక మనకు ప్రతిదినము వచ్చే శోధనలలో ప్రభువును విశ్వసించుచు మరియు సణగక గొణగక యుండునట్లు ప్రతిదినము కోరవలెను. అప్పుడు మనము ప్రతిదినము నూతన పరచబడెదము. మన బాహ్యపురుషుని యొక్క శరీరము కృషియించిపోవుటను ప్రతిదినము చూడలేనట్లే, మన ఆంతర్య పురుషుడు నూతన పరచబడుటను కూడా కొన్ని సంవత్సరముల వరకు చూడలేము. మనము నమ్మకముగా ఉన్నట్లయితే దినదినము నూతనపరచబడెదము (2 కొరింథీ 4:16). కాబట్టి పెద్ద మరియు చిన్న విషయములలో నమ్మకముగా ఉండవలెను. దేవునిని మొదటగా ఉంచుకొని మరియు ఆయన కొరకే జీవించునట్లు నీ శరీరేచ్ఛలను సిలువవేయుట ఎంతోమంచిదని నీవు కనుగొనెదవు (గలతీ 5:24).


నిత్యత్వములో చింతించకుండుట:


దేవునియెదుట ఒక సత్యమును చెప్పనివ్వండి. నా కుమారులయిన మీరు ఈ లోకములో గొప్పవారిగా గాని లేక సిరిసంపదలు గలవారిగా గాని ఉండవలెనని కోరుటలేదు. ఎందుకనగా అదంతయు పనికిరాని చెత్తవలె యున్నది. మీరు దైవభక్తి కలిగినవారై మరియు ఇండియాలోగాని మరెక్కడైనాగాని సంఘమును నిర్మించుచు మరియు మీ జీవితములలో దేవుని చిత్తమంతయు నెరవేర్చవలెనని కోరుచున్నాను. నా హృదయవాంఛలను నెరవేర్చి దానిని చూచునట్లు చేయమని దేవుని ప్రార్థించుచున్నాను.


భూసంబంధమైన జీవితములలో దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన దానిని పోగొట్టుకొనుట నిత్యమైన వాటిని పోగొట్టుకొనుటవలె నేను చూచుచున్నాను. ప్రభువు వారిని ఎంతగా ప్రేమించి వారికొరకు ఎన్ని శ్రమలనుభవించియున్నాడో పరలోకంవెళ్ళిన తరువాత తెలుసుకొని, వారి యొక్క హృదయములను మరియు శరీరములను మరియు ఆయన చిత్తమునకు సంపూర్ణముగా సమర్పించుకొననందుకు చింతించెదరు.


ఎక్కువగా క్షమించబడినవారు ఎక్కువగా ప్రేమించెదరు (లూకా 7:47) కనుక పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతి మర్చిపోకూడదు. రక్షణ పొందకముందు మరియు రక్షణ పొందిన తరువాత నీవు ఎంతగా క్షమించబడియున్నావనే దానిని మరచిపోయినట్లయితే సులభముగా పరిసయ్యుడవగుదువు. దేవుని యెదుట పౌలువలె, నేను కూడా పాపులలో ప్రధానుడనని నన్ను నేను చూచుకొనుచున్నాను (1 తిమోతి 1:15). దేవుడు నన్ను పిలచి పరిచర్య ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎంతో అపాత్రుడను మరియు ఎంతో అయోగ్యుడనని ఎంచుకొన్నాను మరియు ఆయన నా కొరకు చేసిన దానంతటికి బదులుగా నేను చేయవలసినది చాలా ఉన్నది.


క్రీస్తు యొక్క న్యాయపీఠము యెదుట అనేకుల అనుభవమును గురించిన మంచి పద్యము ఇక్కడ ఉన్నది.


నేను క్రీస్తు న్యాయ సింహాసనం యెదుట నిలబడినప్పుడు,


ఆయన నా కొరకు కలిగియున్న ప్రణాళికను చూపించినప్పుడు,


ఆయన చిత్త ప్రకారం జరిగియుంటే,


నా జీవితంలోని ప్రణాళిక ఏ విధంగా యుండియుండేది -


కాని నేనాయనను ఇక్కడ అడ్డగించాడు, అక్కడ కాదన్నాను


నా చిత్తమును ఆయనకు అప్పగించలేదు.


నా రక్షకుని కన్నులలో దు:ఖముండునా


నన్ను ప్రేమిస్తున్నను దు:ఖముండునా?


ఆయన నన్ను ధనికునిగా ఉండగోరెను,నేను దరిద్రునిగా నిలబడియున్నాను, ఆయన కృప తప్ప మరేమియు నాయొద్ద లేదు,


నా జ్ఞాపకశక్తి ఎంతగా పరుగెత్తినను


అది వెళ్లలేని త్రోవలు యెన్నో ఉన్నవి.


అప్పుడు నా దిక్కుమాలిన హృదయము పగిలిపోవును


నేను కార్చలేని కన్నీరుతో పగిలిపోవును


నా ఖాళీ చేతులతో నా ముఖమును కప్పుకొనెదను


మకుటములేని నా శిరస్సును వంచుకొనెదను


ప్రభువా నాకు మిగిలియున్న సంవత్సరములను


నీ హస్తమునకు అప్పగించుచున్నాను


నన్ను తీసుకొని విరుగగొట్టి తిరిగి రూపించుము


నీ ప్రణాళిక చొప్పున నన్ను మార్చుము


(ఆనీ జాన్సన్‌ ఫ్లింట్‌)


ప్రార్థన మరియు దేవుని వాక్యము - యుద్ధము యొక్క ఆయుధములు:


ప్రార్ధన ద్వారా నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను మార్చవచ్చు. దేవుడు నీ కొరకు ఎంతగా చేయగలడో ప్రార్థించిచూడుము. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి స్వచిత్తమును ఇచ్చియున్నాడు గనుక పాపము చేయకుండా ఆపడు. కాని ఇతరులు చేసే క్రియలను బట్టి మన శక్తికి మించిన శోధన రాకుండా కాపాడును.


మనలను పాప నియమమునుబట్టి మన శరీరములోనున్న ఆదాము స్వభావము అంతటి నుండి సంపూర్ణముగా రక్షించునని దేవుడు సువార్త ద్వారా చెప్పుచున్నాడు (రోమా 7:25). మనము పాపములో పడిపోయినప్పుడెల్లా దు:ఖించినయెడల, మనము పాప నియమమును సేవించుట విషయములో అలసి సొమ్మసిల్లిపోయామని దేవుడు వినును. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని యెదుట నిట్టూర్పులు విడిచుచు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు దేవుడు వారిని ఐగుప్తునుండి విడిపించినట్లే, నీతిమంతుడైన దేవుడు మన యొక్క మొఱ్ఱను కూడా విని మరియు సంపూర్ణముగా విడిపించును (నిర్గమ కాండము 2:23-25).


ప్రభువైనయేసు మన కంటే ముందుగా మన పక్షమున దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించినందున మనము కూడా నిశ్చలమైన నిరీక్షణను లంగరు వలె కలిగియున్నాము (హెబీ 6:19,20). కాబట్టి నిరాశపడుటకు మనము తిరస్కరించెదము. మన జీవితములోని సుఖదు:ఖములన్నింటిలోను దేవుని సన్నిధిలో నిశ్చలమైన నిరీక్షణ కలిగియుండెదము. కుయుక్తితో సాతాను మీ మీద దాడిచేసినప్పుడు నిశ్చలమైన ఈ నిరీక్షణ మీరు కలిగియుండాలని నేను ప్రార్థించుచున్నాను.


భయపడుటకును మరియు చింతించుటకును శోధన వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి లేఖనములను నమ్మి స్తుతించాలి. ''నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పెను గదా'' (హెబీ 13:6). లేక ''నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా ఉండును'' (మీకా 7:8). లేఖనములను చెప్పుట ద్వారా ప్రభువైనయేసు సాతానును జయించారు. మనము జయించునట్లు లైంగిక విషయములలో శోధన అనుమతించినట్లే భయము విషయములోను దేవుడు శోధన అనుమతించును. నీవు శోధించబడునప్పుడు సంతోషించుము. ఎందుకనగా దానిని జయించుట ద్వారా మెప్పును పొందెదవు. మరియు ఆ విధముగా రాబోయే దినములలో నీవు ఇతరులకు మాదిరిగా ఉండెదవు. భవిష్యత్తులో ఇతరులకు పరిచర్య చేయగలగుటకు ఈ దినమున దేవుడు సమస్తమును అనుమతించుచున్నాడు.


దావీదుతో ఉన్న బలమైన సైనికుడైన ఎలీయాజరు గురించి ఆలోచించుము (2 సమూయేలు 23:9,12). ఇశ్రాయేలీయులందరు పారిపోయినప్పుడు అతడు ఫిలిష్తీయులనందరిని ఎదిరించెను. ఆ పోరాటము జరిగిన తరువాత అతని చేయి తిమ్మిరిగొని తన చెయ్యి ఆ కత్తికి అంటుకొని పోవుచుండెను (10వ). ఆ యొక్క జయమును చూచిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు వెనుకకు వచ్చిరి. వెంబడించుటకు ఇది ఒక మంచిమాదిరి. దేవునివాక్యము యెన్నటికి పోగొట్టుకొనకుండునట్లు అది మీ యొక్క మనస్సులో అంటుకొని మరియు ప్రభువైనయేసు సిలువ మీద పొందిన జయమును బట్టి ప్రభువుతో నిలువగలము. ఆ విధముగా వెనుకంజ వేసిన వారిని కూడా సవాలు చేయగలవు.


దేవునియొక్క మహిమలో పాలివారమగుట:


ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను గూర్చిన సువార్తలోని అద్భుతమైన విషయములను అనేకమంది విశ్వాసులు చూడకుండునట్లు సాతాను గ్రుడ్డితనము కలిగించుచున్నాడు (2 థెస్సలో. 2:14). ఆ సువార్త ఏదనగా మన సమస్తమును క్రీస్తు యొక్క సారూప్యములోనికి మార్చబడగలదు. 1 పేతురు 1:9 లో ఉన్న ప్రాణరక్షణ అనగా మన ప్రాణమంతయు క్రీస్తు సారూప్యములోనికి మార్పుచెంది, ఆదాము యొక్క వైఖరి నుండి విడుదల పొంది కేవలం బాహ్య ప్రవర్తన కాకుండా మన అంతరంగములో నిజమైన మార్పు కలుగును.


మనము సవాలుచేసే ప్రసంగములను విని మరియు తాత్కాలికముగా మనము ఉజ్జీవింపబడవచ్చును. కాని మనము క్రీస్తువలె మార్పుచెందుట యొక్క మహిమను చూచినప్పుడు విషయములను తీవ్రముగా తీసుకొనెదము. ప్రభువైన యేసువలె శోధనలో నమ్మకముగా ఉన్న యెడల మనము మహిమలో పాలుపొందెదము. ఈ మహిమను మనము చూచామనుటకు ఋజువు ఏమనగా త్వరగా దేవునికి లోబడెదము, త్వరగా మనలను మనము తగ్గించుకొనెదము, మనము గాయపరచినవారిని త్వరగా క్షమాపణ అడిగెదము. మరియు శోధననుండి పారిపోవుచు మరియు దేవుని బిడ్డలతో సహవాసమును కోరెదము. ఈ మహిమను ఇంకను చూడని విశ్వాసులు ఈ విషయములో మందమతులై యుండెదరు.


పాపమంతయు ఆలోచనలలో ఆరంభమగును. చాలాకాలము తరువాత అది క్రియారూపము దాల్చును. కాబట్టి మనము ఆలోచనలలో నమ్మకముగా లేనట్లయితే ఏదో ఒక రోజు పడిపోయెదము. నిత్యత్వానికి పాపాన్ని మన హృదయములో దాచలేము. అదే విధముగా మొదటిగా మన ఆలోచనలలోనే మహిమ ఆరంభమగును. అది క్రియారూపము దాల్చుటకు కొన్ని సంవత్సరములు పట్టును. కాబట్టి మనము మనుష్యులను సంతోషపెట్టుటకు గాక అన్ని సమయములలో దేవునియెదుట జీవించుటకు సవాలు చేయబడెదము. మనుష్యులందరి యెదుట ప్రభువును గూర్చి మంచి సాక్ష్యముకలిగి యుండుటకు జాగ్రత్తపడుము.


అత్యంత ఖరీదైనది మరియు చౌకగా దొరికే వజ్రములు మన యెదుట కొన్నిసార్లు ఉంచబడును. మనము ఒక దానిని యెంచుకొనవలెను. సాతాను యెదుట నీవు కొంచెము మోకరించినయెడల, ఈ లోక మహిమను అతడు కొంచెము నీకు ఇవ్వజూపును. ప్రభువైన యేసు కూడా ఆ విధముగా శోధింపబడియున్నాడు. శరీరమునకు ఆకర్షణీయముగా ఉండువాటిని మనకు ఇస్తానని సాతాను మనకు చెప్పును. ప్రభువు నామము నిమిత్తము భూసంబంధమైన వాటిని నీవు విడిచిపెట్టెదవా లేదా అని ప్రభువుచేత పరీక్షించబడుచున్నాము. దేవునిని మనకు వేరుగా చేసేదేదైనను మనకు విగ్రహము కావచ్చును. వెలగల వాటిని ప్రభువుకు సమర్పించవలెను. అంతేగాని విలువ లేనివాటిని కాదు. ఏదైనా విలువైన దానిని నీవు ప్రభువుకు ఇచ్చినట్లయితే, అప్పుడు ఈ లోకములో ఉన్న వాటన్నిటికంటే ఆయనను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావని ఋజువుపరచుచున్నావు.


ఆరోగ్యము లేనివారిని నీవు చూచినప్పుడు, దేవుడు మనకు ఆరోగ్యమును ఇచ్చి అద్భుతమైన వరమును ఇచ్చాడని గుర్తించెదము. మన శరీరవిషయములలో అనేక పొరపాట్లు జరుగవచ్చును. అయినప్పటికిని దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కృపను బట్టి మనము ఆరోగ్యముగా ఉన్నాము. మనము మన శరీరములతో దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చి మరియు ఆయనను మహిమపరచుటకు ఆయన కృపద్వారా మనకు అనుగ్రహించిన ఆరోగ్యమును బట్టి కృతజ్ఞులై యుండవలెను.

అధ్యాయము 11
అధ్యాయము 11

మన సొంతమును కోరుటయే కీడు అంతటికి కారణము:


మన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకొని మరియు దేవుని చిత్తము చేయుటయే నిజమైన క్రైస్తవ్యము. ఎక్కడైతే నీ స్వచిత్తానికి దేవునిచిత్తము వ్యతిరేకముగా ఉన్నదో అక్కడ నీ స్వచిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకొనవలెను. ఇక్కడే దేవుడిలో ఉన్న విశ్వాసము మరియు ఆయనయెడల నీకున్న ప్రేమ పరీక్షించబడును. చాలామంది విశ్వాసులు కూటములకు వెళ్ళుట మరియు బాహ్యముగా మంచిగా జీవించుటచేత తృప్తి పడుచున్నారు. కాని ప్రతిదినము సిలువ ఎత్తుకొనుట ద్వారానే ప్రభువైన యేసుని వెంబడించగలము. లేనియెడల మతానుసారులమై యుండెదము. కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితిలోనూ నీ స్వంత విషయములో చనిపోవుటకు ప్రభువు కృప ఇచ్చును గాక. ఇదియే సంతోషముకు, ఆనందానికి, ఆశీర్వాదానికి దేవుని చిత్తము నెరవేర్చుటకు మరియు నిత్యజీవాన్ని సమృద్ధిగా పొందుటకు మార్గము. ప్రభువైన యేసు భూమి మీద జీవించుట ద్వారా మార్గమును చూపించారు.


అనేకులు రక్షింపబడునట్లు తమ సొంతమును ఏదియూ కోరలేదని పౌలు చెప్పుచూ మరియు తరువాత తాను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొను రీతిగా మనము కూడా నడుచుకొనవలెనని చెప్పుచున్నాడు (1 కొరింథీ 10:33, 11:1). క్రొత్త నిబంధనలో రెండు అధ్యాయముల మధ్యలో ఉన్న కొన్ని సత్యములను పోగొట్టుకొనియున్నారు (ఉదాహరణకు యోహాను 7:53, మరియు 8:1, రోమా 7:25 మరియు 8:1, హెబీ 11:40 మరియు 12:1-4, 1 కొరింథీ 9:27 మరియు 10:1-5).


మనము మోహపు చూపును, కోపమును, ద్వేషమును, ధనాపేక్ష మొదలగు వాటిని నుండి విడుదల పొందినప్పటికిని స్వార్థమనే పాపము అనే వేరు నుండి విడుదల పొందకపోవచ్చు. లూసిఫరు మరియు ఆదాము వ్యభిచారము ద్వారాగాని లేక హత్య ద్వారాలేక కొండెములు చెప్పుట ద్వారాగాని లేక మోహపుచూపులు చూచుట ద్వారాగాని పాపాము చేయలేదు. వారు వారియొక్క స్వార్థము కొరకు లాభము అపేక్షించుట వలన పాపము చేసారు. స్వార్థముతో మన సొంతమును కోరుటయే పాపమంతటికి మూలము.


నీ చెడ్డవేరుమీద గొడ్డలి వేయుట ద్వారానే మన జీవితము యొక్క గమ్యము మార్చబడును. లేనట్లయితే మనము అనేక పాపములలో జయం పొందినప్పటికిని మన సొంతలాభమును మరియు ఘనతను కోరెదము. అందువలననే పాపము మీద జయమును బోధించేవారు కూడా పరిసయ్యులుగా మారుతున్నారు.


కాబట్టి పౌలువలె స్వార్థంనుండి విడుదల పొందవలెనని తీవ్రముగా కోరినయెడల, అనేకులు రక్షింపబడినట్లు పౌలువలె కోరెదము (1 కొరింథీ 10:33). 1 కొరింథీ 10:32లో మూడు రకముల ప్రజల గురించి చెప్పారు. అనగా యూదులు, అన్యులు, సంఘము. వీరు పాతనిబంధనను మరియు ఏ నిబంధనలేని వారిని మరియు క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న వారిని చూపించుచున్నారు. వీరు రక్షణ పొందవలెనని అతడు ఎంతో కోరియున్నాడు. ఈనాడు మన మధ్యలో కూడా మూడు రకముల ప్రజలు ఉన్నారు. వారు ఎవరనగా పాపము మీద జయము పొందని విశ్వాసులు (పాతనిబంధన), అవిశ్వాసులు ( ఏ నిబంధన లేనివారు) మరియు జయములో జీవించుచున్న యేసుయొక్క శిష్యులు (క్రొత్త నిబంధన). ఈ ప్రజలందరి యెడల మన వైఖరి ఇట్లుండవలెను: ''నేను నా సొంతమును కోరను గాని వారి శరీరములో నివసించుచున్న పాపమునుండి వారు రక్షింపబడాలని వారి యొక్క మేలునే కోరుచున్నాను. పరలోకమునుండి భూమిమీదకు దిగివచ్చునప్పుడు ప్రభువైన యేసు యొక్క వైఖరి కూడా అదియే.


విశ్వాసులు కూడా ఇటువంటి వైఖరి కలిగియున్నప్పుడు మాత్రమే, అనగా అనేకులు రక్షింపబడవలెనని కోరుచున్నాను కాని నా సొంతమును కోరను అను వైఖరి కలిగియున్నప్పుడే క్రీస్తు శరీరము అను సంఘము నిర్మించబడుతుంది. లేనట్లయితే గొప్ప సందేశములు చెప్పినప్పటికిని వారి యొక్క ఘనతను పొందుటకే చేసెదరు.


ప్రభువైన యేసు ఆయన సొంతమును కోరలేదు. ఆయన ఎల్లప్పుడు తండ్రి మహిమనే కోరియున్నారు. ఇది మాత్రమే నిజమైన ఆత్మీయత మరియు ఇంతకంటే తక్కువది కాదు. ఒక వ్యక్తి జీవించు ఉద్దేశ్యమును బట్టి అతడు దైవభక్తి గలవాడా లేక పాపి అని చెప్పవచ్చును. ఎందుకంటే కొన్ని పాపములు జయించుట ద్వారా కూడా తన స్వార్థము కోరుటలేదని ఋజువు పరుచుచున్నాడు. ప్రభువైన యేసు మరొక సందర్భములో చెప్పిన రీతిగా కొన్నిటిని విడిచి, కొన్నిటిని చేయవలసి యున్నది.


దేవుని కృపమీదనే గురిపెట్టుకొనుము:


దేవుని ముఖము ఎదుట జీవించనియెడల ఒక విశ్వాసి తన ఆత్మీయ స్థితిని నిర్లక్ష్యము చేయుట సులభము. ప్రకటన గ్రంథములో ఏడుగురు సంఘపెద్దలను గద్దించుటను చూచినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. లవొదొకియ సంఘములో ఉన్న పెద్దతో ఈ విధముగా చెప్పాడు, ''నీవు దౌర్భాగ్యుడవు దిక్కుమాలినవాడవు, దరిద్రుడవును గ్రుడ్డివాడవును దిగంబరుడవునై యున్నావని యెరుగవు''.


మన హృదయ రహస్యములు బయలుపరచబడునట్లు దేవుడు మన జీవితములో అనేక పరిస్థితులు అనుమతించును. ఇబ్బందికరమైన ప్రజలతో మనము ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులగుండా వెళ్ళినందువలన మన హృదయములో కొన్ని జ్ఞాపకములను ఉంచుకొనవలెను. అవి మన యొక్క హృదయము అడుగులో ఉండును గనుక మన హృదయము పవిత్రములు అని ఊహించుకొనెదము. అప్పుడు మన హృదయములో ఉన్నవన్ని మన మనస్సులలోకి వచ్చునట్లు దేవుడు ఒక చిన్న విషయమును అనుమతించును. అటువంటి సమయములో వారిని క్షమించి మరియు ప్రేమించాలని నిర్ణయించుకొనుట ద్వారా పవిత్రపరచుకొనగలము. ఇటువంటి అవకాశము వచ్చునప్పుడు మన హృదయము కడుగుకొనిన యెడల, అది మన హృదయపు అడుగునకు వెళ్ళి అక్కడే నిలచియుండును. అంతా బాగుందని మనము ఊహించుకొనవచ్చును. కాని నిజానికి బాగుగాలేదు. మరొక చిన్నవిషయము వాటిఅన్నిటిని మన మనస్సులోనికి తేగలదు కాబట్టి ఇది జరిగినప్పుడు మనలను పవిత్రపరచుకొనవలెను.


తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క అన్న తన తమ్ముడు విషయములో తప్పుడు వైఖరి కలిగియున్నాడని చూచెదము. అయితే అది తన తమ్ముడు వచ్చి విందు చేయుచున్నప్పుడే బయటపడింది. అప్పుడు తన తమ్ముని మీద తప్పుడు నిందలు మోపుచు అది నిజమో కాదో తెలుసుకొనకుండా మాట్లాడెను (ఉదాహరణకు నీ ఆస్థిని వేశ్యలతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు). ఒక వ్యక్తితో మనము సరియైన సంబంధం కలిగిలేనట్లయితే, అతని గురించి చెడ్డ విషయములను నమ్మెదము.


నాకున్నదంతయు నీదే అని తండ్రి పెద్ద కుమారునితో చెప్పాడు. తనకు అనుగ్రహించిన దానితో తృప్తిపడక తన సొంత క్రియలతో నింపబడియున్నాడు. ఉదాహరణకు ''యిన్నియేండ్లనుండి నిన్ను సేవించుచున్నానే, నీ ఆజ్ఞను నేనెన్నడును మీరలేదే''. అతడు తన తమ్ముని బలహీనతలతో నింపబడి యీ నీ కుమారుడు ఆస్థిని వృథా చేసెను'' (లూకా 15:29-30). ఆ తండ్రి వలె మన దేవుడు కూడా ''నా వన్నియు నీవని'' మనతో చెప్పుచున్నాడు. ప్రభువైన యేసులో ఉన్నవన్నియు మనవైయున్నవి. ఆయనయొక్క జీవము, పవిత్రత, మంచితనము, సహనము, దీనత్వము మొదలగునవన్నియు మనవైయున్నవి.


దీనినుండి మనము నేర్చుకొనవలసిన పాఠమేమనగా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన కృపామహిదైశ్వర్యములతో నింపబడియుండుము. మరియు నీవు సాధించినవాటితోగాని లేక నీ సహవిశ్వాసుల ఓటములతోగాని నింపబడి యుండవద్దు.


దీనత్వములోను మరియు జ్ఞానములోను ఎదుగుట:


స్వజీవమునకు చనిపోవుటను ప్రభువైనయేసు ఈ భూమిమీద జీవించిన విధానము చూచుటకు మన కళ్ళు తెరువబడినందుకు సంతోషించుచున్నాను. నీ జీవితాంతము వరకు ఈ దర్శనమును కలిగియున్న యెడల, నీ కిరీటమును ఎవరునూ అపహరించలేరు (పక్రటన 3:11). ప్రభువైన యేసు మన కొరకు తెరచిన మహిమకరమైన మార్గము విశ్వాసులందరూ తెలుసుకొనవలెనని కోరుచున్నాను. ఫిర్యాదులనుండి సణుగుటనుండి, భయమునుండి, ఒత్తిడిలనుండి మరియు ప్రతికీడునుండి దీనిద్వారా విడుదల పొందెదము. అప్పుడు సాతానుకు మనమీద ఎటువంటి అధికారము ఉండదు.


ప్రభువైన యేసు తనయొక్క చిన్నతనమునుండి ఎల్లప్పుడూ తన గురించి తక్కువ తలంపులు కలిగియున్నాడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణమైన దీనుడు గనుక ఆయన దీనత్వములో ఎదుగనవసరము లేదు. 15 ఏళ్ల వయస్సులో మరియు 33 సంవత్సరముల వయస్సులోను కల్వరి మీద నేరస్థులలో ఒకడిగా ఎంచబడుటకు ఇష్టపడియున్నాడు (యెషయా 53:12). ఆయన ఎదుర్కొనిన అనేక పరిస్థితులద్వారా తననుతాను తగ్గించుకొనుటకు అనేక అవకాశములను పొందియున్నాడు. ఆవిధముగా ఆయన జ్ఞానములో ఎదిగియున్నాడు. ఆయన వయస్సులో పెద్దవాడైన కొద్ది పెద్ద శోధనలగుండా వెళ్ళియున్నాడు. వాటిని జయించుట ద్వారా ఆయన జ్ఞానములో ఎదిగి మరియు పాపము చేయలేదు. ఎప్పుడైననూ బుద్ధిహీనమైన పనిచేయలేదు. మనము మనకొరకే అనేక సంవత్సరములు జీవించి మరియు చాలా గర్విష్ఠులుగా ఆరంభించియున్నాము. గనుక మనము దీనత్వములోను జ్ఞానములోను ఎదుగవలసియున్నది. కాని మనము మనలో ఉన్న గర్వమంతటిని మరియు గొప్పతలంపులను విసర్జించి దీనత్వములోనుండి వచ్చు జ్ఞానముతో ఎదుగవలెను.


అధ్యాయము 12
అధ్యాయము 12

సాతాను మీద అధికారము:


ప్రభువైన యేసు నీకు అత్యంత అమూల్యమైనవాడు కానట్లయితే, ఆయనను స్పష్టముగా చూడలేకుండునట్లు నీకును ఆయనకును మధ్యలో ఒక తెర ఉండును (2 కొరింథీ 3:14-16). అది శరీరమనే తెర (హెబీ 10:20). కాని నిజానికి భూసంబంధమైన వ్యక్తులతో గాని లేక వస్తువాహనములతో గాని ఉద్యోగములలో గాని లేక మొదలగు వాటితో గాని ప్రభువుకంటె ఎక్కువ సన్నిహిత సంబంధం కలిగియుండుట, కొన్నిసార్లు బైబిలు గురించి జ్ఞానము కూడా నీవు ప్రభువుని ఎరుగకుండుటకు ఆటంకముగా ఉండవచ్చు (2 కొరింథీ 3:14). బైబిలు జ్ఞానము ద్వారా క్రీస్తు యెడల భక్తి వృద్ధికానట్లయితే అది మోసము. అటువంటి జ్ఞానము గర్వమును పరిసయ్యతత్వమును పెంచును.


నీ ఆత్మ కొరకు దేవుడు ఎంతో ఆసక్తి కలిగియున్నాడు (యాకోబు 4:5). మరియు నీవు ఆయనకొరకు మాత్రమే ఉండునట్లు నిన్ను కాపాడవలెనని కోరుచున్నాడు (నీ పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువుని ప్రేమించవలెను). అప్పుడు మాత్రమే నీవు ఇతరులను పవిత్రమైన ప్రేమతో ప్రేమించగలవు లేనియెడల ఇతరుల యెడల నీ ప్రేమ స్వార్థపూరితమైనది.


ప్రభువు ఆజ్ఞాపించిన రీతిగా మనము రొట్టెవిరిచినప్పుడు ప్రభువైన యేసును నలుగగొట్టుట తండ్రికి ఇష్టమని గుర్తుతెచ్చుకొందుము (యెషయా 53:10). ఆవిధంగా నలుగగొట్టుటకు ప్రభువైన యేసు సంపూర్ణముగా లోబడియున్నాడు. గనుక ఆయన సాతానును నశింపజేసెను. మనము కూడా ఈ మార్గములో వెళ్ళవలెను. నీ స్వచిత్తమును పూర్తిగా (నీ వ్యక్తిత్వమునుకాదు ఎందుకనగా దేవుడు ఎన్నటికి వ్యక్తిత్వమును నశింపజేయడు) నశింపచేయుటకు నీవు దేవునికి అనుమతించిన యెడల అప్పుడు నీవు సాతాను మీద అధికారము పొందుటవలన సాతాను శీఘ్రముగా నీ కాళ్ళ క్రింద తొక్కబడును (రోమా 16:20). పరిస్థితుల ద్వారాను మరియు మనుష్యుల ద్వారా ఆ సమయములలో శోధింపబడినప్పుడు, దేవునిచేత వారి స్వచిత్తమును విరుగగొట్టుటకు అనుమతించరు. గనుక అనేకులు క్రైస్తవ జీవితములో ఎదుగుట లేదు. లేక సాతానును జయించలేదు. చీకటికంటే వెలుగు ఎంత శ్రేష్టమైనదో, మన స్వచిత్తముకంటే దేవుని చిత్తము కూడా అంత శ్రేష్టమైనదనే మహిమకరమైన సత్యమైన విషయములలో సాతాను వారికి గ్రుడ్డివారిగా చేయును. పరలోకములో ప్రభువైన యేసుతో కూడా కూర్చునిఉన్నామనే అనుభముతో భూమిమీద ఎల్లప్పుడూ జీవించుటకు పిలువబడియున్నాము. ఆ విధముగా సాతాను మరియు సమస్తమును నీ పాదాలక్రింద ఉన్నవి.


నీవు రొట్టె విరిచినప్పుడు మొదటిగా అందరిని క్షమించినయెడల నీకు తెలియక చేసిన పాపములు కూడా ప్రభువైన యేసు రక్తములో కడకుగబడినవని గుర్తించుకొనుము. దేవుడు నీకిచ్చిన వెలుగులో నడుచుచూ మరియు నీకు తెలిసి చేసిన ప్రతీ పాపమును ఒప్పుకొనుము. అప్పుడు నీవు సమస్త దుర్నీతినుండి పవిత్రపరచబడుదువు (1 యోహాను 1:7,9).


రక్తము కారి మరణించునంతగా ప్రభువైన యేసు పాపముతో పోరాడెను (హెబీ 12:4). కాబట్టి నీవు కూడా బల్లలో పాల్గొనునప్పుడు పాపవిషయములో అటువంటి వైఖరిని కోరుకొనుము.


మన హృదయములో విశ్వసించిన దానిని అంతటిని నోటితో ఒప్పుకొనవలెను (రోమా 10:9, 10). నీవు ఇతరులతో మాట్లాడేమాటలు (సంఘకూటములో గాని లేక వ్యక్తిగతముగా గాని) విశ్వాసము లుగజేసే మాటలు అయియుండవలెను అంతేగాని నిరాశపరిచేమాటలు లేక అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడకూడదు. సంఘకూటములలో నీ పాపములు కాదుగాని నీ విశ్వాసమును ఒప్పుకొనుము. అనేకులు జ్ఞానములేనివారై యుండి మరియు కూటములలో వారి పాపములు ఒప్పుకొందురు. వారు దీనులని చూపించుకొనుటకు దీనిని చేసెదరు అనగా ఘనతను కోరుటయే, అందరియెదుట నీ ఓటమిని ఒప్పుకొనుట ద్వారా సాతానుని ఘనపరిచెను. నీవు ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసము మరియు నిరీక్షణ కలిగించే మాటలే మాట్లాడుము. అనగా ఆ సమయములో సంగతులు సరిగా లేనప్పటికిని దేవుడు బాగుగా చేయునని నిరీక్షణ కలిగించాలి.


ప్రభువైన యేసువలె నీవు చెప్పిన సాక్ష్యము ద్వారా సాతానును జయించగలవు (పక్రటన 12:11). మరియు నీ నోరు తెరచి సాతానుతో ధైర్యముగా ఇలాగు చెప్పుము:


పాపము నీమీద ప్రభుత్వము చేయదనియు (రోమా 6:14)


నీ శక్తికిమించిన శోధనగాని పరీక్షనుగాని దేవుడు ఎప్పటికీ అనుమతించడనియు (1 కొరింథీ 10:13)


దేవుడు సమస్తమును సమకూర్చి నీ యొక్క శ్రేష్టమైన మేలు కొరకే జరిగించుననియు (రోమా 8:28)


దేవుడు ఎన్నటెన్నటికిని విడువడు ఎడబాయడనియు (హెబీ 13:5, 6). నీవు పడిపోయినను నిశ్చయముగా లేచెదవనియు (మీకా 7:8)


సాతాను అబద్ధికుడనియు (యోహాను 8:44), మరియు సిలువ మీద ప్రభువైన యేసుచేత సాతాను ఓడించబడియున్నాడనియు (హెబీ 2:14)


ఇటువంటి దేవునియొక్క మాటలు చెప్పవలెను.


కుమారులేగాని దాసులు కారు:


దేవుడు నిన్ను కుమారునిగా ఉండవలెనని కోరుచున్నాడు గాని దాసుడుగా కాదు. ఒక దాసుడు తన యజమానుని కొరకు ఎంత తక్కువచేయవలెనని ఆలోచించును. ఒక కుమారుడు తన తండ్రి కొరకు ఎంత ఎక్కువచేయగలను అని ఆలోచించును. పాత నిబంధనఆత్మకు మరియు క్రొత నిబంధనఆత్మకు తేడా ఇదియే (గలతీ 4:7).


క్రైస్తవలోకములో దురదృష్టవశాత్తు దేవునికుమారుని కంటే దేవునిదాసుడే గొప్పవాడని అనుకొనుచున్నారు. ఇది బుద్ధిహీనతై యున్నది. ఎందుకనగా ఏ ఇంటిలో అయినను కుమారుని కంటే దాసుడు ఎక్కువకాడు. పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేలీయులు దాసులైయున్నారు, కాని మనము కుమారులైయున్నాము (యోహాను 15:15, గలతీ 4:7). ఇప్పుడు ఆయన కుమారులుగా మనమందరము ఆయనకు నిజమైన దాసులముగా ఉండవచ్చును.


నన్ను ఘనపరచువారినే నేను ఘనపరిచెదనని పాత నిబంధనలో దేవునియొక్క వాగ్ధానము ఉన్నది (1 సమూయేలు 2:30). ''ఎవడైనను నన్ను సేవించిన యెడల, నా తండ్రి అతనిని ఘనపరచునని'' ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (యోహాను 12:26). ఆయన సేవించుట అనగా ఏమిటో ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. ఆయన సేవించేవారు ఆయనను వెంబడించవలెననియు అనగా భూమిలో పడి చనిపోవలెనని చెప్పారు (యోహాను 12:24). మరియు ఆయనవలె ఈ లోకమును స్వజీవమును ద్వేషించాలి (25వ). అటువంటి విశ్వాసులు దేవుని సేవించుటద్వారా దేవుని కుమారులుగా మారి మరియు తండ్రిచేత ఘనపరచబడెదరు (26వ). మనము నిజముగా దేవునిచేత ఘనపరచబడవలెనని కోరినయెడల, సంతోషముతో ఈ మార్గములో వెళ్ళెదము. అక్కడ స్వజీవమును ద్వేషించుట అనగా మన స్వజీవము మరియు మన స్వచిత్తము. ప్రభువైన యేసుకి కూడా స్వచిత్తమున్నది. కాని ఆయన దానిని ద్వేషించి మరియు ఒక్కసారిగా దానిని చేయలేదు (యోహాను 6:38). ఆయనవలె మన స్వచిత్తమును ద్వేషించి ఉపేక్షించుకొననియెడల ప్రభువైనయేసును వెంబడించుట అసాధ్యము. మన స్వజీవమును కాపాడుకొనుచు మరియు లోక విషయములలో ఆసక్తి కలిగియున్నయెడల, ఒక రోజు దానిని కోల్పోయెదము. కాని ఇప్పుడు దానిని పూర్తిగా పోగొట్టుకొనుటకు ఇష్టపడిన యెడల, దాని స్థానములో నిత్య జీవమును సమృద్ధిగా పొందెదము (25వ). ఈ మార్గమును ఎంచుకొనువారు తండ్రిచేత ఘనపరచబడెదరు.


దీనత్వము మరియు పరిణితిచెందుట:


చెడుగా మాట్లాడుటకును మరియు అంగీకరించకుండుటకును మధ్య తేడాను వివరించెదను. పౌలు పేతురుతో అంగీకరించకుండుటయే కాక దాని గురించి పరిణితి చెందని క్రైస్తవులకు వ్రాసినాడు (గలతీ 2:11-21). పౌలు అంగీకరించకుండుట గాని లేక దాని గురించి వ్రాయుటగాని పాపము అయినట్లయితే, దానిని వ్రాయమని పౌలును ప్రేరేపించిన పరిశుద్ధాత్మను నిందించవచ్చును. దేవుని వాక్యములోని సత్యములు సంబంధించినంతవరకును మనము పిరికివారమై రాజీపడకూడదని ఈ లేఖనభాగము తెలియజేయుచున్నది. నా కుమారులైన మీరు ఎన్నటికిని పిరికివారు కాకూడదని నేను ప్రార్థించుచున్నాను. అలాగని మీరు ఎవరినైననూ ప్రేమించకుండా ఉండకూడదు లేక దేవుడు నియమించిన అధికారానికి తిరుగుబాటు చేయకూడదు. ఆయనపిల్లలను తీర్పుతీర్చు వారిని లేక ఆయన పెట్టిన ప్రతినిధిలుపై తిరుగుబాటు చేయుటకుగాని ఎన్నటికి ఆమోదించడు.


సంపూర్ణ సువార్త ప్రకటించనందువలనను మరియు దేవునిని పరిమితి చేయుచున్నారని భావించినందువలన నా జీవితములో నేను కొన్ని సంఘములను విడిచిపెట్టి యున్నాను కాని వారి అందరి విషయములో నేను ప్రేమించే వైఖరిని కలిగియుండుటకు జాగ్రత్తపడియున్నాను. మీరు కూడా ఈ విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. నా ఒప్పుదలల ప్రకారము నేను నడిచియుండనట్లయితే ఈనాడు నా కుటుంబ పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉండేదో ఆలోచించుము. మనమందరము ఏదోఒక మృతమైన డినామినేషన్‌లో ఉండెడివారము. కాని అంగీకరించకపోవుటను బట్టి అమర్యాదగా ఉండకూడదు. రోమా 14లో చెప్పబడిన బోధ మన జీవితములో అనుభవం కావాలి.


మీరు వెళ్ళే సంఘ కూటములకు దీనాత్మతో వెళ్ళవలెను మరియు వ్యక్తిగత విషయములను తెలుసుకొనవలెనని ఉత్సుకతతో ప్రశ్నలు అడిగేవారిని నివారించుము. ఆ ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వకుము. ప్రాముఖ్యముగా దేవునిని కలుసుకొనుటకు కూటములకు వెళ్ళెదము. అయితే మనము దీనులమై, పొందుకోవాలనే ఆశ కలిగిన హృదయము కలిగినవారమై వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు మనతో మాట్లాడి మరియు మన అవసరములు తీర్చును. పరిసయ్యతత్వము కలిగిన, పరిణితి చెందని విశ్వాసులు ప్రతిచోట ఉండెదరు. అయితే మనము పరిణితి చెందిన వైఖరి కలిగి మరియు వారి మాటలకు విసుగు చెందక, వారిని పట్టించుకొనకూడదు. వారు అడిగే ప్రశ్నలకు జ్ఞానముతోను మరియు దీనత్వముతోను జవాబు ఇవ్వాలి. ఈ లోకమంతయు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగే వారితో నింపబడింది. వారిని తప్పించుకొనుటకు మనము ఈ లోకమును విడిచి మరియు పరలోకమునకు వెళ్ళాలి. కాని నీవు వారిని ప్రేమించుచు వారి విషయములో భంగపడక, వారి మాటలు పట్టించుకొనకుండా ఉండవచ్చును. అప్పుడు నీవు జయించువాడవగుదువు. నీ భద్రతను ఎల్లప్పుడూ దేవునిలోనే కనుగొనవలెను.


యథార్థముగాఉండుట అనగా నీ ఓటములను గురించి గాని లేక నీవు ఎదుర్కొనిన సమస్యలను గురించి గాని ఇతరులకు చెప్పుటకాదు. ''నీవు బాగున్నావా?'' అని ఎవరైనా సామాన్యముగా అడిగినయెడల నీకున్న జబ్బులన్నిటిగురించి బుద్ధిహీనముగా చెప్పకూడదు. నీవు మౌనముగా ఉండవచ్చు. మనుష్యుల అభిప్రాయములు చెత్తకుండిలో వేయుటకు పనికివచ్చునని నేను అనేకసార్లు చెప్పుట విని యున్నారు. కాబట్టి మనుష్యులను సంతోషపెట్టుటకు మీరు ఎప్పుడైనను జీవించవద్దు.


మంచి పోరాటము పోరాడుము:


నీవు పోరాటముల గురించి వినుట మంచిది. ఒక యుద్ధములో అనేక పోరాటములు ఉన్నవి. అక్కడక్కడ కొన్ని పోరాటములలో ఓడినప్పటికిని పర్వాలేదు. యుద్ధమును గెలువవచ్చును. నిజానికి నీవు గెలిచెదవు. అటువంటి నిరీక్షణను నీవు ఒప్పుకొనవలెను. దేవునిని ఘనపరచినయెడల దేవునిచేత ఘనపరచబడెదవు. దుర్నీతిపరులు, పాపములో జీవించుచు నీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నవారు, నీవు దేవుని కొరకు నిలిచి మరియు పవిత్రతో ఉండుట వారి పాపములను ఎత్తిచూపును గనుక వారు అభ్యంతరపడవచ్చును. ఆవిధముగా చీకటిలో ప్రకాశించే వెలుగుగా ఈ లోకములో నీవుండెదవు.


నీ తల్లియు (ఆమె మెడికల్‌ కళాశాలలో చదివే విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు) మరియు నేనును (నేవీలో పనిచేయుండగా) మేము ప్రభువు కొరకు నిలువబడి కొన్ని విందులకు వెళ్ళే విషయములో మేమిద్దరము దేవుని కొరకు నిలబడి ఆయనను ఘనపరచినందువలన, పాపము నుండియు మరియు బుద్ధిహీనతనుండియు మరియు వెనుకకు దిగజారిపోవుటనుండియు, దేవుడు మా యౌవనంలో కాపాడినందుకు ఆయనకు వందనాలు చెల్లించుచున్నాను.


మనలో కొన్ని విపరీతమైన తలంపులు వచ్చినప్పుడు మనము అటువంటి తలంపులలోనూ మరియు శరీరేచ్ఛలతోను మరియు సాతానుతోనూ దేవుని వాక్యమును ఒప్పుకొనుచూ ఈ విధముగా చెప్పాలి: ''దేవుడు ఇంకనూ సింహాసనాసీనుడైయున్నాడు. నా పాపములన్నియు క్షమించబడి మరియు పవిత్రపరచబడియున్నవి. ఒక్కసారి కూడా పాపము చేయనివాడిగా దేవుడు నన్ను చూచుచున్నాడు. కనబడేవన్నియు తాత్కాలికమైనవి. సమస్తమును కూడి నా మేలు కొరకే జరుగుచున్నవి. సిలువ మీద సాతాను నిత్యత్వానికి ఓడించబడియున్నాడు. దేవుడు నా పక్షముగా ఉన్నాడు గనుక నేను అనేకసార్లు పడిననూ లేచెదను, చివరకు నేను విజయమొందెదను''.


పౌలు చెప్పుచున్న రీతిగా, ''మేము పడద్రోయబడిననూ నశించువారము కాదు'' (2 కొరింథీ 4:9). 10వ సంఖ్య లెక్కించే సరికి మనము లేచి సాతాను మీద యుద్ధము చేసెదము. ఒకటి రెండు సార్లు ఓడిపోవచ్చునుగాని చివరకు మనమే గెలిచెదము. మన తలంపులు అటు ఇటుగా ఉండినప్పటికి అటువంటి వైఖరి మనము పరుగుపందెములో ముందుకు వెళ్లునట్లు చేయును. అన్ని సమయములలో మీరు ఆవిధముగా ఉందురు గాక. మీరు మీ తలంపులలో కాక ఎల్లప్పుడూ ప్రభువైన యేసును వెంబడించవలెనని నిర్ణయములతో జీవించవలెను. నీ నిర్ణయమును బట్టియే నీవు మారెదవు.


అధ్యాయము 13
అధ్యాయము 13

దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్పందించుట


దేవుడు నీకు చేసిన దానంతటిని బట్టి ఆయన విషయములో ఏవిధంగా స్పందించెదవు? కేవలము కృతజ్ఞత చెల్లించుటయే సరిపోదు. రోమా 12వ అధ్యాయము ఈ ప్రశ్నకు జవాబు అయియున్నది. దేవునియొక్క కృపాకనికరములు బట్టి మనము ఈవిధముగా చేయవలెను. 1. మొదటగా మీ శరీరమును సజీవయాగముగా ఆయనకు సమర్పించుకొనవలెను (1వ). యాగము అనగా ప్రభువు కొరకు కొంత వెలచెల్లించి నీవు ఇవ్వవలసి యుంది. నీవు కొంత త్యాగము చేయవలసియుండి మరియు నీ కళ్ళను, చెవులను, నాలుకను మరియు ఉద్రేకములను మరియు కోరికలను మొదలగు వాటిద్వారా నిన్నునీవు సంతోషపెట్టుకొనవలెననే స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకొనవలెను.


2. పరిస్థితులను ప్రజలను దేవుడు చూచునట్లుగా నీవు చూచుటకు నీ యొక్క మనస్సు మారి నూతన పరచబడాలి (2వ). అనగా అమ్మాయిలను చూచే విషయములోను, నీకు హాని చేసే వారిని ద్వేషముతో చూచే వారి విషయంలోను, నీవు ఇష్టపడని వారిమీద చూచే పక్షపాతమునుండియు మరియు పరిస్థితులను బట్టిగాని భవిష్యత్తును బట్టిగాని అవిశ్వాసములోను చింతలలోను భయముతోను ఉండుటనుండి పవిత్రపరచుకొనవలెను. ''ఈ వ్యక్తిని లేక ఈ పరిస్థితిని దేవుడు ఏవిధముగా చూచును?'' అని ఎల్లప్పుడూ నిన్ను నీవే ప్రశ్నించుకొనుము. చూచే విధానములో ఆవిధముగా నిన్ను పవిత్రపరచుకొనుము.


3.నిన్ను నీవు ఎక్కువగా ఎంచుకొనకుము (3వ). నీ విశ్వాస పరిమాణమును బట్టియే గాని నీకున్న జ్ఞానమును బట్టిగాని లేక విశ్వాసమును బట్టి నీ యొక్క ఆత్మీయతను బేరీజు వేయలేము.


4. క్రీస్తు శరీరమును నిర్మించుటకు నీకు ఇవ్వబడిన వరాలు మరియు తలాంతులు ఉపయోగించి పరిచర్య చేయుము (4-8వ). ఆ ఒక్క తలాంతు ఉన్న వ్యక్తి వలే నీ తలాంతును పాతిపెట్టవద్దు. ఆసక్తితో ప్రభువు పరిచర్య చేయుము (11వ). మరియు తరచుగా వాక్యము చదివి లేక విని మరియు దానిని బట్టి దేవునితో మాట్లాడుము (12వ).


5. చెడును విసర్జించి మంచిదానిని హత్తుకొనుము(9వ). చెడును విసర్జించుట ద్వారా మంచిని సులభముగా చేయగలము.


6. నీ సహోదరులందరిని ప్రేమించి సన్మానించుము. ఎందుకనగా వారు యేసు యొక్క సహోదరులైయున్నారు (9,10వ). వారికి మేలు చేయుము (13వ). వారు సంతోషించినప్పుడు సంతోషించుము మరియు వారు దు:ఖపడునప్పుడు బాధపడుము (15వ). అందరియెడల దీన వైఖరి కలిగియుండుము. ప్రత్యేకముగా బీదలయెడల క్రీస్తు శరీరములో తక్కువ వరములు కలిగిన వారియెడల.


7. మనుష్యులందరిని, ప్రత్యేకముగా నీకు కీడుచేసిన వారిని ప్రేమించి ఆశీర్వదించుము (14,17-21వ). సాధ్యమైనంతవరకు అందరితో సమాధానము కలిగియుండుము. పగ తీర్చుకొనవద్దు లేక నీకు కీడు చేసిన వారికి కీడు జరగాలని కోరవద్దు. వారికి మేలు చేసి మరియు కీడును మేలుతో జయించుము. కీడును మరింత కీడుతో జయించవలెనను ప్రజలతో లోకమంతయు నిండియున్నది. కాని కీడు ఎప్పటికిని కీడును జయించదు. కీడు కంటే మేలు ఎంతో శక్తి మంతమైనది గనుక కీడును మేలు మాత్రమే జయించగలదు. కలువరిలో ప్రభువైన యేసు దీనినే ప్రదర్శించెను. దేవుడు నీ జీవితములో అనుమతించే శ్రమలను సహించి మరియు అవన్నియు క్రీస్తు సారూప్యము నీలో ఏర్పడునట్లుగా అనుమతించెనని నిరీక్షణతో సంతోషించవలెను (12వ).


ఈ విధముగా దేవుడు నీకొరకు చేసి ముగించిన దానికిని మరియు మనలను అనేకసార్లు క్షమించుచూ ఆయన కృపామహదైశ్వర్యమును అనుగ్రహించినందువలన కృతజ్ఞులైయున్నామని ఋజువుపరచుచున్నాము.


పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడియుండుట:


మన క్రైస్తవ జీవితమును గ్రాఫ్‌గా (రేఖా చిత్రము) గీసిన యెడల తిన్నగా ఉండక పైకి క్రిందకి ఉండును. ప్రతీ ఒక్కడి క్రైస్తవఅనుభవం కూడా ఈ విధముగా ఉండును కాని సంవత్సరము గడిచే కొలది గ్రాఫ్‌ పైకి వెళ్ళుచుండును. మనం నెమ్మదిగా అనుభవములో పైకి వెళ్ళుచుండవలెను. క్రమక్రమముగా మన ఓటములు తగ్గుచుండవలెను. నెమ్మదిగా పైకి పైకి వెళ్ళుచుండవెను. కాని కొందరు దేవుని వాగ్ధానములు విశ్వసించనందువలన లేక దేవుడియెడల భయభక్తులు లేనందున లేక జయము పొందుటకు ఆసక్తితో వెదకనందున గ్రాఫ్‌ క్రిందకు వెళ్ళుచుండును. అయినప్పటికిని, ఆ గ్రాఫ్‌ ఎల్లప్పుడూ పైకి వెళ్లదు. కొన్నిసార్లు క్రిందకి కూడా వచ్చును.


పాపమును తీవ్రముగా తీసుకొని మరియు పాపములో పడిపోయిన ప్రతిసారి పశ్చాత్తాప పడుము. ఆ విధముగా నీవు దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియున్నావని తెలియును. నేను అనేకసార్లు చెప్పిన రీతిగా మనము పాపములో పడిపోవుటకంటే దాని గూర్చి పశ్చాత్తాప పడుటను తీవ్రముగా తీసుకొనుము. నీవు పాపములో పడిపోయిన వెంటనే మారుమనస్సు పొంది పశ్చాత్తాపపడమని నీకు బోధించినయెడల, తండ్రిగా నా బాధ్యత నెరవేర్చియున్నాను. దానిని మీకు సరిగా బోధించాను అని నమ్ముచున్నాను.


2 రాజులు 4వ అధ్యాయములో ఎలీషా తన యొద్దకు వచ్చిన విధవరాలుతో పొరుగు వారి యొద్దనుండి పాత్రలను తెమ్మని చెప్పి మరియు వాటిలో ఆ నూనెను పోయమని చెప్పెను. ఆ విధముగా ఆమె యొక్క అప్పును తీర్చెను. ఆమె ఆ విధముగా చేసినప్పుడు, పాత్రలన్నియు నిండినవని ఆమె యొక్క కుమారుడు చెప్పెను. అప్పుడు నూనె కూడా ఆగిపోయెను.


నూనె పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే అనుభవములో చాలామంది ఈ విధముగానే ఉన్నారు. ఆరంభములో వారు నింపబడియున్నారు. కాని కాలముగడిచే కొలది కొంత మందిలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అవసరతను కలిగియుండుట లేదు. అనగా నింపబడుటకు పాత్రలు లేవు. ఆవిధముగా వారిలోనుండి ఆత్మ ప్రవహించుట ఆగిపోవును. మనము క్రీస్తువలె లేని విషయములు, ఈ ఖాళీ పాత్రలను చూపించుచున్నవి. మన జీవితములో ఆవిధముగా నింపబడవలసిన అనేకవిషయములు ఉన్నవి.


కొన్ని విషయములలో అనగా నీవు పాపముమీద జయముపొందని విషయములలో నీవు పాక్షికముగా నింపబడుటవలన క్రీస్తువలె మార్పు (లేక దేవునిస్వభావములో పాలివారగుట) చెందుటలేదు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తిని ద్వేషించకుండా ఉండుటకును మరియు ప్రేమించకుండుటకును తేడా ఉంది. మొదటిది కేవలము పాపమును జయించుట మాత్రమే రెండవది దేవుని స్వభావములో పాలుపొందుట. అదే విధముగా కోపపడకుండుటకును మరియు మృధువుగా మాట్లాడుటకును చాలా తేడాఉన్నది. మిగతా విషయములలో కూడా ఆవిధముగానే ఉండును. ఒక విషయములో పాపము జయించామని తృప్తిపడినయెడల, అది ఖాళీ పాత్రలు లేవని సూచించుచున్నది. అప్పుడు నూనె ప్రవహించుట ఆగిపోయి మరియు మనము వెనుకకు దిగజారెదము.


మనము ఇతరులను తీర్పుతీర్చక ఎల్లప్పుడు మారుమనస్సు పొందెదము. ఎల్లప్పుడు నింపబడుటకు ఖాళీపాత్రలు ఉండునట్లు మనము చూచుకొనవలెను, అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ విధవరాలువలె అప్పులు తీర్చెదము. రోమా 13:8లో ప్రేమించే విషయములో మనము అందరకు ఋణపడియున్నామని చెప్పబడింది. ఆవిధముగా మనము ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా ఉండెదము. మన స్వయమునుండి విడుదలపొంది మరియు ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా ఉండుటకు దేవుడు ప్రతిపరిస్థితిని అనుమతించును. మన యొక్క ఖాళీ పాత్రలు మొదటిగా నింపబడనియెడల మన ద్వారా ఇతరులు ఆశీర్వదించబడరు.


దేవునియెదుట ధైర్యముగా ఉండుట:


భూమిమీద నున్న అత్యంత శ్రేష్టమైన తండ్రికంటె దేవుడు మంచితండ్రి. మనము దేవునిని అడిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను మరియు శ్రేష్టమైనవాటన్నింటిని మనకిచ్చునని విశ్వసించని యెడల దేవునిని అవమానించెదము (లూకా 11:13, మత్తయి 7:11). అందువల్ల అవిశ్వాసము భయంకరమైన పాపము. అవిశ్వాసముతో ప్రార్థన చేసినట్లయితే భూమిమీద నున్న తండ్రులకంటె దేవుడు చెడ్డవాడని నిందించునట్లు ఉండును. అనేకులు విశ్వాసముతో ప్రార్థించనందున వారు దేవునియొద్ద నుండి పొందుకొనుటలేదు. వారి యొక్క గత ఓటములను బట్టి నేరారోపణతో నింపబడుటవలన దేవుడు వారికి ఏమియు ఇవ్వడని తలంచుదురు. కాని దేవుని వాత్సల్యత అనుదినము నూతనముగా పుట్టుచున్నది (విలాప వాక్యములు 3:22,23). మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనుచున్నయెడల, గత దినము చేసిన పాపములను కూడా దేవుడు జ్ఞాపకముంచుకొనడు. ఈ సత్యమును మనము నమ్మినయెడల, మనము దేవునియొద్దకు ధైర్యముగా వెళ్ళెదము. దేవుని యొక్క మంచితనమును అనేకులు ఆసరాగా తీసుకొనుచున్నారు. అయితే మనము వారిలో ఉండనవసరము లేదు. అయితే దేవుడనుగ్రహించిన పాపక్షమాపణను బట్టి కృతజ్ఞత కలిగి, ఆయనకు ఇష్టులుగా ఉండవలెనని కోరే వారితో మనముండవలెను.


పైకి భక్తిగలవారివలె ఉండియు, దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారిగా ఉండే అపాయము ఉంది (2 తిమోతి 3:5). మనుష్యుల యొక్క ఘనతను మనము కోరినప్పుడు మనము ఈ అపాయమును ఎదుర్కొనెదము. శోధనలలోను మరియు ఇతరులు మనలను రేపినప్పుడును దేవుని యొక్క శక్తిద్వారా మనము పవిత్రతలోను ప్రేమలోను ఉండగలము. మనము మంచిగా మాట్లాడుటద్వారాను మరియు మంచిగాపాటలను పాడుటద్వారాను మొదలగునవి చేయుటద్వారా మన యొక్క రహస్యపాపములను కప్పిపుచ్చుకొని మరియు మన హృదయములు నిజానికి బాగాలేవని ఇతరులకు తెలియకుండునట్లు చేయవచ్చు. దీనిని మనము పూర్తిగా ద్వేషించవచ్చును. మనయొక్క పాపములను మరియు ఓటములను ఇతరులకు చెప్పనవసరము లేకుండినప్పటికిని, ఉన్నదానికంటె మన యొక్క ఆత్మీయతను చూపించు కొనకూడదు.


కలవరములలో చేసే ప్రార్థన:


మన జీవితములలో జరుగుచున్న సంఘటనలను మనం గ్రహించలేనప్పుడును లేక మన ప్రార్థనలకు జవాబు రానప్పుడును, సిలువమీద ప్రభువైన యేసు చేసిన దానిని మనము కూడా చేయాలి. ఆయన తండ్రికి ఈవిధముగా ప్రార్థించాడు, ''నాదేవా, నాదేవా నన్నేల చెయ్యి విడిచితివి'' మరియు పరలోకము నుండి జవాబు పొందనందున ప్రభువైన యేసు యిట్లనెను, ''తండ్రీ, నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుకొనుచున్నాను''. మనము కూడా దేవునికి అప్పగించుకుని ఈ విధముగా చేయాలి.


శత్రువు విషయంలో న్యాయము కొరకు విధవరాలు న్యాయాధిపతిని మాటిమాటికి అడిగినందువలన చివరకు ఆమె అడిగిన దానిని పొందియున్నది (లూకా 18). ఇదియే విశ్వాసమునకు ఋజువు. దేవునిచిత్త ప్రకారము మనము ఏదైనా అడిగినప్పుడు (ఉదాహరణకు పాపక్షమాపణ మరియు పాపము మీద జయము, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల మరియు లేఖనములలోని ప్రతి యొక్క వాగ్ధానము) అది పొందే వరకు అడుగుచునే ఉండవలెను. మనము వెంటనే జవాబు పొందని యెడల విశ్వాసముతో ఆ విషయమును మన తండ్రికి అప్పగించుకొనవలెను.


ఇక్కడ నేను చదివిన ఒక మంచి పద్యము ఉన్నది.


''ఆట ఆడనిదే దానిని గెలువలేము,


ప్రార్థన చేయనిదే దానికి జవాబు పొందలేము


గనుక దినములో నీవెంత తీరిక లేకున్ననూ


ప్రార్థించుటకు సమయము కల్పించుకొనుము


దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించెనో లేదో అని తలంచకుము


నీ చింతలను ఆయన పట్టించుకొనునో లేదో అని తలంచకుము


నీ సమస్య ఆయనతో చెప్పి భయపడకుము


ఆయన జవాబు కొన్నిసార్లు ఆలస్యము కావచ్చు.


దేవుడెన్నడు తొందరపడడు, ఆయనెన్నడు ఆలస్యము చేయడు


అయితే మనలను వేచియుండమని చెప్పినప్పుడు ఆయన మనలను పరీక్షించును


అది పెద్ద సమస్య కావచ్చు లేక చిన్న సమస్య కావచ్చు


దేవుడు వాటన్నిటిని పరిష్కరించుటకు జ్ఞానము గలవాడు.


మనమనుకున్నట్టుగానే ఆయన ఎల్లప్పుడు చేయడు


అయితే నీకు శ్రేష్ఠమైన విధానంగా ఆయన ఎల్లప్పుడు చేయును


మనం ఆయనను సుఖమును, ఆరోగ్యమును, ఐశ్వర్యమును,


ఘనతను, పేరు ప్రఖ్యాతలను ఇమ్మని కోరెదము


అయితే కిరీటమునకు బదులుగా ఆయన సిలువను పంపించును


లాభమునకు బదులుగా నష్టముతో మనము పేదవారిమిగా చేయబడెదము


అయితే మనము ప్రభువు చిత్తమును వివేచనమును నమ్మినయెడల


మన ఆనందము గొప్పదిగా మన ప్రతిఫలము నిండుగా ఉండును''.


(హెలెన్‌ స్టెయినర్‌ రైస్‌)


దేవుని యొక్క ప్రేమలోని భద్రత:


దేవుడు మనకు తండ్రియై ఉన్నాడు గనుక దానిలో మనము భద్రత కలిగియుండాలి. మనయొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకొరకు గాని లేక క్షేమాభివృద్ధికొరకు గాని దేవునికి ప్రార్థించినప్పుడు అనగా కృపగాని లేక జ్ఞానము గాని లేక పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదలగాని మనము గత జీవితములో ఎంతో ఘోరముగా ఓడిపోయి అనర్హులముగా ఉన్నాము. గనుక దేవుడు మనకు ఇచ్చుట లేదని ఒక పొరపాటును మరియు రెండు తప్పులను చేసెదము.


1. పొరపాటు:


మనము అర్హులము అయినప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క వరములను పొందెదమని తలంచెదము కాని దేవుని యొక్క అత్యంత చిన్న వరములను పొందుటకు కూడా అనేక లక్షల సంవత్సరములు ప్రయత్నించినను చేరుకోలేమనే సత్యము మనలో లోతుగా వేరుపారాలి. కాబట్టి మనయొక్క అర్హతను బట్టి కాదుగాని దేవుని యొద్దకు ప్రభువైన యేసు ద్వారా వెళ్ళగలము. ప్రభువైన యేసునామములో ప్రార్థించుట అనగా ఇదియే. దేవునియొక్క వాగ్ధానములన్నియు ప్రభువైన యేసులో అవును మరియు ఆమేన్‌ అయిఉన్నవి (1 కొరింథీ 1:20).


2. మొదటి తప్పు:


మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినప్పటికి మనము సరిగా ఒప్పుకొనలేదని అనుకొని మనము ప్రార్థించినప్పుడు, దేవుడు మన పాపములను గుర్తు చేసుకొనుచున్నాడు అని నిందారోపణలో ఉండెదము. అందువలన ప్రభువైన యేసుయొక్క రక్తము మనము గతములో చేసిన సమస్తపాపములను సంపూర్ణముగా తుడిచివేయగలదనే సత్యమును మనం విసర్జించుచున్నాము. ప్రభువైన యేసుయొక్క రక్తము యొక్క శక్తికంటే మనయొక్క పాపము యొక్క నేరారోపణను ఎక్కువగా చేయుచున్నాము. మనయొక్క పాపములను మనము నమ్మకముగా ఒప్పుకొనినప్పటికిని దేవుడు నమ్మకముగా సమస్త దుర్ణీతినుండి పవిత్రపరచలేదనుట ఎంతో ఎంతో చెడ్డ విషయము. ఎంత చెడ్డ విషయమనగా దానిగూర్చి మనము మారుమనస్సు పొంది మరియు దేవుడు తన వాక్యము విషయములో సత్యముగా లేడని నిందించకుండా ఉండవలెను.


3. రెండవ తప్పు:


తమ పిల్లలు అనేకసార్లు ఓడిపోయినప్పటికిని వాటిని పట్టించుకొనక మరియు వారికి మంచి వాటిని ఇచ్చే ఈ లోకపు తల్లిదండ్రుల కంటే, తండ్రియైన దేవుడు తక్కువగా క్షమించి మరియు శ్రేష్ఠమైనవాటిని ఇవ్వడని నిందించుట (మత్తయి 7:7-11).


అవిశ్వాసము ఎంతో చెడ్డది. అది మనకు తెలియని యెడల తప్పిపోయెదము (హెబీ 3:4). అవిశ్వాసము ఎంత చెడ్డదో అని మనము చూడనంత వరకు దానిని సరిగా ద్వేషించము. మనము ఎల్లప్పుడు, దేవుడు క్రీస్తులో మనలను అంగీకరించి మరియు ఆయన పిల్లలుగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఒడిలో మనలను కూర్చుండబెట్టుకొనియున్నాడని విశ్వసించాలి ఎందుకనగా దేవుడు మన గురించి జాగ్రత్తవహించును గనుక మనము ధైర్యముగా ఉండెదము.


అధ్యాయము 14
అధ్యాయము 14

కనికరములో పరిపూర్ణులుగా ఉండుట


''మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు'' (మత్తయి 5:48) అని ప్రభువైన యేసు ఆజ్ఞాపించెను. మనలను గాయపరచువారిని లేక మనకు కీడుచేసిన వారిని లేక మనగురించి చెడుగా మాట్లాడినవారికి మేలు చేసి మరియు వారిని ప్రేమించవలెనని ఇక్కడ ప్రభువు చెప్పియున్నాడు. ఇటువంటి వచనమే లూకాలో కూడా చెప్పబడింది. ''మీ తండ్రి కనికరము గలవాడై యున్నట్లు మీరును కనికరము గలవారై యుండుడి'' (లూకా 6:36). ఇతరులయెడల మీరు కనికరములో పరిపూర్ణులు అగునట్లు ప్రయత్నించుడి.


ప్రభువు మరణించిన సిలువమీద మనము అనేక సంగతులను చూచెదము. మనము సిలువ నెత్తుకొనినప్పుడు, మనము ఏవిధంగా అంతరంగములో స్పందించాలో ఇక్కడ మనము చూడగలము.


ప్రభువైన యేసుతో సహవాసము కలిగియుండుటకు రొట్టె విరువబడిన రీతిగా దేవునిని వ్యతిరేకించే స్వచిత్తము కూడా విరుగగొట్టబడాలి. క్రొత్త నిబంధనలో ప్రభువైన యేసు రక్తము ద్వారా (ఇతరులను క్షమించమని మొరపెట్టెదము) క్రొత్త నిబంధన సహవాసము కలిగియుండెదము. హెబేలు రక్తము వలె ఇది పగతీర్చుకొనదు (హెబీ 12:24).


ప్రభువైన యేసును సిలువవేయుటయే, ఈ భూమిమీద అత్యంత ఘోరపాపము. ప్రభువైన యేసును చంపిన వారికి, వారేమి చేసియున్నారో వారికి తెలియును. అయినప్పటికి వారేమి చేయుచున్నారో వారెరుగరు గనుక వారి యొక్క క్షమాపణ కొరకు యేసు ప్రార్థించెను. ఇతరుల యెడల కనికరము చూపుట అనగా ఇదియే.


సిలువ మీద ప్రభువైన యేసు తన తలవంచుకొని మరణించారు. అప్పుడు సైనికులు వచ్చి ఆయన నిజముగా చనిపోయాడా లేదా అని పరీక్షించెను. మనము క్రీస్తుతో కూడా నిజముగా చనిపోయామా లేదా అని దేవుడు మనయెడల కూడా పరీక్షలను అనుమతించును. దేవుడు మనలను కూడా క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయవలెనని నిర్ణయించుకొని మరియు మనము పొడవబడునట్లు ఆయన అనుమతించెను. ప్రభువైన యేసు ఈటెతో పొడవబడినప్పుడు, ఆయన నిజముగా మరణించెను గనుక ఆయన స్పందించలేదు. మరియు ఆయన రక్తము కారి దానిని కప్పెను. ఆ విధముగా క్రొత్త నిబంధన రక్తముతో ఆ ఈటె కప్పబడినది. మనము కూడా ఇదే విధముగా వెళ్లవలెను. మనలను ఈటెతో పొడిచిన వారిని మనము వెంటనే, వారిని విడుదల చేసి మరియు దేవుని ప్రేమతో స్పందించాలి. ఈ విధముగా ప్రభువైన యేసును వెంబడించాలి.


నీతి మరియు మంచితనము:


పరిసయ్యుల నీతికంటే మన నీతి అధికముగా ఉన్నయెడల, మంచితనముతో నిండిన దేవునినీతివలె మన నీతి ఉండవలెను (మత్తయి 20:44-48). నీతికంటె మంచితనము శ్రేష్ఠమైనది ''నీతిమంతుని కొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచ్చును'' (రోమా 5:7). నీతి మన శరీరములో ఎముకలవలె ఉండి మరియు మంచితనము ఎముకలను కప్పే మాంసముగా ఉండవలెను. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలన్నింటికి లోబడుటద్వారా మనము ఎముకలన్నింటిని కలిగియుండాలి. కాని మంచితనము లేనట్లయితే, మనము అస్థిపంజరమువలె ఉండెదము. మన శరీరములో ఎముకలు దాగివున్నట్లే దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడుట రహస్యముగాఉండాలి.


ఇతరులు మనయొక్క మంచితనమును మాత్రమే చూడాలి. మత్తయి 6:1లో మన యొక్క నీతి ఇతరులకు కనపడకుండా చూచుకొనుడి గాని మీ సత్క్రియలు ఇతరులు చూచునట్లుగా చేయుడి అని ప్రభువైన యేసుచెప్పాడు (మత్తయి 6:1 మరియు 5:16). సంఘమునకు బయట ఉన్న వారికి మనయొక్క మంచితనమును వ్యక్తపరచి, వారిని క్రీస్తుయొద్దకు ఆకర్షించాలి. మరియు అస్థిపంజరములాంటి నీతిని బట్టి వారు వెళ్ళిపోకూడదు. ప్రభువైన యేసు ఎముకలు మాంసముతో కప్పబడిన రీతిగా కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా దేవుని యొక్క మహిమను బయలుపరచాడు. పరిసయ్యుల యొక్క అస్థిసంజరము లాంటి నీతి పాపులు వెళ్ళిపోయేటట్లు చేసింది. కాని పరిసయ్యుల కంటె ఎక్కువ ఎముకలు (నీతి) ఉన్న ప్రభువైన యేసు దగ్గరకు పాపులు ఆకర్షించబడిరి. దీనినుండి మనము నేర్చుకొనవలెను.


దైవికశక్తి మరియు మానవబలము:


మనసులో ఒక తలంపుగా మనకు శోధన వచ్చును.వెంటనే దానిని మనము ఎదిరించాలి. కాని మనము జయము పొందవలెనని కోరుచున్నప్పుడు కనీసం కొన్ని సెకండ్ల వరకు మనము దానిని ఎదురించలేము ఎందుకనగా అనేక సంవత్సరములు ఈవిధంగా భావించుట అలవాటయినది. ఇది సున్నా అగువరకు మనము పోరాడి దానిని ఎదురించుచుండవలెను. మనము పాపము చేసినయెడల, దానిని వెంటనే ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడవలెను.


మన సొంత శక్తితోనా లేక దేవుని శక్తితో ఎదురించుచున్నామా అని వివేచింపనవసరము లేదు. నీవు పాపమును ఎదురించుచున్నంత వరకు మంచిగానే చేయుచున్నావు. అటువంటి సమయములలో అది దేవునిశక్తియా మరియు సొంతశక్తియా అని తెలుసుకొనుట కష్టము. అది పరీక్షలలో మనకు సహాయము చేయవలెనని ప్రార్థించునట్లు ఉండును. నీవు పరీక్ష వ్రాయునప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి ఎప్పుడు వచ్చునో మనకు తెలియదు. మనకు తెలియని రీతిగా దేవుని యొక్క శక్తి నిశ్శబ్దంగా మన యొద్దకు వచ్చును.


పరిశుద్ధాత్మశక్తితో వాక్యపరిచర్య చేయుటకు ప్రార్థించుట కూడా అలాగే ఉండును.


మనము దేవునిశక్తితో మాట్లాడునప్పుడు ఇది దేవునిశక్తితో అనిగాని సొంత శక్తితో అనిగాని అని నిర్ణయించుట కష్టము. దానిని తెలుసుకొనుటకు మనము సమయము వృథా చేయకూడదు. ఎందుకనగా అది అసాధ్యము మరియు లాభకరము కాదు. పాపము మీద జయముపొందు విషయము అలాగే ఉండును. పాపమునకు వ్యతిరేకముగా మనము పోరాడుట ముఖ్యము.


పాపము మీద జయము పొందుట:


ప్రభువైనయేసు నామములో మన శరీరములో నుండి పాపమును వెళ్లగొట్టలేము. ప్రభువైనయేసు నామములో దయ్యమును మాత్రమే వెళ్ళగొట్టగలము మరియు అతడు మనయొద్ద నుండి పారిపోవును కాని అతడు ఆ క్షణము మాత్రమే పారిపోవును (యాకోబు 4:7). ప్రభువైన యేసు వద్దకు వచ్చునట్లు అతడు మరల వచ్చును (లూకా 4:13). అప్పుడు అతడిని మరల ఎదిరించవలెను.


కాని పాపము వేరుగా ఉన్నది. పాపము మన శరీరములో నివసించుచున్నది. కాబట్టి జీవితకాలమంతయు అనగా మనము చనిపోవువరకు శోధించబడెదము.


పాపమునుండి పారిపోవుటద్వారా జయము పొందవచ్చును. యౌవనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్మనియు (2 తిమోతి 2:22) మరియు జారత్వమునుండి పారిపొమ్మనియు బైబిలు మనకు చెప్తుంది. వాటితో పోరాడవద్దు (1 కొరింథీ 6:18).


సముద్రములో పేతురు మునిగిపోతున్నప్పుడు పేతురు సహాయముకొరకు కేకవేసి ప్రార్థించినట్లే మనకు ఎప్పుడైనా శోధన బలముగా వచ్చి మరియు ఓడిపోయెదమని భయపడినయెడల వెంటనే సహాయము కొరకు ప్రార్థించవలెను (మత్తయి 14:30). సమయోచితమైన సహాయము కొరకు ఈ విధముగా కృపాసింహాసనము దగ్గరకు రావలెను. పాపము యొద్దనుండి పారిపోవుటయు మరియు పాపమునకు వ్యతిరేకముగా పోరాడుటయు, మీరు పాపము మీద జయము పొందుటకు నిర్ణయించుకొనియున్నారనుటకు దేవునియెదుట రుజువైయున్నది మరియు దేవుడు ఎంతో ఎక్కువగా సహాయపడును.


సాతాను గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మ్రింగుదునా అని ఎల్లప్పుడు చూచుచుండును (1 పేతురు 5:8). ఇప్పటికి అతడు అనేకులను మ్రింగియున్నాడు. చూపులలో అజాగ్రత్తగా ఉండేవారికొరకు, ఇతరులను ద్వేషించువారికొరకు మరియు దుర్నీతిపరులకొరకును అతడు చూచుచున్నాడు. అటువంటి విశ్వాసులను నెమ్మదిగా మ్రింగుటకు గురిపెట్టుకొనియున్నాడు. కాబట్టి మనము పడిపోకుండునట్లు ఎల్లప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను.


ఒక క్రీడాకారుడు అనేక సంవత్సరములు తననుతాను క్రమశిక్షణలో పెట్టుకొనును. నీవు సాతానును మరియు శరీరేచ్ఛలను జయించి మరియు నీవు పరలోకపు పరుగుతో జయము పొందవలెనని కోరినయెడల నీ శరీరేచ్ఛలను అధుపులో పెట్టుకొనవలెను. పౌలు ఇట్లు అనుచున్నాడు, ''నా శరీరము ఏది చేయవలెనో దానినే చేయునట్టును మరియు అది కోరినది చేయకుండునట్లును నా శరీరమును నలుగగొట్టుచున్నాను లేనియెడల ఇతరులకు ప్రకటించినయెడల నేనే బహుమానమును పోగొట్టుకొనెదను'' (1 కొరింథీ 9:27 లివింగు).


పరిసయ్యుల నీతికంటే మనయొక్కనీతి అధికముగా ఉండవలెనని ప్రభువైన యేసు కొండమీద ప్రసంగములో చెప్పారు (మత్తయి 5:20). ప్రత్యేకముగా మనయొక్క కళ్లు, మనయొక్క నాలుక, మరియు మనయొక్క చేతులు గురించి జాగ్రత్తపడుమని చెప్పారు (మత్తయి 5:29, 22, 37, 30 మరియు మత్తయి 12:36, 37). నీ శరీరములోని ఈ మూడు అవయవముల విషయములో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. యౌవనస్థులు అనేకులు ఈ విషయములలో పాపముచేసెదరు మరియు నేను చెప్పిన క్రమములో అవి యుండును.


మన శరీరములోని ఈ అవయవములను ప్రతిదినము దేవునికి సజీవయాగముగా సమర్పింపవలెను (రోమా 12:1). దేవుడు మన కొరకు చేసి, ముగించిన దానినంతటిని బట్టి మనము ఇది చేయలేమా అని పరిశుద్ధాత్ముడు అడుగుచున్నాడు (రోమా 12:1 లివింగ్‌).


సాతాను మరియు మనయొక్క ఇచ్ఛలు ఎంతో బలమైనవిగా యుండునట్లు దేవుడు అనుమతించియున్నాడు గనుక వాటిని మనయొక్క సొంతశక్తితో జయించగలమని ఊహించుకొనకూడదు. దేవునియొక్క శక్తికొరకు ప్రార్థించుటకు బలవంతము చేయబడుచున్నాము. కానానులో ఉన్న ఆజానుబాహులను చూచినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క వేగులవారు వారియెదుట ''మేము మిడుతల వలె ఉండినట్లుగా చూచాము'' అని చెప్పారు. కాని యెహోషువా మరియు కాలేబులు దేవుని యొక్క శక్తిని విశ్వసించి, దేశములో ప్రవేశించి వారిని హతము చేసిరి. మన యిచ్ఛలన్నిటిని జయించుటకు మనకు కూడా అటువంటి ఆత్మ కావలెను. కాబట్టి ఎల్లప్పుడు విశ్వాసముతో దేవునియొక్క శక్తి ద్వారా సాతానును మరియు నా యిచ్ఛలన్నింటిని నేను జయించగలనని చెప్పుచుండవలెను.


ప్రతియొక్క శోధనలో రెండు మార్గములు ఉన్నవి. 1. సుఖించుమార్గము 2. శ్రమించుమార్గము, అనగా నీ శరీరము కోరుచున్న సుఖమును ఉపేక్షించుటద్వారా శరీరములో శ్రమపడుటయే రెండవ మార్గము (1 పేతురు 4:1). నీవు పాపమును ఎదురించుచూ మరియు శ్రమపడుచున్న యెడల చివరకు పాపము చేయుటకంటే మరణించుటకు సిద్ధపడుదువు. అప్పుడు రక్తము కారునంతగా పాపముతో పోరాడెదవు (హెబీ 12:4). అంతము వరకు ఈ మార్గములో నడుచుటకు ప్రభువు మిమ్మును ప్రోత్సహించును గాక.


అధ్యాయము 15
అధ్యాయము 15

చదువుకొనుటలోను మరియు ఆత్మీయతలోను సమతుల్యత కలిగియుండుట:


మీరు అనేకక్రైస్తవ గుంపులతో సహవాసము చేయుచున్నప్పుడు, వారిలో కొందరు పరిసయ్యతత్వము కలిగియుండెదరు. కాబట్టి మీరు సమతుల్యత కలిగి జాగ్రత్తగా ఉండవలెనని కోరుచున్నాను. మీరు ప్రకృతిసంబంధమైన మరియు ఆత్మసంబంధమైన తేడాను గుర్తించనియెడల, మీరు కూడా పరిసయ్యతత్వము కలిగిన వారితో కలసిపోయే అవకాశము ఉన్నది. మీ గుంపులో ఉన్న వారినే కాక ఇతరగుంపులో ఉన్న దేవుని పిల్లలందరిని విలువనిచ్చుట నేర్చుకొనుడి. ఆ విధముగా మీరు పరిసయ్యతత్వము నుండి రక్షింపబడెదరు.


కాలేజీలో ఆత్మీయతకును మరియు చదువుకొనుటకును మధ్య సమతుల్యతను కనుగొనవలెను. ఎందుకనగా ఈ రెండు విషయములను దేవుడే నియమించాడు. మనము ఎల్లప్పుడు బైబిలు చదువుచు మరియు కూటములకు వెళ్ళవలెననికాదు గాని అవసరమునుబట్టి భూసంబంధమైన పనులను చేయవలెను అనగా ఆఫీసుకు వెళ్లుట లేక కాలేజీలో చదువుకొనుట లేక తల్లిదండ్రులుగా ఇంటిలో పనులు చేయవలెను.


నీవు చదువును నిర్లక్ష్యముచేయుచు మరియు తక్కువ మార్కులు పొందునట్లు, నీవు ఎల్లప్పుడు క్రైస్తవకూటములకు వెళ్ళుటద్వారా దేవునిని మహిమపరచలేవు. దేవునిని మొదటిగా పెట్టుట మంచిది కాని లెక్కలేని కూటములకు వెళ్ళుట మంచిది కాదు. మనము కూటములను మరియు దేవునిని సమానము చేయకూడదు. మనము సత్యమును గ్రహించాలి.


నీ చదువుకొరకు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టబడుచున్నది గనుక చదువుకొనుటకు నీవు చేయగలిగినదంతయు చేయవలెను. అప్పుడు నీవు దేవుని మహిమపరచెదవు. నీకున్న తెలివితేటలను మించి ఫలితములను ఆశించవద్దు. ఎందుకనగా దేవుడు కూడా ఆ విధముగా కోరడు. అయితే నీవు కష్టపడి చదవాలని కోరుచున్నాడు. దాని నిమిత్తము కొన్ని కూటములకు నీవు వెళ్లలేకపోవచ్చును. మీ సంఘములో ఉన్న ప్రతి కూటముకు మరియు కూటములకు వెళ్లవలసిందే అని ఆలోచించవద్దు. ఉద్యోగవిషయములన్నింటిలో సమతుల్యత కలిగియుండవలెను.


కాలేజీలో మంచి మార్కులు పొందుటకు పూర్ణహృదయముతో చదవని క్రైస్తవులను బట్టి దేవుని నామము అగౌరవపరచబడుచున్నది. ఆ విధముగా కష్టపడి చదివినప్పటికిని తక్కువ మార్కులు వచ్చినయెడల, అది దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన తెలివితేటలు మీద ఆధారపడును. గనుక అది సరియైనదే కాని సోమరితనముగా ఉండకూడదు. చెమటోడ్చి నీవు సంపాదించుకొనవలెనని దేవుడు ఆదాముతో చెప్పెను. ఆ విధముగా కష్టపడి పనిచేయవలెనని మనందరి విషయములో దేవుడు నియమించాడు.


వారియొక్క చదువులను నిర్లక్ష్యము చేయవచ్చని కొంతమంది మతస్థులు నిర్లక్ష్యముచేసి వారియొక్క కార్యక్రమములలో పాలుపొందవచ్చని చెప్పెదరు. ఇటువంటి వారికి దూరముగా ఉండుము. నీ జీవితకాలమంతయు ఎల్లప్పుడు దేవుని రాజ్యమును మరియు నీతిని మొదట వెదుకుము. నీవు ఎల్లప్పుడు పరలోకసంబంధమైన మనసు కలిగియుండి మరియు భూలోకసంబంధమైన మనసును కలిగియుండకూడదు. ప్రభువైనయేసు తన ఇంటిలో వడ్రంగి పని చేసియున్నాడు. కనుక ఆయన ప్రతిరోజు సమాజమందిరకూటములకు వెళ్ళలేదు. కాని నీవు ఎక్కువ సమయము చదువుకొనుచు మరియు ఆత్మవిషయము నిర్లక్ష్యము చేసినయెడల, అప్పుడు దానికి వ్యతిరేకముగా హెచ్చరికలు చేసెదను. ప్రభువైన యేసు నడిచిన మార్గమునకు కుడికిగాని ఎడమకుగాని వెళ్లక తిన్నగా వెళ్లునట్లు పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడును. యెషయా 30:21 లో ఈ విధముగా చదివెదము, ''నీ సొంత కళ్లతో నీ బోధకుని (యేసుని) చూచెదవు. నీవు దేవుని మార్గములను విడిచి తప్పిపోవుచున్నయెడల నీ వెనకనుండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీవు ఒక స్వరము వినెదవు, ''ఇది కాదు, ఈ మార్గమున వెళ్లుము'' (లివింగ్‌ బైబిలు). సమతుల్యత కలిగియుండుటకు మనమందరము ఎల్లప్పుడు ఈ స్వరము వినవలెను. అన్ని విషయములలో సమతుల్యత కలిగియుండుటే జ్ఞానము.


దేవునిని మీరు హృదయమంతటితో కోరుటనుబట్టి తల్లిదండ్రులముగా మేము దేవునికి కృతజ్ఞతకలిగినవారమై మరియు రాబోయేదినములలో ఆ ఆసక్తి ఎక్కువకావలెనని కోరుచున్నాము. మీరు ఒక ఉల్కవలె పైకి ఎగసి అదృశ్యమయ్యే వారిగా ఉండకుండునట్లు, మీ యొక్క ఆసక్తి జ్ఞానముతో కూడినదై సమతుల్యత కలిగియుండవలెనని ఇవన్నియు చెప్పుచున్నాను. మీరు ఎల్లప్పుడు ప్రకాశించే నక్షత్రమువలె ఉండవలెనని మేము కోరుచున్నాము. దేవుడు మహిమపరచబడునట్లు మీరు సమతుల్యతలో ఎదగాలి. దాని కొరకు దేవుడు మీకు సహాయపడునని మేము నమ్ముచున్నాము.


మీరు కాలేజీలో అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా పనిచేయనవసరము లేదు. శనివారములలోను మరియు మీ సెలవులలోను అవసరమును బట్టి పనిచేయవచ్చు. బోధించిన దానిని కేవలము చదువుట సరిపోదు మీరింకా ఎక్కువ లెక్కలను పరిష్కరించుట మరియు ఎక్కువగా కంప్యూటర్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌ చేయుట, మీకు అర్థముకానియెడల ప్రొఫెసర్‌లను మరియు విద్యార్థులను అడుగుటకు వెనుకంజవేయకూడదు. ఒక విషయమును గురించి మనకు అంతయు తెలుసునని అనుకోకూడదని గుర్తుపెట్టుకొనుము. నీకు అర్థమయినవని అనుకున్న అనేక విషయములలో నిజానికి నీవు అర్థము చేసుకోలేదు. ఆ సబ్జెక్టులోని కొన్ని సమస్యలను నీవు పరిష్కరించినట్లయితే, దానిని బట్టి నీవు గ్రహించగలవు.


మీడియాను బట్టి ప్రభావితము కాకూడదు:


టీ.వి కార్యక్రమముల గురించి ఒక హెచ్చరికను ఇవ్వనివ్వండి. ప్రపంచములో జరుగుచున్న వాటిని తెలుసుకొనుటకు మరియు విరామము తీసుకొనుటకును వార్తలను మరియు కొన్ని ఆటలను చూడవచ్చు. కాని టీ.విలో వచ్చే అనేక కార్యక్రమములు మనస్సును పాడుచేయుటయే గాక లేఖనములను చదువుటకును మరియు దేవునితో సయయమును గడుపుటకును సమయము లేకుండా చేయును. కాబట్టి మనస్సులు కలుషితం కాకుండుటకును లేదా సమయమును వృథాచేసుకొనకుండుటకును జాగ్రత్తపడుము.


టీ.వి కార్యక్రమములను చూడవలెనని కోరినప్పుడు, బైబిలును చదువుటకు సమయమును గడిపామా లేదా అని మొదట అడుగుకొనవలెను. మిమ్ములను పరిపాలించుటకు పరలోకమందున్న దేవుడినా లేక ఈ లోక దేశతను కోరుచన్నారా?


డేవిడ్‌ విల్కర్‌సన్‌ ఒక యౌవన పాస్టరుగా వ్రాసిన సిలువ మరియు స్విచ్‌ బ్లేడ్‌ అను పుస్తకములో, ప్రతి రోజు టీ.వి కార్యక్రమం చూడకుండా రెండు గంటలు ప్రార్థన చేయవలెనని నిర్ణయించుకొన్నాడు. ఆ విధముగా ప్రార్థించిన కొద్దికాలానికి న్యూయార్క్‌లోని ఒక గుంపు గురించి వార్తాపత్రికలలో చదివాడు. అటువంటి వారికి సహాయపడవలెనని ప్రభువు అతనికి భారము ఇచ్చియున్నాడు. మరియు అతడు మత్తుపదార్థములకు బానిసలైన వారిని ప్రభువైన క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించే పరిచర్యను ఆరంభించి తరువాత ప్రపంచ వ్యాప్తముగా ఆ పరిచర్యను చేసెను.


చిన్న చిన్న విషయములలో పరీక్షించబడి నమ్మకముగా ఉన్నవారు పెద్ద విషయములలో కూడా నమ్మకముగా ఉండెదరు. ఇది మీకు ఒక పోరాటమేనని నాకు తెలియును. శత్రువు వశపరచుకొన్న దేశమును ఎప్పుడైన పోరాటము ద్వారానే పొందెదము. కాని తరువాత ఈ పోరాటమెంతో శ్రేష్ఠమైనదని తెలుసుకొనెదవు. ప్రభువు సన్నిధిలో నీవు ప్రవేశించినప్పుడు మంచి పోరాటము పోరాడినావని సంతోషించెదవు.


రాబోయే సంవత్సరములలో లోకమునుండియు లోభత్వము నుండియు మరియు కలుషితము చేసే వాటన్నింటినుండియు కాపాడబడి మరియు ఎటువంటి పరిస్థితివచ్చినను, ఎవరు అభ్యంతరపడినను దేనికైతే ''కాదు'' అని చెప్పవలెనో దానికి కాదుఅని చెప్పుటకును కావలసిన కృపను, శక్తిని దేవుడిచ్చును గాక. నీవు మనుష్యుల ఘనతను కోరుచున్నావా లేదా దేవుని ఘనతను కోరుచున్నావా అని పరీక్షించబడుటకు దేవుడు కొన్ని పరిస్థితులను అనుమతించును. అటువంటి ప్రతి పరీక్షలోనూ మీరు గెలుచుదురుగాక.


కపటము నుండి విడుదల పొందుట:


క్రీస్తు యొక్క వధువుగా లక్షా నలభైనాలుగు వేల మంది మాత్రమే ఉండెదరని నీవు వ్రాసియున్నావు. ప్రకటన గ్రంథమంతయు సూచనలతో నింపబడియున్నదని గుర్తుంచుకొనుము (పక్రటన 1:1లో దీని సూచనలను చూడగలము). కాబట్టి ప్రకటన 14లోని లక్షానలభై నాలుగువేలు సూచనగాఉన్నది గాని నిజముకాదు. దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల ఎక్కడకు వెళ్ళినను వెంబడించుచూ మరియు వీరినోట ఏ అబద్ధమును లేని లక్షానలభై నాలుగు వేలమంది పక్రటన 14:1-5, పక్రటన 7:9,14లో ఉన్న తమ వస్త్రములను గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో కడుగుకొనిన లెక్కింపజాలని గొప్ప సమూహముతో పోల్చినప్పుడు కొద్ది మందియే. పక్రటన 14:5లో ఉన్న కపటము లేకుండా గొప్ప సాక్ష్యము కలిగినవారు లక్షా నలభై నాలుగు వేలమంది. మన జీవితములలో చిన్నప్పటినుండి కపటమును కలిగియున్నాము. మన తల్లిదండ్రులను అనేక విధములుగా మోసగించి మరియు కొన్ని దొంగతనములను చేసి మరియు ఇతరులు మనలను ఆత్మీయులనుకొనునట్లు ప్రవర్తించితిమి. ఇదంతయు చెడ్డది మరియు మన జీవితములలో ఉన్న దీనినంతటిని మనము కడుగుకొనవలెను. అందువలన మనము ఎల్లప్పుడు తీర్పు తీర్చుకొనవలయును. లేనట్లయితే కపటములేని కొద్ది మందిలో మనము ఉండలేము.


విధవరాలు ఉపమానములో ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లుగా దివారాత్రులు మనము ఆయనకు మొఱ్ఱపెట్టవలెను (లూకా 18:7). శత్రువు యొక్క శక్తినుండి మనము విడుదల పొందుటకును, పవిత్రపరచబడుటకును మరియు పరిశుద్ధాత్మఅగ్నిని ఎప్పటికిని కోల్పోకుండుటకును ఆ విధవరాలివలె మనము ప్రార్థించాలి. ఒక్క పాపపు తలంపు (అపవిత్రత గురించికాని లేక ద్వేషము గురించికాని లేక ధనాపేక్ష గురించికాని) వచ్చిన యెడల దానిని ఎయిడ్స్‌ రోగము కంటె ఎక్కువ తీవ్రముగా తీసుకోవాలి. ''దేవుని ఆధారము చేసుకొనుటకై తన్నుతాను ప్రోత్సాహపరచుకొనువాడొకడును లేడని'' దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి ఒకసారి చెప్పాడు (యెషయా 64:7). తిమోతి కూడా దేవుడిచ్చిన వరమును ప్రజ్వలింపచేసుకొనవలసి యున్నది (2 తిమోతి 1:6). దేవుడు మన జీవితములో దానంతటదియే జరుగునట్లు ఏదియు చేయడు. ఎందుకనగా అది మన స్వచిత్తమును దోచుకొనుటయే. కాని ఆయన కొరకును మరియు ఆయన యొక్క శ్రేష్ఠమైన వాటన్నిటి కొరకును మనకు కొంచెము ఆసక్తి ఉన్నప్పటికిని, ఆయన అద్భుతముగా మనకు ఎంతో సహాయముచేయును.


అధ్యాయము 16
అధ్యాయము 16

దేవునికి నీయెడల పరిపూర్ణమైన ప్రణాళిక ఉన్నది:


దేవుడు అన్ని సమయములలో మనకు సహాయుడని మనము నమ్మవలెను...


1. మన శరీరేచ్ఛలన్నింటిని జయించుటకును,


2. ప్రతి పరీక్షలోను ఆయన సంకల్పం మనలో నెరవేరునట్లును,


3. ప్రతి పరిస్థితిలోను జయించువారిగా ఉండునట్లును,


4. కీడంతటి యెదుట క్రీస్తు యొక్క గుణలక్షణములను వ్యక్తపరచుటకును ఆయన సహాయపడును


అప్పుడు మనము ఎన్నటికిని నిరాశచెందము.


మన కొరకు అద్భుతములు చేసే ప్రేమాస్వరూపియైన తండ్రి మనకున్నాడని అవిశ్వాసుల యెదుటను మరియు రాజీపడుచున్న క్రైస్తవులయెదుటను మనము సజీవసాక్ష్యముగా ఉండవలెను. దేవునికి నీ యెడల ఒక ఉద్దేశ్యము ఉన్నది. దినదినము నీవు ఆయనను ఘనపరచేకొలది, ఆ ఉద్దేశ్యమును నీవు కనుగొనగలవు. తగిన సమయములో సహవాసము విషయములోను, ఉద్యోగ విషయములోను, ఇంటి విషయములోను సమయము వచ్చినప్పుడు ఆయన మంచి ద్వారము తెరచును. దేవుని ఘనపరచువారికి కాలేజీలో తక్కువ మార్కులు వచ్చినప్పటికిని, పలుకుబడిగాని లేక ఆర్థిక వనరులు గాని లేనప్పటికిని మరియు ఏ దేశములో ఎటువంటి కరువు ఉన్నప్పటికిని మేలే జరుగును.


నీవు చేయు ప్రతిపనిలో జ్ఞానము కలిగి ఉండవలెనని నీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను. యౌవనస్తులు అనేక మందిలో మూడత్వమున్నది. జీవితాంతం బాధపడవలసిన పరిస్థితులను కలుగజేసే తీవ్రమైన పొరపాటులు నీవు చేయకుండునట్లు దేవుని కృప మాత్రమే నిన్ను కాపాడగలదు. కాబట్టి అన్ని సమయములలో దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండి మరియు జాగ్రత్తగాఉండవలెను.


నీ జీవితంలోని దేవుని సంకల్పమును పోగొట్టుకొనవద్దు. పందొమ్మిదిన్నర సంవత్సరముల వయస్సులో నన్ను నేను సంపూర్ణముగా ప్రభువునకు సమర్పించుకొన్నాను. అనేక సంవత్సరముల తరువాత ఇప్పుడు నేను మంచిదనుకొని చేసియుండిన దానికంటే ఎంతో ఎక్కువగా శ్రేష్ఠమైన విధముగా దేవుడు చేసినందుకు నేను సంతోషించుచున్నాను. అనగా నేను ఎప్పుడైనను పాపము చేయలేదని గాని లేక బుద్ధిహీనమైన పనులు నేను ఎప్పుడు చేయలేదనిగాని లేక ఈ సంవత్సరములన్నింటిలో నేను పొరపాట్లు చేయలేదనిగాని నేను చెప్పుటలేదు. వీటన్నింటిని నేను చేశాను. మరియు నేను చేసిన బుద్ధిహీనమైన పనులను బట్టి నేను సిగ్గుపడుచున్నాను. కాని దేవుడు నా యెడల కనికరము చూపించి వాటన్నింటిని తీసివేసి, నన్ను నడిపించి యున్నాడు. నేను అనేక తప్పులు చేసినప్పటికిని, ఆయన చిత్తమును మాత్రమే చేయవలెనని కోరియున్నానని ఆయన చూచియున్నాడని తలంచుచున్నాను. ఆయననను పూర్ణహృదయముతో వెదకేవారు, అనేక పొరపాట్లు చేసినప్పటికిని ఆయన ఫలమిచ్చును. అదే కృపాక్షేమములు నీ జీవితకాలమంతయు నిన్ను వెంబడించునని నేను నమ్ముచున్నాను (కీర్తన 23:6).


నీవు ఆయనను ఘనపరచవలెనని కోరినయెడల, ప్రేమతో ఆయన నీ గురించి సమస్తమును ప్రణాళిక వేయుచున్నాడు. గనుక అనేక సంతోషకరమైన విషయములు నీ కొరకు వేచియున్నవి (జెఫన్యా 3:17 పేరాఫ్రేజ్‌). ఆత్మ సంబంధమైనది మరియు భూలోక సంబంధమైనది అనగా నీ భవిష్యత్తులో ప్రతి విషయము అందులో ఉన్నది. నీవు ప్రతిదినము దేవునిని ఘనపరచవలెనని నిర్ణయించుకొనినయెడల, దేవుని యొక్క అతి శ్రేష్ఠమైన దానిని పొందెదవు. లోకస్థులవలె మనము భవిష్యత్తును గురించి ప్రణాళిక వేసుకొనము. దేవుడు మనలో పనిచేయుచు మరియు మనము అర్హులము కానివాటిని మనకు అనుగ్రహించును. ఉద్యోగంవంటి భూసంబంధమైన విషయములనకు కూడా ఆయన అనుగ్రహించును. కాబట్టి భవిష్యుత్తును గురించి మనము కొంచెము కూడా చింతించము. ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లు, ఆకాశమందున్న పక్షులవలె మనము భవిష్యత్తును గురించి చింతించక ఒక్కొక్క దినము జీవించెదము. దేవునికి స్తోత్రములు.


సంతోషముగా తన యొక్క పరిచర్యను ముగించుట కంటే తన జీవితము విలువైనదని పౌలు ఎంచుకొనలేదు (అపొ. కా. 20:24). తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నబిడ్డను స్కూలులో చేర్చినప్పుడు, ఆ స్కూలు విద్యను అతడు ముగించవలెనని కోరుదురు. దేవుడు కూడా ఆ విధముగా ఉండును. ఆయన మన జీవితములో ఒక సంకల్పమును కలిగియున్నాడు. దేవుడు మన కొరకు నిర్ణయించిన సంకల్పమును ఈ భూమిమీద మనము నెరవేర్చాలి. మన యొక్క జీవితములలో అనేక పొరపాట్లను మరియు తప్పులను చేయుచు మరియు బుద్ధిహీనముగా మన సమయమును వృథాచేసుకొందుము. కాని స్కూలులో లెక్కలలో అనేక తప్పులు చేసినట్లే ఇవి కూడా ఉన్నవి గనుక దేవునికి వందనాలు. మన జీవితములలోని ముఖ్యవిషయములలో అనగా ఉద్యోగము, వివాహము మొదలగు వాటిలో దేవునికి పరిపూర్ణమైన సంకల్పము కలదు. కాని పరిశుద్ధతలో అభివృద్ధిచెందుటకు మనము కోరినయెడల ఇవన్నియు నెరవేరును. మనము పూర్ణ హృదయముతో దేవుని పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలెనని కోరినయెడల, భూసంబంధమైన విషయములన్నింటిలో ఆయన చిత్తము నెరవేరునట్లుచేయును.


ఉజ్జీవము అనగా ఏమిటి?


క్రైస్తవులలో ఎక్కువగా ఉజ్జీవముగురించి మాట్లాడుచున్నారు. గనుక నీవు దీనిని గుర్తించుకొనవలెను.


శబ్దముచేయుట మరియు ఉద్రేకముగాఉండుట ఉజ్జీవము కాదు.


మతానుసారమైన విషయములలో ఆసక్తి కలిగియుండుట ఉజ్జీవము కాదు.


గొప్పగా బోధించుట ఉజ్జీవము కాదు.


సిద్ధాంతము సరిగా ఉండుట ఉజ్జీవము కాదు.


కాని,


క్రీస్తు కొరకు పాపమంతటిని మరియు లోకసంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టుట ఉజ్జీవము.


స్వార్థము నుండి విడుదల పొందుటయే ఉజ్జీవము.


అల్పులుగా ఉండునట్లు దీనులమై యుండుటయే ఉజ్జీవము.


పరిసయ్యతత్వము నుండి విడుదల పొందుటయే ఉజ్జీవము.


పాపమును జయించుటకు శక్తిని పొందుటయే ఉజ్జీవము.


దేవుని పిల్లలందరిని ప్రేమించుటయే ఉజ్జీవము (రోమా 5:5).


కృపాసహితముగా మాట్లాడుటయే ఉజ్జీవము.


క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా జీవించాలని కోరుటయే (అపొ.కా. 1:8).


ఏ ఉజ్జీవమైనను ఒక వ్యక్తి ఈ లోకమును మరియు ఈ లోకమహిమను మరియు ఈ లోకఘనతను పెంటగాఎంచుకొని మరియు ప్రభువైన యేసు యెడల అత్యంత ప్రేమగల భక్తిని మండించని యెడల, అది నకిలీ ఉజ్జీవము.


దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన వాటి కొరకు వేచియుండుము:


నీ జీవితములో తన యొక్క రాజ్యమునకు నీవు ఆటంకముగా ఉండెదవేమోనని భయపడి, సాతాను నిన్ను గురిగా పెట్టుకొనును. సాతాను యొక్క కుయుక్తులనుండి నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుటకు మూడు విషయములు చెప్పుచున్నాను.


1. ఎల్లప్పుడు దీనుడవై యుండుము. దేవుని యెదుట నీ ముఖమును దుమ్ములో పెట్టుకొనుము.


2. ఎల్లప్పుడు ప్రేమలో నిలచియుండుము. దేవునియొక్క పిల్లలందరియెడల నీ హృదయమును విశాలపరచుకొనుము.


3. ఎల్లప్పుడు పవిత్రతలో ఉండుము. అమ్మాయిల యొక్క సంబంధాల విషయములలో జాగ్రత్తగాఉండుము.


అనేకమంది యౌవనస్తులు ఒక తప్పుడు వ్యక్తిని పెళ్ళి చేసుకొని ఒక విశ్వాసి చేయగల గొప్ప తప్పును చేయునట్లుగా సాతాను శోధించి అనేక సంవత్సరములుగా అనేకమందిని పడగొట్టియున్నాడు. దేవుడు ఈ తప్పును నిశ్చయముగా క్షమించగలడు. అయినప్పటికిని దానిని బాగుచేయకపోవచ్చు. అటువంటి విశ్వాసుల యెడల దేవుడు కనికరము కలిగియుండును. కాని దేవుని యొక్క చిత్తము కొరకు వారు కనిపెట్టియుండిన యెడల వారి కుటుంబము ఇంకా బాగుగా ఉండును. కాబట్టి మీ అజ్ఞానమును మీరు గుర్తించి మరియు దీనుడవై దేవుని మీద ఆధారపడుము. ఈ విషయములో మరియెక్కువగా నేను హెచ్చరించలేను. సాతాను నీ వెంటే ఉండును. కాబట్టి దేవునికి సన్నిహితముగా ఉండుము. దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరచిన అమ్మాయిని, అద్భుతమైన విధానముగా తగిన సమయములో నిన్ను కలుసుకొనునట్లు చేయును. కాని నీవు దేనిని ఎన్నుకొనెదవో అని పరీక్షించుటకు, సమయము రాకమునుపే ఇతరులచేత నీవు శోధించబడుటను ఆయన అనుమతించును.


రెండు వృక్షములలో ఆదాము ఒక దానిని ఎన్నుకోవలసి యుండెను. రెండవ వృక్షము కూడా ఉచితమే అయినప్పటికి ఆదాము తప్పుడు వృక్షమును ఎన్నుకొనెను. దేవుడు మనలను కూడా పరీక్షించును. తాను చూచిన దానిని బట్టియు మరియు తాను అనుకొనిన దానిని బట్టియు ఆదాము చేసినతప్పును నీవు చేయవద్దు. దేవుని వాక్యమును వినుము. అది ఆదామును రక్షించియుండెడిది మరియు ఆ వాక్యము నిన్ను కూడా రక్షించును. ఒక్కపూట కూటికొరకు ఏశావు జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకొనియుండెను. కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత అతడు విషయములన్నింటిని తెలుసుకొని తాను మారుమనస్సు పొంది దానిని పొందవలెనని కోరాడు. కాని అప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది. హెబీ 12:16, 17లో ఏశావు వలె మనము భ్రష్టులముగా ఉండకూడదని మనము హెచ్చరించబడియున్నాము.


మనము కలుసుకొనబోయే కొందరు దైవభక్తి గల మిషనరీలు:


25 సంవత్సరములు గల హెన్రీ మార్టిన్‌ 1806వ సంవత్సరములో ఇండియాకు వచ్చి మరియు 6 సంవత్సరముల తరువాత మరణించాడు. కాని ఆ కొద్ది కాలములోనే అతడు ప్రజలను ప్రభావితం చేసి ఈనాటికిని గుర్తుచేసుకొనబడుచున్నాడు. ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూచి అతడు శోధించబడినప్పుడు, ఆమె పవిత్రురాలై పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై యుండునట్లు ఆమె కొరకు ప్రార్థించెడివాడు. ఆమె కొరకు ప్రార్థించిన తరువాత, ఆమె విషయములో శోధించబడుట అసాధ్యమని అతడు కనుగొన్నాడు.


1888 లో 18 సంవత్సరములు గల డాన్‌ క్రాపోర్డ్‌ ఆఫ్రికాలోని కాంగో దేశమునకు మిషనరీగా వెళ్ళి మరియు అక్కడ 22 సంవత్సరములు జీవించాడు. 4 సంవత్సరముల వయస్సులో అతని తండ్రి చనిపోయాడు. గనుక విధవరాలైన తన తల్లికి సహోదరికి సహాయపడుటకు చిన్న వయస్సులోనే స్కూల్‌ విడచిపెట్టాడు. నిరుద్యోగులైన బీదవారికి తన ఆహారమును పంచిపెట్టి మరియు వారికి సువార్తను చెప్పెడివాడు. చిన్న విషయములలో అతడు నమ్మకముగా ఉండుటను దేవుడు చూచి మరియు ఆఫ్రికాలో గొప్ప పరిచర్యను అతనికి ఇచ్చాడు.


22 సంవత్సరముల వయస్సులో రాబర్టు మఫర్ట్‌ 1817లో ఆఫ్రికాకు మిషనరీగా వెళ్ళి మరియు 50 సంవత్సరములు అక్కడున్న వారికి సువార్తను ప్రకటించి మరియు అనేకులను ప్రభువు వైపుకు నడిపించాడు. అతడు తాను వ్రాసిన జీవిత చరిత్ర గ్రంథములో


అన్యుల హృదయము నా పత్రిక,


దానియందు వెలుగు లేదు


అది చీకటితో తుఫానులతో కూడియున్నది


దానియందు యేసు నామమును వ్రాసెదను


అప్పుడు ఆ అన్యులు ప్రార్థించుట చూచినప్పుడు


అది నా ప్రాణమునకు సంతోషమును ఇచ్చును.


25 సంవ్సరముల వయస్సు గల జేమ్స్‌ కల్వర్ట్‌ తన భార్యతో కలసి ఫిజీ దేశమునకు మిషనరీగా వెళ్ళాడు. వారు ఫిజీ వెళ్ళిన తరువాత వారు ప్రయాణం చేసిన ఓడ కెప్టెన్‌ వారితో, వెళ్ళవద్దని చెప్పి ఈ విధముగా చెప్పాడు, ''మీరు వారి మధ్యలోనికి వెళ్ళిన యెడల మరణించెదరు''. కాని కల్వర్‌ ''మేము ఇక్కడకు రాకమునేపే మరణించియున్నాము'' అని చెప్పాడు.


పరలోకములో ఒక రోజున వీరిని మరియు ఇతర దైవజనులను కలుసుకొనెదము. ఆ రోజున, ఈ లోకములో మనము జీవించిన దానిని బట్టి నిరాశపడము. మిషనరీలుగా ఉండుటకు గాని లేక పూర్తికాలపు పరిచర్యచేయుటకు గాని అందరు పిలువబడరు. మన పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును ప్రేమించుచున్నామని ఋజువు పరచుటకు మనం ఆఫ్రికా వెళ్ళనవసరం లేదు. కాని మన జీవితములలో దేవుని యొక్క సంకల్పము ఏదైనను మరియు ఎక్కడైనను మనము నెరవేర్చుటకు పిలువబడ్డాము. ''బలులు అర్పించుట కంటె మాట వినుట శ్రేష్ఠము'' (1 సమూయేలు 15:22).


కల్వరి సిలువమీద ప్రభువు యొక్క ప్రేమను గురించి మనము ఎప్పుడు పాడినను క్రొత్త పాటగా నుండునట్లు ప్రభువు యెడల మనమెల్లప్పుడు భక్తి కలిగియుండాలి (పక్రటన 5:9). ఆ పాట మనకు తెలియును కనుక, మన యెడల ప్రభువు యొక్క ప్రేమను గూర్చియు ఆయన మందలోకి మనలను తెచ్చిన ఆయన కృపను గూర్చియు, చులకనగా ఉండకూడదు. ఆయన ప్రేమను గూర్చిన ఆశ్చర్యమును క్రమముగా పోగొట్టుకొనుచున్నయెడల, మనము ఆత్మీయముగా వెనుకంజవేయుట ఆరంభించుచున్నామనియు మరియు కొన్ని సంవత్సరములలో అవి బహిర్గతంఅగునని గుర్తించాలి. పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే ఎల్లప్పుడు ప్రభువుయెడల పవిత్రమైనభక్తి కలిగియుండునట్లు చేయగలడు. నీకు కలిగిన కృపావరము ఎల్లప్పుడు ప్రజ్వరిల్లునట్లు చేసుకొనుము (2 తిమోతి 1:6).


అధ్యాయము 17
అధ్యాయము 17

సమతుల్యమైన జీవితముకొరకు కావలసిన జ్ఞానము:


ప్రభువైన యేసు మానవుడిగా నజరేతులో జీవించినప్పుడు, ఇంటిలో తల్లికి సహాయపడుటలోను మరియు వడ్రంగి పని చేయుటలోను సమయము గడుపుచు మరియు దేవునితో ఎంత సమయము గడపాలనే విషయములో ప్రభువైనయేసుకు సమతుల్యత అవసరమైయున్నది. ఈ విషయమును వేరెవ్వరు మనకు నేర్పించలేరు. లేనట్లయితే ప్రభువైన యేసుకు నేర్చుకొనుటకు 30 సంవత్సరములు పట్టియుండదు. మనకిష్టమైన దానిని ఉపేక్షించుకొనుట ద్వారా మనము నేర్చుకొనగలము. తన యింటిలోగాని లేక వడ్రంగిషాపులో గాని చేయవలసినపని ఉన్నప్పుడు, ప్రార్థన కూటములకు గాని లేక ఆత్మీయ కూటములకు గాని వెళ్ళవలెననే శోధన ఆయనకు 30 సంవత్సరములలో అనేకసార్లు వచ్చియుండును. ఆయన శోధననుజయించి మరియు జ్ఞానమునునేర్చుకొని సరియైన సమతుల్యత కలిగియుండెను. ఇప్పుడు మనము కూడా అదే జ్ఞానము నేర్చుకొనవలెను. కాబట్టి మనము కూడా సరియైన సమతుల్యతను నేర్చుకొనునట్లు దేవుడు మనకు కూడా అటువంటి శోధనలను అనుమతించును. ఆ విధముగా నీ జీవితాంతమున జ్ఞానము గల హృదయమును దేవునికి అప్పగించగలవు (కీర్తన 19:12).


తనకు విధేయులైన పిల్లలను తనయొక్క ప్రేమతో దేవుడు చూచుచుండును. కాబట్టి మనకు సులభకరమైన జీవితములను అనుమతించడు. తనను ఘనపరచువారందరిని దేవుడు ఘనపరచును గనుక నీవు దేవునిని ఘనపరచవలెనని నిర్ణయించుకొనినయెడల, నీవు భూమిమీద ఉన్నంతవరకు ప్రతిదినము దేవుడు శ్రేష్ఠమైన దానిని ఇచ్చును. దేవునిని ఘనపరచుట అనగా అనేక కూటములకు వెళ్ళుటకాదు. ఘనపరచుట అనగా పవిత్ర హృదయము కలిగియుండి, ప్రేమగలిగి దీనుడవైయుండి మరియు నీ జీవితములో ప్రతిదినము దేవునికి మొదటి స్థానమును ఇవ్వవలెను. అప్పుడు భూమిమీదను మరియు నిత్యత్వములోను, మీ కాలేజీలో ఉన్న అందరికంటె మీకు గొప్ప భవిష్యత్తు ఉండును.


చివరిగా ప్రభువు నిన్ను ఒక్క మాటతో ప్రోత్సహించుచున్నాడు. ''ఇందును గూర్చి - దేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు'' (1 కొరింథీ 2:9).


వెలుగులో జీవించుట:


''దేవుని మూలముగా పుట్టియున్న వాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము. దేవునిమూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రముచేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు'' (1 యోహాను 5:18). వెలుగులో మాత్రమే దేవుని యొక్క బిడ్డలను సాతాను ముట్టలేడు. సాతాను చీకటికి అధిపతియైయున్నాడు. మరియు చీకటికి సంబంధించిన దానంతటిని దేవుడు అతనికి అప్పగించాడు. ఒక విశ్వాసి చీకటి ప్రాంతములలో సంచరించుచున్న యెడల, అతని మీద సాతాను శక్తిని పొందును. అందువలన కపటము కలిగియుండి చేయకూడని వాటిని, చదవకూడనివాటిని లేక మాట్లాడకూడనివాటిని లేక వెలుగులో చూచినయెడల సిగ్గుపరచువాటిని చేయుట అపాయకరము.


చీకటి రాజ్యానికి సాతాను అధిపతిగా ఉన్నట్లే, అబద్ధాలకు కూడా అతడు తండ్రియైయున్నాడు. అబద్ధములను పుట్టించుటకు అతడు తల్లుల కొరకు చూచుచున్నాడు. అబద్ధములు చెప్పువారందరు వారిలోనికి సాతాను వచ్చుటకు అవకాశమిచ్చుచున్నారు. పుట్టిన తోడనే అబద్ధములు ఆడుచూ తప్పిపోవుదురు (కీర్తన 58:3). మనము యౌవనదశలోనికి వచ్చేసరికి తల్లిదండ్రులతోను మరియు టీచర్లతోనూ అబద్ధములు చెప్పెదము. మనము రక్షణ పొందునాటికి మనము అబద్ధముతోనూ కపటముతోనూ నిండియుండెదము. మనలో ఉన్న ఈ చెడ్డవి కడుగబడాలి.


అబద్ధమంతటిని మరియు కపటమంతటిని మనము ద్వేషించనియెడల, అబద్ధము గాని కపటముగాని లేని సీయోనుపర్వతము మీద మనము నిలువలేమని వ్రాయబడింది (పక్రటన 14:1, 5). ప్రజలనేకులు బుద్ధిహీనులై ఈ విషయములలో సాతానుకు అధికారమిచ్చెదరు. కాబట్టి ఈ విషయములను తీవ్రముగా తీసుకొనుము.


కపటము లేకుండా ఉండుట అనగా, నీ యొక్క రహస్యములన్నియు ఇతరులకు చెప్పుట కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి బయలుపరచని రహస్యములను దేవుడు కలిగియున్నాడు మరియు నీవు దేవుని కంటె శ్రేష్ఠుడవు కావు. కాబట్టి నీ యొక్క రహస్యములను నీలోనే ఉంచుకొనుము. కాని ఎల్లప్పుడు సత్యమే మాట్లాడుము. నిన్ను నీవు ఎక్కువ ఆత్మీయుడవుగా కనుపరచుకొనుటకు ప్రయత్నించవద్దు. ఇతరులు తమకు తామే అటువంటి అభిప్రాయమును కలిగియున్నయెడల, ఆ విషయములో నీవు ఏమి చేయలేవు. కాని వారికి అటువంటి అభిప్రాయము కలుగునట్లు నీవేమియు చేయకూడదు మరియు చెప్పకూడదు.


కాని తల్లిదండ్రులమైన మేము మీకు సహాయపడి మంచి సలహాలు ఇచ్చెదము. గనుక మాతో మీరు యథార్థముగా ఉండాలి. మేము మిమ్ములను ప్రేమించుచున్నామనియు, మీ విషయములో నమ్మకముగా ఉండెదమనియు మరియు మీ రహస్యములను ఎవరికి చెప్పమనియు మీకు తెలియును.


యౌవనస్తుల కొరకు సామెతలు:


యౌవనస్తులందరు మనస్సులో ఉంచుకొనుటకు ఇక్కడ కొన్ని సామెతలు ఇవ్వబడినవి. ఈ వచనములను లివింగు బైబిలులో చదవండి.


''మరియు అది జారస్త్రీ నుండి మృదువుగా మాటలాడు పరస్త్రీనుండి నిన్ను రక్షించును. అట్టి స్త్రీ తన యౌవనకాలపు ప్రియుని విడుచునది. తన దేవుని నిబంధనను మరచునది. దాని యిల్లు మృత్యువునొద్దకు దారితీయును. అది నడచు త్రోవలు ప్రేతలయొద్దకు చేరును. దానియొద్దకు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు. జీవమార్గములు వారికి దక్కవు. నా మాటలు వినినయెడల నీవు సజ్జనుల మార్గమందు నడుచుకొందువు. నీతిమంతుల ప్రవర్తనల ననుసరించుదువు'' (సామెతలు 2:16-20).


''దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచిపోనియ్యకుము. వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము. అప్పుడు దేవుని దృష్టియందు మానవుల దృష్టియందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని అనిపించుకొందువు. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక, నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మకముంచుము. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును'' (సామెతలు 3:3-6).


''నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును. కాబట్టి అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియ్యకుము. పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు రానియ్యకుము. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. నీవు నడచు మార్గమును సరాళము చేయును. అప్పుడు నీ మార్గములన్నియు స్థిరములగును. నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడమతట్టుకైనను తిరుగకుము. నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించుకొనుము'' (సామెతలు 4:23-27).


''జారస్త్రీ పెదవులనుండి తేనె కారును. దాని నోటిమాటలు నూనెకంటెను నునుపైనవి. దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు. అది రెండంచులుగల కత్తియంత పదునుగలది. దానినడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును. దాని అడుగులు పాతాళమునకు చక్కగా చేరును. అది జీవమార్గమును ఏమాత్రమును విచారింపదు. దానికి తెలియకుండనే దాని పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి. నేను చెప్పు ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. జారస్త్రీయుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసికొనుము. దాని యింటివాకిటి దగ్గరకు వెళ్లకుము. వెళ్లినయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును క్రూరులకు నీ జీవితకాలమును ఇచ్చివేతువు. నీ ఆస్తివలన పరులు తృప్తిపొందుదురు. నీ కష్టార్జితము అన్యుల యిల్లు చేరును. తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు అయ్యో, ఉపదేశము నేనెట్లు త్రోసివేసితిని? నా హృదయము గద్దింపు నెట్లు తృణీకరించెను? నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగ్గలేదు. నేను సమాజ సంఘముల మధ్యనుండినను ప్రతివిధమైన దౌష్ట్యమునకు లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెప్పుకొనుచు మూలుగుచు నుందువు'' (సామెతలు 5:3-14).


''నా కుమారుడా, నీ తండ్రి ఆజ్ఞను గైకొనుము. నీ తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకుము. వాటిని ఎల్లప్పుడు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము. నీ మెడచుట్టు వాటిని కట్టుకొనుము. నీవు త్రోవను వెళ్లునప్పుడు అది నిన్ను నడిపించును. నీవు పండుకొనునప్పుడు అది నిన్ను కాపాడును. నీవు మేలుకొనునప్పుడు అది నీతో ముచ్చటించును. ఆజ్ఞ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శిక్షార్థమైన గద్దింపులు జీవమార్గములు. చెడు స్త్రీ యొద్దకు పోకుండను, పరస్త్రీ పలుకు ఇచ్చకపు మాటలకు లోబడకుండను అవి నిన్ను కాపాడును. దానిచక్కదనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము. అది తన కనురెప్పలను చికిలించి నిన్ను లోపరచుకొననియ్యకుము. వేశ్యాసాంగత్యము చేయువానికి రొట్టెతునక మాత్రము మిగిలియుండును. మగనాలు మిక్కిలి విలువగల ప్రాణమును వేటాడును. ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని నుంచుకొనినయెడల వాని వస్త్రములు కాలకుండునా? ఒకడు నిప్పులమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? తన పొరుగువాని భార్యను కూడువాడు ఆ ప్రకారమే నాశనమగును. ఆమెను ముట్టువాడు శిక్ష తప్పించుకొనడు'' (సామెతలు 6:20-29).


''జారత్వము జరిగించువాడు కేవలము బుద్ధిశూన్యుడు. ఆ కార్యముచేయువాడు స్వనాశనమును కోరువాడే. వాడు దెబ్బలకును అవమానమునకును పాత్రుడగును. వానికి కలుగు అపకీర్తి యెన్నటికిని తొలగిపోదు. భర్తకు పుట్టు రోషము మహా రౌద్రముగలది. ప్రతికారము చేయు కాలమందు అట్టివాడు కనికరపడడు. ప్రాయశ్చిత్తమేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్ష్యపెట్టడు. ఎంత గొప్ప బహుమానములు నీవిచ్చినను వాడు ఒప్పుకొనడు'' (సామెతలు 6:32-35).


''నా కుమారుడా, నా మాటలను మనస్సున నుంచుకొనుము. నా ఆజ్ఞలను నీ యొద్ద దాచిపెట్టుకొనుము. నా ఆజ్ఞలను నీవు మనస్సున నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బ్రదుకుదువు. నీ వ్రేళ్లకు వాటిని కట్టుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము. జ్ఞానముతో - నీవు నాకు అక్కవనియు, తెలివితో - నీవు నాకు చెలికత్తెవనియు చెప్పుము. అవి నీవు జారస్త్రీ యొద్దకు పోకుండను, ఇచ్చకములాడు పరస్త్రీకి లోబడకుండను నిన్ను కాపాడును. నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అల్లిక కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జ్ఞానములేనివారి మధ్యను యౌవనుల మధ్యను బుద్ధిలేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. - సందెవేళ ప్రొద్దు గ్రుంకినతరువాత చిమ్మ చీకటిగల రాత్రివేళ వాడు జారస్త్రీ సందుదగ్గరనున్న వీధిలో తిరుగుచుండెను. దాని యింటిమార్గమున నడుచుచుండెను. అంతట వేశ్యావేషము వేసికొనిన కపటముగల స్త్రీ ఒకతె వానిని ఎదుర్కొనవచ్చెను.అది బొబ్బలు పెట్టునది, స్వేచ్ఛగా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట నిలువవు. ఒకప్పుడు ఇంటియెదుటను ఒకప్పుడు సంతవీధులలోను అది యుండును. ప్రతి సందుదగ్గరను అది పొంచియుండును. అది వానిని పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకొనెను. సిగ్గుమాలిన ముఖము పెట్టుకొని యిట్లనెను - సమాధానబలులను నేను అర్పింపవలసియుంటిని. నేడు నా మ్రొక్కుబళ్ళు చెల్లించియున్నాను. కాబట్టి నేను నిన్ను కలిసికొనవలెనని రాగా నిన్ను ఎదుర్కొనవలెనని బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి. నా మంచముమీద రత్నకంబళ్లను ఐగుప్తునుండి వచ్చు విచిత్రపుపనిగల నారదుప్పట్లను నేను పరచియున్నాను. నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపు చెక్క చల్లియున్నాను. ఉదయము వరకు వలపుదీర తృప్తిపొందుదము రమ్ము. పరస్పరమోహముచేత చాలా సంతుష్టి నొందుదము రమ్ము. పురుషుడు ఇంట లేడు. దూరప్రయాణము వెళ్లియున్నాడు. అతడు సొమ్ముసంచి చేత పట్టుకొని పోయెను. పున్నమనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి రాడు అనెను. అది తన అధికమైన లాలనమాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను. తాను పలికిన యిచ్చకపుమాటలచేత వాని నీడ్చుకొనిపోయెను. వెంటనే పశువు వధకు పోవునట్లును పరులచే జిక్కినవాడు సంకెళ్లలోనికి పోవునట్లును తనకు ప్రాణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొద్దకు పక్షి త్వరపడునట్లును వాని గుండెను అంబు చీల్చువరకు వాడు దానివెంట పోయెను. నా కుమారులారా, చెవియొగ్గుడి. నా నోటి మాటల నాలకింపుడి. జారస్త్రీ మార్గములతట్టు నీ మనస్సు తొలగనియ్యకుము. దారి తప్పి అది నడచు త్రోవలలోనికి పోకుము. అది గాయపరచి పడద్రోసినవారు అనేకులు. అది చంపినవారు లెక్కలేనంతమంది. దాని యిల్లు పాతాళమునకుపోవు మార్గము. ఆ మార్గము మరణశాలలకు దిగిపోవును'' (సామెతలు 7:1-27).


అధ్యాయము 18
అధ్యాయము 18

శరీరము మరియు ప్రాచీన పురుషుడు:


మానవుడుగా ప్రభువైనయేసుకు స్వంతచిత్తము ఉన్నది. కాని ఆయన స్వచిత్తమును ఎప్పుడు చేయలేదు. దేవుని స్వభావము ఆయనను పరిపాలించునట్లు ఆయన తన స్వచిత్తమును అన్ని సమయములలో సిలువవేసియున్నాడు. మనము క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడు మనకు దేవునిస్వభావం ఇవ్వబడినది. కాని మన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకొను దానిని బట్టి, దేవుని స్వభావము మనద్వారా వ్యక్తపరచబడును. కాబట్టి గలతీ 5:17లో చెప్పబడిన రీతిగా శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును.


ప్రాచీనపురుషుడు మరియు శరీరమువిషయములో అనేకులకు సరియైన అవగాహన లేదు. ప్రాచీనపురుషుడు మరియు నూతనపురుషుడు అనునవి రెండు స్వభావములు - మొదటిది ఆదాము నుండి వచ్చిన మానవస్వభావము. మరియు రెండవది దేవునిలో నుండి వచ్చిన దేవస్వభావము. శరీరము అనగా అనేక దురాశలచేత మనలను శోధించును. దొంగలు వచ్చి తలుపు కొట్టుచున్నట్టే ఈ శోధనలు కూడా హృదయమనే ద్వారమునొద్దకు వచ్చి తట్టుచుండును. ఆదాముస్వభావము కలిగిన ప్రాచీనపురుషుడు అపనమ్మకస్తుడై ద్వారము తెరచును. దేవుడు ప్రాచీనపురుషున్ని సిలువ వేసి (రోమా 6:6) మరియు దేవుని స్వభావాన్ని కలిగిన నవీనపురుషున్ని దేవుడు మనలో ఉంచెను. అయితే ఈ శరీరములో దురాశలు ఆ విధముగానే యున్నవి. కాని నూతనపురుషుడు బాగుగా తిని మరియు బలము పొందనట్లయితే ఆ తలుపును మూయలేడు. ఒక విశ్వాసి పాపములో పడాలని కోరనప్పటికిని అతడు పాపములో పడును.


రాజులు విధేయతను నేర్చుకొనలేనట్లే ప్రభువైన యేసు కూడా పరలోకములో విధేయతను నేర్చుకొనుట అసాధ్యము, కాబట్టి ఆయన మానవుడిగా విధేయత నేర్చుకొనెను (హెబీ 5:8). కాని మనవలెనే ప్రభువైనయేసు దేవునిస్వభావమును స్వతంత్రించుకోనవసరము లేదు. పుట్టినప్పటినుండియే ఆయన ఆ స్వభావమును కలిగియున్నాడు. కాని ఆయన నమ్మకముగా తన సిలువ నెత్తుకొనియున్నాడు. గనుక జ్ఞానములో ఎదిగియున్నాడు. అనగా ఒక మానవునిగా ఆయనకు వచ్చిన పరిస్థితులను మరియు అనేక శోధనలను ఎదుర్కొనుటకు కావలసిన జ్ఞానమును పొందియున్నాడు. ఈ విధముగా ప్రభువైన యేసు విధేయతను నేర్చుకొన్నాడు. ఉదాహరణకు, ప్రభువైన యేసుకు 12 లేక 13 సంవత్సరములు వచ్చేవరకు లైంగికవిషయములో శోధించబడలేదు. కాని ఆయనకు ఆ వయస్సు వచ్చిన తరువాత ఆ విషయములో తన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకొని విధేయతను నేర్చుకొన్నాడు. అనగా అప్పటివరకు ఆ విషయములో అపవిత్రుడుగా ఉన్నాడని కాదు. ఆయన ఎల్లప్పుడు పరిపూర్ణముగా పవిత్రముగా ఉండెను. ఒక విద్యార్థి 11వ తరగతి చేరుకొనే వరకు కలనగణితంలో ఉత్తీర్ణుడు కాలేడు. అనగా ఆ విద్యార్థి ఉత్తీర్ణుడు కాలేదని అర్థము కాదు. అతడు 11వ తరగతి వచ్చేవరకు కలనగణితంను చదువలేడు.


మనము ఎల్లప్పుడు ప్రభువైన యేసు యొక్క జీవితమును చూచుచూ మరియు ఆయనతో మాత్రమే పోల్చుకొనుట ద్వారా మాత్రమే అన్ని సమయములలో దీనులుగా ఉండెదము.


కాని ప్రభువైనయేసు భూమిమీద ఉన్నంతకాలం ఎల్లప్పుడు దేవుడై యున్నాడు. అందువలననే ఆయన ఆరాధన అంగీకరించాడు. మనము ఆరాధనను అంగీకరించము. ఉదాహరణకు, నీవు చీమలకు సహాయపడుటకు చీమగా నీవు మారినప్పటికిని, నీ వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవు. కాని చీమలకున్న పరిమితులను, శోధనలను, అనుకూల విషయములను మరియు వాటికున్న శక్తి సామర్థ్యములను కలిగియుండెదవు. నీవు వ్యక్తిగా మారవు కాని శక్తి సామర్థ్యములలో మారెదవు.


ప్రభువైనయేసు యొక్క స్వభావమును గురించి ఎక్కువగా పరిశీలన చేయుట మంచిది కాదు. ఆయన మనవలె శోధించబడి జయించియున్నాడనియు మరియు మనము ఆయన అడుగుజాడలలో నడచుకొనుచున్నయెడల మనము కూడా జయించగలమని తెలుసుకొనుట చాలును. మనయొక్క జీర్ణమండలము పని చేసే విధానము గురించి, మనము వివరించలేనప్పటికిని మనము తినే ఆహారము జీర్ణమగుచున్నది. వీటిని గురించి వివరించేవారు తప్పుచేయుదురు. శోధన యొద్దనుండి పారిపోయి మరియు మీరు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడాలి.


దీనత్వము మరియు దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండుట:


దీనత్వము మరియు దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండుట రెండు కలసి వెళ్ళును (సామెతలు 22:4). దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియుండుటయే నిజమైన దీనునియొక్క గుర్తు. మనగురించి మనము తక్కువ అభిప్రాయము కలిగియుండుటయే దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండుట.


ప్రభువైనయేసు దేవునియందు భయభక్తులు పుట్టించే ఆత్మతో నింపబడెను. ''యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును, కంటిచూపును బట్టి అతడు తీర్పుతీర్చడు. తాను వినుదానిని బట్టి విమర్శిచేయడు'' (యెషయా 11:2, 3). దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి దీనులము కానియెడల, ఇతర ప్రజలను ఆయా పరిస్థితులలో మనము చూచిన దానిని బట్టియు మరియు వినిన దానినిబట్టియు వెంటనే మన అభిప్రాయములను చెప్పెదము. వినుటకు వేగిరపడుటయు మరియు మాట్లాడుటకు నిదానించుటయే దైవభక్తికి ఒక గుర్తు (యాకోబు 1:19) మరియు నెమ్మదిగా మనము ఒక అభిప్రాయాన్ని కలిగియుండి మరియు దేవుని యొద్ద నుండి మొదటిగా విని అప్పుడు మన అభిప్రాయమును చెప్పెదము.


నీకేదైన చేయవలెనని అనిపించినప్పుడు, దానిని గురించి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగియుండుటకు చిన్న ప్రార్థన చేసి ఈ విషయములో నెమ్మది ఉన్నదని ఊహించుకొని మరియు వెంటనే దానిని చేయుట ద్వారా నిన్ను నీవు మోసపరచుకొనెదవు. ఆ విధముగా నీవు దేవునిచిత్తమును నీవు పూర్తిగా పోగొట్టుకొనెదవు. నీవు ఎంత ముఖ్యమైన నిర్ణయము తీసుకొనగోరితే అంత ఎక్కువగా దానిని గూర్చి ప్రార్థించి నిర్ణయించుకొనవలెను. మీరు చివరిగా నిర్ణయించుకొనునప్పుడు తల్లిదండ్రులమైన మాతో సంప్రదించుడి.


దేవుని యొద్దనుండి వినుటకు మనలను క్రమశిక్షణ చేసుకొనవలెను:


శరీరము ప్రాముఖ్యముగా సోమరితనమును మరియు సుఖభోగములను ప్రేమించును. దీనిని బట్టి నీవు మోసపోవద్దు. దేవుని చిత్తమును కనుగొనుటకు నీవు ప్రయత్నించుచున్నప్పుడు నీకు వచ్చే తలంపులను విసర్జించుము. నీ తలంపులకును మరియు దేవునియొక్క తలంపులకును, పరలోకానికి మరియు భూలోకమునకు ఉన్నంత తేడా ఉన్నది (యెషయా 55:8, 9). నీకంటె దేవునియొక్క మార్గములు ఎంతో ఉన్నతమైనవి. అందువలన నీవు దేవునికి లోబడి అత్యంతశ్రేష్ఠమైన వాటిని పొందవలెనని ఆయన కోరుచున్నాడు.


కాలేజీలో ఒక విద్యార్థిగా, ఎక్కువగా ప్రార్థించుటకు నీకు ఖాళీ లేకపోవచ్చును. కాని నిర్ణయము తీసుకొనునప్పుడు దేవునియొద్ద కనిపెట్టే వైఖరి నీవు కలిగియుండాలి. కాబట్టి ప్రతిదినము సాధ్యమైతే ఉదయకాలము కొంత సమయమును దేవునితో గడుపుము. ఉదయ కాలము సాధ్యపడనట్లయితే, వేరొక సమయములో ప్రార్థించుము. లేనట్లయితే నీకు వచ్చుచున్న తలంపుల ద్వారా నీ జీవితముపట్ల దేవుని చిత్తమునుండి తొలగిపోగలవు.


ప్రతిదినము దేవుడు నీతో మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను. బైబిలులో మొదటి పేజీలో ఉన్న వర్తమానమేమనగా, ''మొదటి రోజున దేవుడు పలికెను..... మరియు రెండవ రోజున దేవుడు పలికెను...... మరియు మూడవ రోజున దేవుడు పలికెను..... నాల్గవ రోజున దేవుడు పలికెను... ఐదవ రోజున దేవుడు పలికెను.... మరియు ఆరవ రోజున దేవుడు పలికెను''. ప్రతిదినము దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఏదో ఒకటి జరిగి చివరకు దాని ఫలితముగా చాలా మంచిదిగా చేసెను. ప్రతిదినము దేవునియొద్ద నుండి వినినట్లయితే నీ జీవితములో కూడా ఆవిధముగానే జరుగును. ''మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాటవలన జీవించును'' అని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (మత్తయి 4:4). నీ జీవితంలో ప్రతిదినము దేవునికి మొదటి స్థానమును ఇవ్వనియెడల సులభముగా వెనుకంజవేయుదువు.


దేవునియొద్దనుండి వినుట అనగా కేవలం బైబిలు చదువుట మాత్రమేకాదు గాని, దినమంతయు దేవునికిష్టమైన దానిని చేయుచు మరియు ఆయనకిష్టము లేనిదానిని విసర్జించుచు మరియు నీ మనస్సాక్షిలో పరిశుద్ధాత్మ స్వరమును వినాలి.


దేవుడు మన ప్రార్థనలను ఎల్లప్పుడు వినాలని కోరుచున్నాడు. కాని ఆయన యొద్దనుండి జవాబు పొందుటకు మనము కనిపెట్టాలి. కొన్నిసార్లు అది ''కాదు'' అయియుండవచ్చును లేక కొన్నిసార్లు ''వేచియుండుము'' అయియుండవచ్చును. ట్రాఫిక్‌ లైట్స్‌లో ఉన్నట్లే ఎరుపు, పసుపు మరియు పచ్చరంగువలె దేవుని జవాబు కూడా ''కాదు'', ''వేచియుండుము'' లేక ''అవును'' అయియుండవచ్చును.


''ఇతరులను బాధించుటయు వ్రేలుపెట్టి చూపి తిరస్కరించుటయు చెడ్డదానిని బట్టి మాటలాడుటయు నీవు మానివేయనట్లయితే ఆత్మీయముగా చెవిటివాడవగుదువు'' (యెషయా 58:9). ఈ చెడ్డవాటిని మనము మానివేయాలి. అప్పుడు దేవుని యొద్దనుండి మనము స్పష్టముగా వినగలము.


ప్రార్థన అనగా దేవునితో మాట్లాడుటయే కాదు దేవునియొద్ద నుండి వినాలి. ఆయనతో మాట్లాడుటకంటే వినుట ముఖ్యమైయున్నది. నీవు ఫోన్‌లో నీ కంటె పెద్దవాడైన దైవజనుడితో మాట్లాడేటప్పుడు, మాట్లాడుటకంటే ఎక్కువగా వినెదవు. అలాగే దేవునితో మాట్లాడుట కంటే వినుటయే నిజమైన ప్రార్థన.


అధ్యాయము 19
అధ్యాయము 19

స్నేహము, ఆలోచన వినుట మరియు సంభాషణలు:


నీ స్నేహితులు వెళ్ళకూడని స్థలములకు వెళ్ళుచున్నారని నీవు కనుగొనినయెడల, ధైర్యముగా వారియొద్దనుండి వెళ్ళిపోవాలి. నీ గదిలో ఒంటరిగా కూర్చొనవలసి వచ్చినప్పటికిని, సరియైన సమయములో నీ స్నేహితుల యొద్దనుండి వెళ్ళిపొమ్ము. వారితో నేను రాను అను చెప్పుటకు ధైర్యమిమ్మని దేవునికి ప్రార్థించుము. చాలామంది యౌవనస్తులకు సొంతముగా వారు ఎదుర్కొనలేరు. కాబట్టి నీ స్నేహితుల విషయం జాగ్రత్తగాఉండుము.


తీతు 2:6(లివింగు బైబిలు)లో, యౌవనస్తులకు రెండు హెచ్చరికలు చదివెదము. ''1. జ్ఞానముకలిగి నడుచుకొనుము మరియు 2. జీవితమును తీవ్రముగా తీసుకొనుము''. అన్ని సమయములలో ఈ హెచ్చరికలను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. ఈ దినములలో అనేకమంది క్రైస్తవ యౌవనస్తులు ఆత్మీయశక్తిలేని వారైయుండి మరియు పైకి భక్తిగలవారివలెఉండుట వలన నిత్యత్వములో వారు చింతించెదరు. ఎక్కువ తీవ్రత కొరకును, ఎక్కువ త్యాగం కొరకును మరియు ఎక్కువ భక్తి కొరకును నీవు వారిని ప్రభావితం చేయాలి. దీనిని తీవ్రముగా తీసుకొనుము.


దేవుని వాక్యములోని ప్రమాణములను అంగీకరించని వారితో వాదనలు పెట్టుకొని సమయమును వృథాచేయవద్దు. ఎవరైతే సొంత చిత్తమును నెరవేర్చుకొనుచు మరియు తమ్మును తామే సంతోషపరచుకుంటారో వారు భూమిమీద ఎన్నో బాధలు భరించి మరియు నరకానికి వెళ్ళెదరు. వారి యొక్క పాపమార్గములు అనుమతించబడుటకు వారు కోరుదురు. అటువంటి వారిని వారి సొంత చిత్తమును విడిచిపెట్టుమని మనము బలవంత పెట్టలేము. సంఘములలో వాక్యమును తక్కువ ప్రమాణములతో బోధించుటవలన, దేవునియందు భయభక్తులు లేకుండా వారి యొక్క సొంత చిత్తమును నెరవేర్చగోరుచున్నారు. దేవుని వాక్యమునకు అవిధేయత చూపించుట ఎంతో చెడ్డదనియు మరియు సాతాను సంబంధమైనదనియు ప్రజలు చూడనియెడల వారు ఎల్లప్పుడు పాపములో జీవించుదురు. కాని యథార్థవంతులు అపవాది యొక్క బంధకములనుండి దేవుని చేత విడిపించబడెదరు. ఇతరులు సాతాను చేత నశించెదరు.


నీవు ప్రజలతో సంభాషించునప్పుడు, ప్రత్యేకముగా క్రైస్తవ పరిచర్యల విషయమై ప్రేమను కలిగియుండాలి. పనికిరాని సంభాషణ చేయవద్దు. నీ యొక్కయు మరియు నీ కుటుంబముల యొక్కయు రహస్యములు తెలుసుకొనవలెనని కొందరు ఆసక్తి కలిగియుందురు. వారికున్న ఆసక్తిని తీర్చవద్దు. వీటిని గురించి నేను మాట్లాడను అని వారితో చెప్పుము. పావురములవలె నిష్కపటులును మరియు సర్పములవలె వివేకులునై యుండవలెనని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు.


మరియు అమ్మాయిలతో ఎక్కువ సహవాసము చేయవద్దు. సహోదరీల కంటె సహోదరులతో ఎక్కువ సహవాసము చేయాలి.


నిన్ను చిక్కించుకొనవలెనని చూచే వారి విషయములలో జాగ్రత్తగా ఉండుము. నీవు ఉత్తరములలో వ్రాసే విషయములలో జాగ్రత్తగా ఉండుము. ప్రజలు నీ యొక్క ఉత్తరములను దాచియుంచి మరియు ఒకరోజు వాటిని బట్టి నిన్ను నిందించవచ్చు. కాబట్టి నిర్లక్ష్యముగా ఉండవద్దు. ప్రతి విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండుము.


మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేయుచుండగా, ఆత్మీయతను పోగొట్టుకొనకూడదని కోరుచున్నాను. నీ యొక్క క్రైస్తవవిశ్వాసము నీవు చేసే ప్రతి పనికి మూలమైయుండాలి. ఈ రోజున అనేకమంది విశ్వాసులు ఎక్కువ సమయము వారిష్టానుసారము జీవించి మరియు ఆదివారమున మాత్రము వారి మనస్సాక్షిని నెమ్మదిగా ఉంచుకొనుటకు కొన్ని మత కార్యములు చేయుదురు. ఆవిధముగా దేవునికి చెందియున్న దానిని దేవునికి ఇచ్చియున్నామని భావించెదరు. మనకు సమస్తమును అనుగ్రహించిన వానికి అది ఎంత అవమానకరమో.


నీ జీవితములో తీసుకొనిన నిర్ణయములను బట్టియు, నీ జీవితములోని ప్రాధాన్యతనుబట్టియు మరియు ఆయా రీతులుగా నీవు పొందుకొనిన సమాచారమును బట్టియు (ప్రత్యేకముగా టీ.వి. చూచుట ద్వారా) ఒక రోజున నీవు సంతోషించెదవు మరియు దు:ఖించెదవు. ప్రతి దినము నీ బైబిలు చదువుము మరియు నీ హాస్టల్‌లో నీతో ఉన్నవారి కంటే నీవు ప్రత్యేకముగా ఉండాలి.


''దినమంతయు దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగియుండుము'' (సామెతలు 23:17). అజాగ్రత్తగా ఒకసారి పడిపోవుట ద్వారా జీవితాంతం బాధపడే వాటిని చేయవద్దు.


ఎల్లప్పుడు ప్రభువు కొరకు మీరు పూర్ణహృదయము గలవారైయుండవలెనని, తల్లిదండ్రులముగా మేము కోరుచున్నాము. అదే మా యొక్క కోరికయు మరియు ఆశయై యున్నది. మరియు దానికొరకు ఎల్లప్పుడు ప్రార్థించుచుండుము. దేవుడు మా ప్రార్థనలను విని జవాబిచ్చునని నమ్ముచున్నాను. మీరు ఈ లోకములో ధనవంతులైయుండవలెనని గాని లేక పేరు ప్రతిష్ఠలు గలవారిగా ఉండవలెననిగాని లేక గొప్పవారై యుండవలెననిగాని మేము కోరుటలేదు. మీరు ఎల్లప్పుడు ప్రభువైన యేసుకు మండే సాక్షులుగా ఉండవలెనని కోరుచున్నాను.


మరియొక యేసు:


ఈ లోకములో ఉన్నవాటినన్నింటిని విసర్జించి వాటిని పెంటతో ఎంచుకొనుట ద్వారా క్రీస్తును సంపాదించియున్నానని పౌలు చెప్పుచున్నాడు (ఫిలిప్పీ 3:8). ఒక విలువైన వజ్రమును కొనుటకు, ఒక వర్తకుడు తన కున్నదంతయు అమ్మియున్నాడని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (మత్తయి 13:46). కాని ఈనాటి క్రైస్తవులు లోకసంబంధమైన దానినుండి విడుదల పొందకుండానే, క్రీస్తును ఏవిధముగా సంపాదించుకొనుచున్నారు? ఈనాడు అనేకమంది ''విశ్వాసులు'' లోకవిషయములలో అనేక కోరికలు పెట్టుకొని మరియు సుఖభోగములను మరియు సౌఖ్యములను ప్రేమించుచూ మరియు క్రీస్తును సంపాదించుకొని యున్నామని చెప్పుచున్నారు. అప్పుడు వారు సంపాదించిన వాడు ''మరియొక యేసు'' (2 కొరింథీ 11:4) మరియు అతడు పౌలు సంపాదించిన క్రీస్తు కాదు. క్రీస్తుతో పోల్చినప్పుడు ఈ లోకములో ఉన్న విషయములన్నియు చెత్తతో సమానము. మీరు దీనిని స్పష్టముగా చూడాలని నేను ప్రార్థించుచున్నాను.


మీ తెలివితేటలు గాని, మీ ఆరోగ్యంగాని, మీ అందచందాలుగాని, మీకున్నవరములు మీకున్న శక్తి సామర్థ్యములుగాని, మీరు చదివిన మంచి కాలేజీగాని, మీరు చదువుకున్న చదువుగాని మొదలగువాటిని దేవునియెదుట ఘనమైనవిగా ఎంచకూడదు. నీకున్న తెలివితేటలులేనివారిని లేక నీకున్న అవకాశములు లేనివారిని గురించి ఆలోచించుడి. దేవుని దృష్టిలో వారెవరికంటెను మీరు శ్రేష్టులు కారని మీరు గుర్తుంచుకొనుడి. దేవుని స్వభావములో మీరు పాలివారగుటయే దేవుని యెదుట ఎంతో విలువైనది. మీ బ్రతుకు దినములన్నియు దీనిచేత పట్టబడాలని నేను ప్రార్థించుచున్నాను.


సహించే విశ్వాసులు:


నీకేమి ఉన్నప్పటికిని, విశ్వాసము లేనట్లయితే దేవునికిష్టులై యుండుట అసాధ్యము (హెబీ 11:6). హవ్వ విశ్వాసము విషయములో ఓడిపోయింది. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రేమను మరియు జ్ఞానమును ఆమె విశ్వసించినయెడల, అందమైన వృక్షముచేత శోధించబడినప్పుడు, దేవుడు ఎందుకు పండును తినవద్దని నిషేధించాడో తనకు తెలియనప్పటికిని పాపము చేసేడిది కాదు. కాని దేవుని ప్రేమను ఆమె అనుమానించేటట్లు సాతాను చేసినందువలన ఆమె వెంటనే పడిపోయింది. దేవుడు కొన్ని కార్యములు చేయకూడదని నిషేధించాడు. మరియు కొన్ని ప్రార్థనలకు కూడా ఆయన జవాబు ఇవ్వడు. అటువంటి సమయములలో దేవుని యొక్క జ్ఞానములోను పరిపూర్ణమైన ప్రేమలోనూ నమ్మకము ఉంచాలి. ప్రభువైనయేసు సిలువమీద విడిచిపెట్టబడినప్పటికిని తండ్రియందు విశ్వాసముంచియున్నాడు. ''ఓ దేవా, నన్నేల చేయి విడిచితివి?'' అని ఆయన చెప్పలేదు గాని నా దేవా అని పిలిచియున్నాడు అనగా నీవు నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచియున్నావో నాకు తెలియనప్పటికిని, నీవే నా దేవుడవు ప్రభువైన యేసు ప్రార్థనకు జవాబు లేదు కాని ఆయన విశ్వాసముతో మరణించాడు. నా ఆత్మను నీ చేతులకు అప్పగించుకొనుచున్నానని చెప్పారు. చివరివరకు విశ్వాసముతో సహించుట అనగా ఇదియే.


సాతాను పేతురును జల్లించవలెనని కోరియున్నాడని ప్రభువైన యేసు పేతురుతో చెప్పాడు. పాత నిబంధనలో యోబును జల్లించుటకు సాతాను దేవునియొక్క అనుమతినే కోరినట్లున్నది. దేవుని అనుమతి లేకుండా సాతాను మనలను ఏమి చేయలేడు. పేతురు జల్లించబడినప్పుడు అతని నమ్మిక తప్పిపోకుండా ప్రార్థించెదనని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (లూకా 22:31, 32). ఇదియే ముఖ్యమైయున్నది. ప్రభువైన యేసు మనము శోధించబడకూడదని, మన ఆరోగ్యము గురించిగాని, ఉద్యోగము విషయములలో తప్పిపోకుండునట్లు ప్రార్థించడు గాని నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు ప్రార్థించును.


కాబట్టి ప్రభువైన యేసు దృష్టిలో విశ్వాసమే చాలా ప్రాముఖ్యమైయున్నది. పేతురు వలే మనము అతి ఘోరముగా ఓడిపోయినప్పటికిని, మనకు విశ్వాసము ఉన్న యెడల ఎన్నటికిని నిరాశపడము. మన పాపములను దేవునియెదుట ఒప్పుకొనినప్పుడు, ప్రభువైన యేసు రక్తము చేత సమస్త దుర్నీతినుండి పవిత్రపరచబడియున్నదని మన సాక్ష్యము ద్వారా జయించగలము (పక్రటన 12:11). మన పాపములు అన్నియు ప్రభువైనయేసు రక్తములో పవిత్రపరచబడినవనియు మరియు మన పాపములను దేవుడు ఎన్నటికిని జ్ఞాపకముంచుకొనడనియు మనము సాతానుతో చెప్పాలి (హెబీ 8:12). మనము నోరుతెరచి గట్టి శబ్దముతో సాతానుతో చెప్పాలి ఎందుకనగా అతడు మన తలంపులను వినలేడు. ఆవిధముగా మనము అతనిని జయించెదము మరియు అతడు మన యొద్దనుండి పారిపోవును.


''నా శత్రువా, నామీద అతిశయింపవద్దు, నేను క్రిందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. నేను యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వ్యాజ్యెమాడి నా పక్షమున న్యాయము తీర్చువరకు నేను ఆయన కోపాగ్నిని సహింతును; ఆయన నన్ను వెలుగులోనికి రప్పించును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. నా శత్రువు దాని చూచును -నీ దేవుడైన యెహోవా యెక్కడనని నాతో అనినది అవమానము నొందును, అది నా కండ్లకు అగపడును, ఇప్పుడు అది వీధిలోనున్న బురదవలె త్రొక్కబడును'' (మీకా 7:8-10).


అన్ని సమయములలో ధైర్యముగా ఈ విధముగా చెప్పాలి, ''కాబట్టి - ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై యున్నాము. ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి - నిన్ను ఏమాత్రము విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా'' (హెబీ 13:6,5).


మనస్సు విషయములో జాగ్రత్తపడుము:


నీవెక్కడికి వెళ్ళినప్పటికిని శోధన విషయములో మెళకువగా ఉండుము. మనలను ప్రేరేపించే బొమ్మలను, పుస్తకము మరియు మ్యాగజిన్స్‌లో వ్యాసములు మనకు గొప్ప నష్టము చేయును. ఒకసారి నీ మనస్సులో ఏదైనా పెట్టుకున్నయెడల అవి ఎప్పటికినీ నీ మనస్సులోనే ఉండునని జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మారుమనస్సు పొందినయెడల క్షమించబడెదము కాని నీ జ్ఞాపకములో నుండి దానిని తీసివేసుకొనలేవు. నీ యొక్క కలలో మరియు తలంపులలోనూ అవి మరల వచ్చి నిన్ను బాధించకుండునట్లునూ అవి నీ జ్ఞాపకములన్నిటి యొక్క అడుగుభాగములో వెళ్ళినట్లు వాటిని త్రోసివేయవలెను. నీవు దేవుని వాక్యమును నీ మనస్సులోనింపుకొనుట ద్వారా వాటిని క్రిందకు త్రోసివేయగలవు.


క్రైస్తవ పుస్తకములలో నుండి కనీసము ఒక అధ్యాయము చదువుటకును (నా పుస్తకములతో ఆరంభించుము) ప్రతీ వారానికి కనీసము ఒక వర్తమానము వినుటకును మరియు ఒకటి లేక రెండు వారములలో కనీసం ఒక విశ్వాసితో సహవాసము చేయునట్లు ప్రయత్నించవలెను.


నీ తలంపులలో దేనికిని బానిసగా ఉండవద్దు. దేవుని మహిమార్థము నీవు బాగా చదువుకోవాలి. నీవు చదువులోను నిర్లక్ష్యము చేసి సంఘకూటములకు వెళ్ళుట వలన ప్రయోజనము ఉండదని నేను మరల చెప్పుచున్నాను. సహవాసము ముఖ్యమేగాని కూటములకు వెళ్ళకపోయినప్పటికిని ఒకరిద్దరు విశ్వాసులతో సహవాసము చేయవచ్చును.


అధ్యాయము 20
అధ్యాయము 20

విశ్వాసము:


మనము విశ్వాసము ద్వారా రక్షణ పొందినట్లే జయమును కూడా విశ్వాసముతో పొందగలము. 1 యోహాను 5:4లో ''లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే'' మరియు లోకమనగా నేత్రాశయు, శరీరాశయు, జీవపు డంబము అని వాక్యములో చెప్పబడియుంది (1 యోహాను 2:16). కాబట్టి కేవలము విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే వాటి అన్నిటిమీద జయము పొందెదమని వాక్యము బోధించుచున్నది. కాని విశ్వాసము అనగా ఏమిటి? విశ్వాసమనగా దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన ప్రేమలోను, జ్ఞానములోను మరియు శక్తిలోను మనము సంపూర్ణమైన విశ్వాసము కలిగియుండి దేవుని మీద ఆధారపడుటయే. యోహాను 1:12లో చెప్పిన రీతిగా విశ్వాసము అనగా పొందుటయే. ఇది కేవలము తెలివితో కూడిన విశ్వాసము కాదు కాబట్టి దేవునియందు నమ్మికయుంచుట అనగా ఆయన యొక్క చిత్తము సంపూర్ణమైయున్నదని అంగీకరించి పొందుకొనుటయే అనగా మన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకోవాలి. శరీరేచ్ఛలు సిలువ వేయబడియున్నవి అనగా అర్థమిదే (గలతీ 5:24). మన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుకొనుటకు, మనకు దేవుని కృప అవసరము కాని విశ్వాసము ద్వారానే కృపను పొందెదము. దేవుని యొక్క చిత్తము శ్రేష్టమని మనము నమ్మనియెడల, మన స్వచిత్తమును ఉపేక్షించుటకు ఇష్టపడము. ఉదాహరణకు నీవు టీ.వి చూచినప్పుడు, ప్రభువైన యేసు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆయన దానిని చూచి ఉండెడివాడేమో అనగా అనవసరమైన కార్యక్రమాలను లేక సినిమాలను మరియు లైంగిక వాంఛలను కలిగించే కార్యక్రమాలను ఆయన చూడడు. నీలో ఉన్న దురాశను రేకెత్తించేవే శ్రేష్టమైనవని నమ్ముచున్నావా? అది దేవుని చిత్తమే శ్రేష్టమని నీవు నమ్ముట మీద ఆధారపడి ఉంది. విశ్వాసము లేకుండా జయము పొందలేము.


నీవు వెంబడించవలసిన ప్రభువైన యేసు గురించి ఎల్లప్పుడు ఆలోచించుము. నీ శరీరము ఎంతో బలహీనమైనదని ఎన్నటికి మరిచిపోవద్దు. ప్రభువైనయేసు సహాయము కొరకు ఎల్లప్పుడూ తండ్రికి మొరపెట్టెను. నీవు కూడా దానినే చేయాలి. నీవు దాడిచేయబడినప్పుడు యేసునామము అనే బలమైన దుర్గముతో ఎదిరించాలని గుర్తించుకొనుము (సామెతలు 18:10). ఈ భూమిమీద నీకు ఎటువంటి కష్టము బాధ వచ్చినప్పటికి ప్రభువైనయేసు నామములో తండ్రికి ప్రార్థించుము.


సంపూర్ణులగుటకు సాగిపొమ్ము:


రోమా 7:14-25 సంపూర్ణులగుటకు సాగిపోవువారికి మంచి వాక్యభాగమైయున్నది. క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవుడుగా పౌలు తన అనుభవమును చెప్పుచున్నాడు. ఎందుకనగా రక్షణ పొందని వ్యక్తి ''అంతరంగ పురుషుని బట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రము నందు నేను ఆనందించుచున్నాను'' అని చెప్పలేదు (రోమా 7:22).


రోమా పత్రికలో మొదటి అధ్యాయమునుండి మనలను రక్షించుటకు సువార్త, దేవుని యొక్క శక్తి అయి ఉన్నదని పౌలు వ్రాసియున్నాడు. 3,4,5 అధ్యాయములలో విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట గురించి మాట్లాడి మరియు రోమా 6వ అధ్యాయములో పాపము మీద జయము గురించి పౌలు మాట్లాడుచున్నాడు. 7వ అధ్యాయములో తరువాత జరిగే దానిగురించి పౌలు చెప్పుచున్నాడు. తన జీవితములో మారుమనస్సు పొందని కాలములో జరిగిన విషయము గురించి చెప్పుటలేదు. ఆయన సువార్తను వివరించుచున్నాడు. సంపూర్ణులగుటకు సాగిపోవాలని కోరేవ్యక్తి యొక్క అంతరంగజీవితములో జరిగే పోరాటమును గురించి ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. దేవునిచిత్తము మాత్రమే చేయవలెనని అతడు కోరుచున్నాడు. అతడు జయమును కోరియున్నాడు మరియు తనకు అవసరమైనప్పుడు కృపను పొందియున్నాడు. అయినను రెండు విషయములను అతడు కనుగొనుచున్నాడు. 1. అజాగ్రత్తగా ఉన్నసమయములో వెలుగుపొందిన తెలిసిన పాపములో ఓడిపోవుటను గమనించాడు. 2. కొన్ని పాపముల విషయములలో వెలుగు లేనందువలన తనకు తెలియని రీతిగా పడిపోయిన తరువాత కొంతకాలానికి పడిపోయినట్లుగా తెలుసుకొనియున్నాడు.


పూర్తిగా సంపూర్ణులు అవ్వాలని కోరనివారు రోమా 5వ అధ్యాయములో ఆగిపోయెదరు. గనుక వారికి పోరాటముండదు. పాపమంతటి మీద జయము పొందాలని కోరేవారు (రోమా 6:14) ఈ పోరాటములు కలిగియుండి మరియు తనతోతాను ఇట్లు చెప్పుకొనెను, ''అయ్యో, నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను? ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరమునుండి నన్నెవడు విడిపించును?'' (రోమా 7:24).


ఇటువంటి పోరాటము తమ జీవితములో లేదని చెప్పువారు యథార్థవంతులుకాదని ఒప్పుకొనుచున్నారు. మన బలహీన సమయములో పడిపోయినప్పటికిని మనకు గొప్ప నిరీక్షణ ఉన్నది కాబట్టి మనము ఆ పాపమును ఒప్పుకొని మరియు విడిచిపెట్టి మరియు క్రీస్తుయొక్క రక్తములో కడగమని అడుగవలెను. ఇటువంటి పాపమును చేయవలెనని నిర్ణయించుకొని చేయలేదు. మనము పొందిన పశ్చాత్తాపమే దానిని స్పష్టము చేయుచున్నది. మనము చేసిన పాపములను ద్వేషించి మరియు దు:ఖపడినయెడల, ఒక రోజు వాటిమీద జయము పొందెదము.


రోమా 7వ అధ్యాయము జాగ్రత్తగాచదివి మరియు దానిమీద వెలుగునిమ్మని దేవునికి ప్రార్థించుము. రోమా 7:1-13లో ధర్మశాస్త్రము నుండి మనము విడుదల పొందుటను గురించి మాట్లాడుచున్నది. ఇప్పుడు మనకు క్రీస్తుతో వివాహము జరిగియున్నది. కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో మనము జీవించెదము. మనము అక్షరానుసారముగా కాకుండా ఆత్మానుసారముగా నవీన స్థితికలిగి సేవ చేయుదుము (రోమా 7:6).


వారిపోరాటము విషయములో యథార్థముగా లేనివారు జయమును పొందలేరు. రోమా 7వ అధ్యాయము పూర్తిగా అర్థంచేసుకొనుట కంటే మన పోరాటవిషయములో సంపూర్ణముగా యథార్థముగా ఉండుట ముఖ్యము. వారి అంతరంగ జీవితములో పోరాటముల గురించి యథార్థముగా లేనివారు వేషధారులు గనుక వారితో సహవాసము చేయకుము. నీకు వివేచన ఉండాలి. సర్పమువలె జ్ఞానము కలిగి మరియు పావురమువలె నిష్కపటముగా ఉండాలి. నీ యొద్దనుండి యథార్థతను అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దేవుడు కోరుచున్నాడని జ్ఞాపకముంచుకొనుము. పవిత్రతకు ఇది మొదటి మెట్టు.


దేవుని యెడల భయభక్తులు:


నీకు శ్రేష్టమైనది ఏదో నీకు తెలియునని అనుకొనుట చాలా సులభము. బుద్ధిహీనమైన పనులు చేయుటకు ఒక యౌవనస్తుడు భయపడనియెడల, అతడు అటువంటి కార్యములను ఎన్నో చేయును. దానినుండి నీవు రక్షణ పొందే మార్గమేమనగా 1. దేవునియెడల భయభక్తులతో అన్ని సమయములలో నిన్ను నీవు భద్రపరచుకొనుము. నీవు దీనుడవై నీ యొక్క బలహీనతలను ఒప్పుకొని మరియు దేవుని యొక్క సహాయము కొరకు మొరపెట్టాలి.


యోసేపు 18 సంవత్సరముల వయస్సులో పరాయి దేశములోనుండి, దేవునియెడల నమ్మకస్థుడుగా ఉండి మరియు దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియున్నందున అతడు సాతాను యొక్క ఉరినుండి కాపాడబడెను. నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికిని దేవుడు నిన్ను కూడా ఆవిధముగా కాపాడునుగాక. 18 సంవత్సరాల వయస్సులో కూడా ప్రభువు విషయములో యథార్థముగా ఉండుట సాధ్యమేనని యోసేపులో చూచుచున్నాను.


1. అతడు దుర్నీతిలో ఉండిన సమాజములో జీవించుచున్నప్పటికిని


2. ప్రతిదినము ఒక స్త్రీచేత శోధించబడినప్పటికిని


3. తన తల్లిదండ్రులు అనేక వందల కిలోమీటర్ల దూరములోఉండి మరియు తాను మరణించాడు అనుకొన్నప్పటికిని


4. తనని ప్రోత్సహించుటకు అతనికి బైబిలుగాని దైవసంబంధ పుస్తకములుగాని లేకపోయినప్పటికి


5. అతడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందనప్పటికిని


6. సహవాసము చేయుటకు విశ్వాసులు ఎవరూ లేనప్పటికిని


7. అతడు వెళ్ళుటకు ఆత్మీయ కూటములు లేనప్పటికిని అతడు ప్రభువు యెడల నమ్మకముగా ఉండెను.


కాని అతడు తన ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు 17 సంవత్సరములు జీవించినప్పుడు తన తండ్రియైన యాకోబు తనలో నాటిన దేవునియెడల భయభక్తులు అతడు కలిగియున్నాడు. మరియు ఈనాడు కూడా దేవునియెడల భయభక్తులు కలిగియున్నయెడల యౌవనస్తులు పాపమునకు దూరముగా ఉండగలరు.


నిర్లక్ష్యము మరియు తప్పుడు ప్రాధాన్యతలు:


ఈనాటి కాలేజీలలో ఎంతో కీడు జరుగుచున్నది. కాబట్టి నీవు పాపమునకు వ్యతిరేకముగా తీవ్రముగా ఉండనియెడల తప్పిపోగలవు. ఒక సంవత్సరములోగాని మరియెక్కువ కాలములో ఒక వ్యక్తి అత్యంత తీవ్రమైన పాపములో పడనియెడల, అతడు జయించెడివాడని ఊహించుకొనుటకు ఆరంభించుకొనును. అప్పుడు ఒక వ్యక్తికి తనమీద తనకు నమ్మకము కలిగినప్పుడు అతడు మరల ఓడిపోవును. రెండు విషయములు నీవు చదువుటకు ఆటంకముగా ఉండవచ్చు 1. అమ్మాయిలు 2. వేరే కార్యక్రమములలో (క్రైస్తవ కూటములు అయినప్పటికి) ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగియుండుట.


మొదటిది నిజముగా అపాయకరము. అమ్మాయిలతో నిర్లక్ష్యముగా ఉండుటచేత గత తరములు అన్నిటిలో అనేకవేలమంది యౌవనస్తులు వారి జీవితములను మరియు వారి భవిష్యత్తును పాడుచేసుకొనిరి. కొన్నిసార్లు ఒక్క పొరపాటు కూడా మన భవిష్యత్తును పాడుచేయగలడు. వీటిని నీవు గుర్తించిన యెడల, అన్ని సమయములలో ఈ విషయములలో జాగ్రత్తగా ఉండెదవు.


రెండవది అంత అపాయకరముగా కనబడకపోవచ్చును. అనేక కూటములకు వెళ్ళి దేవునిని ఘనపరచునట్లుగా కనబడవచ్చును మరియు ఆవిధముగా దేవుని ఘరపరచినయెడల ఆయన నిన్ను ఘనపరచునని ఊహించుకొనవచ్చును. తనను ఘనపరచువారిని దేవుడు ఘనపరచును అనే మాట ఎన్నటికిని నిజమైయున్నది. కాని నీవు అనేక కూటములకు వెళ్ళుట ద్వారా నీ చదువులను నిర్లక్ష్యము చేసి నీవు లేఖనములలోని ఏదొక వాగ్ధానమును పట్టుకొని నీ పరీక్షలలో సహాయంకావాలని దేవునిని కోరినయెడల బుద్ధిహీనమైయున్నది. ప్రభువైన యేసును కొండమీద నుండి దూకమని కీర్తన 91:12 చెప్పినట్లున్నది. ఇది దేవుని శోధించుట, రోగము వచ్చినప్పుడు కొందరు ఔషదము తీసుకొనక మరియు దేవుడే స్వస్థపరచునని బుద్ధిహీనముగా నమ్ముచున్నారు. ఏ రైతు కూడా విత్తనాలు విత్తకుండా, కేవలము ప్రార్థన ద్వారా పంటను కోయలేడు.


దేవుడికి మొదటి స్థానమిచ్చుట మంచిదే కాని అనేక క్రైస్తవ కూటములకు వెళ్ళుట ద్వారా దేవునిని మొదటిగా ఉంచలేవు. ఉదాహరణకు నజరేతులోని వడ్రంగి షాపులో ప్రభువైన యేసు ఒక బల్లను తయారుచేయుచూ అది కొనుగోలుదారునికి ఇవ్వవలసిన సమయము అయినది గనుక, ప్రభువైన యేసు సమాజమందిర కూటమికి వెళ్ళకుండా ఆ పనిని పూర్తిచేసేవాడు. చిన్నవిషయములలో నమ్మకముగా ఉండుట అనగా ఇదియే. మరియు ఇదియే నిజమైన ఆత్మీయత. ప్రభువైన యేసు తన తండ్రిని ఎల్లప్పుడూ మొదటి స్థానములో ఉంచియున్నాడని మనకు తెలియును. కాబట్టి ప్రభువైన యేసు యొక్క మాదిరినుండి మనము నేర్చుకొనవలెను. మన తెలివితేటల మీద మనము ఆధారపడినయెడల, చివరకు మనము మతానుసారమైన వారమవుదముగాని ఆత్మానుసారులము కాము.


ఇతర యౌవనస్థులు చేసే పొరపాట్లు మీరు చేయకుండునట్లు అవి హెచ్చరికలు. కాబట్టి అటువంటి బుద్ధిహీనమైన పనులు మీరు చేయకుడి. ఒక జ్ఞానవంతుడు ఇతరుల పొరపాట్లు ద్వారా నేర్చుకొనును మరియు అతడు అటువంటి పొరపాట్లు చేయడు. దేవుడు మిమ్ములను కాపాడి తనకొరకు భధ్రపరచి మీ చుట్టూ ఉన్న అనేకులకొరకు మిమ్మును ఆశీర్వాదముగా చేయునుగాక.

అధ్యాయము 21
అధ్యాయము 21

విశ్వాసము మరియు హేతువు:


చిన్నపిల్లలు ప్రార్థన చేయుట చాలా సులభము, ఎందుకనగా ప్రార్థన అనగా దేవునిఎదుట మన నిస్సహాయతను మరియు బలహీనతను ఒప్పుకొనుట. తెలివిగల పెద్దవారు దీనిని ఒప్పుకొనుట కష్టము. అందువలన మనము చిన్నబిడ్డలమైయుండటం మంచిదని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. మనము ఎంత ఎక్కువగా మనకున్న తెలివితేటలమీద మరియు కారణముల మీద ఆధారపడుదుమో అంత తక్కువగా ప్రార్థించెదము మరియు మనకు అర్థముకాని విధముగా దేవుడు ఎందుకు పనిచేయుచున్నాడని ప్రశ్నించినయెడల కూడా తక్కువగా ప్రార్థించెదము.


కారణమునుబట్టిగాక విశ్వాసమునుబట్టి విధేయత చూపించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు (రోమా 1:5). మంచిచెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షఫలములను ఎందుకు తినకూడదని దేవుడు ఆదాముతో చెప్పలేదు. దేవుడు తనను ప్రేమించుచున్నాడనియు మరియు తన మేలు కొరకే దేవుడు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనియు ఆదాము తెలుసుకొనిన చాలును. ''నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మకముంచుము'' (సామెతలు 3:5). కాబట్టి ఆదాము ఓడిపోయినప్పుడు, దేవుని యొక్క ప్రేమలోను మరియు దేవుని యొక్క జ్ఞానములోను విశ్వాసముంచకపోవుటయే కారణము. ఈ విషయములోనే మనము కూడా ఓడిపోయెదము.


దేవుడు మనలను అత్యధికముగా ప్రేమించుచున్నాడనియు మరియు మనకేదైతే శ్రేష్టమైనదో మనకంటె ఎక్కువగా దేవునికి తెలియుననియు మరియు ఆయన సర్వశక్తి గలవాడైయుండి భూమిమీద సమస్తమును నిర్వహించుననియు మనము విశ్వసించినయెడల, ఇప్పటినుండి మన జీవితములలో సమస్తమును ఆయన చిత్తమునకు సమర్పించుకొని, సంతోషముతో ఆయన ఆజ్ఞలన్నింటిని గైకొనుచూ, వెంటనే జవాబు పొందనప్పటికి ప్రార్థించుచు మరియు మనము ప్రశ్నించక ఆయన అనుమతించిన దానికి లోబడెదము. దేవుని యొక్క జ్ఞానములోను, ప్రేమలోను మరియు శక్తిలోను మనకు విశ్వాసంలేనట్లయితే, వీటిని మనము చేయము.


మనము చిన్న బిడ్డలవంటి వారమైతే సామాన్యమైన విశ్వాసముతో దేవునియొద్దకు వచ్చి మరియు మన హృదయమంతటిలోనికి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనెదము (లూకా 11:13). ఆ విధముగా ఆత్మను పొందుకొనుటకు మనకు తెలిసిన పాపములను దేవునియెదుటను మానవుల యెదుటను ఒప్పుకొని మంచి మనస్సాక్షిని కలిగియుండి, పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలకు ఆకలిదప్పులు కలిగియుండి, మన జీవితములలోని ప్రతివిషయమును ఆయనకు సమర్పించుకొని మరియు మనలను ప్రేమించేతండ్రి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించునని నమ్మవలెను. మనకు వెంటనే ఎటువంటి అనుభూతులు లేకపోయినప్పటికి, మనము అడిగిన దానిని దేవుడు అనుగ్రహించియున్నాడని మనము నమ్మవలెను. బాహ్యమైన ప్రత్యక్షతలు తరువాత కలుగును. కాబట్టి చిన్న బిడ్డవలె ఉండుము.


విశ్వాసము - దేవునిలో సంపూర్ణ ధైర్యము కలిగియుండుట:


మనము బాప్తీస్మము తీసుకొనినప్పుడు, మనకు బాప్తీస్మము ఇచ్చే వ్యక్తి మనలను కేవలము నీటిలో ముంచుటయే కాక నీటిలోనుండి పైకి లేపునని నమ్ముదుము. మన జీవితములోని అన్ని పరిస్థితులలో ఈ విధముగా మనము విశ్వాసముంచాలి. మన స్వజీవమును ఉపేక్షించుకోవలసిన పరిస్థితిగాని లేక ఇతరులచేత మనము సిలువవేయబడే పరిస్థితిగాని ఆయన అనుమతించినప్పుడు వీటన్నిటి వెనుక దేవుడే ఉన్నాడని మనము చూడగలగాలి. శుద్ధహృదయము గలవారు, దేవునినే గాని మానవ పరిస్థితులను చూడరని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (మత్తయి 5:8). మనము సిలువవేసే వారిని మాత్రమే మనము చూచుచున్నయెడల, మనము శుద్ధ హృదయము కలిగిలేమని అది మనకు చూపించుచున్నది. అప్పుడు వారికి వ్యతిరేకముగా మనకు ఫిర్యాదులు ఉండును. కాని మనము శుద్ధ హృదయము కలిగియున్నయెడల, దేవునిని మాత్రమే చూచెదము. గనుక నీటి బాప్తీస్మములో వలె మనలను మరణములోనికి ముంచబడుట అనుమతించిన దేవుడు పైకి లేపునని నమ్ముదుము. ''మనమాయనతో కూడా చనిపోయినవారమైతే ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదుము'' (2 తిమోతి 2:11). అప్పుడు మనము దేవునిలో ఉన్న నమ్మకముద్వారా విశ్వాసముచేత చనిపోయెదము. అప్పుడు మనము మహిమకరమైన పునరుత్థానజీవితములో ప్రవేశించుదము. లేనట్లయితే ఇదివరకు జీవించినట్లే ఆదామువలె ఎల్లప్పుడు ఓడిపోయెదము. మన స్వజీవమునకు చనిపోవుటకు తిరస్కరించినయెడల, అది మనలో దేవునియెడల నమ్మకముగాని విశ్వాసముగాని లేదని ఋజువుపరచుచున్నది.


విశ్వాసమున్న వ్యక్తి ద్విమనస్కుడై యుండడని యాకోబు 1:6-8లో చదివెదము. అటువంటి వ్యక్తిలో దేవున్ని సంతోషపెట్టి మరియు ఆయనను మహిమపరచవలెనని ఒకేఒక గురి కలిగియుండును. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే విశ్వాసమూలముగా జీవించును. ఎందుకనగా అదృశ్యమైనవి నిత్యమైనవని అతడు గుర్తించును. అనగా దేవునివాక్యము చెప్పేదానిని అతడు విశ్వసించును. వారు నరకానికి వెళ్ళకుండునట్లు అనేకమంది విశ్వాసులు ప్రభువైన యేసును విశ్వసించెదరు. కాని వారు విశ్వాసమూలముగా జీవించరు. దేవుని వాక్యము సత్యమైయున్నదని వారు ఒప్పించబడరు. వారి జీవితములలో చేసిన వాటన్నింటిని మరియు వారు చేయుచున్నవాటన్నింటిని గురించి దేవునికి లెక్క చెప్పవలసివుందని వారు విశ్వసించరు. తమ్మునుతాము సంతోషపెట్టుకొనుటకును, లోకములోని సుఖభోగములను అనుభవించుటకును మరియు ధనాపేక్షతో డబ్బు సంపాదించుటకును జీవించినయెడల ఈ లోకమును విడిచి నిత్యత్వములోనికి వెళ్ళిన తరువాత చింతించవలసియుండునని వారు నమ్మరు. ధనవంతుడు చనిపోయినవెంటనే నరకానికి వెళ్ళి, చింతించెను మరియు తాను చేసిన పొరపాటు అనగా ప్రతిరోజు మారుమనస్సు పొందకపోవుట గురించి సహోదరులకు ఎవరైనను వెళ్ళిచెప్పవలెనని అతడు కోరెను (లూకా 16:28, 30). ఈ భూమిమీద మనమందరము కొద్దికాలమే యుండెదము మరియు మనము జంతువులవలె కేవలము ఈ లోకముకొరకు మాత్రమే జీవించెదమా లేక మంచితనము, ప్రేమ, పవిత్రత మరియు దీనత్వము మొదలగువాటిని కలిగి నిత్యమైన విలువైన వాటికొరకు జీవించుచున్నామా అని దేవునిచేత పరీక్షించబడుచున్నాము. నిత్యత్వపువిలువగల వాటికొరకు జీవించుటకు దేవుడు మీకు కృపనిచ్చును గాక.


దేవుడు బలహీనుల పక్షముగా ఉన్నాడు:


సంఘములో బోధించిన ఉన్నతస్థాయి జీవితమునకు చేరుకొనుటకు ప్రయత్నించినప్పటికిని, దానిని చేరుకొననివారు ఎన్నటికిని నిరాశపడనవసరంలేదు. ఎందుకనగా రోగుల కొరకేగాని ఆరోగ్యము గలవారికి సహాయముచేయుటకు ప్రభువైన యేసు రాలేదు. బలహీనులయెడలను, నిస్సహాయులయెడలను, పరదేశులను, విధవరాండ్రయెడలను మరియు తండ్రిలేనివారియెడలను దేవుడు శ్రద్ధవహించునని బైబిలు బోధించుచున్నది. వ్యభిచారుల యెడలను, దొంగలయెడలను (సుంకరులు, సిలువ మీదున్ను దొంగ), కుష్ఠురోగులను, దయ్యముపట్టిన వారియెడలను మరియు యూదులచేత అంటరానివారుగా చూడబడిన వారియెడలను (ఉదాహరణకు రోమన్‌ శతాధిపతులు) ప్రభువైన యేసు శ్రద్ధవహించెను. ఈనాడు కూడా అనేకసార్లు మాటిమాటికి ఓడిపోయిన వారిని గురించి మరియు వారి విషయములో సిగ్గుపడి సంఘకూటములలో వెనుకకూర్చున్న వారిని గురించియు ఆయన శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు.


1 సమూయేలు 16లో యెష్షయి తన చిన్న కుమారుడైన దావీదు గురించి తక్కువ అభిప్రాయము కలిగియుండి, తన కుమారులలో ఒకని రాజుగా ఎన్నుకొనుటకు సమూయేలు వచ్చినప్పుడు అతడు దావీదును పిలువలేదు. కాని దేవుని యొక్క దృష్టి దావీదు మీద ఉన్నది. మరియు అతనిని ఎన్నుకొనెను. దావీదు వ్యభిచారము మరియు హత్య అనే పాపము చేసినప్పటికిని, దు:ఖముతో అతడు మారుమనస్సు పొందినందున దేవుడు అతనిని విడిచిపెట్టలేదు. నిజానికి అతని ఓటమిని బట్టి అతడు 51వ కీర్తన వ్రాయుట ద్వారా అనేక లక్షలమంది ఆశీర్వదించబడియున్నారు. అతడు ఓడిపోనట్లయితే దీనిని వ్రాసియుండెడివాడు కాదు.


ఇతరులచేత తృణీకరించబడి మరియు వాక్యానుసారముగాలేరని వారు పిలువబడినప్పటికిని మరియు ఆత్మీయజీవితములో వారు ఓడిపోయినప్పటికిని, వారు మారుమనస్సు పొందినయెడల ప్రభువు వారిని చేర్చుకొనెను. ప్రభువును ఎరుగనని మూడుసార్లు బొంకి ఓడిపోయినందువలన, పేతురు కనికరముగల అపొస్తులుడు అయ్యాడు. కాబట్టి అతడు పాపులను పరిసయ్యులవలె కఠినముగాకాక కనికరముతో చూచెను. అటువంటివారు మాత్రమే అపొస్తులులు కాగలరు. ప్రభువైన యేసు నీతిమంతులను కాక పాపులను పిలుచుటకు వచ్చెను. గత 20 శతాబ్దములలో అత్యంత ఘోరపాపులను అత్యంత గొప్ప అపొస్తులులుగా ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొన్నాడు. కాబట్టి మనందరికి నిరీక్షణ ఉన్నది.


దేవుడు నమ్మకస్తుడు:


అనేక సంవత్సరముల క్రితము ప్రభువుతో నేనిట్లు అన్నాను, ''ప్రభువా, నీ కుటుంబమును నేను చూచెదను మరియు నా కుటుంబమును నీవు చూచుకొనుము''. అప్పటినుండి దేవుడు ఎంతో నమ్మకముగా మామీద శ్రద్ధ వహించాడు. కాబట్టి నాయొక్క కుమారులైన మీ నలుగురిని - ఆత్మీయముగాను, శారీరకముగాను, ఆర్థికముగాను, ఉద్యోగ వివాహవిషయములలోను మరియు అన్ని విషయములలోను మీ జీవితాంతము ప్రభువు మీ యెడల శ్రద్ధ వహించునని నమ్ముచున్నాను. ఆయనను ఘనపరచువారిని దేవుడు ఘనపరచును (1 సమూయేలు 2:30). మరియు ''యథార్థవర్తనుడగు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరము ధన్యులగుదురు'' (సామెతలు 20:7).


అనేక సంవత్సరముల క్రితము నాకును మీ మమ్మీకి వేరుగా దేవుడు ఒకే వాగ్ధానము ఇచ్చియున్నాడు. ''నీ పిల్లలందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు. నీ పిల్లలకు అధిక విశ్రాంతి కలుగును'' (యెషయా 54:13) మరియు పౌలు ఒకసారి యిట్లనెను, ''నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవునిని నమ్ముచున్నాను'' (అపొ.కా. 27:25). ప్రభువు తన వాగ్ధానము నెరవేర్చెను గనుక, మీ విషయములలో నాకు భయము లేదు. తల్లిదండ్రులముగా మేము చేయవలసినది చేసియున్నాము. ప్రభువు చేయవలసినది కూడా ఆయన నిశ్చయముగా చేయును. ''కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును'' (ఫిలిప్పీ 4:19) అని దేవుడు వాగ్ధానము చేసియున్నాడు. ఈ వాగ్ధానములో శారీరకమైన, వస్తుసంబంధమైన, ఆరోగ్య సంబంధమైన, తెలివితేటలు, లేక ఆత్మీయ సంబంధమైన ప్రతి అవసరమును తీర్చబడును. దేవుడు మన యొక్క ప్రతి అవసరమును తీర్చును. మనము కోరినదంతయు దేవుడు ఇవ్వడు గాని మన అవసరమంతా తీర్చును. ''దేవుని రాజ్యమును మరియు ఆయన నీతిని మొదటిగా వెదకుము'' (మత్తయి 6:33) అను షరతులు నెరవేర్చినయెడల ఈ వాగ్ధానమును స్వతంత్రించుకొనెదము. మనము అడుగకమునుపే మన అవసరములన్నియు మన పరలోకపుతండ్రికి తెలియును (మత్తయి 6:8, 32). కాబట్టి ఆయన రాజ్యము మరియు ఆయన నీతి మన జీవితములలో ప్రాముఖ్యమైయున్నయెడల, మనము అడుగకపోయినప్పటికి దేవుడు మన ప్రతి అవసరమును తీర్చును.


అధ్యాయము 22
అధ్యాయము 22

దేవుని వాక్యమూలముగా జీవించుట:


ప్రతి దినము ఉదయముననే కొద్ది నిమిషములు దేవునితో గడిపి మరియు దేవుని స్వరమును వినుట మానవద్దు. ఒక దినమును ఈ విధముగా ఆరంభించినప్పుడు, అది ఎంతో శ్రేష్ఠమైనదిగా ఉండును. ఈ క్రమశిక్షణను పాటించుము. నీవు ఒకవేళ ఉదయ కాలమున ప్రార్థించలేనట్లయితే, ఆ దినములో తరువాతయిన చేయవలెను. ఒక చిన్న క్రొత్తనిబంధన బైబిలు నీ జేబులో ఉంచుకొనుట మంచిది. ఆ విధముగా అప్పుడప్పుడు నీవు వాక్యమును చదువవచ్చు మరియు సాధ్యమైతే, ఒక వారములో కనీసం నా యొక్క ప్రసంగము ఒక దానిని వినండి.


మనయొక్క ప్రతిసమస్యకు దేవుని వాక్యములో ఏదో ఒకచోట పరిష్కారము దొరుకును. దేవుని నోటనుండి వచ్చిన ప్రతిమాటను బట్టి మనుష్యుడు బ్రదుకునని ప్రభువైన యేసుచెప్పారు. దేవునివాక్యము మనకు తెలియనియెడల, మనము జీవించలేము - ఆత్మీయముగా మరణించెదము. మన అవసరమును బట్టి వెంటనే ప్రార్థించుటకు పది సెకన్లకంటె ఎక్కువ సమయము పట్టదు. కాని అది నిరాశ, నిస్పృహలనుండి మనలను రక్షించును. ఆదాముయొక్క పిల్లలు 5 ఇంద్రియముల ద్వారా జీవించిరి. కాని మనమైతే దేవుని వాక్యము మూలముగా జీవించెదము.


ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో ''(దేవుని యొద్దనుండి) వినుటకు వేగిరపడువాడవుగాను మరియు కోపించుటకును, మాట్లాడుటకును నిదానించువాడవుగాను నుండవలెను'' (యాకోబు 1:19). దేవాలయములో రూకలు మార్చువారిని ప్రతి సంవత్సరమును అనగా 18 సంవత్సరములు ప్రభువైనయేసు చూచియున్నాడు (ఆయన వయస్సు 12 నుండి 30 సంవత్సరముల వరకు). కాని ఆయన దానినిబట్టి కోపగించుకొనలేదు. ఆ విషయములో తండ్రి చిత్తముకొరకు కనిపెట్టికొనియున్నాడు. తరువాత ఆయన తండ్రిచిత్తము చేశాడు. కాని అప్పటివరకు ఆయన తన్నుతాను అదుపులో పెట్టుకొనియున్నాడు.


''దేవుడు తన వాక్కును పంపి మరియు వారిని బాగుచేసియున్నాడు'' అని బైబిలులో చదివెదము (కీర్తన 107:20). దేవుని వాక్యము ద్వారా స్వస్థత కూడా కలుగును. దేవుడు వర్తమానము పంపి మరియు యోసేపును జైలు నుండి విడిపించెను (కీర్తన 105:20) మరియు యోనాను చేప కడుపులోనుండి విడిపించెను (యోనా 2:10). భూమి గాఢాందకారములో ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యము బాగుచేసెను (ఆదికాండము 1:1-3). మనకు కూడా వాక్యము ఆవిధముగానే చేయును. కాబట్టి వాక్యము చదువుటకు సమయము లేనంతగా ఉండవద్దు. బైబిలు చదివిన ప్రతిసారి క్రొత్తవాటిని పొందుకొనెదవు. కాని చదువుటద్వారా కంప్యూటర్‌ డేటాతో నింపబడినట్లు మనము నింపబడెదము. మనకు అవసరమైనప్పుడు దేవునియొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నటువంటి వాక్యములో నుండి ఆ పరిస్థితికి తగిన వాక్యమును ఇచ్చును. క్రిందవున్న ఈ పాటను ప్రతిదినము ప్రార్థనగా చేయుడి.


''నాలో ఉన్న సమస్తము


నిన్నును మరియు నీ మార్గములను ప్రచురించునట్లు


ఓ ప్రభువా, నా దేవా నీ జీవముతో నన్ను సమృద్ధిగా నింపుము.


స్తుతులతో నన్ను నింపుము''


ఫిలదెల్ఫియలో ఉన్న పెద్దతో, నీకున్న దానిని గట్టిగా చేపట్టుము, లేనియెడల నీ కిరీటమును పోగొట్టుకొనెదవని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (పక్రటన 3:11). ప్రభువు మనకొరకు సిద్ధపరచిన దానిని పోగొట్టుకొనకుండునట్లు, అన్ని సమయములలో జాగ్రత్తగాఉండుము. మన చదువులతోను మరియు మన పనులతోను మునిగిపోయి సమయములేనియెడల ప్రభువును గురించి కాని లేఖనముల గురించి కాని నీవు ఆలోచించలేవు. కాని ప్రభువు స్వరము వినుటకు మన హృదయములను ఎల్లప్పుడు మెలకువగా ఉంచుకొనవచ్చును. పెండ్లి కుమార్తె ఇట్లనుచున్నది, ''నేను నిద్రించితినే గాని నా మనస్సు మేలుకొని యున్నది'' (పరమగీతము 5:2, 3). ప్రభువు స్వరము వినుటకు నీ హృదయము ఎల్లప్పుడు మెలకువగా ఉండాలి. ప్రత్యేకముగా రాబోయే అపాయములను ముందుగా తెలుసుకొనుటకు మనము అనేక శోధనలనుండి కాపాడబడునట్లు, మన జీవితములలో ఎల్లప్పుడు ఏదొక పని కలిగి యుండుటకు దేవుడు అనుమతించును. ప్రజలు సోమరులుగా ఉన్నప్పుడు పాపము చేయుటకు శోధింపబడుదురు.


క్రొత్త నిబంధన యొక్క పరిపూర్ణత:


క్రొత్తనిబంధనలో పరిపూర్ణత అనగా, క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సు మనము కలిగియుండుట (ఫిలిప్పీ 2:5). ఈ గురియొద్దకే మనము ప్రతిదినము వెళ్ళవలెను. పాపము విషయములోను, తన శిష్యుల విషయములోను, తన యొక్క శత్రువుల విషయములోను, పాపులవిషయములోను, స్త్రీలవిషయములోను, వస్తువాహనముల విషయములోను, ఉద్యోగవిషయములోను, లోకసంబంధమైన విషయములోను, ఆటలు మొదలగు వాటి విషయములోను ప్రభువైన యేసు వైఖరిని మనము కలిగియుండెదము.


సాధారణముగా ప్రతి విషయములో మన స్వలాభమును మరియు సుఖసౌఖ్యమును కోరెదము. ఇది దౌర్భాగ్యకరమైన జీవితము, ఎందుకనగా కృపలో అభివృద్ధి చెందము. క్రీస్తుయేసు యొక్క మనస్సు మనము కూడా కలిగియుండునట్లు, మనయొక్క స్వాభావికమైన కోరికలను చంపాలి. అందువల్ల మన జీవితమంతటికి కేంద్రము సిలువ మార్గమైయున్నది.


మన స్వంతము కోరుకొనేటట్లు సాతాను చేసే ఆరు మార్గములు ఇక్కడ ఉన్నవి.


1. గర్వము - మనము చేయగలిగిన వాటిని బట్టి లేక మనము సాధించిన వాటిని బట్టియు


2. లైంగిక అపవిత్రత - ఇది తలంపులలో ఆరంభమగును.


3. ద్వేషము - క్షమించలేకపోవుట, పగతీర్చుకోవాలనే తలంపులు మొదలగునవి.


4. రాజీపడుట - లౌకికతత్వము (ధనాపేక్ష) మరియు స్వలాభము కొరకు యథార్థముగా ఉండకపోవుట.


5. భయము, చింతించుట - భవిష్యత్తు గురించి మరియు మొదలగునవి.


6. అక్షరానుసారత (లీగలిజం) - పరిసయ్యతత్వము


ఈ విషయములలో ప్రభువైనయేసు ఎప్పుడైనను పడిపోలేదు మరియు మనము కూడా పడిపోము.


కాని సిలువ మీద ప్రభువైన యేసు శరీరముపై దాడిచేయుటకు సాతానును దేవుడు అనుమతించి మరియు ఆ విధముగా సాతానును ఓడించాడు. సాతాను యేసు యొక్క మడిమ మీద కొట్టెను మరియు సాతాను యొక్క తల చితుక కొట్టబడెను (ఆదికాండము 3:15). ఆ విధముగానే పౌలుశరీరములో సాతానుద్వారా ఒక ముల్లును దేవుడు అనుమతించెను. కాని పౌలు హృదయములో ఉన్న గర్వమును నశింపచేయుటకు దేవుడు సాతానును ఉపయోగించాడు (2 కొరింథీ 12:7). మన మార్గములన్నిటిలో మనము ప్రభువుకు విధేయులమైయున్నయెడల, సాతానుకు వ్యతిరేకముగా దేవుడు మన పక్షమున ఉండి మరియు ఎల్లప్పుడు మనలను జయములోనికి నడిపించును.


కృతజ్ఞత కలిగిన వైఖరి:


మొన్నటి దినమున నేను మోటారు సైకిలు మీదనుండి రైలు పట్టాల మీద పడినప్పుడు దేవుడు నన్ను కాపాడియున్నాడు (30-08-1993). రైలు గేటు దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తి, నేను గేటు దాటకముందే దానిని క్రిందకు దించుటవలన, అది నాకు తగులుటవలన నేను క్రిందపడ్డాను. రైలు పట్టాల మీద కొంతసేపు నేను స్పృహలేకుండా పడియున్నాను. ఏదైనా రైలు రాకముందే ఒక వ్యక్తి నన్ను లేపియున్నాడు. మృతులలో నుండి లేచినవాడుగా నన్ను నేను భావించుచున్నాను. నా శేష జీవితకాలమంతయు దేవునికి ఋణపడియున్నానని తాజాగా గుర్తుతెచ్చుకొనియున్నాను. నా యొక్క సమయమును గాని లేక శక్తినిగాని లేక డబ్బునిగానీ నా యిష్టప్రకారము ఖర్చుపెట్టను. నా కిష్టమైన దానిని నేను చదువలేను. నాకిష్టమైచ్చినట్లు మాట్లాడలేను. సమస్తము దేవుని మహిమార్థము జరగాలి. ప్రభువైన యేసు ఆ విధముగా జీవించియున్నాడు. గనుక ఇటువంటి జీవితము ద్వారా నష్టపోము గాని మహిమకరమైన జీవితమును కలిగియుండెదము. మీరు రోడ్డుమీద వెళ్ళుచున్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రమాదముల గురించి అనుభవములు మీకు ఉండవచ్చును. కాని దేవునియొక్క దూతలు మిమ్ములను కాపాడియున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా దేవునికి ఋణపడియున్నారు. మనలను కాపాడుచున్నందుకు దేవునికి స్తోత్రములు. మృతులలో నుండి సజీవులమనుకొని మనము జీవించెదముగాక.


ప్రమాదము జరిగిన మూడు వారముల తరువాత, నా చేయి మరియు భుజము 95 శాతం మామూలు స్థితికి వచ్చినది. ఈ అద్భుతమును బట్టి దేవునికి వందనములు చెల్లించుచున్నాను. ఆ మూడు వారములలో దేవునిని స్తుతించేటప్పుడు నా చేతులు ఎత్తలేకపోతిని. కాబట్టి నా జీవితములోని చిన్న విషయములను బట్టి కూడా కృతజ్ఞత కలిగియుండుట నేర్చుకొనియున్నాను. దేవుని స్తుతించేటప్పుడు నా చేతులెత్తుటకు కావలసిన శక్తిని ఇచ్చినందుకు, 54 సంవత్సరములలో మొదటిగా దేవునిని స్తుతించాను. అప్పటివరకు దానిని మామూలుగా తీసుకొనియున్నాను. ఆ విధముగానే నాశరీరములోని ఇతర అవయవములైన - నా కళ్ళను బట్టియు, నా చెవులను బట్టియు మరియు నాలుకను బట్టియు, అన్నింటిని బట్టియు కృతజ్ఞత కలిగియున్నాను.


సమస్తమును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగియుండాలి. చేప కడుపులో నుండి యోనా చేసిన ప్రార్థన చాలా మంచిది (యోనా 2వ అధ్యాయము). చేప కడుపులో అతడు మొత్తబడుచున్నప్పటికిని, రసాయనము అతని మీద పడుచున్నప్పటికి, అక్కడ ఉండుటకు దేవుడు అతనికి అనుమతించినందుకు యోనా కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడు. అతడు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుటకు ఆరంభించినప్పుడు మాత్రమే, ఆరిననేల మీద అతనిని కక్కునట్లు దేవుడు చేపకు ఆజ్ఞాపించెను (యోనా 2:9, 10). కాబట్టి నీ పరిస్థితులను బట్టిగాని లేక ఆహారమునుబట్టిగాని లేక ఇంటినిబట్టిగాని ఫిర్యాదు చేయవద్దు. కృతజ్ఞత కలిగియుండుము. చాలామంది పిల్లలు వారి ఇంటినుండి బయట ప్రపంచములోనికి వెళ్ళి, జీవితమెంత కష్టమో చూచేటంతవరకు వారి తల్లిదండ్రులను బట్టిగాని మరియు వారి గృహమును బట్టిగాని కృతజ్ఞత కలిగియుండరు. కృతజ్ఞతలు చెల్లించేఆత్మ కలిగియుండుట ద్వారా యోనా వలె అనేక బంధకముల నుండి విడుదల పొందెదరు.


పాతనిబంధన యొక్క బలులను, క్రొత్త నిబంధనలో అన్వయించుట:


ఐదు బలులను తెమ్మని దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆజ్ఞాపించాడు. ఇవి లేవీయకాండము మొదటి ఐదు అధ్యాయములలో వివరించబడినవి (ప్రతి అధ్యాయములో ఒక బలి).


1. దహనబలి అనగా ప్రభువైన యేసు తన శరీరమును సంపూర్ణముగా తన తండ్రికి సమర్పించుకొనినట్లే మనము కూడా మన శరీరములను దేవునికి సమర్పించుకోవాలి.


2. నైవేద్యబలి అనగా రక్తము చిందించకుండా, మనము భుజించుటకు ప్రభువైన యేసే మనకు జీవాహారముగా నుండునట్లు తన్నుతాను అప్పగించుకొన్నాడు.


3. సమాధానర్థబలి అనగా ప్రభువైన యేసు తన్నుతాను అప్పగించుకొనుట ద్వారా దేవునికిని మరియు మానవుల మధ్యను మరియు సంఘములోని మనిషికి ఒక మనిషికి మధ్యను సమాధానమును కలుగజేసెను. మనకును మరియు ఇతరులకును మధ్య సమాధానముండునట్లు మనము కూడా అర్పించుకొనవలెను.


4. పాపపరిహార్థా బలి అనగా మన పాపముల కొరకు ప్రభువైన యేసు మరణించుట (దేవుని మహిమను పొందక పోవుటయే పాపము) (రోమా 3:23).


5. అపరాధ పరిహారార్థబలి అనగా ప్రభువైన యేసు మన అపరాధములను భరించి మనకు నేరారోపణ లేకుండా చేయుట. పాపము ఎంతో తీవ్రమైనది కనుక దాని కొరకు దేవుడు పాత నిబంధనలో రెండు బలులనుంచెను. ఒకటి పాపము కొరకు మరియు మరొకటి నేరారోపణ తీసివేయుట కొరకు (ఇవి రెండూ ఒకటేనని మనము భావించెదము).


అప్రయత్నంగా చేసే పాపముకొరకు పాత నిబంధనలో దేవుడు కొన్ని సదుపాయములు కలిగించాడు. వాటిని లేవీయకాండము 4:2,13, 22, 27 మరియు 5:4, 15, 17లలో చదివెదము. అప్రయత్నంగా చేసే పాపమనగా మనకు తెలియని రీతిగాగాని లేక ఒక పరిస్థితిలో ఒత్తిడిని బట్టిగాని చేసే పాపము (అనగా మనము అనుకొనని రీతిగా మోహపు చూపు చూడవచ్చును లేక కోపముతో అరువవచ్చును). దానిని చేయవలెనని ముందుగా మనము అనుకొనలేదు లేక దానిని చేయవలెనని ముందుగా ఆలోచించలేదు. ముందుగానే నిర్ణయించుకొని చేసే పాపములు తీవ్రమైనవి. ఉద్దేశ్యపూర్వకముగా చేసే పాపమునకు ధర్మశాస్త్రములో ఎటువంటి సదుపాయములేదు.


కాని ఇప్పుడు కృపలో, ఉద్దేశ్యపూర్వకముగా చేసే పాపములకు కూడా సదుపాయముఉన్నది. లేనట్లయితే మనమందరము నేరారోపణలోఉండెదము. కాని అనేకులు ఈ సదుపాయమును బట్టి అనగా సుమారు 90శాతం క్రైస్తవులు పాత నిబంధనలోని యూదులకున్న పరిశుద్ధతలో కూడా జీవించుటలేదు.


మన నోటిగుండా వచ్చే చెడ్డమాటలు గురించి కూడా ఆలోచించుటలేదు. మనము చేసే దానికంటే ఎక్కువగా దానియొక్క ఉద్దేశ్యమును దేవుడు చూచును. మనము బుద్ధిపూర్వకముగా అనేకసార్లు పాపము చేయుచు జీవించుచున్నయెడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు. ఎందుకనగా అప్పుడు నీవు క్రీస్తు యొక్క రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచుచున్నావని హెబీ 10:26 - 29లలో చెప్పబడింది. కాబట్టి మనము పాపమును తీవ్రముగా తీసుకొని దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్ణము చేసుకొనవలెను (2 కొరింథీ 7:1).


అధ్యాయము 23
అధ్యాయము 23

మహిమంతయు దేవునికే చెల్లును:


నీవు ప్రభువును వెంబడించవలెనని కోరినయెడల, ప్రభువైన యేసువలె మనుష్యుల యొక్క ఘనతను నీవు కోరకూడదు (ఫిలిప్పీ 2:5). ప్రభువైనయేసు మనుష్యులచేత ఆకర్షింపబడకుండునట్లు మనుష్యుల దృష్టిలో చూడనొల్లనివాడాయెను (యెషయా 53:2). లోకములో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవునిదృష్టిలో అసహ్యము (లూకా 16:15). మానవులుగా మనకున్న సహజముగా ఉన్న తలంపుల బట్టి మరియు వరములను బట్టి గర్వించినయెడల, దేవుడు తన శక్తిని మన ద్వారా వ్యక్తపరచడు. పౌలు ఇట్లన్నాడు, ''నా శక్తి సామర్థ్యములను గాక క్రీస్తుయొక్కశక్తి నాలో బయలుపరచుటను బట్టి సంతోషించుచున్నాను'' (2 కొరింథీ 12:9 లివింగు బైబిలు). ఇదియే మన పిలుపు. నీకున్న తలాంతులను బట్టియు, వరములను బట్టియు మరియు సామర్థ్యములను బట్టియు నీవు గర్వించవద్దు. దానికి బదులుగా ఇతరులు నిన్ను ఒక బలహీనమైనవ్యక్తి (గొఱ్ఱెపిల్ల) గా చూడనిమ్ము. కాని ప్రభువైనయేసు శిష్యుడి (సింహము)వలె ధైర్యముగా ఉండుము.


మనము నిజమైన సంఘముగా నున్నప్పుడు ఇతర క్రైస్తవుల ద్వారా అపార్థము చేసుకొనబడెదము మరియు విమర్శించబడెదము. కాని అటువంటి జీవితము ఎంతో మహిమకరమైయున్నది. మన ఇచ్ఛలనుజయించి మరియు సాతానును మన పాదముల క్రింద ఉంచబడునట్లు మనము దేవునికి ఇష్టులముగా జీవించెదము. మనుష్యులయొక్క ఘనత చెత్తతో సమానము గనుక దానిని కోరకూడదు.


ప్రభువైనయేసు 70 మంది శిష్యులతో ఇట్లనెను, ''అయినను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడియున్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పెను'' (లూకా 10:20). మనమేమైయున్నామో అను దానినిబట్టి గాని లేక మనం చేసినదానిని బట్టిగాని లేక మనము చేయగలిగిన దానిని బట్టిగాని మనము సంతోషించకూడదు. కాని ప్రభువు ఏమైయున్నాడనే దానిని బట్టియు, ప్రభువు మన కొరకు చేసి ముగించిన దానిని బట్టియు మరియు ప్రభువు చేయగలిగిన దానిని బట్టియు సంతోషించాలి. మనము చేయగలిగిన దానిని బట్టి సంతోషించినయెడల, మనమే ఘనతను పొందెదము మరియు ఇతర విశ్వాసుల కంటే మనలను గొప్పగా చేయును. ఇది పరిసయ్యతత్వము. మనము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుట, రోగులను స్వస్థపరచుట, వాక్యమును ప్రకటించుట కొన్ని వ్యాసములను వ్రాయుట, ఆతిథ్యము ఇచ్చుట, బాగుగా వంటచేయుట, కారును బాగుగా నడుపుట మొదలైన భూసంబంధమైన వాటిని గొప్పగా చేయుట ద్వారా మనము సంతోషించెదము (అపొ.కా. 7:41). మనము ఘనత పొందుటకు అనేకమార్గములు ఉన్నవి. కాని ఇదంతయు విగ్రహారాధన. కాని దేవుడు చేసిన దానిని బట్టి మనము సంతోషించినయెడల, అప్పుడు మనము దీనులముగా ఉండి, ఇతర విశ్వాసులతో సమానస్థాయిలో ఉందుము. మరియు ఇక్కడ క్రీస్తుయొక్క శరీరము నిర్మించబడును.


దీనత్వము మరియు కృప:


కృపను పొందకుండా క్రొత్తనిబంధన ఆజ్ఞలకు లోబడియుండుట అసాధ్యము. 10 ఆజ్ఞలలోని మొదటి 9 ఆజ్ఞలను కృపలేకుండా కొందరు నెరవేర్చవచ్చును కాని నీది కానిదానిని ఆశించవద్దు అనే 10వ ఆజ్ఞను దేవునికృపను పొందకుండా ఎవరు నెరవేర్చలేరు. కృపను పొందనియెడల క్రొత్తనిబంధన జీవితము (మత్తయి 5 నుండి 7 అధ్యాయములు) జీవించలేము. దీనులకే దేవుడు కృప నిచ్చును.


దీనత్వమనే గుణలక్షణము సులభముగా కల్తీ చేయవచ్చు. మనలో ఇతరులు చూడగలిగినది నిజమైన దీనత్వము కాదు. అది మనలో ఉండును మరియు దేవుడు చూచును. ప్రభువైన యేసు యొక్కజీవితములో అది స్పష్టముగా చూపించబడినది. ఫిలిప్పీ 2:5 - 8లో ప్రభువైన యేసు దేవునిగా ఉండుట విడిచిపెట్టి మరియు దాసుడయ్యెను. మరియు మనుష్యుల చేత సిలువవేయబడుటకు ఇష్టపడెను. ఆ దీన మార్గములోనే మనము వెంబడించాలి. ప్రభువైన యేసు దీనుడై 3 మెట్లు దిగియున్నాడు.


1. ఆయన మనుష్యుడిగా పుట్టెను.


2. ఆయన దాసుడయ్యెను.


3. ఒక నిందితునిగా సిలువ వేయబడుటకు ఆయన ఇష్టపడెను.


ఇక్కడ క్రైస్తవ జీవితములో మూడు రహస్యములు ఉన్నవి. అవి దీనత్వము, దీనత్వము, దీనత్వము.


ప్రభువైన యేసు ముప్పైమూడున్నర సంవత్సరములు భూమిమీద జీవించి మరియు దీనత్వముతోను సహనముతోను అవమానమును భరించుచు మరియు గాయపరచబడుచు అనేకులకు పరిచర్యచేయుట దూతలు చూచియుండవచ్చును. అనేక సంవత్సరములనుండి ఆ దూతలు ఆయనను పరలోకములో ఆరాధించియున్నారు. కాని భూమిమీద ఆయన యొక్క ప్రవర్తననను వారు చూచినప్పుడు, ప్రభువైన యేసు పరలోకములో ఉన్నప్పుడు వారు చూడనటువంటి దేవుని స్వభావములోని ఆయనలోని దీనత్వమును మరియు తగ్గింపు స్వభావమును వారు చూచియున్నారు. ఇప్పుడు సంఘములో ఉన్న మనలోని క్రీస్తుయొక్క ఆత్మను పరలోకములోని దూతలు చూడవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు (ఎఫెసీ 3:10). ఇప్పుడు దూతలు మనలను చూచినప్పుడు మనలోను, మనయొక్క ప్రవర్తనలోను ఏమి చూచుచున్నారు? మనయొక్క ప్రవర్తన దేవునికి మహిమ తెచ్చుచున్నదా?


దీనత్వము అన్ని గుణలక్షణముల కంటే గొప్పది. మనమేమైయున్నామనునదియు మరియు మనకున్న వరములన్నియు దేవునికి చెందినవి అని ఒప్పుకొనుటయే దీనత్వము. మనుష్యులందరిని ప్రత్యేకముగా బలహీనులకు, నాగరికతలేనివారికి, కుంటివారికి మరియు బీదలకు విలువ నిచ్చేటట్లు దీనత్వము చేయిస్తుంది. అటువంటి దీనత్వమనే పొలములోనే ఆత్మ యొక్క ఫలములు మరియు క్రీస్తుయొక్క గుణలక్షణములు అభివృద్ధి చెందును. కాబట్టి ఎల్లప్పుడు నిన్ను నీవు తీర్పుతీర్చుకొనుచు, గొప్ప తలంపులనే విషముగాని లేక ఘనత కోరుటగాని లేక దేవునికి చెందవలసిన మహిమను పొందుటకాని ఎన్నటికి నీ హృదయములో ప్రవేశించకుండా చూచుకొనుము. ప్రభువైనయేసు యొక్క దీనత్వమును ధ్యానించుము. అది నేను మీకిచ్చే గొప్ప హెచ్చరిక.


వాక్యమును ప్రకటించుట:


మీరున్న స్థలములో ఇతరులకు పరిచర్య చేయుటకును మరియు వారు ఆయనను వెంబడించుటకు వారిని, ప్రోత్సహించుటకు ప్రభువు మీకిచ్చిన అవకాశములను బట్టి ఆయనకు వందనములు చెల్లించుచున్నాను. దీనులైయుండి, దేవునియెదుట మీ ముఖములను దుమ్ములో పెట్టుకొనుచు ఉండినయెడల, మీ జీవితములలో అంతకంతకు మేలు జరుగును.


ఎప్పుడైనను దేవుని వాక్యమును ప్రకటించే అవకాశము వచ్చినప్పుడు, ప్రసంగములోని ముఖ్యమైన విషయములను బైబిలులోనుండి వ్రాసుకొని ముందుగానే సిద్ధపరచుకొనుము. వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించుము. దేవుని వాక్యమును ఖచ్చితముగా ప్రకటించుము. బెంగుళూరులో అనేక సంవత్సరములు మీ జీవితములలో దేవుడు అనేక కార్యములు చేసెను మరియు అనేకమంది క్రైస్తవులకు క్రొత్త నిబంధనను అర్థం చేసుకొనని వారు అనేకులు ఉన్నారు. కనుక అవకాశము వచ్చినప్పుడు వారికి చెప్పుట మీ బాధ్యత.


మీ చుట్టు ప్రక్కల ఉన్న యౌవనస్థులను ప్రోత్సహించుటకు ప్రభువు అవకాశమిచ్చినప్పుడు, ఈ క్రిందనున్న మూడు విషయములు జాగ్రత్తపడుము..


1. ఆత్మీయగర్వము (అనగా మీ వరములను బట్టి, తలాంతులను బట్టి, స్థానాన్ని బట్టి, జీతాన్ని బట్టి లేక బైబిలు జ్ఞానాన్ని బట్టి).


2. వేషధారణ (మీరు అభ్యసించాలని కనీసం ప్రయత్నించని వాటిని ప్రకటించుట)


3. ప్రజల యొక్క మెప్పు కొరకు చేయుట - ప్రత్యేకముగా అమ్మాయిల విషయములో.


మీరు పరిచర్య చేసిన తరువాత, ఎల్లప్పుడు తీర్పు తీర్చుకొనుటయే వీటినుండి విడుదల పొందుటకు మార్గము. ఇక్కడే అనేకమంది బోధకులు పడిపోయారు. బోధించుటకు ముందు అనేకులు ప్రార్థించుదురు. కాని వారు బోధించిన తరువాత ప్రభువు యెదుట తమ్మును తాము పరీక్షించుకొనరు మరియు ప్రభువుతో గడపరు.


నీవు ఎంత ఎక్కువ ఇతరుల యెదుట నిలబడతావో (బోధించునప్పుడు గాని లేక సంగీతం వాయించినప్పుడు గాని) అంత రహస్యముగా ప్రభువు యెదుట మోకరించాలి. నీవు గర్వించేటట్లును లేక యథార్థము లేకుండా ప్రవర్తించునట్లును చేయుటకు సాతాను ప్రయత్నించును. కాబట్టి జాగ్రత్తపడుము.


దైవభక్తి కలవారికి ఎల్లప్పుడు మేలే జరుగును:


నీవు దైవభక్తి గలవాడవుగా ఉండుటకు నిర్ణయించుకొన్న యెడల, భవిష్యత్తులో ప్రతి విషయములో దేవుడు నిన్ను నడిపించును. దేవునినుండి అత్యధికముగా పొందుకొనిన వారై ఆయనను ఘనపరచెదరు. కాని తెలివిగలవారుగాని లేక ధనవంతులు గాని లేక ప్రత్యేకమైన వారుగాని కారు. మన జీవితములో దైవభక్తి గలిగియుండాలని నిర్ణయించుకొనకపోవుట వలన భవిష్యత్తు గురించి ఎంతో అభధ్రత ఉన్నది. కాబట్టి అన్ని సమయములలో దేవుని ఘనపరచాలని నిర్ణయించుకొనుము. అప్పుడు దేవుడు నీకు ఆత్మీయముగా శ్రేష్ఠమైన వాటిని ఇచ్చును. మరియు అదే సమయములో ఈ లోకములోని శారీరక మరియు ఆర్థిక సంబంధమైన ప్రతి అవసరమును తీర్చును. నాయొక్క గత 30 సంవత్సరములలో ఇది సత్యమని కనుగొన్నాను. కాలేజీలో నీవు చదువవలసిన కోర్సుల గురించి, నీవు చేయబోయే ఉద్యోగము గురించియు, వివాహ విషయములోను మరియు ప్రతి విషయములోను దేవుడు నిన్ను నడిపించును. ఎల్లప్పుడు దేవునిని ఘనపరచవలెననియు మరియు ఒక దైవభక్తి గలవానిగా జీవించవలెననియు ఇప్పుడు నీవు నిర్ణయించుకొనవలెను.


అనగా ప్రతి చిన్న విషయములో నమ్మకముగా ఉండుట. అనగా నీవు ఎన్నటికి పడిపోవు అని కాదు, ఓడిపోవుఅని కాదు. కాని నీవు ఓడిపోయినప్పుడు పశ్చాత్తాపపడుము.


ఇతరులకు చెందినదేదియు అనగా ఒక ఇంటిలోనుండిగాని, ఒక వ్యక్తి యొద్దనుండి గాని లేక కాలేజీనుండిగాని లేక ఆఫీసునుండిగాని లేక మరెక్కడనుండియైనగాని లేక కనీసం పెన్నుగాని, పెన్సిలుగాని తీసుకొనకూడదు. చిన్న విషయాలలో కూడా ఎవరిని మోసగించకూడదు. అలాగే మేము చెప్పిన రీతిగా పరీక్షలలో కూడా ఏవిధమైన మోసం చేయకూడదు. మోసగించి పాసయ్యేకంటే బీదలుగా ఉండుట మంచిది. నీ మనస్సును కలుషితం చేసే పుస్తకములను చదువవద్దు మరియు టీ.వీ కార్యక్రమములను చూడవద్దు. అన్ని విషయములలో ఎల్లప్పుడు నీ మనస్సాక్షిని నిర్మలముగా ఉంచుకొనుము. ఆవిధముగా జీవించేవారు కరువు ఉన్నప్పటికిని, ప్రతి తరములో దేవుని యొక్క శ్రేష్ఠమైన వాటిని పొందెదరు.


నా కుమారులందరు అటువంటివారుగా ఉండాలని కోరుచున్నాను. అప్పుడు మీ భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది మరియు మీరు ఆశీర్వదించబడినట్లే మీ పిల్లలు కూడా ఆశీర్వదించబడెదరు. నీతిమంతులు ఆకలిగొనరనియు మరియు దేవునిని ఘనపరచువారిని ఆయన ఘనపరచుననుదానికి అవిశ్వాసులయెదుట మీరు సాక్షులుగా ఉండెదరు. మీ తెలివితేటలను బట్టిగాని లేక మీరు సాధించిన దానినిబట్టిగాని లోకము యొక్క ఘనతను పొందుటకంటే ఈ లోకములో దేవునియొక్క సజీవసాక్షులుగా ఉండుటకు మీ హృదయమంతటితో కోరుకొనుము. ఇతర విషయములు ఏవియు మీకు దేవుడిగా ఉండకుండునట్లు జాగ్రత్తపడుము.


నా నలుగురు కుమారులు పాపము మీద జయమును మరియు స్వజీవమునకు చనిపోవుటగురించి ప్రకటించవలెననియు (దీనిని మీ జీవితములలో అనుభవించుచు) మరియు క్రీస్తు శరీరములో దేవుడు మీకు నిర్ణయించిన పరిచర్యను మీయొక్క ఉద్యోగములు చేసుకొనుచు, ఎవరిమీద ఆధారపడక పౌలువలె మిమ్ములను మీరు పోషించుకొనుచు పరిచర్యను చేయవలెనని మీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను. దీనిని లోకము చూడవలసిన అవసరము ఉన్నది. మరియు మీ విషయములలో ఇదే నా యొక్క గొప్ప కోరిక. ఎల్లప్పుడు దేవుని రాజ్యమును మరియు నీతిని మొదట వెదకువారు, ప్రభువైన యేసు మరలా వచ్చినప్పుడు చింతించరు.


కాలేజీలోని యౌవనవిద్యార్థులను శోధించుటకు దుర్నీతితోను మరియు వ్యభిచారముతోను నిండియున్న ఆత్మలు పనిచేయుచున్నవి. కాబట్టి ఈ విషయములలో మీరు ఎల్లప్పుడు సాతానును ఎదురించవలెనని నేను కోరుచున్నాను. టీ.వీ ద్వారా గాని పుస్తకముల ద్వారాగాని లేక ఏవిధముగానైను ఈ విషయములో సాతాను శోధించుటకు అనుమతించవద్దు. తన యొక్క పనిని ఎక్కువగా ఎవరైతే చెడగొట్టుదురో, వారినే సాతాను గురిగా పెట్టుకొనును. కాబట్టి ప్రభువైనయేసు మీద దాడిచేసినట్లే మనమీద కూడా దాడిచేయుట మనకు గౌరవ ప్రదమైయున్నది. కాని మన రక్షకుడైన ప్రభువుద్వారా కలువరి సిలువ మీద సాతాను సంపూర్ణముగా నశింపచేయబడి ఓడింపబడియున్నాడు. గనుక మనము సాతానుకు భయపడము (కొలొస్స 2:14, 15).


లైంగిక విషయములలో ఆశానిగ్రహము లేకపోవుటకు యెహెజ్కేలు 16:49లో 4 కారణములు ఇవ్వబడినవి - గర్వము, తిండిబోతుతనము, సోమరితనము మరియు స్వార్థము. ఈ 4 విషయములలో నీవు నమ్మకముగా పనిచేసినయెడల లైంగిక విషయములలో జయించెదవు.


ఓడిపోతామనే భయమును మొదట జయించాలి. నీవు ఏ విషయములోనైనను (ఆత్మీయ విషయములోగాని లేక చదువు విషయములోగాని) 1000 సార్లు పడిపోయినను లేచి పరుగెత్తుము. నీ యొక్క గత ఓటములను బట్టి చింతించవద్దు. గత ఓటములు ఎప్పుడు గుర్తువచ్చినప్పటికిని, నీ చిత్తమును ఉపేక్షించి మరియు వాటిని విసర్జించుము. నీవు ఈ విధముగా నమ్మకముగా చేయుచున్నట్లయితే కాలము గడిచేకొద్ది అవి తగ్గిపోవుచూ మరియు ఆగిపోవును. అనగా ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడునట్లుగా చెరపట్టెదము (2 కొరింథీ 10:5).


అధ్యాయము 24
అధ్యాయము 24

ఆత్మయే జలముగా ఉన్నది:


ఒకడు నీటి మూలముగాను మరియు ఆత్మమూలముగాను జన్మించవలెనని ప్రభువు చెప్పినప్పుడు అక్కడ నీరు ఆత్మకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. యోహాను సువార్తలో నీటిని మూడు రకాలుగా వాడియున్నారు. అది మూడు రకాల ఆత్మీయస్థితిని చూపించుచున్నది:


1. నీటిమూలముగా జన్మించుట - ఆరంభములో (ఒక గిన్నెలో నీరు వలె ఉండును) (యోహాను 3:5, రక్షణ పాత్ర కీర్తన 116:13).


2. ఒక నీళ్ళ బావి - అనగా క్రీస్తు ద్వారా పూర్తిగా సంతృప్తిపరచబడుట (యోహాను 4:14).


3. జీవజలముల నదులు - దేవుని యొక్క జీవము మనలోనుండి అనేకులకు ప్రవహించుట (యోహాను 7:13).


పరిశుద్ధాత్మలోనూ మరియు అగ్నిలోను బాప్తిస్మము పొందుడి అని బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను చెప్పాడు అనగా నీరు బాహ్యముగా మనలను శుద్ధి చేసినట్లే అగ్నికూడా ఆత్మగా మన అంతరంగమును పవిత్రపరచును (నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరముగలవారమై యుండుట) (హెబీ 10:22). (సంఖ్యాకాండము 31:22, 23 లో కూడా మొదటిగా నీటిలో కడుగబడి తరువాత అగ్ని ద్వారా అంతరంగములో పవిత్రపరచబడునని చెప్పబడింది).


ఒక జయజీవితము:


మనము ఏది చేసినప్పటికిని విశ్వాసము లేకుండా దేవునికిష్టులైయుండుట అసాధ్యము (హెబీ 11:6) మరియు మనకు విశ్వాసము ఉన్నప్పుడు మనకు అసాధ్యమైనది ఏదియులేదు (మార్కు 9:23). అనగా మన జీవితములో దేవుని చిత్తమేదైనను అసాధ్యము కాదు అని అర్థము. ఒక విశ్వాసము గలవాడు, తన జీవితములో ప్రతీ చిన్న విషయము కూడా దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రణాళికలో సంపూర్ణమై ఉన్నదని విశ్వసించును కాబట్టి దేవుని చిత్తము కానిదానిని అతడు ఆశించడు మరియు దానికొరకు దేవునికి ప్రార్థించడు. కాబట్టి దేవుని చిత్తప్రకారము అతనికి సమస్తము సాధ్యమే.


సాతానుకు వ్యతిరేకముగా దేవుడు తన పక్షమున ఎల్లప్పుడూ ఉండుననియూ ఒక వేళ పాపములో పడిపోయినయెడల దేవుని యెదుట ప్రభువైనయేసు అను ఉత్తరవాది ఉన్నాడని ఒక విశ్వాసము గల వ్యక్తి నమ్మును. ప్రతీ పాపమును జయించుటకును మరియు ప్రతిఆజ్ఞకు లోబడుటకును దేవుడు సహాయపడుననియు మరియు ఈ లోకములో దేవుడు తనను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడనియు అతడు విశ్వసించును. అటువంటి వ్యక్తి అన్ని పరిస్థితులలో జయించుచూ ఉండును.


నీ జీవితములో చేయునదంతయూ సాధ్యమే అని ఊహించుకొనుము. అటువంటి జీవితము ఎటువంటి సంతోషమును జయమునిచ్చునో కదా! నీవు ఈవిధముగా జీవించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. అందువలన నీకు విశ్వాసమున్న యెడల నీవు జీవించెదవు కాబట్టి నీవు ఎంత వెల చెల్లించవలసి వచ్చినప్పటికిని దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను నీకు ఎంతో శ్రేష్టమైనవిగా నీ పూర్ణహృదయములో ఉంచుకొనవలెను.


నీలో విశ్వాసము పరిపూర్ణమగునట్లు, ప్రతిదినము ఆత్మ నీ హృదయములో మాట్లాడు దానిని వినుము. దీని నిమిత్తము, దేవుని గురించి ఆలోచించుచూ ఒక దినమును ఆరంభించవలెను. అప్పుడు ఆ దినములో ఆత్మ నిన్ను ప్రేరేపించినప్పుడు అనగా, దీనిని చేయుము, దీనిని చేయవద్దు. దానిని చదువవద్దు, లేక కొద్ది నిమిషములు లేఖనములు ధ్యానించుము అను మాటలకు లోబడవలెను. ప్రభువా, ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడుమనియు మొదలగునవి చేయుము.


ఇతరులు నిన్ను అపార్థము చేసుకొనినప్పటికిని ప్రభువైన యేసు నామమును ఒప్పుకొనుటకును ఆయన శిష్యుడవని చెప్పుకొనుటకును సిగ్గుపడవద్దు. ఒక మనిషియొక్క ఘనతనిమిత్తము రాజీపడుట ద్వారా ఎన్నటికి సాతానుకి నమస్కరించవద్దు.


మన శరీరములకు గాలి అత్యవసరమైనట్లే, మన క్రైస్తవ జీవితానికి కూడా విశ్వాసము అత్యవసరము. కాబట్టి నీ అంతరంగములో చిన్న విషయములలో ఆత్మయొక్క స్వరము విని నమ్మకముగా ఉండుము. అప్పుడు నీ విశ్వాసములో ఎదిగి, ఆత్మీయముగా బలపడి మరియు అన్ని సమయములలో జయించెదవు.


లైంగికవాంఛ విషయములో తీవ్రముగా ఉండుట:


ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచినవాడు ఆమెతో వ్యభిచరించినట్లే అని కొండమీద ప్రసంగములో ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. రెండు కళ్ళు కలిగి నరకానికి వెళ్ళుటకంటే ఒక న్నును పెరికివేయుట మంచిదని ప్రభువు చెప్పారు. అనగా ఒక వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ స్త్రీలను మోహపుచూపులు చూచే అలవాటు కలిగియున్నయెడల చివరకు అతడు నరకానికి వెళ్ళే ప్రమాదము ఉంది.


ఆదాము కాలమునుండి ప్రతీ ఒక్క పురుషుని హృదయము ఈ దురాశఅనే అగ్ని రగులుచున్నది. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మాత్రమే దీనిని నశింపచేయగలదు. నీ యొక్క హృదయము పాపము కొరకుగాని లేక ప్రభువైన యేసు కొరకుగాని మండుచుండును. నీవు వాటిలో ఒక దానిని ఎన్నుకోవాలి; ఇప్పుడు పవిత్రపరిచే అగ్నిగాని లేక భవిష్యత్తులో నరకాగ్నిగాని కోరుకోవాలి. మూడవ మార్గము లేదు.


ప్రభువు మాట్లాడిన యూదులు అప్పటికే ధర్మశాస్త్రము కలిగియున్నారు. వారు ఎంతో నైతికముగా జీవించారు మరియు వ్యభిచారులను మరణదండముతో శిక్షించేవారు. ఆ కాలములో బూతుబొమ్మల పుస్తకములు లేక మ్యాగజిన్స్‌గాని లేక టీ.వీ కార్యక్రమములుగాని ప్రజలను శోధించేవి కావు. ప్రతి స్త్రీ మంచిగా వస్త్రధారణ చేసుకొని మరియు పురుషులు స్త్రీలతో ఎక్కువగా మాట్లాడేవారుకాదు. అయినప్పటికిని అటువంటి ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికిని, పురుషులు మోహపు చూపులు చూచేవారని ప్రభువు ఎరుగును. అందువలన ప్రభువు దానికి వ్యతిరేకముగా హెచ్చరించారు. అటువంటి సమాజమునకు ప్రభువు ఆవిధముగా చెప్పినప్పుడు ఈనాటి సమాజములో యౌవనస్థులకు ఇంకా ఎంతో ఎక్కువగా ప్రభువు హెచ్చరించును.


ఈనాటి సమాజములో అనేక విధములుగా లైంగికవాంఛలు కలిగించే విషయములున్నవి. అందువలన ఈ దినములలో మనము ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ఈ యొక్క అగ్నిని ఆర్పవలెనని నీవు తీవ్రముగా కోరినయెడల, అగ్నిని కలుగజేసే ఇంధనమును సరఫరా చేయకూడదు. కనికరము లేకుండా ఆ యొక్క ఇంధనమును పూర్తిగా విసర్జించాలి. ఒక కంటిని పెరికివేసి మరియు నీ చేతిని పోగొట్టుకొనుట అంటే ఇదియే. పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించే దానిని నశింపచేయమని ప్రభువైన యేసు ఆజ్ఞాపించారు. పాపముయొక్క అపాయమును మరియు నరకాగ్నిగురించి ప్రభువైన యేసు ఎరిగియున్నారు. గనుక మనము పాపమునుండి రక్షింపబడుటకు ఇటువంటి ఆత్మీయ చికిత్స అవసరమని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు.


ఈనాడు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించునది ఏమనగా, ''టీ.వీ ఒకవేళ నిన్ను పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించుచున్న యెడల, వెంటనే దానిని తీసివేయుము. టీ.వీ నటులతో కలసి నరకానికి వెళ్ళుటకంటే టీ.వీ లేకుండా పరలోకానికివెళ్ళుట మేలు లేక ఒక మ్యాగజిన్‌గాని లేక ఒకరకమైన సంగీతముగాని నిన్ను పాపముచేయుటకు ప్రేరేపించినయెడల వాటిని కూడా తీసివేయుము. భూమి మీద నీవు ఎల్లప్పుడూ హత్తుకొని ఉండేటంత అమూల్యమైనది ఏదియులేదు. భూమిమీద నీవు ఎల్లప్పుడు దేనినైన హత్తుకొన్నయెడల చివరకు పరలోకాన్ని పోగొట్టుకొని నరకానికి వెళ్ళెదవు.


దీనిని నీవు చదువుచుండగానే, చిన్న విషయములను బట్టి నీవు నిశ్చయముగా నరకానికి వెళ్ళవని సాతాను నీ యొద్ద గుసగుసలాడును. నీవు మ్యాగజిన్లు చూచిన బొమ్మలను బట్టి దానిని ఆశించిననూ లేక టీ.వీలో చూచిన వ్యక్తిని ఆశించిననూ అది వ్యభిచారము కాదని సాతాను చెప్పును. మొదటినుండి సాతాను అబద్ధికుడని ప్రభువైనయేసు చేసిన హెచ్చరికను మరువకుము.


భవిష్యత్తులో ఈ పాపము విషయములో మంచిగా చేయుదుననియు లేక ఈ పాపమును విడిచిపెట్టుటకు ప్రయత్నించెదనని చెప్పవద్దు. కీడుగా కనబడే దానంతటికి వేరుగా ఉండమని బైబిలు హెచ్చరించుచున్నది. ఈ పాపమును వెంటనే మరియు శాశ్వతముగా విడిచిపెట్టుటకు దేవుడు నీకు సహాయపడునని విశ్వసించుము. ఈ రోజునుండి పోరాడుము మరియు జీవముగల దేవుని సైన్యములో ఉన్న నిన్ను లుషితము చేసిన ఈ గొలియాతు తల చితుకగొట్టే వరకు విడిచిపెట్టవద్దు.


ప్రభువు దేవాలయము మరొకసారి పవిత్రపరచుచున్నది ఇప్పుడు మన దేహమే ఆయన ఆలయము. నీలో సంపూర్ణముగా పనిచేయుటకు ఆయనను అనుమతించుము.


అమ్మాయిలతో శారీరకముగా కలువవద్దని 1 కొరింథీ 7:1లో హెచ్చరిక ఉన్నది. ఒక విషయము మంచిదికాదని పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పినప్పుడు, దానిని పూర్తిగా విసర్జించుట మంచిది. ధర్మశాస్త్రానుసారులు అక్షరానుసారముగా జీవించెదరు, కాని శిష్యులు ఆత్మానుసారముగా జీవించెదరు. ఉదాహరణకు: ఏడవ ఆజ్ఞప్రకారము ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచినప్పుడు అది వ్యభిచారమని ప్రభువు ఎరిగియున్నారు. అదేవిధముగా నీవు పూర్ణహృదయముతో ఉన్నయెడల, దేవునియొక్క ఆజ్ఞలన్నిటి యొక్క సారాంశము ఎరిగెదవు. పౌలు తిమోతితో చెప్పిన దానిని చూడుము, ''యౌవనస్థులు సాధారణముగా శోధించబడే దానినుండి పారిపొమ్ము'' (2 తిమోతి 2:23 లివింగు బైబిలు). అటువంటి శోధనలకు అవకాశము ఉన్నప్పుడు పారిపొమ్ము.


ఏర్పరచబడిన పాత్ర:


ఒక అందమైన పద్యమును నేను చదివెదను


''వాడుకొనుటకు ఒక పాత్ర కొరకు యజమానుడు వెదకుచుండెను


ఆయన యెదుట అనేక పాత్రలుండెను - ఆయన దేనిని ఎంచుకొనును?


''నన్ను తీసుకో'' అన్నది బంగారు పాత్ర, ''నేను తళ తళ మెరుస్తున్నాను''


''నా వెళ గొప్పది నేను పనులను సరిగా చేస్తాను''


నా అందము నా ప్రకాశము అన్నిటికంటే గొప్పది''


''నీవంటి యజమానునికి బంగారు పాత్రయే శ్రేష్టమైనది''


యజమానుడు మాట చెప్పకుండానే దాటి వెళ్ళిపోయెను


ఒక సన్ననైన పొడవైన వెండిపాత్రను చూచెను


''ప్రియ యజమానుడా, నిన్ను సేవించెదను, ద్రాక్షారసమును నీకు పోసెదను''


''నీవు భోజనము చేసిన ప్రతిసారి నీ బల్లపైన నుందును''


''నేను చాలా అందముగా చేయబడిన పాత్రను''


''వెండి పాత్ర నీకు తగిన పాత్ర''


యజమానుడు లెక్కచేయకుండా ఇత్తడి పాత్ర యొద్దకు వెళ్లెను


అది వెడల్పుగా బాగా మెరుగుపెట్టినదిగా నుండెను


''నీకు కావలసిన పాత్రను నేనే'' అని ఆ పాత్ర అరిచెను


అందరు చూచునట్లుగా నన్ను నీ బల్లపై పెట్టుకొనుము.


''నా వైపు చూడుము'' అన్నది గాజు పాత్ర.


నేను పెళుచుగా ఉన్నను నిన్ను భయభక్తులతో సేవించెదను


తరువాత యజమానుడు చెక్క పాత్ర యొద్దకు వచ్చెను


అది చెక్కబడి మెరుగుపెట్టబడి నిలబడెను


''యజమానుడా, నన్నువాడుకొనుము, అయితే నన్ను రొట్టె కొరకు


కాకుండా, ఫలము పెట్టుకొనుటకై వాడుము'' అని ఆ చెక్క పాత్ర చెప్పెను


అప్పుడు యజమానుడు ఒక మట్టి పాత్రవైపు చూచెను


అది పగిలిన ఖాళీ స్థితిలో బలహీనముగా పడియుండెను


యజమానుడు దానినెంచుకొని, శుభ్రపరచి వాడుకొనుననే


నిరీక్షణ ఆ పాత్రకు ఏ మాత్రము లేకుండెను


''నేను వెదకుచున్న పాత్ర ఇదే, దీనిని బాగుచేసి, వాడుకొని


నా దానిగా చేసుకొనెదను అని యజమానుడు చెప్పెను


గర్వించే పాత్ర నాకక్కరలేదు, అటకపై కూర్చుండే పాత్ర నాకక్కరలేదు


శబ్దము చేస్తూ అతిశయించే పాత్ర, లేక దానిలో ఉన్న దానిని


ప్రదర్శించే పాత్ర నాకక్కరలేదు.


అప్పుడాయన సౌమ్యముగా ఆ మట్టిపాత్రను పైకెత్తెను


దానిని బాగుచేసి శుభ్రపరచి ఆ రోజున నింపెను


''నీవు చేయవలసిన పని ఉన్నది, నేను నిన్ను నింపినట్లే


నీవు ఇతరులను నింపుము'' అని దయతో దానితో చెప్పెను.


(తెలియబడని రచయిత)


విరుగగొట్టును గాని వెళ్ళగొట్టడు:


దేవుని మార్గములు మన మార్గముల వంటివికావు. మొదటిగా ఆయన అనేక ఒత్తిడిలు మరియు ఓటముల ద్వారా విరుగగొట్టును. ఆవిధముగా నీయెడల దేవునికున్న సంకల్పము ప్రకారము నీకు ఆత్మీయగ్రహింపును ఇచ్చును.


మోషేను 40 సంవత్సరములు అరణ్యములో గొఱ్ఱెలు కాయుటకు పంపించి మరియు తన మామ దగ్గర పనిచేసి, అవమానములు పొందుటద్వారా ఆ 40 సంవత్సరములలో ఇశ్రాయేలు కొరకు గొప్ప నాయకుడను దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. ఇది దేవుని యొక్క మార్గము. యాకోబును ఇశ్రాయేలుగా మార్చుటకుముందుగా కూడా దేవుడు ఆవిధముగా చేసాడు. ఒక మనుష్యుని విరుగగొట్టుటయే దేవుడు చేయవలసిన కష్టమైన పని కాని ఒక వ్యక్తిని దేవుడు విరుగగొట్టినయెడల ఒక అణుబాంబులో నుండి వచ్చిన శక్తికంటే ఎంతో ఎక్కువ శక్తి అతనిలో నుండి వచ్చును.


రైలుగేటు దగ్గర మోటారు సైకిల్‌ నుండి నేను పడినప్పుడు దేవుడు నన్ను కాపాడి మరియు త్వరగా కోలుకొనుటకు కృపను ఇచ్చెను. తన దూతలయొక్క కాపుదల నాకు ఉన్నదని అదొక ఋజువు. ''మేము పడద్రోయబడిన వారమైననూ మేము లేచి మరియు వెళ్ళుచున్నాము'' (2 కొరింథీ 4:9 లివింగు బైబిలు). ఆ రోజున నా అనుభవము కూడా అదియే. అప్పుడప్పుడూ మనము పడిపోవునట్లు దేవుడు అనుమతించును. కాని ఇతరులవలే అక్కడే ఉండము. మనము లేచి మరియు వెళ్ళుచుండెదము మరియు దీనిని బట్టి సాతాను కలవరపడును. మనలను పడగొట్టుట ద్వారా దేవుడు మనలను పరిశుద్ధపరచి దానిని మనకు మేలుగా మార్చును. కాబట్టి ప్రభువు వచ్చు పర్యంతము ప్రభువైన యేసు జయమును మరియు సాతాను యొక్క ఓటమిని నేను వెళ్ళు ప్రతిచోట ప్రకటించెదను. హల్లెలూయా.


అధ్యాయము 25
అధ్యాయము 25

మనము మన యొక్క ముగింపునకు వచ్చుట:


''ప్రయాసపడి భారము మోయుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి'' (మత్తయి 11:28) అను ప్రభువైన యేసుయొక్క ఆహ్వానమును, ఎవరైతే తమ జీవితములలో అలసిపోయి, ముగింపునకు వచ్చెదరో వారు మాత్రమే ఆయన యొద్దకు రాగలరు. ప్రతియొక్కరిని తనయొద్దకు రమ్మని ప్రభువైన యేసు చెప్పుటలేదు. వారి జీవితములో పాపములో ఓడిపోయి మరియు విసిగి వేసారిన వారిని మాత్రమే ప్రభువు ఆహ్వానించుచున్నాడు. తన సమస్తమును ఖర్చుపెట్టి మరియు తనకు ఎవరు ఏమి ఇవ్వని సమయములో తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రియొద్దకు వచ్చియున్నాడు (లూకా 15:16-18). ఇతరుల యొక్క ఘనతను కోరక మరియు ఇతరులను బట్టిగాని పరిస్థితులను బట్టిగాని ఫిర్యాదులు చేయుట ఆపివేసి మరియు తమ జీవితములో ఉన్న ఓటమినిబట్టి అలసిపోయినవారై ఆత్మీయముగా అభివృద్ధి చెందుదురు. ఇదియే నిజమైన మారుమనస్సు.


లేనట్లయితే అకాలముగా పుట్టిన బిడ్డలను ఇంక్యూబేటరులో పెట్టినట్లుగా ఇతరులు వారిని ఎల్లప్పుడు ప్రోత్సహించుచూ ఉండవలెను. మనయొక్క భద్రతను సంఘములోనే కాదు గాని ప్రభువులో మాత్రమే ఉండవలెను. క్రొత్త నిబంధనలో ప్రభువైన యేసు అనుగ్రహించే సమృద్ధి జీవితము గూర్చి యెహెజ్కేలు 36:25, 26లో ప్రవచించబడింది. మనము ఇటువంటి జీవితములోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఈ విధముగా చెప్పెదము, ''అప్పుడు మీరు మీ దుష్‌ప్రవర్తనను మీరు చేసిన దుష్‌క్రియలను మనస్సునకు తెచ్చుకొని, మీ దోషములను బట్టియు హేయక్రియలను బట్టియు మిమ్మును మీరు అసహ్యించుకొందురు'' (31వ వచనము). ఒక దైవజనునిలో అన్ని సమయములలో ఉండే ఒక ప్రాథమిక కోరిక ఏమనగా రోమా 7:24 ''ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి. నిరీక్షింపబడునది కనబడునప్పుడు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచున్న దానికొరకు ఎవడు నిరీక్షించును?'' దుష్టత్వము నుండియు మరియు పాపము యొక్క వాసననుండి విడుదల పొందుటకు అతడు ఎల్లప్పుడు ఆశపడును.


కష్టకాలములో నీవు ధైర్యముగా ఉండమని దేవుడు కోరుచున్నాడు (సామెతలు 24:10). కాని ఆ సమయములో నీవు బలముగా ఉండవలెనని కోరినయెడల, నీవు సమాధానము ఉన్నప్పుడే ప్రభువుని ఎరుగుచుండవలెను.


ఆత్మీయశక్తి:


''పైకి భక్తిగలవారి వలే ఉండి దానియొక్క శక్తిని ఆశ్రయింపనివారు'' అంత్యదినములలో ఉండెదరు (2 తిమోతి 3:2). మనకున్న వరములను బట్టి తలాంతులను బట్టి మనము తృప్తిపడుట చాలా సులభము. తెలివితేటలు, ఉద్రేకముతో కూడిన శక్తి, మరియు ధృఢచిత్తమును కలిగియుండుట ఇవన్నియు మనయొక్క స్వశక్తి నుండి వచ్చును. కాని ప్రభువైన క్రీస్తుగాని మరియు పరిశుద్ధాత్ముడుగాని అనుగ్రహించే శక్తి వీటికి వేరుగా ఉండును.


గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు, వేదాంతులు మరియు గొప్ప బోధకులలో ఇటువంటి తెలివిగల శక్తిని చూచెదరు. రాక్‌ సంగీతకారులు మరియు అనేకమంది బోధకులు ఇతరులలో ఉద్రేకము కలిగేటట్లు చేయుదురు. యోగా చేసే వారిలో, ఉద్యమించేవారిలోను మరియు ఇతరుల మీద పెత్తనము చేయాలని కోరే బోధకులలోను సంకల్పశక్తిని చూచెదము. వీటిని మనము ఆత్మీయశక్తి అని అనుకొనకూడదు.


ఆత్మీయశక్తి మొదటిగా ప్రతివిషయములో దేవునికి విధేయత చూపునట్లు చేస్తుంది. అనేక లక్షల సంవత్సరములనుండి గ్రహములు మరియు నక్షత్రములు దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా వాటియొక్క కక్ష్యలలో తిరుగుచున్నవి. దానికి కారణము ఏమనగా అవి దేవునియొక్క నియములకు సంపూర్ణముగా లోబడుచున్నవి. దేవునికి సంపూర్ణముగా లోబడుటయే అన్నింటికంటే శ్రేష్టమైనదని ఇవన్నియు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.


ప్రభువైన యేసు సాతానును శరీరానుసారమైన శక్తితోగాక ఆత్మశక్తితో జయించాడు. ప్రభువైన యేసు నలభైదినములు ఉపవాసముండి ఎంతో ఆకలితో ఉన్నప్పటికి, రాళ్లను రొట్టెగా మార్చుకొనమని సాతాను యేసును (ఆయనను) శోధించినప్పుడు యేసు తిరస్కరించాడు, కాని అవ్వ ఆకలితో లేనప్పటికిని తన శరీరము తృప్తి పరచుకొనుటకు ఏదేను తోటలో ఆ పండ్లను తినెను. ఆహారము కొరకు ఉన్నట్లే మన శరీరములో లైంగిక వాంఛ కూడా ఉండును. అది కూడా ఎల్లప్పుడు తృప్తి పరచబడుటకు ఆశపడును. తన శరీరమును తృప్తి పరచుకొనుటకంటే దేవుని నోటనుండి వచ్చు ప్రతి మాటను బట్టి జీవించవలెనని ఆత్మీయశక్తిగలవారై ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లు చెప్పగలరు.


సింహములను చీల్చివేయుటకు కావలసిన శక్తిని సంసోను కలిగియుండెను కాని అతనిలో ఉన్న లైంగికవాంఛ అతనిని చీల్చివేసెను. కాబట్టి ఎటువంటి సింహముకంటెను లైంగికవాంఛ బలమైనదని ఋజువగుచున్నది. కాని యోసేపు సంసోనుకంటే బలమైనవాడైయుండి దినదినము అనేకసార్లు లైంగికవాంఛ అనే సింహమును చీల్చివేశాడు (ఆదికాండము 39:7-13).


మనయొక్క ఉద్దేశ్యములనుబట్టియే దేవుడు ఆత్మీయశక్తిని అనుగ్రహించును. నీ జీవితములో దేవునినే సంతోషపెట్టి మరియు ఆయనను ఘనపరచుటయే నీ గురియైనయెడల ఆయన వెంటనే అనుగ్రహించును. కాని మీరు మీ భోగముల నిమిత్తమే దురుద్దేశ్యముతో అడగెదరు గనుక మీరు పొందరు (యాకోబు 4:3).


మనము జీవించుటకు అవసరము గనుక ఉద్యోగము, వ్యాపారము చేసెదము కాని దేవునిని మాత్రమే సంతోషపెట్టుటయే మన గురియైయుండి మరియు మనకొరకు మనము జీవించక లేక లోకములో గొప్పవారిగా ఉండాలని కోరకూడదు. ఈ లోకముయొక్క మహిమతో సాతాను ప్రభువైనయేసుని కూడా శోధించాడు. కాబట్టి అతడు మనలను కూడా నిశ్చయముగా శోధించును. మనము ఏదొక విధముగా సాతానుకు నమస్కారము చేయుట ద్వారా లోకఘనతను పొందెదము. గనుక ప్రభువైన యేసు వలె ఆ శోధనను తిరస్కరించాలి. మన జీవితములలో దేవునియొక్క సంకల్పమును నెరవేర్చునట్లు ధనాపేక్ష విషయములో జాగ్రత్తపడవలెను. ధనాపేక్షద్వారా శోధింపబడకుండ ఉండునట్లు జాగ్రత్తపడవలెను. భవిష్యత్తులో అనగా రెండువేల సంవత్సరముల తరువాత కూడా మనకు దీని విషయములో చింతలుండకూడదు.


ప్రభువైన యేసుతో కూడా మరణించుట:


పాతనిబంధనలో కనీసము మరణించిన ఇద్దరు తిరిగిలేచినప్పటికిని మరియు ప్రభువైన యేసు పరిచర్యలో ముగ్గురు తిరిగిలేచినప్పటికిని తరువాత వారు మరణిచారు. ప్రభువైన యేసు మాత్రమే మరణమును జయించారు.


హెబీ 2:14, 15లో ప్రభువైన యేసు తన మరణము ద్వారా మరణబలముగల అపవాదిని శక్తిహీనునిగా చేసి మరియు జీవితకాలమంతయు మరణభయముతో ఉన్నవారిని విడిపించెనని ఉన్నది.


మనము నిత్యత్వానికి ప్రభువైన యేసుతో కూడా చనిపోవాలని నిశ్చయించుకొనినచో, మనము శారీరక మరణమునకు భయపడము. క్రొత్త నిబంధనలో ఒక విశ్వాసి యొక్క మరణము ''నిద్రించుట'' అని చెప్పబడింది (అపొ.కా. 7:60లో స్తెఫను). 1 థెస్సలో. 4:13లో ప్రభువైన యేసులో నిద్రించినవారు, ఆయన మరలా వచ్చినప్పుడు తిరిగి లేచెదరు అని మనము చదివెదము కాని సిలువమీద ప్రభువైనయేసు నిద్రించెనని వ్రాయబడలేదు. మనయొక్క పాపములన్నిటి యొక్క శిక్ష ఆయన భరించాడు గనుక ఆయన మరణించాడు.


ప్రభువైనయేసుతో మనయొక్క మరణమును అంగీకరించినయెడల, మరణము గురించి యోబుతో చెప్పినమాటలు మన జీవితములలో ఆత్మీయముగా నెరవేరినవి. ''మరణించిన తరువాత, 1. అక్కడ దుర్మార్గులు ఇక శ్రమపరచరు.


2. బలహీనులై అలసినవారు విశ్రాంతినొందుదురు.


3. బంధించబడినవారు విశ్రమించుదురు.


4. దాసులు తమ యజమానుల వశమునుండి తప్పించుకొని స్వతంత్రులైయుందురు (యోబు 3:17-19).


పత్మాసులో యోహాను ప్రభువైన యేసును చూచినప్పుడు చచ్చినవానివలె ఆయన పాదములయొద్ద పడెను (పక్రటన 1:17,19).


మనము కూడా మన జీవితకాలమంతయు చచ్చినవారివలె ప్రభువైన యేసు పాదముల యొద్ద పడవలెను. అప్పుడు ప్రభువైన యేసు యోహానును బలపరచినట్లే మనలను కూడా బలపరచును. అటువంటి వారి విషయములో ప్రభువైనయేసు మరణముయొక్క తాళపుచెవులు కలిగియున్నాడు (18వ). వారి పరిచర్య ముగించే వరకు వారు క్షయమైన వారిగా ఉండెదరు కాని ప్రభువైనక్రీస్తుతో కూడా వారియొక్క మరణమును అంగీకరించనివారి విషయములో సాతాను వారియొక్క మరణముయొక్క తాళపు చెవులు కలిగియుండును. కాబట్టి వారు నిర్ణయించిన సమయమునకు ముందుగానే మరణించెదరు. మనము ఎన్నటికిని మరణము రుచిచూడకుండునట్లును, ప్రభువైన యేసుతో మనయొక్క మరణమును అంగీకరించుట ఎంత మంచిది.


అన్ని సమయములలో మనము ''పాపము విషయములో మృతులుగాను దేవుని విషయములో సజీవులుగా ఎంచుకొనమని'' (రోమా 6:7) చెప్పుచున్నది. ఇతరులు మనలను రేకెత్తించినప్పుడుగాని లేక లైంగికముగా శోధించినప్పుడుగాని నిన్ను నీవే రెండు ప్రశ్నలను అడుగుకొనుము. ''ఇటువంటి పరిస్థితిలో మరణించినవాడు ఏవిధముగా స్పందించును?'', మరియు ''ప్రభువైన యేసు ఏ విధముగా స్పందించును?''. వెంటనే నీకు జవాబు దొరుకును. అప్పుడు దాని ప్రకారము చేయుము.


కృపాసహితముగా పెద్దవారగుట:


నీవు చెల్లించవలసిన ఫీజు చెల్లించుటకొరకు ఎక్కువ సమయము పనిచేయవద్దు. నీవు చదువు విషయములో నష్టపోకుండ చూచుకొనవలెను. అయితే మరొకవిధముగా చూచినయెడల, నీవు ఎల్లప్పుడు పని గలిగియుండుట వలన నీవు అనేక శోధనల నుండి తప్పించుకొని మరియు రాత్రి సమయములో మంచిగా నిద్రపట్టును. కష్టపడే విద్యార్థులు కొద్దిగా తినినను ఎక్కువగా తినినను సుఖనిద్రనొందుదురు అయితే ఐశ్వర్యవంతులగు విద్యార్థులకు తమ ధనసమృద్ధి చేత నిద్రపట్టదు (పస్రంగి 5:12 లివింగు బైబిలు).


ప్రసంగిలో ఒక దినమున ఈ విధముగా చదివాను, ''మనము బ్రతికివుండుట అద్భుతమైన విషయము. ఒక వ్యక్తి చాలా సంవత్సరములు బ్రతికిన యెడల, అతడు ప్రతిరోజు సంతోషించవచ్చును కాని నిత్యత్వముతో పోల్చినయెడల ఇది ఎంతో తక్కువగా ఉండును. యౌవనస్తులకు యౌవనము ఉత్తమమైనది. ప్రతి నిమిషము సంతోషించుము. నీవు చేయగలిగినట్లయితే నీ కిష్టమైనదంతయు చేయుము. కాని నీవు చేసినదానంతటిని గురించి ఒక రోజున దేవునికి లెక్క అప్పజెప్పవలెనని గుర్తించుకొనుము. కాబట్టి నీకు నొప్పిని మరియు బాధనుకలిగించే వాటిని చేయకుము మరియు నీవు యౌవనుడుగా ఉన్నప్పుడు నీకు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉందని గుర్తించి పెద్ద పొరపాట్లు చేయకుండుటకు జాగ్రత్తపడుము. నీ యొక్క యౌవనకాలములో నీ సృష్టికర్తను మరచిపోకుము. నీకు దుర్ధినములు రాకముందు ఆయనను ఘనపరచుము. లేనట్లయితే అది ఆలస్యమగును (పస్రంగి 11:7, 12:1 లివింగు బైబిలు).


వయస్సు మళ్ళిన తరువాత దుర్దినములు అనగా తలవెంట్రుకలు నెరసినవాడై లైంగిక వాంఛలు లేకుండా జీవించును (పస్రంగి 12:5 లివింగు బైబిలు). ఒకడు యౌవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడే పాపమును జయించినయెడల భవిష్యత్తులో తన జీవితం మహిమకరముగా ఉండును. లేనట్లయితే అతని భవిష్యత్తు బాధాకరముగా ఉండును. చేదైన వేరును మరియు ద్వేషమును కలిగి పనికిరాని జీవితము జీవించే ముసలివారిని చూశాను. ఎందుకనగా వారియొక్క యౌవనదశలో దేవుని యొక్క నియమములను తీవ్రముగా తీసుకొని మరియు పాపమును సరిగా నిర్వహించలేదు.


ప్రభువైనయేసు తప్ప ఆదాము తరువాత పుట్టిన వారందరును యౌవనములో బుద్ధిహీనపుపనులు చేశారు. కాని ఎవరైతే తీవ్రముగా మారుమనస్సుపొంది మరియు దేవునిని ఘనపరచవలెనని నిర్ణయించుకొనెదరో, వారు ఓడిపోయినప్పటికిని మహిమకరమైన జీవితములోనికి వచ్చి మరియు ఆ విధముగా జీవించెదరు. మిగిలినవారు ఈనాటి అనేకమంది బోధకులవలె 50 మరియు 60 సంవత్సరముల వయస్సులో వ్యభిచారములో జీవించి, అవమానకరముగా మరణించెదరు. ఎందుకనగా వారు యౌవనవయస్సులో లైంగిక సంబంధమైన మురికి తలంపులను జయించలేదు.


లైంగిక వాంఛలు లేకుండుటను పస్రంగి 12:5లో చెడుతనముగా చెప్పబడింది. లైంగికవాంఛను చంపమని యోగా బోధించుచున్నది. కాని ఇది దేవుని విధానము కాదు. ఇది ఆకలిని మరియు నిద్రను చంపినట్టుగా ఉండును. కనుక ఇది చెడ్డది. లైంగిక వాంఛను పూర్తిగా తీసివేయమని మనము కోరకూడదు. ఆహారము, నిద్రించుట మరియు లైంగిక వాంఛను దేవుడు మానవ శరీరములో ఉంచియున్నాడు. మూడింటిని కోరనివారు రోగులై యున్నారు. కాబట్టి మీకు లైంగికవాంఛలు బలముగా ఉన్నయెడల నీకు ఆత్మీయ పరీక్ష అవసరమని కాదు. ఆహారము కొరకు నీకు ఆకలైనట్లును లేక అలసిపోయి నిద్రపోవుట కోరుట లాంటిదే ఇది. వీటిని గురించి సిగ్గుపడము గనుక మూడవ దాని విషయములో కూడా సిగ్గుపడము. నీ యొక్క వయస్సులో లైంగికవాంఛలు లేకపోయినట్లయితే డాక్టరుకు చూపించుకొనవలెను. అయితే ఇవి మనలను పరిపాలించి మన శరీరములను నాశనము చేయుటకంటే వాటిని అదుపులో ఉంచుకొనుట ద్వారా మన శరీరములకు మేలు కలుగును. కాబట్టి వీటిని అదుపులో పెట్టుకొనుట ముఖ్యమైయున్నది. కాబట్టి నీవు తిండిబోతువు కాకుండునట్లును మరియు ఎక్కువగా నిద్రపోయి సోమరివి కాకుండునట్లు దేవునికి ప్రార్థించుము. అప్పుడు లైంగికవాంఛను కూడా అదుపులో పెట్టుకొనవచ్చును.


ప్రకృతి సంబంధి లేక ఆత్మ సంబంధి:


1 కొరింథీ 2:14, 15లో ప్రకృతి సంబంధియైన మనుష్యుడు మరియు ఆత్మ సంబంధియైన మనుష్యుడు గురించి చదివెదము. ప్రకృతి సంబంధమైన క్రైస్తవునికి మరియు ఆత్మ సంబంధమైన క్రైస్తవునికి చాలా తేడా ఉన్నది. ''ప్రకృతి సంబంధియైన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱ్ఱితనముగా ఉన్నవి, అవి ఆత్మానుభవముచేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు. ఆత్మసంబంధియైనవాడు అన్నిటిని వివేచించును గాని అతడెవని చేతనైనను వివేచింపబడడు''. మానవ జ్ఞానముతో అర్థము చేసుకోలేమని ఇక్కడ వ్రాయబడియున్నది.


కన్ను మరియు చెవి వేరుగా ఉన్నట్లే, ఆత్మ మరియు మనస్సు వేరుగా ఉండును. ఒక వ్యక్తి బాగుగా వినగలిగినప్పటికిని గ్రుడ్డివాడుగా ఉండుట సాధ్యమైనట్లే, ఒక వ్యక్తి చాలా తెలివితేటలు కలిగియుండి కూడా ఆత్మ విషయములో మృతుడైయుండవచ్చును మరియు ఆత్మీయముగా జీవము కలిగినప్పటికిని అతనికి తెలివితేటలు లేకపోవచ్చు. ఈ లోకములో పనిచేయుటకు మనకు మంచిమెదడు అవసరము కాని దేవుని విషయములను గ్రహించుటకు మన యొక్క ఆత్మీయస్థితి ముఖ్యమైయున్నది. దేవునియొక్క సంగతులను గ్రహించుటకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రత్యక్షత మనకు అవసరము. మరియు పసిబిడ్డల వంటి దీనాత్మగలవారికే ఆయన ప్రత్యక్షతలు ఇచ్చును (మత్తయి 11:25). మరియు ఆయన జ్ఞానులకును వివేకులకును వీటిని మరుగు చేయును (వారు దీనులైతే అనుగ్రహించును). జ్ఞానము గలవాడు దీనుడగుట కష్టము, కాని అది అసాధ్యముకాదు. ఒక స్వనీతిపరుడైన పరిసయ్యుడు తాను పాపినని ఒప్పుకొనుట కష్టమే, కాని అది అసాధ్యము కాదు. వ్యభిచారులకును మరియు దొంగలకును తాము పాపులమని ఒప్పుకొనుట సులభము. ఆవిధముగానే దేవునియొక్క ప్రత్యక్షతలు కూడా జ్ఞానములేని వ్యక్తి తనకు తెలియదని ఒప్పుకొనుటద్వారా దేవునియొక్క ప్రత్యక్షత పొందుకొనెదరు. అందువలననే ఏమియు నేర్చుకొనని చేపలు పట్టువారైన పేతురు, యాకోబు, యోహాను అను ముగ్గురితో ప్రభువైన యేసు ఎక్కువగా సహవాసం చేసెను, ఎందుకనగా వారు ఆత్మ విషయములకు ఎక్కువగా స్పందించారు మరియు పరిసయ్యులు కూడా వారి తెలివితేటలనుబట్టి గర్వించి మరియు ఆత్మీయముగా బుద్ధిహీనులమని ఒప్పుకొనక పోయినందున ప్రభువైన క్రీస్తును అంగీకరించలేదు. తెలివితేటలు గల కాలేజీ విద్యార్థులతో నీవు ఉంటున్నప్పుడు దీనిని జ్ఞాపకముంచుకొనుము.


మానవతెలివితేటలకు దేవునియొద్ద విలువలేదు. మన శరీరములకు ఉన్న రంగువలె అవి పుట్టుకతోనే మనకు వచ్చును గనుక, వాటిని గూర్చి దేవుని యెదుట ప్రత్యేకతఉండదు. మనుష్యుల స్వనీతివలె తెలివితేటలు కూడా దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డల వంటివి (యెషయా 64:6). క్రీస్తే స్వయముగా మనయొక్క నీతియైయున్నాడు. అంతేకాదు క్రీస్తే మనయొక్క జ్ఞానమైయున్నాడు (1 కొరింథీ 1:31).


పౌలు స్వనీతిపరుడైన పరిసయ్యుడును మరియు ఎంతో తెలివితేటలు గలవాడైనప్పటికిని, అతడు రక్షణపొందుటయే కాక క్రీస్తుయొక్క గొప్ప అపొస్తులుడయ్యాడు. కాని అతడు ఎల్లప్పుడు తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను. నేను మనుష్యుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనకుండునట్లు భయముతోను ఎంతో వణుకుతోను మీ మధ్యలో ఉంటినని పౌలు కొరింథీయులతో చెప్పుచున్నాడు (1 కొరింథీ 2:3). పరిశుద్ధాత్మశక్తితో గాక తన యొక్క స్వంత జ్ఞానముతో బోధించెదనేమోయని అతడు భయపడియున్నాడు. మనం మాట్లాడే ప్రతీసారి అటువంటి భయమును కలిగియుండాలి. మనకు పరిశుద్ధాత్మయొక్క శక్తి ఎల్లప్పుడు అవసరం కనుక ఎల్లప్పుడు దానికొరకు ప్రార్థించాలి.


కాబట్టి ఆత్మతో కాకుండా తెలివితేటలతో బైబిలు సత్యమును బోధించుట విషయములో పొరపాటు చేయకూడదు. లేక ఒక ఉద్రేకముతో కూడిన ప్రసంగము ఆత్మ సంబంధమైనదని అనుకొనకూడదు. తెలివితేటలు మరియు ఉద్రేకములు మన ప్రాణములో ఉన్నవి. ఇది మంచిసేవకులే గాని చెడ్డయజమానులు. పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే మన జీవితములకు ప్రభువైయుండవలెను. దీనత్వము, దీనత్వము, దీనత్వము అను మూడు రహస్యములు కలిగిన క్రైస్తవుడే ఆత్మసంబంధమైన వాడగును.


అధ్యాయము 26
అధ్యాయము 26

సిలువ మార్గము:


''సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము'' అని మత్తయి 4:10 మరియు 16:23లో మాత్రమే యేసు చెప్పారు. ఈ రెండు సందర్భములలో ప్రభువైన యేసు సిలువ యొద్దకు వెళ్ళకుండా ఒకసారి సాతాను తానే స్వయముగాను మరియు రెండవసారి పేతురు ద్వారా ప్రయత్నించాడు. మొదటిసారి సాతాను ప్రభువైన యేసుకు లోకమహిమనంతటిని చూపించాడు (కాని ప్రభువైనయేసు దేవుని దగ్గరకు వచ్చుటద్వారా జయించాడు). అనగా రాజీపడుటద్వారా సిలువయొద్దకు వెళ్ళే అవసరము ఉండదు. అక్కడ సాతాను జయము పొందలేదు కనుక ప్రభువు తనమీద తాను జాలిపడునట్లు పేతురు ద్వారా ప్రేరేపించాడు. రెండవసందర్భములో ప్రభువైనయేసు సాతాను స్వరమును గుర్తించాడు. ఇటువంటి సందర్భములోనే అనేకులు సాతాను స్వరమును గుర్తించుట లేదు. ప్రతి పరిస్థితిలోను సిలువ మార్గమును తప్పించుకొనుమని చెప్పే అపవాది స్వరమును నీవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.


కొంతమంది క్రైస్తవులు వారి శరీరేచ్ఛలను సిలువవేయుటకు బదులుగా సాతానును గద్దించెదరు. మన శరీరములో ఉన్న దురాశలను బట్టి మనకు చెడ్డతలంపులు వచ్చును. సాతాను మరియు అతని యొక్క దయ్యములు కొన్ని విషయములను మన దృష్టికి తెచ్చి ఉద్రేకపరచును. మన స్వచిత్తమే శోధనకు లోబడునట్లు చేయునని మర్చిపోకుము. అటువంటి సమయములో ఆ శోధనను ఎదురించి మరియు సిలువవేయుటకు కావలసిన శక్తిని ఇమ్మని (కృపను ఇమ్మని) దేవున్ని ప్రార్థించాలి.


ప్రభువైనయేసు దయ్యములను వెళ్లగొట్టినప్పుడుగాని లేక రోగులను స్వస్థపరచినప్పుడు గాని లేక ఆయన బోధించినప్పుడుగాని సాతాను ఓడించబడలేదు. ప్రభువైన యేసు సిలువమీద చనిపోయినప్పుడు సాతాను ఓడించబడెనని (హెబీ 2:14లో స్పష్టముగా చెప్పబడినది) మనము కూడా క్రీస్తుతో సిలువవేయబడి ఉన్నామనే విషయముతో ఏకీభవించినయెడల మనము కూడా సాతానును జయించెదము. దానిని చేయకుండ సాతాను నిన్ను ఆటంకపరచును కాని నీవు ఎల్లప్పుడు సిలువ మార్గమును ఎంచుకొనుచున్నట్లయితే, సాతానుకు నీమీద అధికారము ఉండదు.


అందువలననే ఎల్లప్పుడు క్రీస్తుయొక్క మరణానుభవమును భరించుట గురించి అనేక సంఘములలో బోధించకుండా సాతాను ఆటంకపరచుచున్నది (2 కొరింథీ 4:10). ప్రతిదినము మనము సిలువనెత్తుకొని వెంబడించవలెనని ప్రభువైనయేసు చెప్పెను (లూకా 9:23). ప్రతిదినము సిలువనెత్తుకొని వెంబడించుటను బోధించని సంఘములలో జాగ్రత్త. ఎవరైనను అవిశ్వాసులకు మన పాపములకొరకు ప్రభువైనయేసు సిలువ వేయబడియున్నాడని మాత్రమే బోధించి, మనము క్రీస్తుతో కూడా సిలువవేయబడియున్నామనియు మరియు ప్రతిదినము మనము సిలువనెత్తుకొని వెంబడించాలని బోధించని సువార్త సంపూర్ణమైనది కాదు. ఒక నాణెమునకు రెండు ప్రక్కలున్నట్లే సువార్తకు కూడా రెండు ప్రక్కలున్నవి.


ప్రతిదినము మనము సిలువనెత్తుకొననియెడల, దేవునియొక్క శక్తిని మనము అనుభవించలేము. ఈ దినములలోని క్రైస్తవబోధలో అనేకమంచి సంగతులు బోధించుచున్నారు కాని ప్రతిదినము సిలువనెత్తుకొనుటగురించి ప్రసక్తి లేదు. ప్రభువైనయేసుతో కూడా ప్రతిదినము చనిపోవుట గురించి సాతాను మరుగుచేసియున్నాడు. కాబట్టి నీకు సువార్త చెప్పుటకు అవకాశము దొరకునప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రతిదినము సిలువనెత్తుకొనుట గురించి చెప్పి బోధను సమతుల్యపరచవలెను దానిని బట్టి నీవు ప్రసిద్ధి చెందకపోవచ్చును గాని పరలోకములో గొప్పవాడిగా అవుదువు.


23 సంవత్సరముల వయస్సులో పరిశుద్ధాత్మశక్తి కొరకు దేవునికి ప్రార్థించుట ఆరంభించాను. అప్పుడు ప్రభువైన యేసు మరణానికి సాదృశ్యముగా బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందెనని దేవుడు నాకు చూపించెను (మత్తయి 3:16). మరియు నేను సిలువ మార్గమును ఎంచుకొనుచు ఉన్నట్లయితే అనగా నా స్వజీవానికి చనిపోవుచున్నయెడల నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందెదనని ప్రభువైనయేసు చెప్పాడు. కాని నేను ఆ మార్గమును విడిచిపెట్టనట్లయితే, నేను ఆయన శక్తిని కోల్పోయెదను. నేను ఆ మార్గము ఎంచుకొనియున్నాను గనుక దానిని బట్టి ఎంతో సంతోషముగా ఉన్నాను. మీరు కూడా ఆ మార్గమున వెళ్లవలెనని ప్రోత్సహించుచున్నాను.


జీవమార్గము:


మనము దేవుని స్వభావములో పాలివారము కావచ్చుననునది క్రొత్తనిబంధనలోని సువార్త. ప్రేమయే దేవుని స్వభావము. తన యొక్క స్వంతమును కోరకపోవుటయే ప్రేమలోని ముఖ్యస్వభావము. ప్రభువైనయేసు తన స్వంతమును కోరలేదు గనుక మనలను రక్షించుట కొరకు ఆయన భూమిమీదకు దిగివచ్చాడు. ఒక చంటిబిడ్డయెడల తల్లికున్న ప్రేమతో మనయెడల ఆయనకున్న ప్రేమను ఆయన పోల్చుచున్నాడు (యెషయా 49:15). క్రొత్తగా జన్మించిన బిడ్డయెడల తల్లియొక్కప్రేమ ఈ భూమిమీద ఉన్న ప్రేమలన్నింటికంటే గొప్పది ఎందుకనగా ఒక మంచితల్లి తన బిడ్డయొద్ద నుండి ప్రతిఫలముగా ఏమియు కోరుకొనక, నిస్వార్థముగా ఆ బిడ్డకొరకు సమస్తమును చేయును. దేవునిప్రేమ వివేకముగా ఉండును మరియు మనము ఇటువంటి స్వభావములో పాలివారము కావలయును. అప్పుడు ప్రభువైన యేసు చేసినట్లే మనము కూడా దేవుని ప్రజలకు పరిచర్య చేయగలము.


ప్రేమ అనే ఇంధనమే క్రైస్తవజీవితమును నడుపును. ఇంధనము లేనట్లయితే కారును త్రోయవలసియున్నది. అదే విధముగా ప్రభువుయెడల మనయొక్క మొదటిప్రేమ చల్లారినయెడల ఆయన కొరకు మనము చేసే పరిచర్య ఒక కారును త్రోసినట్లే భారముగా ఉండును. అప్పుడు ఇతరుల యొక్క బలహీనతలను మరియు బుద్ధిహీనతలను మనము భరించలేము. కాబట్టి మనము పెట్రోలు బంకుకు మరల మరల వెళ్లి నింపుకొనవలెను. ''ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులైయుండుడి'' (ఎఫెసీ 5:14).


కోపముమీదను మరియు మోహపుచూపుల మీదను జయము పొందుట ద్వారా దేవుని స్వభావములో పాలివారమగుటకు సిద్ధపడవచ్చును. మనము ఎంతో స్వార్థపరులము మరియు ఈ స్వార్థమైన స్వభావమునకు ప్రతి దినము చంపివేయాలి. మన స్వంతమునుగాని లేక ఘనతనుగాని లేక సుఖభోగములనుగాని మనము కోరుచున్నయెడల నిత్యమరణము పొందెదము. ఎంతవెల చెల్లించవలసి వచ్చినప్పటికిని మన జీవితములలోని దేవుని చిత్తము మాత్రమే చేయవలెనని కోరుటయే జీవమార్గము. ప్రతిదినము మనలను మనము తీర్పుతీర్చుకొనుచు మరియు ఒకరోజులో అనేకసార్లు చేయుచు మరియు మన అంతరంగములో చూచుకొనక యేసునే చూచుచున్నయెడల, దేవుని మహిమనుగాక సొంత మహిమను కోరే విషయములను కనుగొనగలము. ఆవిధముగా స్వజీవమునుంచి పవిత్రపరచబడెదము. పరిపూర్ణులమగుటకు మార్గము ఇదియే. చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే నమ్మకముగా శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషమునుండి పవిత్రపరచుకొనుచున్నారు. అందువలననే చాలా కొద్దిమందియే ఆత్మీయముగా ఎదుగుచున్నారు (2 కొరింథీ 7:1).


బలాత్కారము చేయువారే దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనెదరని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (మత్తయి 11:12). అనగా దేవుని ఆజ్ఞలకు మనము లోబడకుండా ఆటంకపరిచే ప్రతిదానిని ఎదురించవలెను. పెద్ద ఆజ్ఞలకు లోబడుట ద్వారా మనయొక్క విధేయతను ఋజువుపరచలేము కాని అల్పమైన ఆజ్ఞలకు లోబడుట ద్వారా దేవుని రాజ్యములో గొప్ప వారగుదురు అని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (మత్తయి 5:19). హత్య చేయకుండుటద్వారా గాని లేక స్కూలులో వ్యభిచారము చేయకుండుటద్వారాగాని ఒక చిన్నబిడ్డకు విధేయత పరీక్షించబడదు. అతడు ఆడుకొనవలెనని కోరినప్పుడు, అతని తల్లి అతన్ని సహాయపడుటకు రమ్మనికోరిన్పుడు అతని విధేయత పరీక్షించబడును. కాబట్టి దేవునియెడల మనకున్న సంబంధము బట్టికూడా ఉండును. మన నిజజీవితములోని చిన్న చిన్న విషయములలో కూడా నమ్మకముగా ఉండవలెను. లేనట్లయితే అవిధేయులమగుదుము.


దేవుడు లేక సిరి:


మన జీవితములలో ఈ లోకసంబంధమైన సిరిసంపదలు మన దేవునియొక్క పరిపాలనను వ్యతిరేకించుచుండును. మనమెప్పుడు దానిని సేవించవలెనని కోరే మరియొక యజమాని సిరిసంపదలు. లూకా 16:13లో మనము ధనాపేక్షను జయించి మరియు పాదముల క్రిందవుంచనియెడల మనము దేవునిని ప్రేమించవలసిన రీతిగా ప్రేమించలేమనియు లేక దేవునికి హత్తుకొనియుండలేమని చెప్పుచున్నది. మనము డబ్బును సంపాదించవచ్చునుగాని వాటిని సంపాదించుకొనుటకు ఆత్మీయ విషయములను త్యాగము చేయకూడదు. మన జీవితములో దేవుడే మొదటిగా ఉండవలెను. ప్రభువైనయేసు మనకు ప్రభువైయుండవలెను లేదా ఆయన మనకు ప్రభువైయుండడు.


అనేకమంది విశ్వాసులు శ్రమలలోను, బాధలలోను మరియు బీదలైయున్నప్పుడు ప్రభువును ఆసక్తితో వెంబడించవలెనని కోరెదరు కాని వారు ధనవంతులైనయెడల లేక సుఖసౌకర్యములు కలిగియున్నయెడల అనేకులు తప్పిపోయెదరు. నీవు చేసే ఉద్యోగము నీవు కేవలము బ్రతుకుటకొరకే అని గుర్తుంచుకొనుము. లోకములో ఇప్పుడు ఖర్చులు అంతకంతకు ఎక్కువవుచున్నందునను మరియు క్రైస్తవులకు ఉద్యోగము దొరుకుట కష్టముగా ఉన్నందునను భవిష్యత్తులో నీవు మంచి ఉద్యోగము పొందునట్లు చిన్నవయసులోనే బాగా చదువుకొనవలెను. కాని దేవుని యొక్క రాజ్యమును మరియ నీతిని మొదటిగా వెదుకుటయే ఎల్లప్పుడు నీయొక్క గురి అని మర్చిపోవద్దు. మిగతావన్నియు తరువాత వచ్చును. లేనట్లయితే సిరి నీకు యజమానిగా మారును.


ప్రభువైనయేసు యొద్దకు వచ్చిన ధనవంతుడైన యౌవనస్థునికి అనేక మంచిలక్షణములున్నవి. కాని అతనికి ఒకటి కొదువగా ఉన్నది. అతడు దేవునికంటే ధనమును ఎక్కువగా ప్రేమించెను. దానిని బట్టి అతను దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేకపోయెను. ఈనాడు అతను ఎంత చింతించుచున్నాడో చూడుడి.


డబ్బుకు విలువున్నది కాబట్టి మనము ఆ విషయములో ఖచ్చితముగా ఉండవలెను. పరలోకములో సుద్దసువర్ణముతో రాజవీధులు ఉండుననియు మరియు వాటిమీద మనము నడిచెదము గనుక డబ్బును మన పాదములక్రింద ఉంచెదము (పక్రటన 21:21). ప్రభువైనయేసు చెప్పినట్లు భూమిమీద డబ్బువిషయములో నమ్మకముగా ఉన్నవారికే దేవుడు నిజమైనఐశ్వర్యమును ఇచ్చును (లూకా 16:11). అందువలన డబ్బును ఉపయోగించే విషయములో జాగ్రత్తగాఉండుము. నిజమైన ధనమును మనము పోగొట్టుకొనవలెనని కోరుటలేదు. గతములో మనము డబ్బు విషయములో అనేక తప్పులు చేసినప్పటికిని దేవుడు మనలను గద్దించక కనికరము చూపి మనలను క్షమించును కాని మన మేలుకొరకు భవిష్యత్తులో మనము నమ్మకముగా ఉండెదము.


చిన్నబిడ్డలవలే మారి మరియు మండుచుండుట:


దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకు, చిన్నబిడ్డలవలే మార్పుచెందవలెనని ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులకు చెప్పారు (మత్తయి 18:3). అనగా చిన్నబిడ్డలవలే మనము మార్పుచెందవలెను అనగా చిన్నప్పటినుండి మనము నేర్చుకొన్నవాటినన్నింటిని విడిచిపెట్టుట ద్వారా సొంతమును కోరుకొనమని లోకపు ఆత్మ భావించును. ఎందుకనగా ఆవిధముగా ఈలోకములో పొందెదము. ఈ వైఖరినుండి విడుదల పొందుము. అప్పుడు మరలా చిన్నబిడ్డలవలే మారెదము. మనము ద్వేషమునుండియు, పగనుండియు, ఫిర్యాదులుచేయుట నుండియు, అపవిత్రత మొదలగు వాటినుండియు విడుదల పొందవచ్చుననునదియే అద్భుత శుభవార్త.


నీతిమంతులు సూర్యునివలె తేజరిల్లెదరని మత్తయి 13:43లో ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. అనేక లక్షలడిగ్రీలతో సూర్యుడు ఎల్లప్పుడు మండుచుండును. సూక్ష్మక్రిములు ఏవియు అక్కడ నివసింపలేవు అదేవిధముగా మనము కూడా ఎల్లప్పుడు మండుచు, ఎల్లప్పుడు ఆసక్తితోను మరియు పవిత్రతతోను ఉండుటకును ఇతరులను సేవించి మరియు ఆశీర్వదించుటకును, దీనులమై ఉండుటకును, కూటములలో సాక్ష్యము చెప్పుటకును మరియు సంఘములను నిర్మించుటకును ఎల్లప్పుడు మండుచుండవలెను. ఈ విషయములో యౌవనస్థులైన మీరు ముందుగా ఉండవలెను. తరువాత మూడు వచనములలో (మత్తయి 13:44-46) రెండు ఉపమానములద్వారా మనము ఎల్లప్పుడు ఏవిధముగా మండుచుండవలెనో ప్రభువు చెప్పాడు (దాచబడిన ధనము మరియు అమూల్యమైన ముత్యము). ఈ రెండు ఉపమానములలో తనకున్నదంతయు అమ్మెనను మాట చూచెదము. ఇదియే రహస్యము. మన స్వచిత్తమును, మన హక్కులను, మన ఘనతను మరియు సమస్తమును విడిచిపెట్టవలెను. అప్పుడు మాత్రమే ఎల్లప్పుడు సూర్యునివలె మండెదము.


అధ్యాయము 27
అధ్యాయము 27

బబులోనుయొక్క ఆత్మ:


మనము అనేకవిషయములు నేర్చుకొనునట్లు దేవుడు మనలను బబులోను క్రైస్తవత్వములో నడిపించును. రక్షణపొందిన తరువాత నేను కూడా 1975 వరకు 16 సంవత్సరములు దానిలో ఉన్నాను. నీవు వెళ్ళిన అనేక రాజీపడే సంఘములద్వారా ఇప్పుడు నీవు నేర్చుకొనుచున్నావు. పక్రటన 18:4లో చెప్పిన రీతిగా, ఈనాడు అనేకమంది దేవుని బిడ్డలు బబులోనులో ఉన్నారు. ''నా ప్రజలారా, దానియొద్దనుండి బయటకు రండి'' అని ఈ వచనములో దేవుడు పిలుచుచున్నాడు. ప్రజలను తప్పిపోవునట్లుగా చేసే నాయకులు మరియు పాస్టర్లదే సమస్య. ప్రభువైన యేసు కాలంలో ఉన్నట్లే, ఈనాడు కాపరిలేని గొఱ్ఱెల వలే ప్రజలున్నారు (మత్తయి 9:36). యెరూషలేములోని దేవాలయములో ప్రతి సంవత్సరము మూడుసార్లు మరియు నజరేతులోని సమాజమందిరములో ఆయనకు 12 సంవత్సరములనుండి ముప్పైసంవత్సరముల వరకు దేవునినామము ఏవిధముగా అవమానించబడుటను ప్రభువు చూచియున్నాడో ఆలోచించుము. దేవుని సమయము ఇంకను రాలేదు గనుక ఆయన దానిని గురించి ఏమియు చేయలేదు మరియు ఏమియు చెప్పలేదు. కాని తాను చేయబోయే పరిచర్యకొరకు నజరేతులో ఈయొక్క అనుభవములద్వారా ఆయన వెళ్ళుట ముఖ్యమైయున్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు మన విషయములో కూడా అలాగే జరుగును.


''దానిలోనుండి మనము ఏమి పొందెదము?'' (మత్తయి 19:27 లివింగు బైబిలు)లో పేతురు ప్రభువైన యేసుతో చెప్పినమాటలే బబులోను ఆత్మ యొక్క మూలమైయున్నది. మనము కూడా అనేక విషయములు దేవునికి సమర్పించుకొనిన తరువాత, ఈ లోకములోను తరువాత పరలోకములోను ఏవిధముగా దేవుడు బహుమానమిచ్చును. అనగా దైవభక్తి, మన స్వలాభము కొరకు ఉన్నదనుకొని మరియు స్వార్థపరులమై యున్నామని అది ఋజువు చేయుచున్నకొందరు తమ బోధద్వారాను మరియు ప్రభువు కొరకు చేసే పరిచర్యద్వారాను డబ్బును లేక ఘనతను కోరుచున్నారు. మరికొందరు పరలోకములో బహుమానముగాని లేక క్రీస్తుయొక్క పెండ్లికుమార్తెగా ఉండవలెనని కోరుచున్నారు. మన స్వంతముకొరకు మనము కోరుచున్నంత కాలము, మనలో బబులోను ఆత్మ ఉన్నట్లే. ఈ కల్మషమునుండి మన ఆత్మను పవిత్రపరచుకొనవలెను.


ప్రభువును సేవించుటవలన మేము ఏమి పొందుదుమని పేతురు యేసును అడిగినప్పుడు మత్తయి 20:1-16లో ప్రభువు ఒక ఉపమానము చెప్పారు. ఇందులో రెండు రకముల పనివారిని గురించి చెప్పారు, 1. జీతముకొరకు పనిచేయువారు - కొందరు ఒక దేనారము కొరకు (2వ వచనము) మరియు కొందరు న్యాయమైన దానిని పొందుటకొరకు (4వ వచనము).


2. జీతమును గురించిన వాగ్ధానము లేకుండా వచ్చినవారు (7వ వచనము).


మొదటి రకపు పనివారు గంటకు దేనారము చొప్పున ఎక్కువ జీతము పొందిరి. మిగిలిన వారందరు తక్కువ జీతము పొందిరి. మొదటివారు 12 గంటలు పనిచేసినందుకు ఒక దేనారము గనుక వారు గంటకు 0.08 దేనారము పొందిరి. ప్రభువు మానవునియొక్క పరిచర్యలో నాణ్యతను మరియు ఉద్దేశ్యమును పరీక్షించును గనుక నిత్యత్వములో అనేకులు మొదటివారు కడపటివారు అగుదురని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (1 కొరింథీ 3:13 మరియు 4:5). మరియు ఆయన పరిచర్యయొక్క పరిమాణమును చూడడు.


యెరూషలేములోని సంతలో డబ్బు సంపాదించుకొను వారిని ప్రభువైన యేసు వెళ్ళగొట్టలేదు. ఎందుకనగా డబ్బు సంపాదించుకొనుటకు అది సరియైనస్థలము. క్రైస్తవులు కష్టపడి ఎంతైనను సంపాదించుకోవచ్చునని జాన్‌వెస్లీ చెప్పాడు. నేను దానిని అంగీకరించుచున్నాను. దేవుని మందిరములో తమ స్వలాభము పొందుట కొరకు ప్రయత్నించు వారిని ప్రభువైన యేసు వెళ్ళగొట్టారు. ఈనాడు సంఘములో కూడా ఎవరైతే ఘనతను లేక డబ్బును లేక ఇతర స్వలాభములను కోరువారినుండి ప్రభువైనయేసు సంఘమును పవిత్రపరచుచున్నారు. సంఘము త్యాగములు చేసే స్థలము. ప్రభువైన యేసు మరలా వచ్చినప్పుడు దేవుని మందిరములో వర్తకులు ఉండరని జెకర్యా గ్రంథము చివరిలో చెప్పబడింది (జెకర్యా 12:21 లివింగు బైబిలు). ప్రభువు కొరకు మనము చేసే పరిచర్యలో మన స్వంతము కొరకు దేనిని కోరకూడదు.


ప్రభువును నమ్మకముగా సేవించిన వారికి బహుమానములు ఉన్నవని క్రొత్తనిబంధనలో మత్తయి నుండి ప్రకటన గ్రంథము వరకు ప్రభువైన యేసు చెప్పినప్పటికిని, మనము బహుమానముకొరకు పరిచర్య చేయకూడదు. కలువరిలో ప్రభువైన యేసు మనకొరకు చేసి ముగించిన దానినంతటిని బట్టి కృతజ్ఞతతో పరిచర్య చేసెదము. కేవలము బహుమానముపొందుట కొరకే పరిచర్యచేసేవారు దానిని పొందరు.


రైలు పట్టాలమీద జరిగిన ప్రమాదములో నేను చనిపోవలసియున్నది. దానిని బట్టి ఈ విధముగా ఆలోచించెదను.


1. నేను ఈ భూలోకము విడిచేముందు, నేను ఇంకను అనేక విషయములలో నేను యేసువలె రూపాంతరము చెందవలసియున్నది. కాబట్టి ప్రభువైన యేసువైపు చూచుచు నాలో ఉన్న కొదువను చూచుచు మరియు నన్ను నేను తీర్పుతీర్చుకొనుచు మరియు దేవుడు నాకు వెలుగునిచ్చు విషయములలో జయము పొందవలెనని ఆ సమయములో నేను భావించాను.


2. కలువరి సిలువలో ప్రభువైన యేసు నా కొరకు చేసిన దానంతటికి కృతజ్ఞత చెల్లించుటకు 34 సంవత్సరములు (19 సంవత్సరం నుండి 53 సంవత్సరము వరకు) సరిపోదని నేను భావించాను. కాబట్టి దేవుడు నన్ను కాపాడి మరియు అవసరమున్న ఈ లోకములో ఆయన కొరకు పరిచర్య చేయుట ద్వారా కృతజ్ఞత చెల్లించుటకు మరికొన్ని సంవత్సరములు ఇచ్చినందుకు దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను.


సంపూర్ణ సువార్త:


అక్కడ వాక్యము ప్రకటించుటను మరియు దేవునిని సేవించుటకును ప్రభువు మీకు అవకాశము ఇచ్చుచున్నందుకు సంతోషముగా ఉన్నాము. ఇటువంటి క్రియలు చేయుట ద్వారా అనేకశోధనల నుండి వచ్చు ఒత్తిడిలనుండి రక్షించబడెదరు.


పరిసయ్యులవలె కాక ఆత్మీయ అధికారముతో ప్రభువైనయేసు మాట్లాడెను (మత్తయి 7:29). ఎందుకనగా తాను బోధించకముందు 30 సంవత్సరములు ఆయన ప్రతి శోధనను జయించారు. మనము కూడా ఆ విధముగా జీవించి బోధించాలి. ఆవిధముగా ఆత్మీయఅధికారము కలిగియుండెదము.


వ్యభిచారములో పట్టబడిన స్త్రీతో ప్రభువైనయేసు చెప్పిన రెండు మాటలలో సంపూర్ణసువార్త ఉన్నది. ''నేను నీకు శిక్ష విధించను (గతపాపముల కొరకు) మరియు నీవు వెళ్ళి ఇకను పాపము చేయకుము'' (యోహాను 8:11). ప్రభువు యొక్క ఈ రెండు మాటలు ఒక నాణెము యొక్క రెండు ప్రక్కల వలెఉన్నవి. ఒక ప్రక్కఉన్న నాణెము (లేక ఒక సువార్త) నకిలీదైయున్నది.


ప్రభువైన యేసు మంచిగా ఉండుట గురించి మరియు దీనులైయుండుటను గూర్చి బోధించినందుకు సిలువవేయబడలేదు గాని దేవుని వాక్యమునకు విరుద్ధముగానున్న పెద్దల యొక్క ఆచారములను తిరస్కరించినందువలన ఆయనను సిలువ వేశారు (మార్కు 7:6-13). ఈనాడు కూడా, క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతలోనికి ఎదుగకుండుటకు మానవులయొక్క ఆచారములే ఆటంకములై యున్నవి. నీవు క్రైస్తవుల యొక్క మెప్పును కోరేవాడవైతే, దేవుని వాక్యమునకు విరుద్ధముగా నున్న ఆచార విషయములలో మౌనముగా నుండెదవు.


క్రీస్తుశరీరములో అవయవములుగా ఉన్నవారు ఎల్లప్పుడు పాపమును ఎదిరించెదరు (ఆత్మ శరీరమునకు విరోధముగా పోరాడును గలతీ 5:17). కేవలము మన పాపములను క్షమించుటకొరకు మాత్రమే ప్రభువైన యేసు మరణించలేదు (1 కొరింథీ 15:3) గాని మనము కూడా క్రీస్తుతో సిలువవేయబడునట్లు ఆయన మరణించాడు (గలతీ 2:20) మరియు ఆ విధముగా ఇప్పుడు మన కొరకుకాక ఆయన కొరకే జీవించెదము (2 కొరింథీ 5:14, 15).


నులువెచ్చని స్థితిలో ఉన్న వారిని గురించి అనగా వారు లోకస్థులు (చల్లగా) కాదు మరియు మండుచున్న (వెచ్చగా) వారు కాదు. ఇట్టివారిని గురించి ప్రభువు సంతోషించడు. ఇట్టి వారిని నా నోటనుండి ఉమ్మివేయ నుద్దేశించుచున్నాను (పక్రటన 3:16). ఇది మన కడుపులో ప్రవేశించిన తరువాత, అందులో ఇమడని ఆహారమును మనము క్రక్కివేసినట్లుగా ఉండును. కాబట్టి ఆయన సంఘమును నిర్మించుటకును, క్రీస్తుయొక్క సాక్షిగా ఉండుటకును మరియు పరిశుద్ధంగా జీవించుటకును నీవు ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మఅగ్నితో మండుచుండవలెను.


కనికరము మరియు కృప:


ఈనాడు ''కృపను'' సరిగా అర్థము చేసుకొనుటలేదు. తెలివి గల క్రైస్తవులు కృపకు అనేక నిర్వచనములు కనిపెట్టారు. కాని ఇక్కడ ప్రభువే స్వయముగా పౌలు యిచ్చిన నిర్వచనము చూడగలము. ''నా కృప నీకు చాలును - నీ బలహీనతలో నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది'' (2 కొరింథీ 12:9). కాబట్టి కృప అనగా నా బలహీనత ఏదైనప్పటికిని ఆ బలహీనతలో దేవుని శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది. మన బలహీనత ఏదైనప్పటికిని - కోపము గాని లేక గత ఓటములుగాని లేక మరిఏదైనప్పటికిని, దానిని జయించుటకు దేవునికృప శక్తినిచ్చును.


సమయోచిత సహాయముగా దేవునికృప హెబీ 4:16లో పిలువబడింది (అనగా మనము శోధించబడిన సమయములో కృపను పొందవచ్చును, 15వ). మనము అత్యంతబలహీనులము కాని తాము బలహీనులమని చాలా కొద్దిమందే గ్రహించెదరు. అందువల్ల వారు దేవునికృప కొరకు ప్రార్థించరు. మనము ఎంతో బలహీనులము గనుక ఒక అందమైన ముఖముద్వారా గాని లేక ఒక పుస్తకములోనిబొమ్మ చూచుట ద్వారాగాని మనము శోధనలో పడిపోయెదము. మనకున్న శక్తి సామర్థ్యములను బట్టి ఇతరులు మెచ్చుకొనినప్పుడు గర్వములో పడిపోయెదము. అకస్మాత్తుగా ఆర్థికలాభము వచ్చినప్పుడు ధనాపేక్షలో పడిపోయెదము. ఈ విషయములలోని బలహీనతలు సాతానుకు తెలియును గాని అనేకసార్లు మనకు తెలియదు. మన బలహీనతలను గుర్తించినయెడల, దేవుని కృప కొరకు ఎల్లప్పుడు మొఱ్ఱపెట్టెదము.


మనము శోధించబడినప్పుడు పాపములో పడకముందే మనకు కృప అవసరము కాని తరువాత కాదు. మనము ఒక పర్వతము ఎక్కుచున్నవారివలె ఉన్నాము. కాబట్టి మనము తొట్రిల్లినప్పుడు మన చేతులతో వ్రేలాడెదము. కాని మనము గర్వముతో సహాయము కొరకు అడుగము. సాధారణముగా క్రిందపడి మన ఎముకలు విరిగిన తరువాత సహాయమును అడిగెదము. అప్పుడు కృప అనే అంబులెన్సు వచ్చి, మనలను హాస్పటల్‌కు తీసుకొని వెళ్ళును.


కాని హెబీ 4:16లో మనకు అవసరముఉన్నప్పుడు కృప కొరకు ప్రార్థించవలెనని చెప్పుచున్నది అనగా మనము శోధనలో పడిపోక ముందుగా ప్రార్థించాలి. పడిపోయిన తరువాత కాదు మనము కృపకొరకు ప్రార్థించినయెడల అప్పుడు విడుదల పొందెదము. అనేకమంది క్రైస్తవులు అనేకసార్లు పడిపోవుచున్నారు మరియు అనేకసార్లు ఆసుపత్రికి అంబులెన్సులో వెళ్ళెదరు. మనము శోధించబడినప్పుడు సహాయము పొంది మరియు మంచి జీవితము జీవించవచ్చు. సహాయము కొరకు ప్రార్థించుము.


కనికరము మరియు కృపను ఇచ్చెదనని ప్రభువైన యేసు క్రొత్తనిబంధనలో శుభవార్త చెప్పుచున్నాడు.


దేవునియొక్క కృపను (శక్తిని) పొందుటకు ఉన్న రహస్యమేమనగా మొదటగా మనయొక్క అవసరమును, మనయొక్క ఓటములను, మనయొక్క వేశధారణను, మరియు మనయొక్క శక్తిహీనతను యథార్థముగా ఒప్పుకొనవలెను. మరియు దేవుని శక్తికొరకు దప్పికకలిగియుండి ఆయన నిశ్చయముగా అనుగ్రహించునని విశ్వసించాలి. ఇక్కడ విశ్వాసమునకు నా యొక్క నిర్వచనము ఉన్నది: దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానములను మనలో నెరవేర్చుటకు, మనకంటే ఆయన ఎంతో ఆసక్తి కలిగియున్నాడని విశ్వసించుటయే.


''కాని దేవుడు దీనులకు మాత్రమే కృపనిచ్చును'' (1 పేతురు 5:5). క్రీస్తుయొక్క శరీరమును ఒక సంఘముగా దీనులు మాత్రమే నిర్మించగలరు. సంఘమునుకు పునాది వేయుటకు ముందుగా ప్రభువైనయేసు దాసుడాయెను.


అధ్యాయము 28
అధ్యాయము 28

ధర్మశాస్త్రము కంటే కృప శ్రేష్టమైయున్నది:


మోషేకంటే ప్రభువైన యేసు ఎంతో శ్రేష్టమైనవాడు, ధర్మశాస్త్రము కంటే కృప అంత శ్రేష్టమైనది. ధర్మశాస్త్రము పాపక్షమాపణ తెచ్చినట్లయితే (కీర్తన 102:3 మరియు 32:1) అప్పుడు కృప నిశ్చయముగా పాపము మీద జయమిచ్చును (రోమా 6:13 మరియు 8:3, మత్తయి 1:21).


ప్రభువైన యేసు చిన్ననాటినుండి సిలువమీద చనిపోయేవరకు జయించుటకు కృపయే సహాయపడెను (లూకా 2:40 మరియు హెబీ 2:9). ఆయన జయించియున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తండ్రితో కూడా ఆసీనుడైయున్నాడు (పక్రటన 3:21). అదేవిధముగా ఆయనవలె శోధన జయించినవారిని, ఆయనతో కూడా సింహాసనముపై కూర్చుండబెట్టెదనని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. యాకోబు మరియు యోహానులు దీనికొరకే ప్రభువుని అడిగియున్నారు మరియు తండ్రియే దానిని అనుగ్రహించునని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. జయించుట ద్వారానే సింహాసనము మీద ప్రభువైన యేసు కుడి మరియు ఎడమ వైపున కూర్చుండబెట్టి ఘనపరచెదనని ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసు చెప్పుచున్నారు.


శిష్యత్వము మరియు పాలివారమగుట:


లూకా 14:26, 27, 33లో శిష్యత్వమునకు ఉన్న షరతులను నెరవేర్చిన వారినే సంఘము నిర్మించుటకు ప్రభువు వాడుకొనును. అదేమనగా, 1. మన హృదయములలో మరియు జీవితములలో ప్రభువుకు మొదటి స్థానమునిచ్చుట, 2. మనయొక్క ఆదాము సంబంధమైన స్వజీవమును ద్వేషించుట 3. భూసంబంధమైన వస్తువుల విషయములో విడుదల కలిగియుండుట (ధనము, ఉద్యోగము మొదలగునవి) మనము అనేక విషయములు కలిగియుండుటకు దేవుడు అనుమతించును కాని అవి మన సొంతము అనుకొని వాటిని గట్టిగా పట్టుకొనకూడదు. మనము గృహనిర్వాహకులమైయుండి సమస్తమును ప్రభువు కొరకు ఉపయోగించి ఆయనను మహిమపరచాలి.


క్రైస్తవజీవితమనగా యేసుతో పాలివారమగుటయే. నా కాడి ఎత్తుకొని మరియు నేర్చుకోమని ఆయన చెప్పారు (మత్తయి 11:29). ఇక్కడ ఒక కాడిని రెండు ఎద్దులు మోసుకొని వెళ్ళుచుండగా అనుభవములేని ఎద్దు అనుభవంగల దానియొద్దనుండి నేర్చుకొనును. కాబట్టి మన సొంతశక్తితో దేనినైనా చేయమని ప్రభువు కోరుట లేదు. కాబట్టి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికిని లేక నీవు ఏమీ చేయునప్పటికినీ (టీ.వీ చూచుచున్నప్పటికిని) ప్రభువైన యేసుతో కూడా ఆయన కాడిని మోసుకొనుచూ చేయాలి. ఏదైనా చేయబోవుచున్నప్పుడూ, ప్రభువైన యేసు దానిని అంగీకరించడు అని నీకు అనిపించిన యెడల, దానిని వెంటనే విడిచిపెట్టుము.


అపవాదికి చోటియ్యకుడి:


ప్రభువైన యేసుచేత సిలువమీద సాతాను నిత్యత్వానికి ఓడిపోయెను (హెబీ 2:14 మరియు కొలొస్స 2:14, 15). కాబట్టి నీవు అతనికి ఎన్నడునూ భయపడనవసరము లేదు. నీవు మొదటిగా దేవునికి లోబడి మరియు అప్పుడు సాతానును ఎదిరించినయెడల, అతడు నీ యొద్దనుండి పారిపోవును (యాకోబు 4:7).


ప్రభువైన యేసునామమును నీ శత్రువుకి వ్యతిరేకముగా ఒక ఆయుధముగా ఉపయోగించమని మిమ్మును ప్రోత్సహించగోరుచున్నాను. ఆయన నామము బలమైన దుర్గము కాబట్టి నీతిమంతులు అందులోనికి పరుగెత్తుదురు (సామెతలు 18:10). ప్రభువైన యేసునామములో సాతానును ఎదురించుము. నీవు ఏ సమయములో అయిననూ నిరాశనుండి విడుదల పొందుటకును, ఓ యేసు ప్రభువా, అని యేసు నామమును పిలువుము. అప్పుడు ఆయన నిన్ను విడిపించును. సాతానుకు ఎప్పుడునూ చోటు ఇయ్యకుడి. పరలోకములో సాతానుకి స్థలము లేదని పక్రటన 12:8 చెప్పుచున్నది. నీ హృదయములో కూడా అతనికి స్థలము ఉండకూడదు. ఎల్లప్పుడునూ దేవునిని స్తుతించే ఆత్మను కలిగియుండుట ద్వారా సాతాను మీ జీవితములలో రాకుండా సహాయపడును.


ఇశ్రాయేలీయుల అతిశయమునుండి నేర్చుకొనుట:


ఇశ్రాయేలుదేశము యొక్క ఓటమినుండి మనము అనేక పాటములు నేర్చుకొనవచ్చును. దేవుడు తమ విషయములో మాత్రమే ఆసక్తి కలిగియున్నాడని వారు బోధించి గొప్ప పొరపాటు చేసియున్నారు. కాని దేవుడు ఇతరులను కూడా పిలిచెదనని హోషెయా మరియు యెషయా ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పాడు (రోమా 9:24-32).


నజరేతులో ప్రభువైన యేసు యొక్క మొదటి ప్రసంగానికి ప్రజలు రెండురకాలుగా స్పందిచారు. యెషయా చెప్పిన ప్రవచనము వారి మధ్యలో నెరవేర్చెననియు మరియు వారిని బంధకములో నుండి విడిపించుటకు దేవుడు తనను పంపియున్నాడనియు ఆయన చెప్పినప్పుడు యూదులు ఆయనను మెచ్చుకొనియున్నారు (లూకా 4:22). ఇటువంటి వాటిని విని ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఆమోదించెదరు. కాని ఏలీయాను దేవుడు పోషించగోరినప్పుడూ ఇశ్రాయేలీయులందరినీ విడిచిపెట్టి అతనిని పోషించుటకు ఒక అన్యురాలైన విధవరాలిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు మరియు దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులు కుష్ఠురోగులందరిని విడిచిపెట్టి నయమాను అనే అన్యుడిని ఎలీషా కాలములో స్వస్థపరిచాడు. దేవుడు అన్యులను ఆశీర్వదిస్తాడని వినిన వెంటనే వారియొక్క స్పందన మారియున్నది. వారికి ఎంత కోపము వచ్చిందంటే వారు ప్రభువైన యేసును పట్టుకొని మరియు ఆయనను చంపుటకు ప్రయత్నించిరి (లూకా 4:28, 29). ఈ వాక్యభాగము చదవండి.


గత శతాబ్దము అన్నింటిలో క్రైస్తవ్యము కూడా అలాగే ఉంది. దేవుడు ఎప్పుడైనను క్రొత్తవారి ద్వారా ఒక ఉద్యమమును ఆరంభించినయెడల, ఆ ఉద్యమములో ఉన్న ప్రజలు దేవునిచేత మేము మాత్రమే ఎన్నుకొనబడియున్నామనియు మరియు ఇతరులెవరినీ దేవుడు ఆశీర్వదించడనియు అనుకొనెదరు.


ఎల్లప్పుడూ మనలను మనము తీర్పు తీర్చుకొనుటద్వారా మరియు ఇతరులను తీర్పు తీర్చకుండుట ద్వారాను దీనిని తప్పించుకొందుము. ప్రజలను గురించి మనకు తప్పకుండా వివేచన ఉండాలి. కాని మనము ఎవ్వరినీ తీర్పు తీర్చనవసరము లేదు, ఖండిచనవసరము లేదు. యూదాఇస్కరియోతు గురించి ప్రభువైనయేసు స్పష్టముగా వ్యతిరేకభావము కలిగియున్నాడు. మరియు కొరింథీయులు శరీరానుసారమైన స్థితిగురించి పౌలు ఒక అభిప్రాయము కలిగియున్నాడు. కాబట్టి ఇతరులయెడల అటువంటి అభిప్రాయము కలిగియుండుట తప్పు కాదు. నిజానికి ఇతరులచేత మోసగించబడుటకు ఇది అవసరము కాని మనము ఎవ్వరినీ తీర్పుతీర్చకూడదు, ఖండించకూడదు.


పరిచర్య మరియు నిదించబడుట:


''సౌఖ్యముగా ఉన్నవారిని కలవర పరచుటయూ మరియు కలవరముతో ఉన్నవారిని ఆదరించుటయే'' ప్రవచించే పరిచర్యలు. ఆ విధముగా ప్రభువైనయేసు పరిచర్యను కలవరపరిచి, మారుమనస్సు పొందిన వారిని ఆదరించాడు. ప్రభువైన యేసు బోధకు పరిసయ్యులు కోపపడి మరియు ఆయనను ద్వేషించారు కాని మారుమనస్సు పొందిన పాపులు ప్రోత్సహించబడి ఆయనను ప్రేమించారు. ఈనాడు కూడా ప్రతి ప్రవక్త మారుమనస్సు పొందుచున్న పాపులద్వారా గొప్పగా ప్రేమించబడి మరియు వేషధారులు మరియు స్వనీతిపరుల ద్వారా ద్వేషింపబడును.


లూకా 2:32, 35లో ప్రభువైనయేసు పరిచర్యద్వారా అనేక హృదయరహస్యములు బయలుపరచబడుటద్వారా అనేకులు పడెదరనియు మరియు కొందరు తిరిగి లేచెదరు అని సుమెయోను మరియతో చెప్పెను. ఈనాడు కూడా ప్రభువు ఆయన దాసులద్వారా ప్రవచించినప్పుడు ఆవిధముగానే జరిగినది.


మతానుసారమైన క్రైస్తవులనుండి మూడు రకములుగా విసర్జించబడెదము (హెబీ 13:11-13)లో చెప్పబడింది:


1. ధర్మశాస్త్రములో, చనిపోయిన పశువులు అపవిత్రముగా ఎంచబడి మరియు శిబిరము వెలుపట దహించివేయబడును.


2. ప్రభువైనయేసు దేహమును కూడా యూదులు అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి మరియు యెరూషలేము బయట ఆయనను చంపిరి.


3. ఇప్పుడు మతానుసారులద్వారా మనము కూడా అపవిత్రులుగా ఎంచబడవలసియుంది (మనము రాజీపడకుండా ప్రభువు కొరకు నిలిచినట్లయితే).


ప్రభువైనయేసు వలే మతానుసారమైన క్రైస్తవ్యమునుండి బయటకువెళ్ళుటకు మనము ఇష్టపడాలి. నిజమైన ప్రతి శిష్యుడునూ మరియు నిజమైన ప్రతీ స్థానికసంఘము నిర్మించబడును. అది వారియొక్క బుద్ధిహీనతనుబట్టి పరిసయ్యతత్వమును బట్టికాక దేవుని కొరకును, వాక్యము కొరకును నిలిచి మరియు ఆయన సంపూర్ణసంకల్పము ప్రకటించిననప్పుడు ఆవిధముగా జరుగును.


కృప - క్రొత్తనిబంధన యొక్క ఆశీర్వాదము:


పాత మరియు క్రొత్తనిబంధన యొక్క ముఖ్యమైన తేడా ఏదనగా పాతనిబంధన భూలోకసంబంధమైనది మరియు క్రొత్తనిబంధన పరలోకసంబంధమైనది. వారు ధర్మశాస్త్రము పాటించినయెడల పాతనిబంధనలో సిరిసంపదలు మరియు అనేకపిల్లలు, పశువుల మందలు మరియు శారీరకఆరోగ్యము ఇశ్రాయేలీయులకు మోషేద్వారా వాగ్ధానము చేయబడింది. కాని ప్రభువైనయేసు అటువంటి వాగ్ధానములతో రాలేదు. మన యొక్క దురాశలమీద జయము పొందెదమని ఆయన వాగ్ధానము చేయుచున్నాడు. కాబట్టి మనకు ఏ నిబంధన (క్రొత్త నిబంధనా లేక పాతనిబంధన) ఆశీర్వాదముకావలెనో నిర్ణయించుకొనవలెను. కాని అనేకమంది విశ్వాసులు పాతనిబంధన ఆశీర్వాదముతోనే తృప్తి పడుచున్నారు. పాతదే మంచిదని అనేకులు చెప్పెదరని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు (లూకా 5:29).


అధ్యాయము 29
అధ్యాయము 29

ఇస్సాకు మరియు యాకోబు:


పాత నిబంధనలో ఇస్సాకు మరియు యాకోబు జీవితములు ఎంతో వ్యత్యాసముతో ముగించబడిందని చూచెదము. దీనికి ఒక కారణము ఉంది. ఇస్సాకు యొక్క జీవితములో పోరాటములు లేవు. తన యొక్క తండ్రి అబ్రాహామునుండి సిరిసంపదలు పొందియున్నాడు మరియు తన ఇంటియొద్ద ఉచితముగా సమస్తమును అనుభవించాడు. తన యొక్క భార్యను కూడా తండ్రియే చూచాడు. మరియొక వైపున యాకోబు ప్రతివిషయములో పోరాడవలసి వచ్చెను. తన సహోదరుడు తనను చంపవలెనని వెదకుచున్నాడు గనుక అతడు తన ఇంటియొద్దనుండి పారిపోవలసివచ్చింది. అతడు తన యొక్క ఆస్థిని మరియు తన ఇద్దరు భార్యలను పొందుటకు ముందు తన మామ అయిన లాబానుచేత మోసగించబడెను.


చివరకు వారి ఇద్దరి జీవితములు యొక్క ఫలితమేమిటి? ఇస్సాకు జీవితములో అతడు తిండిబోతుగా ఉండి తన కుమారుల ఇద్దరిలో దేవునిచేత ఎన్నుకోబడిన వాడెవడో తెలుసుకొనుటకు ఆత్మీయ వివేచన లేకుండా ఉన్నాడు. కేవలము ఏశావు తనకిష్టమైన కూర చేసియున్నాడు గనుక జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును ఏశావుకు ఇవ్వవలెనని అతడు నిర్ణయించుకున్నాడు (ఆదికాండము 27:2-4).


కాని యాకోబు తన జీవితాంతము వేరుగా ఉన్నాడు. పెనూయేలు దగ్గర దేవునిచేత అతడు విరుగగొట్టబడి ఇశ్రాయేలుగా మారాడు. యోసేపు తన కుమారుడైన మనష్షే మరియు ఎఫ్రాయీములను ఆశీర్వదించుటకు యాకోబు యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు, యాకోబుకు ఎక్కువగా ఎవరిని ఆశీర్వదించవలెనో తెలిసియుండెను. కాబట్టి అతడు తన చేతులు చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయీము మీద పెట్టి ఆశీర్వదించెను. యాకోబు తన కుమారులందరి భవిష్యత్తును గురించి ప్రవచించాడు (ఆదికాండము 48:8 - 49:27). దేవుడు యాకోబును విరగగొట్టెను మరియు అందువలన అతడు ఆత్మవివేచనగలిగి ఒక ప్రవక్తగా మారెను.


అనేకమంది విశ్వాసులు ఇస్సాకువలె, ఇతర విశ్వాసుల యొద్దనుండి ఆత్మీయముగా పొందిన దానినిబట్టి జీవించుదురు. వారియొక్క ఆత్మీయతండ్రులనుండి వారుపొందిన దానినే ఇతరులకు ఇవ్వగలరు. ఇది మంచిదేగాని శ్రేష్టమైనది కాదు. కాని ఇతర విశ్వాసులు వ్యక్తిగతముగా శ్రమలద్వారా దేవున్ని వ్యక్తిగతముగా ఎరిగెదరు. మరియు యాకోబువలె దేవునియొద్దనుండి ఆత్మీయ ఐశ్వర్యము (ప్రత్యక్షతలు) పొందుకొని, దేవునియొక్క మార్గములు మరియు ఆయన మనస్సును తెలుసుకొనుట ద్వారా ఆత్మీయవివేచన పొందెదరు. మీరు కూడా ఈవిధముగా ఉండవలెను. కాబట్టి మీరు ఎదుర్కొను ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి దేవునికి వందనములు చెప్పుకొనుట నేర్చుకొనవలెను. కుమ్మరివాడు కుండను చేసినట్లే దేవుడు మిమ్ములను చేయనివ్వండి.


ప్రభువైనయేసుని సమస్తమునకు ప్రభువుగా చేయుడి:


2 కొరింథీ 2:14లో ''క్రీస్తునందు ఎల్లప్పుడూ మమ్మును విజయోత్సాహముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము'' అని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. లివింగు బైబిలులో ఈ వచనము ఈ విధముగా ఉన్నది, ''క్రీస్తు మా కొరకు చేసి ముగించిన దానినిబట్టి, మనము ఎల్లప్పుడు విజయోత్సాహముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి వందనములు''. కాబట్టి మన జీవితములో కూడా అన్ని విషయములలో జయించాలి.


ఒక రోజున ప్రభువైన యేసు ఎదుట ప్రతిమోకాలు వంగును మరియు ప్రతినాలుకయు యేసే ప్రభువని ఒప్పుకొనును (ఫిలిప్పీ 2:10, 11) కాని ఇప్పుడే మీలో ఉన్న ప్రతీకోరిక ఆయన ఎదుట వంగి యేసే ప్రభువని ఒప్పుకోవాలి. మీలో ఉన్న దురాశలు మోకరించి మరియు మీ శరీరమునకు యేసే ప్రభువని ఒప్పుకోవాలి.


''నీతిపరులేమి దుష్టులేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ దక్షిణదిక్కు మొదలుకొని ఉత్తరదిక్కు వరకు అందరిని నిర్మూలము చేయుటకై నా ఖడ్గము దాని ఒరలో నుండి బయలుదేరియున్నది. యెహోవానైన నేను నా ఖడ్గము మరల ఒరలోపడకుండ దాని దూసియున్నానని జనులందరు తెలిసికొందురు'' (యెహెజ్కేలు 21:4, 5).


ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకే అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యముండునట్లు దేవునిని మనలో పనిచేయనివ్వాలి (కొలొస్స 1:18). దానిని నీవు గురిగా పెట్టకొనినచో అప్పుడు నీ జీవితములో మరియు ఆయనకు నీవు సాక్షిగా ఉండుటలోను అన్ని సమయములలో దేవుని యొద్దనుండి సహాయము పొందెదవు.


నీ సమయమును నీ డబ్బును ఖర్చుపెట్టే విషయములోనూ, నీవు పుస్తకము చదివే విషయములోను నీవు వినే సంగీతము విషయములోను, నీవు చూచే టీ.వీ కార్యక్రమములోనూ, నీ స్నేహితుల విషయములోనూ, నీ మాటల విషయములోనూ, ప్రతీ విషయములోనూ, క్రీస్తుకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. ఈ విధముగా యేసుకి నీ సమస్తమును ప్రభువుగా చేయాలి. అప్పుడు నీయొక్క ప్రతివిషయములో దేవుడు జయమిచ్చెనని చెప్పగలవు. ఇది ఒక్కరాత్రిలోనే జరుగదు. కాని చాలా కాలము పడుతుంది మరియు దానిలో కొనసాగుము. అప్పుడు దినము తరువాత దినము, సంవత్సరము తరువాత సంవత్సరము ఆ గురియొద్దకే అంతకంతకు చేరుదుము.


ప్రభువైనయేసు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లగా లోకపాపములు మోసుకొనిపోయెను. ఇప్పుడు మన విషయములో ఇతరులు చేసే పాపములు భరించుటకు వధకు తేబడే గొఱ్ఱెలుగా మనము ఉన్నాము. మోరియా పర్వతము మీద ఉన్న కట్టెలు మరియు అగ్ని అనగా మన జీవితములో ఉన్న పరిస్థితులన్నియు సిద్ధముగా ఉన్నవి. కాని ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇస్సాకు తన తండ్రిని అడిగినట్లుగా, ''గొఱ్ఱెపిల్ల ఎక్కడ ఉంది?'' (ఆదికాండము 22:7). దీనిజవాబు ఏమనగా, ఆ గొఱ్ఱె పిల్లవు నీవే.


పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమి చేయగోరుచున్నాడు:


ప్రభువు యొక్క మార్గమును సిద్ధపరచుటకు 4 సంగతులను చేయుటకు దేవుడు తనను పంపియున్నాడని బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను చెప్పాడు (లూకా 3:5). 1. ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును 2. ప్రతి కండయు, మెట్టయు పల్లము చేయబడును. 3. వంకరి మార్గములు తిన్ననివగును. 4. కరుకు మార్గములు నున్నవి అగును.


వీటినే మన జీవితములో చేయవలెనని పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుచున్నాడు.


1. మన జీవితములలోని పల్లములను ఆయన పూడ్చును అనగా భూసంబంధమైన సిరిసంపదలు, లైంగిక వాంఛలు, మానవ ఘనత మొదలగువాటి చేత పరిపాలించబడుట.


2. గర్వము, అహంకారము, మొండితనము మరియు ఇతరుల కంటె గొప్పవారమని అనుకునే తలంపులన్నియు పల్లము చేయబడవలెను.


3. మనలో ఉన్న వంకర మార్గములన్నియు తిన్ననివిగా చేయబడును.


4. మనలో ఉన్న కఠినత్వము, కరుకుతనము మెత్తనివిగా చేయబడును.


అప్పుడు దేవుడు వాగ్ధానము చేసిన రక్షణ ప్రతి ఒక్కరి జీవితములలోనికి వచ్చును (లూకా 3:6). అప్పుడు మన శరీరమంతయు దేవుని మహిమను ప్రత్యక్షపరచును. మనలో ఉన్న శరీరసంబంధమైన దంతయు లయమగునట్లు దేవుని మహిమ అగ్నివలె కొద్దికొద్దిగా మరియు ప్రతి విషయములోను విస్తరించును.


మన జీవితములలోని వ్యర్థమైన వాటిని తీసివేయుట:


యిర్మీయా 43:10లో ''యెహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయువాడు శాపగ్రస్తుడగును (అనగా ప్రభువైన యేసుకు మన జీవితములో ప్రతి విషయములో ప్రభువుగా చేయుట) మరియు రక్తము ఊడ్చకుండా ఖడ్గము దూయువాడు శాపగ్రస్తుడగును (అనగా శరీరేచ్ఛతో త్వీముగా పోరాడకుండుట). తరువాతి వచనములో మోయబు ఈ కుండలోనిది ఆ కుండలోనిది క్రుమ్మరించబడునందువలన, దాని వాసన ఎప్పటివలె నుండెను.


ఒక కుండలోనుండి మరియొక కుండలోనికి పోయుట అను శీర్షికను వ్రాసిన జాన్‌ ఖోల్లేటె మనలోని వ్యర్థమైన పదార్థములు పోవుటకు దేవుడు అనేక పాత్రలో పోయుటను గూర్చి చెప్పుచున్నాడు - అనగా అపార్థము, నిందారోపణ చేయుట మరియు అనేక పరీక్షలు అనే పాత్రలు గురించి చెప్పాడు. మన జీవితములలోని వ్యర్థమైన వన్నియు తీసివేయబడి మరియు ద్రాక్షారసము మాత్రము మిగులునట్లు, వ్యర్థమైనవన్నియు క్రిందకు చేరును. ఒకసారి వ్యర్థమైనవి పాత్ర క్రిందకు చేరిన వెంటనే దేవుడు మనలను మరియొక పాత్రలో పోయును. కాని మనలను మనము సమర్థించుకొనకుండా విశ్రాంతిలో ఉండటం నేర్చుకొనవలెను. లేనట్లయితే వ్యర్థమైన వాటినుండి ద్రాక్షారసము వేరుచేయబడదు. కాని దేవుని ప్రజలు తమ్మును తాము సమర్థించు కొనుచు మరియు తమ చింతయావత్తు దేవుని మీద వేయరు గనుక అనవసరముగా శ్రమపడుచున్నారు.


జెకర్యా 2:13లో ''సకలజనులారా, యెహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసము విడిచి వచ్చుచున్నాడు, ఆయన సన్నిధిని మౌనులైయుండుడి''. (10వ వచనము కూడా చూడండి). అన్ని సమయములలో మనలో ఈ విధముగా జరగాలి.


క్రీస్తు యొక్క సిలువ మీద మాత్రమే మహిమ గలదు:


కలువరి సిలువను గురించి ఎక్కువగా ధ్యానించవలెనని మిమ్ములను ప్రోత్సహించుచున్నాను మరియు నీ కోసం వస్త్రహీనుడుగా సిలువవేయబడుటకు సిగ్గుపడని ప్రభువైన యేసుకొరకు నీవును సిగ్గుపడకుము. నీవు క్రైస్తవుడవని నీతోటి విద్యార్థులకు స్పష్టముగా తెలిసేటట్లు చేసినట్లయితే నీవు వనుకంజ వేయవు. నీ చుట్టు ప్రక్కలనున్న వారివలె ఎన్నటికిని సాతానుకు మ్రొక్కకుము. యథార్థముగాను మరియు నిలుకడగాను నిలువుము. ప్రభువు యిట్లన్నాడు, ''మీరు ఐగుప్తీయులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పించితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిమ్మును నిలువుగా నడవచేసితిని'' (లేవీయకాండము 26:13).


ఫిలిప్పీ 3:17-19లో రెండు రకాల విశ్వాసుల గురించి పౌలు చెప్పుచున్నాడు. మొదటిరకము పౌలువలె గురియొద్దకే పరుగెత్తేవారు. గురియొద్దకే పరుగెత్తే విషయములో తనను పోలి నడుచుకొనమని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. కాని అనేక డినామినేషన్‌లలోని బోధకులు నకిళీ దీనత్వముతో, ''నన్ను చూడకండి లేక నన్ను వెంబడించకుడి. క్రీస్తును మాత్రమే వెంబడించమని'' చెప్పుదురు. అది దీనముగా కనబడినప్పటికిని అది వాక్యానుసారము కాదు. మనము బోధించే దానికి మనమే సాక్షులమై యుండాలి. రెండవరకం విశ్వాసులను క్రీస్తు సిలువయొక్క శత్రువులుగా పిలచియున్నారు. ఇటువంటి విశ్వాసులకు 1. వారి కడుపే (వారిలో ఉన్న దురాశలు) వారికి దేవుడు 2. సిగ్గుపడవలసిన వాటియందు అతిశయించుచున్నారు.


మన శరీరము యొక్క రంగును బట్టికాని, లేక అందమును బట్టిగాని లేక తెలివితేటలను బట్టిగాని చదువును బట్టిగాని ఆస్థిని బట్టిగాని లేక భూసంబంధమైన ఏ విషయములోను లోకస్థులవలె అతిశయించము. పౌలు వలె మనము క్రీస్తు సిలువ విషయమందే అతిశయించవలెను. ఎందకనగా లోకవిషయములలో మరియు లోకములోని ఆకర్షించే వాటి విషయములోను మరణించాము (గలతీ 6:14 లివింగ్‌ బైబిలు). నీవు ప్రభువు కొరకు నిలచినప్పుడు లోస్థులు (కొందరు లోకానుసారులైన విశ్వాసులు) నిన్ను వింతగా చూచెదరు. కాని దానిని బట్టి నీవు భయపడకుము. లోకస్తులైన నీ స్నేహితుల యెదుట ప్రభువు కొరకు నిలువబడి మరియు క్రీస్తు సాక్షిగా ఉండుటకు సిగ్గుపడకుము.


మన జీవితములలో అభిషేకము లేనప్పుడును లేక మనము పాపములో ఎల్లప్పుడూ ఓడిపోవుచున్నప్పుడును లేక దేవునియెడల మనకు ఆకలి దప్పులు లేనప్పుడును మరియు మనయొక్క మాదిరిని బట్టి ఇతరులను సవాలు చేయలేనప్పుడును మనము సిగ్గుపడి దేవుని యెదుట దు:ఖపడవలెను. అటువంటి దు:ఖము మనకు మంచిది. దేవుడు దానియందు లక్ష్యముంచి మరియు మనకు కృపను మరియు జయమును ఆయన మనకు త్వరగా అనుగ్రహించును.


కాని మనయొక్క మానవ బలహీనతను బట్టి అనగా రోగములను బట్టిగాని మరియు తెలివితేటలు లేనందుకుగాని బీదరికమును బట్టిగాని లేక అందవిహీనాన్ని బట్టిగాని సిగుగపడరు. దేవుడు సినిమా తారలను గాని లేక సైంటిస్టులను గాని తన పరిచర్యకు పిలవడు గాని మనుష్యుల దృష్టిలో ఆకర్షణ లేనివారిని పిలుచును.


నీవు ఆత్మీయముగా అభివృద్ధి చెందవలెనని కోరినట్లయితే, దేవుడు విలువ ఇచ్చిన వాటికే నీవు విలువ ఇవ్వాలి మరియు దేవుడు విలువ ఇవ్వని వాటికి నవు కూడా విలువ ఇవ్వకూడదు.


ఇది మంచి జీవితము - దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించెను:


కొంతకాలం క్రితం నేను ఆశీర్వదించబడిన ఒక పద్యము.


''మనము కొన్ని తుఫానులను ఎదుర్కొన్నాము


కాని సూర్యుని వెలుగుతో తేజోవంతమైన దినములు


తుఫానుతో కూడిన దినముల కంటే అధికముగా నున్నవి కనీసం యాబదిరెట్లు


మనము కొన్ని కరుకైన మార్గముల గుండా వెళ్ళాము


కాని దేవుడు పంపించిన నున్నని మార్గములు కనీసం మూడువేల


శాతం అధికముగా నున్నవి,


వంద పాత్రల ఆనందం - అర్ధ పాత్ర ప్రయాసము


జీవిత ఋతువులలో దేవుడు ఈ విధంగా మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు''


(తెలియబడని రచయిత)


గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములు:


ఈ మధ్య జరిగిన బెంగళూరు కూటములలో ఈ విషయములను ధ్యానించాము.


''దేవుని విషయములలో మనము ఆసక్తి కలిగియుండవలెనని'' అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు (పక్రటన 3:19 లివింగు). పాపమునకు వ్యతిరేకముగాను మరియు నీతి కొరకును మరియు దేవుని స్తుతించుటకును మొదలగు వాటి విషయములో మనము ఎల్లప్పుడు మండుచుండవలెనని దేవుడు ఎల్లప్పుడు కోరుచున్నాడు. నులువెచ్చని స్థితిలో ఉన్నవారు చివరకు ఉమ్మివేయబడుదురు.


నమ్మకత్వము కొరకు దేవుడు ప్రాముఖ్యముగా చూచుచున్నాడు. చిన్న చిన్న విషయములలోను, డబ్బును ఖర్చుపెట్టి విషయములోను మరియు ఇతరుల విషయములలోను మనము నమ్మకముగా ఉండాలి (లూకా 16:10-12).


అసూయ ఎంతో చెడ్డది. కయీనులోను, సౌలు రాజులోను, పెద్ద కుమారునిలోను (తప్పిపోయిన కుమారుని ఉపమానం) మరియు ప్రభువైన యేసుమీద అసూయ పడిన పరిసయ్యులలోను దీనిని చూచుచున్నాము. అసూయ మరియు మత్సరము అను పదములను కన్‌కార్డెన్స్‌ సహాయంతో ధ్యానించాలి. ఈ చెడ్డ దానినుండి మనము పూర్తిగా విడుదల పొందాలి.


యెషయా 53వ అధ్యాయము మనము నడుచు కొనవలసిన మార్గము. మనము దేవునిచేత నలుగగొట్టబడినప్పుడు మాత్రమే ఆయన ఉద్దేశ్యము మనలో సఫలమగును (యెషయా 53:10).


దేవుని యొక్క శక్తిలేకుండా క్రైస్తవ జీవితము జీవించుట అసాధ్యము కనుక ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడునట్లు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు ప్రార్థించాలి.


మనకు ఎదురయ్యే పర్వతములను తీసివేయుటకు మంచి మనస్సాక్షిని కలిగియుండుట ద్వారా విశ్వాసమును కలిగియుండుము. దేవునిని వెంబడించకుండా వచ్చే ఆటంకములను అంగీకరించి మౌనముగా ఉండకూడదు. వాటికి వ్యతిరేకముగా మనము నిలచి మరియు ప్రభువైన యేసు నామములో వాటిని తీసివేయాలి.


మానవ ఉద్రేకములకును మరియు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకును తేడాను మనము వివేచించాలి. దేవుడు మాత్రమే వివేచనను ఇవ్వగలడు. మనము దేవునితో నడుచుచూ పరిపూర్ణులము అయ్యే కొలది వివేచనను పొందెదము.


అధ్యాయము 30
అధ్యాయము 30

ప్రార్థన గురించి కొన్ని విషయములు:


విధవరాలు న్యాయాధిపతి యొద్దకు మాటిమాటికి వెళ్ళినట్లే మనము కూడా ఎల్లప్పుడూ విసుగక ప్రార్థించాలని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (లూకా 18:1).


దేవుడు మన ప్రార్థనలను వినవలెనని కోరినయెడల (అనగా మనము ఫోన్‌ చేసిన వెంటనే మాట్లాడునట్లు ఎందుకనగా మన యొక్క ప్రార్థన ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లే ఉండాలి) (కీర్తన 66:18). మన హృదయములు పవిత్రముగాను (అనగా దేవుని విషయములలో) మరియు మంచిగాను (అనగా ఇతరుల విషయములలో) ఉండవలెను. అప్పుడు మనయొక్క స్తుతులు పరలోకమందున్న దూతలతో ఏకమై దేవుని యొద్దకు చేరును.


మనయొక్క సొంత అవసరమును చూచుట: గ్రుడ్డి బిక్షకుడు అయిన బర్తిమయి ప్రార్థించినట్లుగా మనకు వెలుగులేని విషయములలో వెలుగు నివ్వమని మన యొక్క అవసరమును చూచే శక్తినివ్వమని ప్రభువైన యేసుకు మొఱ్ఱపెట్టాలి (మార్కు 10:46). బర్తలోమయికి వెలుగిచ్చినట్లే మనకు వెలుగు ఇవ్వాలని ప్రభువైన యేసు ఇష్టపడుచున్నాడు. అనేక విషయములలో మన యొక్క అవసరము చూచునట్లు దృష్టిని పొందుటయే దేవుని యొక్క గొప్ప వరములలో ఒకటి. మనం ఎక్కువగా ప్రార్థించవలసిన విషయములలో ఇది ఒకటి. ఇతరుల యొక్క పొరపాట్ల మీదనే దృష్టి పెట్టుట మన కళ్ళలో ఇసుక వేసుకొన్నట్లే ఉండును. ఆవిధముగా గ్రుడ్డివారమగుదుము.


ఇతరులయొక్క అవసరమును చూచుట: (సామెతలు 11:24, 25)లో దయగలిగినవారు వర్ధిల్లెదరనియు మరియు ఇతరులకు నీళ్లు పోయువారికి దేవుడు స్వయముగా నీళ్లు పోయునని చెప్పుచున్నాడు. ఇతరులయొక్క భారములను గురించియు మరియు అవసరములను గురించియు మనము శ్రద్ధవహించినయెడల, దేవుడు మనకు గొప్పగా సహాయపడును. కాబట్టి మన సొంత అవసరముల గురించి మాత్రమే ఎల్లప్పుడు ఆలోచించుట నుండి విడిపించబడుచు స్వార్థమునుండి మనము విడుదలపొందాలి. యోబు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు తన యొక్క రోగము నుండి స్వస్తత పొందాడు (యోబు 42:10). ఒక బిడ్డ కొరకు అబ్రాహాము తన వివాహజీవితములో ప్రార్థించాడు. అయినప్పటికి శారా గొడ్రాలిగానే ఉండెను. అప్పుడు ఒకరోజు గొడ్రాలిగా ఉన్న స్త్రీ కొరకు అబ్రాహాము ప్రార్థించెను (ఆదికాండము 20:17,18). అప్పుడు దేవుడు ఆ స్త్రీ కొరకు చేసిన అబ్రాహాము ప్రార్థన వినుటయే కాక, మరుసటి రోజుననే శారా గర్భమును కూడా దేవుడు తెరిచెను (ఆదికాండము 21:10).


మనకు ప్రార్థన గురించి అర్థం కాకపోయినప్పటికిని మనము ప్రార్థించాలి. ప్రార్థన విషయములో మన సొంత జ్ఞానము మీద ఆధారపడకూడదు. సాతాను పేతురును జల్లించవలెనని కోరినప్పుడు ప్రభువైన యేసు అతడి కొరకు ప్రార్థించాడు. ఒకవేళ ప్రభువైన యేసు ప్రార్థించనియెడల ఏమి జరిగియుండేదో ఊహించుకొనుము.


ప్రభువైన యేసు గెత్సేమనే తోటలో ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు పేతరు యాకోబు మరియు యోహానులను తనకొరకు ప్రార్థించమని ప్రభువైనయేసు దీనుడైయున్నాడు. మన కొరకు ఇతరులను ప్రార్థించమని అడుగుటకును మరియు ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించుటకును మన గర్వమే ఆటంకముగా ఉన్నది. ప్రభువైన యేసు వలె మనలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడిలు గురించి (ఇబ్బందికర పరిస్థితుల గురించి) ఇతరులకు చెప్పనవసరము లేదు. అయినప్పటికిని ఆయన వారిని ప్రార్థించమని అడిగెను మరియు ఆ ముగ్గురి శిష్యులు ప్రార్థించనందుకు ఆయన నిరాశపడెను.


సాత్వికము మరియు దీనత్వము - ప్రభువైన యేసుయొక్క కాడిని ఎత్తుకొనుట:


దేవునిని మనతండ్రిగాను మరియు ప్రభువైనయేసు క్రీస్తును మనయొక్క ప్రభువుగాను, రక్షకునిగాను మరియు మనకంటే ముందుగా దేవుని సన్నిధిలో మనకొరకు ప్రవేశించినవాడుగాను ఎరుగుటయే నిత్యజీవము (యోహాను 17:3). నీవు క్రైస్తవ జీవితములో అంతకంతకు వర్ధిల్లవలెనని కోరినచో మనయొక్క పరలోకపు తండ్రితోను మరియు ప్రభువైన యేసుతోను సన్నిహిత సహవాసము కలిగియుండుము. ఇది మనము వెనుకంజవేయకుండ కాపాడును. దేవునియొద్దనుండి అభిషేకము కలిగిన వర్తమానములను వినుటయేసరిపోదు. ఆకాశమునుండి కుమ్మరించబడిన మన్నా 24 గంటలలో పురుగులుబట్టి వాసనకొట్టెను (నిర్గమ కాండము 16:20). నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితములో తాజాదనమును 24 గంటలలో పోగొట్టుకొనుట సులభము కాని ఆ మన్నా ప్రత్యక్ష గుడారములో అనగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలోని అతిపరిశుద్ధ స్థలములో ఉంచినప్పుడు నలభై సంవత్సరముల వరకు పురుగుపట్టలేదు మరియు కంపుకొట్టలేదు. మరియు తరువాత కానానులో 400 సంవత్సరములు కూడా అది పురుగుపట్టి కంపుకొట్టలేదు (నిర్గమకాండము 16:33, హెబీ 9:4). మన జీవితములలో కూడా దేవునియొక్క సన్నిధిలో ఉన్న శక్తి మాత్రమే సమస్తమును తాజాగా ఉంచును. కాబట్టి ఇతరులయొద్దనుండి ప్రభువు గురించి నీవు వినినదానిని అనగా కూటములలోగాని లేక టేపులోగాని వినినదానిని ప్రభువుయొద్దకు తీసుకొని వెళ్లి ప్రార్థించినయెడల అప్పుడు ప్రభువుయొద్దనుండి నేరుగా పొందెదవు.


ప్రభువైనయేసు మనకు బయలుపరచనియెడల మనము తండ్రిని యెరుగుట అసాధ్యము అని మత్తయి 11:27-29లో ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. మనము ఆయనయొద్దకు వెళ్లి ఆయన కాడిని (సిలువను) ఎత్తుకొని మరియు సాత్వికమును దీనత్వమును ఆయన యొద్ద నేర్చుకొనమని ప్రభువు మనలను ఆహ్వానించుచున్నాడు (ఆ మూడు వచనములను కలిపి చదవండి). ఈ రెండు విషయములను మాత్రమే ఆయనయొద్దనుండి మనము నేర్చుకొనవలెనని ప్రభువు చెప్పారు కాబట్టి ఈ మూడు విషయములలో ప్రభువైన యేసు మహిమను చూచుటకు మనము వాక్యమును చూడాలి.


1. సాత్వికము: మొదటిగా ప్రభువైన యేసు పరిసయ్యులకు వ్యతిరేకముగా ఉండి మరియు ఎల్లప్పుడు పాపులైనవారి పక్షముగా ఉండుటలో ఆయన యొక్క సాత్వికమును చూచెదము. వ్యభిచారములో పట్టబడిన స్త్రీ విషయములో మనము దీనిని చూచెదము (యోహాను 8:1-12) మరియు పరిసయ్యుడైన సీమోను ఇంటిలో పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ప్రభువైన యేసు యొక్క పాదములను అభిషేకించుటలో దీనిని చూడగలము (లూకా 7:36-50). పాపాత్మురాలైన స్త్రీని సీమోను విమర్శించనంత వరకు ప్రభువైన యేసు అతనితో ఏమియు చెప్పలేదు కాని అతడు ఆమెను తృణీకరించిన వెంటనే దేవుని యెడల గౌరవము మరియు ప్రేమల విషయములో ఉన్న కొదువనుబట్టి ప్రభువు అతనిని గద్దించెను (లూకా 7:40-37). మారుమనస్సు పొందుచున్న పాపులను విమర్శించే వారి విషయములో ప్రభువైన యేసు తీవ్రముగా ఉండెను. ఆయన ఎల్లప్పుడు బైబిలును ఎరిగిన పరిసయ్యులకు వ్యతిరేకముగాఉండి మరియు మారుమనస్సు పొందుచున్న పాపులపక్షముగా ఉండెను. ఇది తెలుసుకొనుటద్వారా మనకు గొప్ప ఆదరణ కలుగుచున్నది. ఈ సాత్వికమును మనము ఆయన యొద్ద నుండి నేర్చుకొనవలెను.


తనకు హానిచేసిన వారిని క్షమించే విషయములో ప్రభువైనయేసు యొక్క దీనత్వమును చూడగలము. ప్రజలు తనను దయ్యములకు అధిపతి అని పిలిచినప్పుడు, వెంటనే వారి పాపమును క్షమించాడు (మత్తయి 12:24,32). వారు ఆయనను దూషించినప్పుడు, ఆయన వారిని బెదిరించలేదు. ఆయన మౌనముగా ఉండెను (1 పేతురు 2:23). ప్రభువైన యేసు యొక్క ఈ సాత్వికమును కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. మన చేతిమీద పడిన బల్లిని గాని బొద్దింకనుగాని మనము ఏ విధముగా విసర్జించెదమో ఆవిధముగానే ద్వేషమునుగాని, పగనుగాని, లేక క్షమించలేని ఆత్మనుగాని పూర్తిగా విసర్జించాలి.


2. దీనత్వము: మత్తయి సువార్తలోని మొదటి ఆరు వచనములు, ప్రభువైన యేసు ఈలోకములో పుట్టుటకు ఎన్నుకొనిన కుటుంబము, ఆయన యొక్క దీనత్వమును చూపించుచున్నది. యూదులు సామాన్యముగా స్త్రీలయొక్క పేర్లను చెప్పరు. తామారు, రాహాబు, రూతు, బత్సెబ అను నలుగురు స్త్రీల గురించి చెప్పబడింది. తామారు అను స్త్రీ తన యొక్క మామ అయిన యూదాతో వ్యభిచారము వలన ఆమెకు బిడ్డ పుట్టెను (ఆదికాండము 38వ అధ్యాయము). రాహాబు యెరికోలో పేరుపొందిన వ్యభిచారి (యెహోషువ 2వ అధ్యాయము). రూతు మోయాబీయురాలు అనగా లోతు కుమార్తె అతనితో వ్యభిచారము చేయుటవలన పుట్టినవారు (ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము). మరియు బెత్సెబా దావీదుతో వ్యభిచారము చేసెను. లైంగికపాపము చేసిన ఈ నలుగురు స్త్రీలయొక్క పేర్లు క్రొత్త నిబంధనలోని మొదటి పారాలో ఎందుకు వ్రాయబడినవి? ఎందుకనగా ప్రభువైన యేసు పాపులతో ఏకమై మరియు వారిని రక్షించుటకు ఆయన వచ్చియున్నాడని చూపించుచున్నది.


యేసుప్రభువు ఈ భూమిమీద చేసిన వండ్రంగి పని మరియు ఈ భూమిమీద ఆయన జీవితకాలమంతయు ఆయన ఒక దాసునిగా ఉండుటలోను ఆయనయొక్క దీనత్వమును చూడగలము. ఒక దాసునియొక్క వైఖరి అనగా ఎల్లప్పుడు మెలకువగా ఉండి ఇతరుల యొక్క అవసరములను చూచుచు మరియు చూచినవెంటనే వారికి సహాయపడవలెనని కోరెను (ఉదాహరణకు: ప్రభువైనయేసు తమ శిష్యులయొక్క పాదములు కడుగుట).


ఆండ్రూ ముర్రే వ్రాసిన దీనత్వము అను పుస్తకములో దీనత్వమును గురించి ఈ విధముగా చెప్పెను: ''దేవుడే మనలో సర్వములో సర్వమగునట్లు, మనము ఏమి కానివారముగా కావలయునని కోరవలెను''. ఈవిధముగా ఉండుటకు ప్రభువైన యేసు సంతోషించెను. ఆయన యొద్దనుండిన దీనినే మనము నేర్చుకొనవలెను.


కాబట్టి ఆయనయొక్క కాడిని ఎల్లప్పుడును మన మెడమీదపెట్టకొని మరియు సాత్వికమును దీనత్వమును ఆయన యొద్ద నేర్చుకొనవలెను. ఆ విధముగా ఆయన మనకు తండ్రిని అంతకంతకు బయలుపరచును.


అధ్యాయము 31
అధ్యాయము 31

హృదయవైఖరిని బట్టి దేవుని స్వభావములో పాలివారమగుదుము:


రోమా 12:2ను ఎల్లప్పుడు జ్ఞాపకముంచుకొనుట మంచిది. మన ఆలోచనా విధానము అంతకంతకు మార్పుచెందుట ద్వారా మనము రూపాంతరము పొందుదుము. ప్రజల గురించి గానీ లేక పరిస్థితుల గురించిగానీ దేవుని తలంపులు మన తలంపులవంటివి కావు. మనము ఎవరినైనను లేక దేనినైనను ఆదాము బిడ్డలవలె చూడకూడదు. మీరు ఎల్లప్పుడు ఈ విధముగా ప్రశ్నించుకోవాలి, ''ఈ వ్యక్తిని లేక ఈ పరిస్థితిని దేవుడు ఏవిధముగా చూస్తున్నాడు?'' మరియు అప్పుడు దేవుని తలంపులతో మీరు ఏకము కావలెను.


ఒక వ్యక్తిని ఎల్‌.కె.జీ నుండి పి.హెచ్‌.డీ చదువుటకు 25 సంవత్సరములు పట్టినట్లే మనము దేవుని స్వభావములో పాలివారమగుటకు కూడా అనేక సంవత్సరములు పడుతుందని మనుష్యులవలె మనము ఆలోచించకూడదు. యౌవనస్తుడైన స్తెఫెను కొత్తగా జన్మించిన తరువాత 4 లేక 5 సంవత్సరములలోనే ఎంతో క్రీస్తువలె రూపాంతరము చెందాడు (అపొ.కా. 6:7). 40 సంవత్సరములు క్రైస్తవులుగా జీవించినవారు నిత్యత్వములో అతనికంటె గొప్పగా ఉండెదరని మీరనుకొనుచున్నారా? ఆవిధముగా ఉండనవసరములేదు. మన హృదయముయొక్క వైఖరేగాని మనము జీవించిన కాలమును బట్టి దేవుని స్వభావములో పాలివారముకాలేము. డేవిడ్‌ బ్రయినార్డ్‌ (1718-1747) 29 సంవత్సరముల వయస్సులోపే అమెరికాలోని భారతీయులవిషయంలో ఎంతో దేవుని కనికరముతో నింపబడియుండి, చిన్న వయస్సులోనే గొప్ప పరిచర్య చేశాడు. ఇతరులు 100 సంవత్సరములో చేసే పరిచర్యను, అతడు 10 సంవత్సరములలో చేశాడు. కాబట్టి మీరు ప్రభువును సేవించుటకు పెద్దవారయ్యే వరకు వేచియుండనవసరములేదు. మీరింకా ఆత్మీయముగా పరిణితి చెందలేదు. కనుక మీకు 50 సంవత్సరములు వచ్చిన తరువాత ప్రభువు పరిచర్య చేయుడని అపవాది చెప్పును. ఆ అబద్ధికుని మాటలను వినకుము.


దేవుని యొక్క అగ్ని:


ఏలీయా కర్మేలు పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు అగ్ని ద్వారా జవాబిచ్చువాడే నిజమైన దేవుడని 450 మంది అబద్ధప్రవక్తలతో చెప్పాడు (1 రాజులు 18వ అధ్యాయము). అగ్ని పవిత్రత గురించి మాట్లాడును. అన్యులు కూడా దానిని గుర్తించెను. అగ్ని అనగా ఉద్రేకము కాదు లేక మంచిగాపాడుట కాదు. అరణ్యములో మోషే యిత్రో గొఱ్ఱెలను మేపుచుండగా, పొదల మధ్యలో ఉన్న ఒక పొద మీద దేవునిఅగ్నిని చూచెను. ఆ పొదలో దేవుడు నివసించాడు. ఈనాడు నిజమైన సంఘము యొక్క గుర్తు ఇదియే. అది పవిత్రతతో మండుచుండును. దేవుడు దహించు అగ్నియైయున్నాడు. అగ్ని ద్వారా జవాబిచ్చే దేవుడే నిజమైనదేవుడు.


పూర్తిగా బలి చేయబడిన బలిపీఠం మీదనే ఎల్లప్పుడు అగ్నిపడును. అందువలన దేవుడు ఎల్లప్పుడు మనమీదికి అగ్ని పంపునట్లు, మనము క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడుట గురించి సంఘములో బోధించెదము. సొంతమును కోరువారిని (మనుష్యుల యొక్క ఘనతను మరియు ఆర్థికలాభము కోరువారు) దేవాలయములో ప్రభువైనయేసు పవిత్రపరచాడు. ఈనాడు కూడా ఆయన దానినే చేయుచున్నాడు. ఆ దినమునవారు దేవాలయములో పావురములను అమ్మినట్లే, ఈనాటి బోధకులు నకిలీ ఆత్మవరములను కలిగియుండి స్వస్థతకూటములలో వాటిని అమ్ముకొనుచున్నారు. ప్రభువు నామములో వారు బీదల యొద్దనుండి డబ్బును తీసుకొనుచున్నారు. దేవుని వరములను ఉపయోగించుట ద్వారా డబ్బు సంపాదించిన బోధకులను మరియు మనుష్యులఘనతను కోరు బోధకులను ప్రభువైన యేసు ఒక దినమున వెళ్ళగొట్టును.


సంఘమును నిర్మించుటకు దేవుడు ఒక ప్రణాళికను మరియు ఒక పద్ధతిని కలిగియున్నాడు. మనము కట్టుచున్నసంఘము ఆయన చిత్తప్రకారములేదని ఒప్పుకొని మరియు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము కలవాడై దేవుని మాటవిని వణుకుచుండునో, అటువంటి వారిని దేవుడుచూచి మరియు వారు సరిగా సంఘమును నిర్మించుటకు ఆయన సహాయపడును.


యెహెజ్కేలు 40 నుండి 48 అధ్యాయములలో దేవాలయము నిర్మించుటకు దేవుడు ప్రణాళికను ఇచ్చెను. సంఘనిర్మాణము ఈ విధముగా జరగాలి. ప్రభువు యొక్క దాసులను ఇక్కడ సాదోకు సంతతివారు అనగా ప్రజలకు కాక ప్రభువుకే పరిచర్య చేసెడివారు (యెహెజ్కేలు 44:15-27). యోహాను 7:37-39లో ప్రభువైనయేసు చెప్పినట్లుగా సంఘములో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించునని యెహెజ్కేలు 47లో చెప్పబడింది. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము కాకుండా సంఘములను నిర్మించుటను బట్టి సిగ్గుపడువారికే దేవుడు తన యొక్క ప్రణాళికను చూపించునని యెహెజ్కేలు చెప్పుచున్నాడు (యెహెజ్కేలు 43:10,11). పరిశుద్ధతయే దేవునియొక్క మందిరములో నియమము.


ప్రకృతిసంబంధమైన, మానవసంబంధమైన మరియు పరిసయ్యతత్వము, ఆత్మీయముగాను, దైవికముగాను మరియు క్రీస్తువలె కనబడవచ్చును. యెహెజ్కేలు 43:8లో నిజమైన మందిరమునకు ప్రక్కగానే నకిలీ మందిరము కూడా కట్టబడెను. కాబట్టి వివేచనలేని ప్రజలు ఏ ద్వారాము గుండా ప్రవేశించాలో తెలియక కలవరపడెదరని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. కాబట్టి తెలివితేటలు ద్వారాను మరియు ఉద్రేకముల ద్వారాను కలిగే దానికిని మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కలిగే నిజమైన అగ్నికిని తేడా తెలిసియుండాలి. పరిసయ్యుల నీతికిని మరియు క్రీస్తుద్వారా పొందే నీతికిని తేడా మీకు తెలిసియుండాలి. కేవలము మానవ మంచితనమునకును మరియు ఒక వ్యక్తి దేవునిస్వభావములో పాలివాడైనందున కలిగే దానికిని తేడా తెలిసియుండాలి.


దేవునిప్రేమ మరియు మానవప్రేమ:


కృతజ్ఞత లేనివారికి దేవుడు ఉపకారియై యుండుటలో ఆయన ప్రేమను చూడగలము (లూకా 6:35). మానవప్రేమ ఎల్లప్పుడు ఇతరులనుండి గౌరవమును మరియు ప్రేమను మరియు బహుమానములను కోరును. కాని దైవికమైనప్రేమ దేనిని కోరదు. తాను ప్రేమించే వారి యొద్దనుండి అది ఏమియు కోరదు. మంచివారి మీదను మరియు చెడ్డవారిమీదను సమానముగా దేవుడు సూర్యుని ఉదయింపజేయుచున్నాడు. మరియు చెడ్డవారిమీదను మరియు కృతజ్ఞతలేనివారి మీదను దేవుడు దయ మరియు కనికరములను చూపించుచున్నాడు. ఇటువంటి దైవికమైన ప్రేమలో మనము జీవించుట వలన మాత్రమే పరిసయ్యతత్వము నుండి రక్షించబడగలము.


పరిసయ్యులు మరియు మతస్థులు అన్ని విషయములలో వారితో ఏకీభవించే వారిని మాత్రమే ప్రేమించెదరు. అది మానవప్రేమ మాత్రమే గాని దైవికమైన ప్రేమ కాదని ఋజువు చేయుచున్నది. ఇదియే వారి కఠినత్వానికి మరియు అహంకారానికి కారణము. నిన్ను ప్రేమించే వారిని మాత్రమే, నీవు ప్రేమించి మరియు మేలు చేసినయెడల, మీరు పాపులు కంటే శ్రేష్ఠులు కాదని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. కమ్యూనిస్టులు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించెదరు. ప్రతిఫలమును ఆశించకుండా, ఏవిధముగా ప్రేమించాలో ఆదాము సంతతికి తెలియదు.


నీవు దేవుని యందు మాత్రమే నిరీక్షణ యుంచవలెను (కీర్తన 62:5). అప్పుడు నీవు ఎన్నడును నిరాశపడవు. సమస్త నిరాశలు మరియు సణుగులన్నియు ఇతరుల యొద్దనుండి గౌరవములు మరియు బహుమానములను మొదలగువాటిని కోరుటవలన కలుగుచున్నవి. మీ చుట్టుప్రక్కలనున్న వారు మార్పు చెందవలెననిగాని లేక మంచిగా ప్రవర్తించవలెనని గాని లేక నిన్ను పట్టించుకొనవలెనని గాని కోరుటను నీవు ఆపివేసిన యెడల నీ జీవితము మహిమకరముగా ఉండును.


విస్తారమైన రాజ్యములోనికి ప్రవేశించుటకు ఇరుకుద్వారము:


ఒక సూది బెజ్జములో ఒంటె ప్రవేశించుట కంటే దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట కష్టమని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు. అయినప్పటికిని అది ఒంటెకు అసాధ్యమైనప్పటికి అది అమీబాకు ఎంతో సులభము. దానియొక్క పరిమాణము మీద అది ఆధారపడును. మన దృష్టిలో మనము ఎంత చిన్నవారముగా ఉండెదమో, అంత సమృద్ధిగా దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుదుము (2 పేతురు 1:11). దేవుని రాజ్యము ఎంతో ఎంతో పెద్దది. కాని దాని యొక్క ద్వారము సూదిబెజ్జము వలె ఇరుకుగా ఉన్నది. మనకున్న వరములను బట్టియు, మనకున్న తలాంతులను బట్టియు, శక్తిసామర్థ్యములను బట్టియు, బైబిలుజ్ఞానమును బట్టియు లేక ప్రభువుకొరకు చేసే పరిచర్యను బట్టియు మొదలగు వాటిని బట్టియు మనము గర్వించిన యెడల, అది మనలను పెద్దవారిగా చేయును. మీరందరు చక్కటివారును, తెలివైన వారును, వరములు కలవారును మరియు కొన్నిటిని సాధించిన వారుగాను మరియు లేఖనములను ఎరిగినవారుగాను మరియు ఆత్మానుసారమైన మనస్సుగలవారునై యున్నారు. వీటిని బట్టి మీలో మీరు ఎప్పుడైనను గొప్పవారై యుండకూడదని నేను ప్రార్థించుచున్నాను. ఎల్లప్పుడు మీ దృష్టిలో మీరు చిన్నవారై యుండి మరియు వారి మతమును బట్టిగాని లేక డినామినేషన్‌ను బట్టిగాని లేక వెలుగు లేకపోవుటను బట్టిగాని ఎవరిని తృణీకరించకూడదు. మరియు మీరు అత్యంతచెడ్డవారిని చూచినప్పుడు, నీతో నీవు ఈ విధముగా చెప్పుకొనవలెను, ''నేనేమై యున్నానో అది దేవుని కృపయే''.


ప్రభువైన యేసు ఎల్లప్పుడు తన గురించి మనుష్యకుమారుడనని అనగా సామాన్య మానవుడనని చెప్పుకున్నాడు. మీరు కూడా ఎల్లప్పుడు అందరి విషయములో సామాన్యమానవులుగా ఉండాలి. దేనినిబట్టి ఎప్పుడైనను ఉప్పొంగవద్దు మరియు మీ శక్తి సామర్థ్యములను గురించియు లేక మీరుసాధించిన వాటిని గురించియు ఎప్పుడైనను ధ్యానించవద్దు. మీరేమైయున్నారో దానినిబట్టి దేవుని కనికరముకొరకై కృతజ్ఞత కలిగియుండుడి.


రక్షణకార్యమంతయు దేవునియొక్క పనియై యున్నదని ఒప్పుకొనుము:


మానవుడు తనను రక్షించుకొనుట అసాధ్యమని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. దేవుడు మాత్రమే మనలను రక్షించగలడు. అనగా గత పాపములకు క్షమాపణ, ప్రస్తుతము పాపమును జయించుటకు కావలసినశక్తిని పొంది మరియు భవిష్యత్తులో పాపము లేని పరలోకములో ప్రవేశించెదము (మార్కు 10:26, 27). ''రక్షణ ప్రభువు యొద్దనుండి మాత్రమే కలుగును'' అని చేప కడుపులో ఉన్న యోనా ఒప్పుకొనినప్పుడు అతడు చేప కడుపునుండి బయటకు వచ్చెను (యోనా 2:9). తరువాత వచనములో ఇట్లున్నది, ''అప్పుడు ఆరిననేల మీద యోనాను క్రక్కివేయుమని దేవుడు చేపకు ఆజ్ఞాపించెను''.


రక్షణ అనగా మనలను మనము బాగుచేసుకొనుట కాదు. మనము బాహ్యముగా మాత్రమే మార్చుకొనగలము కాని దేవుడు మనలో పనిచేసినప్పుడు మన అంతరంగములో మార్పుకలుగును. రోమా పత్రికలో మనలో సువార్త పనిచేసే విధానము ప్రతి అధ్యాయములో చూడగలము.


1-3 అధ్యాయములు: మానవునియొక్క నిందారోపణ గురించి చెప్పబడింది.


4వ అధ్యాయము: విశ్వాసముద్వారా ఉచితముగా దేవునిచేత నీతిమంతులముగా తీర్చబడియున్నాము.


5వ అధ్యాయము: క్రీస్తురక్తముద్వారా ఉచితముగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించుట.


6వ అధ్యాయము: మన ప్రాచీనపురుషుడు క్రీస్తుతో కూడా సిలువవేయబడెను కాబట్టి పాపములకు దాసునిగా ఉండనవసరము లేదు.


7వ అధ్యాయము: ధర్మశాస్త్రమునుండియు మరియు అక్షరానుసారమునుండి విడుదల పొందుట.


8వ అధ్యాయము: ఇప్పుడు మనము ఆత్మలో జీవించుచు, శరీరేచ్ఛలను ప్రతిదినము ఆత్మచేత చంపుట.


ఆ విధముగా జీవించుటద్వారా మనము క్రీస్తులో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము (రోమా 8:37). కాని దీన్నంతటిని మనమే సాధించామని అనుకొని గర్వించే అపాయమున్నది. కాబట్టి మనము 9 నుండి 11 అధ్యాయములకు వెళ్లెదము.


9వ అధ్యాయము: దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారము దేవుడు అబ్రాహాము యొక్క ఒక్క కుమారుని మాత్రమే అనగా ఇస్సాకును మాత్రమే ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. ఇస్సాకు యొద్ద ఇద్దరు కుమారులలో ఆయన యాకోబును మాత్రమే ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. వారిద్దరు పుట్టకముందే అనగా వారింకను పుట్టి మేలైనను కీడైనను చేయకముందే దేవుడు యాకోబును ఏర్పరచుకొనెను (రోమా 9:11). ఆ విధముగా దేవుడు నిన్నుకూడా ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. ''కాగా ఇది పొందగోరువానివలననైనను, ప్రయాసపడువాని వలనననైనను కాదుగాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును'' (రోమా 9:16). దీనిని నీవు ఎన్నడైనను మర్చిపోకూడదు.


10వ అధ్యాయము: దేవునియొక్క నీతి: నీ యొక్క నీతికార్యములు దేవుని దృష్టిలో మురికిగుడ్డ వంటివి (యెషయా 64:6). దేవుడు నీ హృదయములో అనగా నీ అంతరంగములో నీతిని కలుగజేయాలని కోరుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తమ స్వనీతిని స్థాపించ బూనుకొనియున్నారు కనుక వారు దేవునినీతిని పొందలేదు (రోమా 10:33).


11వ అధ్యాయము : దేవుని యొక్క నమ్మకత్వము.


ఇశ్రాయేలీయులు ఓడిపోయినప్పటికిని దేవుడు నమ్మదగినవాడైయున్నాడు. దేవుని వాక్యములో వాగ్ధానములును మరియు హెచ్చరికలును ఉన్నవి మరియు దేవుడు నమ్మకముగా వాటిని మనలో నెరవేర్చుచున్నాడు.


12వ అధ్యాయము: ''(12:1,2).


ఇప్పుడు మనము ఏమి చెప్పెదము. దేవునియొక్క వాత్సల్యములను బట్టి మన శరీరములను మరియు మన మనస్సులను ఆయనకు సంపూర్ణముగా సమర్పించుకొనుట ద్వారా ఆయనచిత్తమును చేసెదము.


దేవుడు మనలను నరకానికి పంపిస్తాడనే భయముతో కాక ఆయనయొక్క వాత్సల్యమునుబట్టి సమస్తమును ఆయనకు ఇచ్చెదము.


నీ గత పాపములన్నింటిని, నీవు బాప్తిస్మము తీసుకొన్న తరువాత చేసిన పాపములన్నింటిని ఆయన క్షమించియున్నాడు.


నీ గత పాపములను ఆయన ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసుకొనడు.


నీ యొక్క దిగంబరత్వమును మరియు నీ యొక్క ఓటములను ఇతరులకు కనపడకుండా దాచియున్నాడు.


నీవు అర్హుడవు కాకపోయినప్పటికిని ఆయన మాటిమాటికి ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించుచున్నాడు.


అటువంటి దేవునిని నీవు ఏ విధముగా ఆసరగా తీసుకొనగలవు? తమ యొక్క యజమాని కఠినుడనియు మరియు విత్తనిచోట కోయుననియు, ఒక తలాంతు పొందినవాడు దానిని పాతిపెట్టెను. దేవుడు కఠినుడని అనుకొనువారు తమ జీవితములను పాడుచేసుకొని మరియు సమయమును వృథాచేసుకొనెదరు. ప్రతి విషయములో దేవుడు అతిశ్రేష్ఠమైన దానిని మీకు ఇవ్వవలెనని కోరే మంచిదేవుడని దేవునిని మీరు తెలిసికొన్నందుకు దేవునికి వందనములు.


13వ అధ్యాయము: దేవునియొక్క సువార్తకు లోబడి, దేవుడు వారిపై ఉంచిన అధికారులకు లోబడుటయే దేవునికి భయపడుచున్నామనుటకు గుర్తు.


14-15 అధ్యాయములు: క్రీస్తు నిన్ను చేర్చుకొనిన ప్రకారము ఇతర డినామినేషన్లనుండి వచ్చిన విశ్వాసులను అభిప్రాయభేధములున్నప్పటికిని వారిని చేర్చుకొనవలెను. పరిసయ్యులను మరియు అహంకారులైన క్రైస్తవులను రోమా 14 మరియు 15 అధ్యాయముల ద్వారా బయలుపరచును. అనేకమంది విశ్వాసులతో కలిసి నీవు పరిచర్యచేయలేక పోవచ్చుగాని ఆయనప్పటికిని నిన్ను చేర్చుకొనిన ప్రకారము, నీవు వారిని చేర్చుకొనవలెను.


16వ అధ్యాయము: సాతాను మన పాదముల క్రింద శీఘ్రముగా తొక్కబడుననే (16:20) సందేశముతో చివరగా సువార్త ముగియుచున్నది.


రోమా 16:20 వచనమువరకు నిన్ను నడిపించుటకు నీవు పరిశుద్ధాత్మకు అనుమతించినయెడల, ఆశీర్వదింపబడెదవు.


అధ్యాయము 32
అధ్యాయము 32

అనర్హులకు దేవునియొక్క ఆశీర్వాదములు:


ప్రభువైనయేసు చెప్పిన అనేక ఉపమానములు మరియు సువార్తలలోని ఆయన జీవితములో జరిగిన సంఘటనలన్నియు ఒకే ఒక సత్యమును బోధించుచున్నవి. దేవుడు మనకు అర్హతలేనివాటిని ఇచ్చుచున్నాడు. మనయొక్క అర్హతలనుబట్టి దేవునియొక్క ఆశీర్వదములు పొందము. దీనిని మనము స్పష్టముగా అర్థము చేసుకొననియెడల, మనము బైబిలు చదవనప్పుడుగాపి లేక పాపములో పడినప్పుడుగాని మనముదేనినైనను దేవుని యొద్దనుండి పొందుటకు అర్హులముగాదు అని అనుకొని, విశ్వాసముతో ప్రభువైనయేసు నామములో ప్రార్థించలేము. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు


తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తనకు అర్హతలేకపోయినప్పటికిని ఎంతో ఆశీర్వదింపబడ్డాడు (లూకా 15).


రాజు కుమారుని యొక్క పెళ్లి విందునకు వీధులలో ఉన్న అడుక్కొనే బిక్షగాళ్లు ఆహ్వానించబడిరి మరియు వారికి ఉచితముగా వివాహవస్త్రము ఇచ్చుటద్వారా వారికి అర్హతలేనప్పటికి ఎంతో ఆశీర్వదింపబడిరి (మత్తయి 22).


చివరిగంటలో వచ్చిన పనివారికి మొదటగా జీతము ఇవ్వబడెను (మత్తయి 20).


సిలువలో చనిపోవుచున్న దొంగ ఘోరపాపములో జీవించినప్పటికిని ఎన్నడైనను ఒక్క పాపము కూడా చేయని యేసుతో కూడా ఒకే రోజున పరదైసులో ప్రవేశించెను.


దయ్యములచేత పట్టబడి మరియు వ్యభిచారిగా ఒకప్పుడు ఉన్న మరియ మగ్దలేనుకు పునరుత్థానుడైన ప్రభువైన యేసును మొదటిగా చూచే ధన్యత కలిగింది (యోహాను 20).


అర్హతలేని వారియెడల యెహోవా దయాదాక్షిణ్యపూర్ణుడు, దీర్ఘశాంతుడు (యాకీర్తన 10:38 లివింగు).


నీ యొక్క సొంత రక్షణను కొనసాగించుకొనుము:


యాకోబు 1:19-25లో ''ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును మాటలాడుటకు నిదానించువాడును కోపించుటకు నిదానించువాడునై యుండవలెనని వ్రాయబడియున్నది ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు (యాకోబు 1:20). కాబట్టి విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును గడ్డివలె పెరగకుండునట్లు జాగ్రత్తపడుము (21వ వచనము). తప్పుడు వైఖరులన్నింటిని సమూలముగా పెరికివేయవలెను. అప్పుడు దుష్టత్వము పెరగదు.


మనము వాక్యము వినిన తరువాత, దానిని మర్చిపోయేవారముగా ఉండవచ్చును లేక మన రక్షణను కొనసాగించవచ్చును (25వ వచనము). అద్దమనే దేవుని వాక్యములో మనము చూచుకొనిన తరువాత సులభముగా మర్చిపోవచ్చును. దేవుడు మనతో మాట్లాడిన వాటిని మన హృదయములో భద్రపరచుకొని మరియు కొనసాగవలెను.


1 కొరింథీ 13లో, మనము చదివి మరల మరల ధ్యానించవలసిన విషయములు చాలా ఉన్నవి. అప్పుడు మోసపోకుండా కాపాడబడెదము. ఈ అధ్యాయములో చెప్పబడిన ప్రేమ మనలో లేనియెడల మనకున్న జ్ఞానము, ఆసక్తి, త్యాగము మరియు వరములన్నియు దేవుని దృష్టిలో సున్నాఅగును. మనయొక్క ప్రేమ పక్షపాతము లేనిదిగాను మరియు మంచితనముతో నిండుకొనిన పరిపూర్ణమైనప్రేమను పొందేవరకు మనము అద్దములో చూచుకొని మరియు మన కొదువను చూడాలి.


క్రీస్తురక్తము యొక్క శక్తి:


సహోదరులమీద నిందారోపణచేసే అపవాదిని జయించుటకు క్రీస్తు యొక్క రక్తము ద్వారా నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మరియు దేవునిచేత అంగీకరించబడి, పరిశుద్ధమైన దేవుని సన్నిధిలోనికి ధైర్యముగా ప్రవేశించాలి (పక్రటన 12:10,11).


క్రీస్తు యొక్క రక్తము ఎంత శక్తివంతమైనదంటే, ప్రభువైన యేసు మరణించిన రోజు - ముప్పైమూడున్నర సంవత్సరములలో ఒక్క పాపము కూడా చేయని ప్రభువైన యేసు మరియు తన జీవితకాలమంతయు తుదిశ్వాస విడిచేవరకు పాపములో జీవించి మారుమనస్సు పొందిన దొంగయు ఒకేసారి పరదైసులోనికి నడిచిరి. వారిద్దరు నీతిమంతులుగా పరదైసులోనికి నడిచివెళ్లిరి. దీనిని వినిన వారు అనేకులు దేవుని కృపను ఆసరాగా తీసుకొనవచ్చును. వారిని ఆ విధముగా చేయనిమ్ము. ఆవిధముగా వారు తమ్మునుతాము నాశనము చేసుకొనెదరు కాని యథార్థవంతులమైన మనము ఇటువంటి వర్తమానము వినిన తరువాత ఇటువంటి క్షమించుచు కృపచూపించు ప్రభువునకు మరిఎక్కువగా సమర్పించుకొని మరియు ఒక్కసారి కూడా పాపము చేయవద్దని కోరెదము. దేవుని యొక్క అనుగ్రహము మనలను మారుమనస్సు పొందుటకు ప్రేరేపించును (రోమా 2:4). దేవుడు మన జీవితములలో అద్భుతములు చేయునట్లు ఆయనను విశ్వసించెదము. మరియు అవిశ్వాసమువలన గాని లేక అయోగ్యులమని అనుకొనుటద్వారాగాని దేవునిని పరిమితి చేయకూడదు.


తమ సమాజములోలేని విశ్వాసులను అనేకమందివిశ్వాసులు త్వరపడి విమర్శించుకొనుటను బట్టి చింతించుచున్నాను. అటువంటి విశ్వాసులు తమయొక్క గత పాపములన్నింటినిలో నుండి పవిత్రపరచబడియున్నామని మరచిపోయెదరు. యోహాను 8వ అధ్యాయములో వారు ఆ స్త్రీ మీద రాళ్లువేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నారని ప్రభువు మనకు చూపించాడు. ప్రభువు ఆమెకు ఎదురుగా నిల్చుండి మరియు ఆ రాళ్ళతో కొట్టబడి నన్ను చంపుడి అని చెప్పవచ్చు. కలువరిలో ప్రభువు దానినే చేశాడు. దేవుని మరియొక బిడ్డమీద రాళ్లు వేసినట్లయితే అది ప్రభువైన యేసు మీద వేసినట్లే. దీనిని ఎప్పుడైనను చేయకుము.


వెనుకున్న వాటిని మర్చిపోవుట:


ప్రతిదినము మనము పౌలు చేసిన విధముగా చేయవలెను. ''(ఫిలిప్పీ 3:13, 14). అనగా నీవు సాధించిన వాటన్నింటిని మరియు ఆ దినమువరకు పొందిన ఓటములన్నింటిని మరచిపోవాలి. అప్పుడు నీవు ఒకే విషయముగురించి ఆలోచించాలి. ప్రభువైనయేసువలె రూపాంతరము చెందుటకు, నేను ఎంతగా అభివృద్ధి చెందాలి. అది పరిణితి చెందిన క్రైస్తవునియొక్క గుర్తు అని పౌలు చెప్పుచున్నాడు (ఫిలిప్పీ 3:15).


ఈ క్రొత్త సంవత్సరములో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి సాతానును సిగ్గుపరచును గాక. ఇతరులనుండి తృణీకరింపబడే సంవత్సరముగా ఉండవచ్చును. మీకు హానిచేసిన వారందరిని గురించి మరియు వారిని ఆశీర్వదించి ప్రతిదినము దేవునియెడల భయభక్తులతో జీవించుచు, ప్రభువుతో సన్నిహిత సహవాసము గల సంవత్సరముగా ఉండునుగాక.


నిందించుట మరియు వెళ్లగొట్టుట అని నేను ఎందుకు చెప్పియున్నానంటే అంత్యదినములలో అది మరిఎక్కువగా జరుగును. ప్రభువైన యేసు ఇట్లన్నారు, ''(మత్తయి 10:25). తమ సమాజమునకు చెందని విశ్వాసులను అన్ని చెడ్డ పేర్లతో పిలిచేవారు ప్రతియొక్క క్రైస్తవసమాజములో ఉన్నారు.


మీ సమస్తమును బట్టి నేను గర్వించుచున్నానని, నా కుమారులైన మీరు తెలుసుకొనవలెనని కోరుచున్నాను. మీరు నా కుమారులైనందున క్రైస్తవుల నుండి నాకు వచ్చిన ఒత్తిడిలను బట్టియు వ్యతిరేకతను బట్టియు మీరు ఎంతో ఒత్తిడికి గురి అయివున్నారు కాని ఆ ఒత్తిడిని జయించుటకు దేవుడు మీకు కృపను అనుగ్రహించి మరియు నన్ను మరియు మిమ్ములను ద్వేషించిన వారిని ప్రేమించేటట్లు దేవుడు చేశాడు. దానిని బట్టి ప్రభువునకు స్తోత్రములు.


దేవుడు మిమ్ములను చూచినప్రకారమే నేనును చూచుచున్నాను. అనగా క్రీస్తులో మీరు నీతిమంతులుగా చేయబడిరనియు మరియు ఎప్పుడైనను ఒక్కసారి కూడా పాపము చేయనివారిగాను, పూర్ణహృదయము గల విశ్వాసులందరిని నేనును చూచుచున్నాను. తండ్రిచేత మనము అంగీకరించబడినందుకు మనము సంతోషించినట్లే, ఇతర విశ్వాసులు కూడా తండ్రిచేత అంగీకరించబడినందుకు మనము సంతోషించాలి. తన జీవితకాలమంతయు హంతకుడిగా జీవించినవ్యక్తితో (అనగా అతడు సిలువవేయబడు వరకు) యేసు పరదైసులో నడిచెను. ఇదియే కృప. మానవుని పాపము ఎంత ఎక్కువగా విస్తరించునో, దేవుని యొక్క కృప అంతకంటే ఎక్కువగా విస్తరించును.


నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట:


ఈ మధ్య కాలములో సి.ఎఫ్‌.సిలో ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకొనుటకు ముద్రించిన పేపరు ఇచ్చియున్నాము:


''ఓ ప్రభువా, నా జీవితములో నీకు బాధాకరముగా ఏదైనాయున్న యెడల నాకు చూపించుము'' (కీర్తన 139:24 లివింగు).


ఈ ప్రార్థన గతము గురించి కాదుగాని ప్రస్తుతము గురించి యున్నది. మన గతము గురించి దుష్టులు మరియు సాతాను మరచిపోనప్పటికిని, దేవుడు మన గతమంతటిని క్షమించుటయే కాక వాటిని తీసివేసి ఇక ఎన్నడునూ జ్ఞాపకము చేసుకొనడు. ఇప్పుడు మనము ప్రస్తుత విషయమునే సరిచేసుకొనవలెను. ప్రభువు యొక్క నామము, ''నేను ఉన్నవాడను'' అంతేకాని నేను ఒకప్పుడు ఉండిన వాడను కాదు (నిర్గమకాండము 3:14). కాబట్టి ప్రభువు ఎప్పుడూ మనతో గతము గురించికాదు గాని ప్రస్తుత విషయమే నిర్వహించును.


ప్రభువైన యేసు రక్తము ద్వారా మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడియున్నాము (మనము ఒక్కసారిగా పాపము చేయనివారిగా దేవుడు చూచును) అను సత్యము మనలో లోతుగా వేరుపారాలి (రోమా 5:9). దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా ప్రకటించియున్నాడు. అంతేగాని కేవలము నిర్దోషులముగా కాదు. వీటి రెండింటి మధ్య తేడాను గమనించండి. నిర్దోషిగా తీర్చుట అనగా దేవుడు మనలను నేరస్థులుగా ప్రకటించినప్పటికిని ఆయన పాపక్షమాపణను ప్రకటించును. ఇది సంపూర్ణ సువార్త కాదు కాని నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట అనగా, మనము నేరస్థులు కానేకాదు కాని దేవునివలె నీతిమంతులము, పవిత్రులము మరియు పరిశుద్ధులము అయియున్నామని దేవుడు మనలను ప్రకటించుచున్నాడు. ఇప్పుడు మనకు క్రీస్తే నీతియైయుండి, క్రీస్తు యొక్క నీతిచేత కప్పబడియున్నాము. యథార్థముగా లేని విశ్వాసులు దీనిని పాపమును చేయుటకు హేతువుగా చేసుకొనెదరని అనేకులు దీనిని బోధించుటకు భయపడుదురు. కాని దీనిని బట్టి యథార్థపరులైన విశ్వాసులు ఈ శుభవార్తకు దూరముగా ఉండెదరు. మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడియున్నామను సత్యములో మనము లోతుగా వేరుపారనియెడల, క్రైస్తవ జీవితములో మనము అభివృద్ధి పొందలేము. మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రయాసపడుచు భారము మోయుదము.


పేతురు యొక్క ఉదాహరణను గమనించండి. ప్రభువుని నేను ఎరుగనని మూడుసార్లు బొంకి ప్రభువును తృణీకరించిన పేతురు మూడు వారముల తరువాత నిలువబడి రెండుసార్లు ఈవిధముగా చెప్పాడు: ''మీరు యేసును నిరాకరించిరి, మీరు యేసును నిరాకరించిరి'' (అపొ.కా. 2:13,14). రెండు నెలలు క్రితమే తానుచేసిన పాపమునకు వ్యతిరేకముగా అతడు ఎంత ధైర్యముగా బోధించియున్నాడో చూడుడి. అవును పేతురు తన గతమంతటిని వెనుకకు వేసి మరియు క్రీస్తుయొక్క రక్తములో ఉన్న శక్తి ద్వారా నీతిమంతుడుగా తీర్చబడిన పాపిగా ఉన్నాడు. దేవుని కృప ఎంతో అపరిమితముగా విస్తరించెనని అతడు విశ్వసించాడు (రోమా 5:20). ఈ యొక్క వర్తమానముతో క్రొత్త సంవత్సరమును ఆరంభించెదము.


మార్పు చెందే నూతనసంవత్సరము - లెక్కలు అన్నిటిని సరిచేసుకొనుము:


యాకోబు 4:14, 15లో రేపు ఏమి జరుగునో మనకు తెలియదనియు రేపటికి మనము జీవించెదమో లేదోయని చెప్పబడింది. కాబట్టి గత సంవత్సరమంతయు ప్రతీ దినము దేవుడు మనలను కాచి కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించెదము. ఇప్పుడు ఈ నూతన సంవత్సరములో ఏ రోజుకు ఆ రోజు జీవించాలి. ఈ సంవత్సరములో గత సంవత్సరము కంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందాలని కోరినయెడల, అప్పుడు మనము ఈ ఆజ్ఞకు లోబడి జీవించాలి. ''ప్రతిదినము యెహోవా యందు భయభక్తులను కలిగియుండుము'' (సామెతలు 23:17). ఈ విధముగానే మనము అభివృద్ధి చెందగలము. మనము భవిష్యత్తు గురించి అనేకప్రణాళికలు వేసుకున్నప్పటికి, రేపటి గురించి చింతించకూడదు.


ఒక సంవత్సరం ముగించే ముందుగానే దేవునితోను మరియు మనుష్యులతోను అన్ని విషయములను సరిచేసుకోవాలి. మనము ఎవరికీ అచ్చియుండలేదనియు మరియు అవసరమైనవాటన్నిటిని సరిచేసుకున్నామనియు నిశ్చయపరచుకొనవలెను. మరియు మనకు హాని చేసిన వారందరిని క్షమించవలెను.


పౌలు ఫిలేమోనుకు వ్రాసిన పత్రికలో అద్భుతమైన వర్తమానము ఉన్నది. అక్కడ పౌలు ఒనేసీము గురించి ఫిలేమోనును బ్రతిమాలుచున్నాడు. ఫిలేమోను దగ్గరనుండి ఒనేసీము దేనిని దొంగలించినప్పటికిని, దానిని తానే చెల్లించెదనని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. నీకేమైనా అతడు ఋణమున్నయెడల అది నా లెక్కలో చేర్చుమని పౌలు చెప్పుచున్నాడు (18వ వచనము). ప్రభువుకూడా మనతో దానినే చెప్పుచున్నాడు: ''నా శరీరములోని సహోదరులుగాని సహోదరీలుగాని నీకు హాని చేసి మరియు ఏదైనా ఋణపడి యున్నయెడల, దానిని నా లెక్కలో చేర్చుము, దానిని నేను తీర్చెదను''. కాబట్టి మనకు హాని చేసిన ప్రతిఒక్కరిని మనము విడిపించవలెను. నూతన సంవత్సరములోనికి దేనినైననూ తీసుకొనివెళ్ళకూడదు.


తీర్పువస్తుందనే భయముతో గాత లేక దేవుడు మనకొరకు చేసిన ముగించిన దానినంతటిని బట్టి కృతజ్ఞతతో ప్రభువునిసేవించి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడెదము. పాతనిబంధనలో మొదటి విధానమున్నది. క్రొత్త నిబంధనలో కృతజ్ఞతతో చేసెదము. ఉదాహరణకు దేవుడు మనలను అనేకసార్లు ఎంతో క్షమించియున్నాడు గనుక మనము కూడా ఇతరులను క్షమించెదము. అంతేగాని క్షమించకపోతే శిక్షించబడతామనే ఉద్దేశ్యముతో కాదు.


హిజ్కియా గురించి ఈవిధముగా చెప్పబడింది, ''అతడు తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లు ప్రవర్తించలేదు'' (2 దినవృత్తాంతములు 32:25). అనేక సంవత్సములనుండి ప్రభువు యొద్దనుండి మనము పొందినదానినిబట్టి మనము మేలు చేయవలెను.


ఇశ్రాయేలీయులు వారానికి ఒక్కరోజే విశ్రాంతి దినము కలిగియుండిరి. మనకు ప్రతిదినము విశ్రాంతిదినము. వారు 50 సంవత్సరములకు ఒకసారి హిత వత్సరము కలిగియుండగా (7I7 సంవత్సరములు-లేవీయకాండము 25) మనము ప్రతి సంవత్సరము హితవత్సరము కలిగియుండవలెను. ఆవిధముగా మనము ప్రతిఒక్కరిని క్షమించి వారిని విడిపించాలి. ''అది ఎంతో సంతోషకరమైన సంవత్సరము'' అని లేవీయకాండము 25:11 లివింగు బైబిలులో చెప్పబడియుంది. హితవత్సరము అనగా సంతోషము. నీకు క్రొత్త సంవత్సరము ఆవిధముగా ఉండవలెను.


దేవుడు మన గత పాపములన్నిటిని క్షమించుటయే గాక మరి వాటన్నిటిని ఎన్నటికి జ్ఞాపకము చేసుకొనడు. మనము కూడా అందరి పాపములు క్షమించి మరియు వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు. ఆ స్థాయికి మనము చేరుటకు, సాతాను మనకు గుర్తుచేయుచున్నప్పటికిని మన గతమును మరియు ఇతరులయొక్క గతమును మరచిపోవాలి. ఒక వ్యక్తిని గాయపరిచే విధముగా అతని యొక్క గత పాపములు గురించి మనము మాట్లాడము ఎందుకనగా మనము ఇతరులను ఏ కొలతతో కొలిచెదమో అదే కొలతతో దేవుడు మనలను కొలుచును. కాబట్టి ఆయన మనయెడల కృప చూపించును.


అధ్యాయము 33
అధ్యాయము 33

దీనత్వము మరియు విశ్వాసము:


నీవు ఎల్లప్పుడు దీనుడవైయున్నయెడల, దేవుడు నీకు ఎంతో సహాయపడును. ఒక దీనుడు ఇతరులు తనకు చేసిన కీడును గుర్తుంచుకొనడు. గాని ఇతరులు తనకు చేసిన మేలులు ఎల్లప్పుడు గుర్తుంచుకొనును. అతడు ఇతరులకుచేసిన మేలులు కూడా గుర్తుంచుకొనడు. ఒక దీనుడు తన శక్తి సామర్థ్యములను బట్టిగాని లేక భూసంబంధమైన అర్హతలనుబట్టిగాని లేక తాను సాధించినదానిని బట్టిగాని గర్వించక మరియు ఇతరులు ముఖము చిన్న బుచ్చుకొనునట్లు చేయడు.


నీకు విశ్వాసముంటేనే దేవుడు నీకు సహాయపడును. నీకు అర్హతలేని వాటిని దేవుడు నీకు దయచేయవలెనని నీవు విశ్వసించవలెను. ఇదియే విశ్వాసము. ప్రభువు పునరుత్థానుడైన తరువాత మొదటిసారి తనను చూసే ధన్యతను, దయ్యము పట్టిన మరియ మగ్దలేనేకు ఇవ్వవలెనను తలంపు మనకు వచ్చియుండెడిది కాదు. దేవుడు మాత్రమే ఆవిధముగా ఆలోచించును. నీవు దేనికైతే అర్హుడవో దానిని మాత్రమే దేవుడు నీకిచ్చునని నీవు నమ్మినయెడల నీవు దేవునిని పరిమితిచేయుచున్నావు. దేవుడు ఎంతో మంచిదేవుడు. దీనిని మనము ఆసరాగా తీసుకొనము గాని దీనినిబట్టి ఆయనను మరి ఎక్కువగా సేవించెదము.


నీకు ఆటంకముగా నున్న పర్వతములను కూడా విశ్వాసము ద్వారా తొలగిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించగలవు. ''నన్ను బలపరచే క్రీస్తు ద్వారా నేను సమస్తము చేయగలను'' (ఫిలిప్పీ 4:13).


ప్రతి విశ్వాసియెడల దేవునికి ఒక సంకల్పము ఉన్నది:


నీవు ఏదొక ప్రాంతములో దేవునియొక్క ద్రాక్షతోటలో పనిచేయుటకు నీవు చేయుచున్న పనులద్వారాను మరియు నీవు చదువుచున్నప్పుడును ఆయన నిన్ను సిద్ధపరచుచున్నాడని మరచిపోకుము. ఒక యౌవనస్తుడు దీనిని గుర్తించుట ఎంతో ముఖ్యమైయున్నది. నేను నీ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు, నా జీవితములో దేవునికి ఒక సంకల్పము ఉన్నదని గుర్తించాను. మరియు నేను క్రొత్తగా జన్మించిన తరువాత కూడా అనేకసార్లు ఓడిపోయినప్పటికిని మరియు వెనుకంజ వేసినప్పటికిని దేవుడు నా జీవితములో కార్యము చేసియున్నాడు. ఇప్పుడు నా గత జీవితమును చూచుకొనునప్పుడు నేను అనేక పొరపాట్లను చేసి ఓడిపోయినప్పటికిని, నాకు తర్ఫీదు ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనములు చెప్పుచున్నాను. లోకములో ఉన్న పాపులెవరిని ఎన్నటికిని చిన్నచూపు చూడకూడదని నా ఓటముల ద్వారా నేను నేర్చుకొనియున్నాను. ఒక పాపినిగాని లేక ఒక తప్పిపోయిన వ్యక్తినిగాని తృణీకరించుట నాకు అసాధ్యము. దేవుడు ఆ కృపా కార్యమును నాలో చేసినందుకు దేవునికి వందనాలు.


రాబోయే కాలములో దేవుడు మీ కొరకు పరిచర్య కలిగియున్నాడు. గనుక మీరు ఎల్లప్పుడు దీనత్వములో నిలచియుండి, ఏ పరిస్థితిలోనైనను మిమ్ములను మీరు సమర్థించుకొనక, ఎల్లప్పుడు దేవునిసహాయం కొరకు మొఱ్ఱపెట్టుచు మరియు మీలో ఉన్న నటనంతయు ద్వేషించుచు మీరు సిద్ధపడుడి. కీర్తన 73:25ను మీ సాక్ష్యముగా ఉండనియ్యుడి - సంపూర్ణముగా ప్రభువైన యేసుకు సమర్పించుకొనుడి.


''నేను నా తండ్రిపనుల మీద నుండవలయును'' (లూకా 2:49) అని 12 సంవత్సరముల వయస్సులో ప్రభువైన యేసు చెప్పిన దానిని బట్టి నేర్చుకొనవలెను. ఆయన దేవుని పరిచర్య విషయంలో బాధ్యత కలిగినవాడై మరియు ఎల్లప్పుడు దానిని మొదటిగా ఉంచెను. 12 సంవత్సరముల వయస్సులోనే ఆయన ఆ విధముగా చేసినప్పుడు, మీరు మీ వయస్సులో ఇంకా చేయవలసియున్నది. అనగా దేవునిరాజ్యమును మరియు ఆయన నీతిని మొదటిగా వెదకుచు పాపము విషయములోను భూసంబంధమైన విషయములలోను ఈ వైఖరి మారవలెను. బైబిలు చదివే సమయముగాని లేక ప్రార్థించేసమయముగాని ప్రాముఖ్యము కాదు.


మీ చదువులలో మీరు పడుచున్న ప్రయాసంతటిలో ప్రభువు మీకు కృప ఇచ్చును గాక. కంప్యూటర్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌లో గాని లేక మరి ఏ విషయములోనైనను మీరు ఆగిపోయిన యెడల దేవుని సహాయం కొరకు ప్రార్థించి ఆయనను వెదకుడి. ఇటువంటి సమయములలోనే మీ దేవుడు మీ జీవితములలోని ప్రతి విషయము గురించి శ్రద్ధ వహించుచున్నాడని ఋజువు పరచగలరు.


పరిశుద్ధపరచబడుట - ఇది జీవితకాలమంతయు కొనసాగే ప్రక్రియ:


నీతిని వెదకువారందరును పరిసయ్యుతత్వములోను మరియు ఆత్మీయ గర్వములోను పడిపోవు ప్రమాదమున్నది. కాబట్టి ఈ రెండు చెడ్డ విషయములు అందరిలోను ఉన్నవి. ఇవి మనకు దూరముగా లేవు. వీటిని ఇతరులలో చూచుట చాలా సులభము కాని మనలో ఉన్న వీటిని కనుగొనుట చాలా కష్టము. అనేకమంది యౌవనస్తులు కృత్రిమముగా ఉండుటద్వారా ఆత్మీయమరణమును పొందెదరు.


నీవు పోరాడుచున్న అనేక విషయములలో పాపము సంపూర్ణముగా చంపబడునట్లు నీవు పనిచేయవలెను. పైకి జయముగా కనబడే దానితో తృప్తిపడకూడదు. ప్రతి కోరిక ఒక ఉల్లిపాయవలె ఉన్నది. ఇందులో అనేకపొరలు ఉండును. నీవు పైనున్న పొరను తీవ్రముగా తీసివేయనియెడల, దాని క్రిందనున్న పొరను చూడలేవు. పరిశుద్ధత అనగా జీవితకాలమంతయు యేసువలె ఆయన చూచిన విధముగా చూచుట, సిరిసంపదలను ఆయన చూచిన విధముగా చూచుట, ఆయన తన యొక్క శత్రువులను చూచిన విధముగా మీరు మీ శత్రువులను చూచుట మొదలగునవి. ఆ గురియొద్దకు చేరుటకు జీవితకాలమంతయును పట్టును. కాని ఆ గురియొద్దకు వెళ్ళుటకు మీరు ప్రయత్నించవలెను. ఈ క్రింద వచనములలో ఉన్న అర్థము ఇదియే, ''సంపూర్ణులమవుటకు సాగిపోదుము'' (హెబీ 6:1). మరియు ''ఆయన యందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై యున్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసికొనును'' (1 యోహాను 3:3). మరియు ''సహోదరులారా, నేనిదివరే పట్టుకొనియున్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను; వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తుయేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని, గురియొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను'' (ఫిలిప్పీ 3:13,14). నీవు ఈ పోరాటమును విడచినట్లయితే శత్రువు జయించే అవకాశము ఉన్నది. 1 పేతురు 4:1,2 చెప్పిన రీతిగా మీరు ఎల్లప్పుడు శరీరములో శ్రమపడుచున్నయెడల అనగా రహస్యముగా మీ స్వజీవమును ఉపేక్షించుకొనుచున్నయెడల, మీరు పాపముచేయుట మానెదరు.


ఇతరులకు రాని శోధనలు నీకు వచ్చునని నీవు ఎప్పుడైనను తలంచవద్దు. ఈ అబద్ధము ద్వారా అపవాదిచేత మోసగించబడవద్దు. ఎందుకనగా అది నిన్ను నిరాశపరచును.


1 కొరింథీ 10:13లో ''సాధారణముగా మనుష్యులందరికి కలిగే శోధనలే మనకు వచ్చును. కాని దేవుడు తన వాగ్ధానము నెరవేర్చును. మరియు నీ శక్తికి మించిన శోధన ఆయన నీకు అనుమతించడు. కాని శోధన వచ్చినప్పుడు దానిని జయించుటకు శక్తిని (కృప) నిచ్చును మరియు నీవు ఆ విధముగా తప్పించుకొనెదవు. తప్పించుకొనలేని శోధన రాదు'' (లివింగు బైబిలు, గుడ్‌న్యూస్‌ బైబిలు).


సాధారణముగా మనుష్యులందరు తమ స్వచిత్తమును చేయవలెనని శోధించబడెదరు. పాపములో అనేక విషయములు ఉండును. అబద్ధము చెప్పుటగాని లేక కోపించుటగాని ఇతరులను ద్వేషించుటగాని సణుగుటగాని, వ్యభిచరించుటగాని లేక ఏ పాపమైనను దేవుని చిత్తము కాక తమ స్వచిత్తమును చేయుటకు శోధించబడెదరు. కాని ఆయన దేవునిసహాయము కొరకు ప్రార్థించి శోధనను ఎదిరించాడు (హెబీ 5:7). కాబట్టి ఆయన ఒక్కసారి కూడా పాపము చేయలేదు (యోహాను 6:38). ఆయన మాదిరిని మనము వెంబడించవచ్చును.


కాబట్టి పాపములన్నియు వేరువేరుగా ఉన్నవని చూడవద్దు. కొందరు ఒక విషయంలో శోధించబడుదురు మరియు ఇతరులు వేరొక విషయములో శోధించబడుదురు. కాని ప్రతిసారి, తమ స్వంత చిత్తముచేయుట ద్వారానే పాపము చేయుదురు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా శరీరేచ్ఛలను అనగా స్వచిత్తమును చంపివేయుటకు దేవునికి ప్రార్థించుము (రోమా 8:30 మరియు గలతీ 5:25).


ప్రభువైనయేసు యెడల భక్తిశ్రద్ధలు కలిగియుండుటద్వారా జయించగలము మరియు ఆ విధముగా అన్ని సమయములలో కాపాడబడుదుము. ఎల్లప్పుడు మీరిట్లు చెప్పవలెను, ''నిన్ను తప్ప భూమిమీద మరిదేనిని కోరుకొనను'' (కీర్తన 73:25). ప్రభువైన యేసుయెడల ఉన్న ప్రేమ నీ హృదయములోనుండి ఇతర ప్రేమలను మరియు దురాశలను వెళ్ళగొట్టును. మీరిట్లు చెప్పాలి, ''నేను ఎల్లప్పుడు ప్రభువును నా యెదుట ఉంచుకొనుచున్నాను (యోసేపు చెప్పినట్లుగా అప్పుడు పాపముచేయుటకు భయపడుదుము) మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడు నా కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు (నేను పాపము చేయకుండా నాకు కృపనిచ్చుటకు)'' (కీర్తన 16:8). ఎల్లప్పుడు జయించుటకు ఇదియే రహస్యము.


దేవునికొరకు నిలచుట:


దేవుడు ఒక స్థలములో తన కొరకు నిలబడేవ్యక్తి కొరకు ఎల్లప్పుడు చూచుచున్నాడు (యెహెజ్కేలు 22:30). ఒక సమయములో ఆయన హనోకును, తరువాత నోవహును, తరువాత అబ్రాహామును మరియు తరువాత ఏలీయాను మరియు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహానును ఆయన కనుగొన్నాడు.


బబులోనులో ఆయన దానియేలును కనుగొన్నాడు. దానియేలు స్నేహితులైన హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా (తరువాత వీరు షడ్రకు, మేషాకు, అబెద్నెగోలు అని పిలువబడ్డారు) అను వారి గురించి దానియేలు 1:7లో చెప్పినప్పటికిని దానియేలు 1:8లో దానియేలు ఒక్కడే ''తన్నుతాను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉద్దేశించెనని'' వ్రాయబడియున్నది. తరువాత మాత్రమే మిగిలిన ముగ్గురు ధైర్యము తెచ్చుకొనియున్నారు. ఈనాటి విశ్వాసులలో, తమకు తామే ప్రభువు కొరకు నిలచుటకు ధైర్యము లేని హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా వంటి వారు అనేకులు ఉన్నారు. కాని వారి మధ్యలో దానియేలు లాంటివారు ప్రభువు కొరకు నిలచినయెడల, వారు కూడా ధైర్యము తెచ్చుకొని నిలచెదరు. కాబట్టి నీవు ఎక్కడున్నప్పటికిని ప్రభువు కొరకు దానియేలు వలె ఉండుటకు నిర్ణయించుకొనుము.


మరొక వైపున కీడు విషయములో కూడా అలాగే చూచెదము. పరలోకములో ఏదొక విషయములో కొంత అసంతృప్తితో ఉన్న దూతలు ఉండిరి. కాని లూసిఫరు తిరుబాటు చేయువరకు, వారు తిరుగుబాటు చేయుటకు ధైర్యము చేయలేకపోయిరి. లూసిఫరు తన తిరుగుబాటును వ్యక్తపరచినప్పుడు, వెంటనే మూడవవంతు దేవదూతలు అతనితో కలసిరి (పక్రటన 12:4). అప్పుడు లూసిఫరుతో పాటు అనేకలక్షల మంది దూతలు దేవునిచేత వెళ్ళగొట్టబడి మరియు దయ్యములుగా మారి అనేకమందిని పట్టుచున్నారు. దేవుని యొక్క నిత్య నియమము ఏమనగా ''ఆయన గర్విష్టులను వ్రెళ్ళగొట్టి మరియు దు:ఖితులను దీనులను నీ మధ్య నుండనిత్తును'' (జెఫన్యా 3:11,12). ఆ విధముగా ఆయన గతములో పరలోకమును శుద్ధిచేసెను. మరియు ఈనాడు సంఘమును కూడా ఆయన ఆవిధముగా పవిత్రపరచుచున్నాడు.


ఇప్పుడు ప్రపంచములో రెండు ఉద్యమములు నడుచుచున్నవి. ప్రభువు కొరకు ఇద్దరు లేక ముగ్గురిని సమకూర్చే దానియేలులు మరియు అపవిత్రతలోనికిని మరియు అధికారమునకు తిరుగుబాటు చేయుటకును మరియు దేవునియొక్క ఆజ్ఞలకు అవిధేయత చూపుటకును అనేక లక్షలమందిని సమకూర్చే లూసిఫరులు ఉన్నారు. కాని దానియేలుతో ఉండే ఒకరిద్దరు చివరకు జయించెదరు. ఎందుకనగా దేవునితో ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పటికిని అది ఎంతో మంది ప్రజలతో సమానము. ఒక ప్రాంతములో దేవుడు దానియేలును కనుగొనని యెడల, అప్పుడు అపవాది తన మార్గములో నడిపించుటకు ఎవరొకరిని కనుగొనును. కాబట్టి నీవున్న స్థలములో దేవుని కొరకు ఒక దానియేలువలె ఉండుము. అతనివలె దేవునియొక్క ప్రతి ఆజ్ఞకు లోబడవలెనని నిర్ణయించుకొని మరియు సింహాల గుహలో వేయబడినప్పటికిని, దేవుని కొరకు నిలబడుము.


దేవుడు మీకు కృపను, బలమును, జ్ఞానమును ఇచ్చునట్లు మేము ప్రార్థించెదము. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రార్థనను చెప్పుచున్నాను, ''ప్రభువా నేను తృణీకరించవలసిన విషయములకు నేను కాదు అని చెప్పే ధైర్యమును నాకు దయచేయుము. నేను చేయవలెనని నీవు కోరుచున్నవాటిని చేయుటకు శక్తి నిమ్ము మరియు వీటి మధ్య ఉన్న తేడాను తెలుసుకొనుటకు జ్ఞానము నిమ్ము''.


అధ్యాయము 34
అధ్యాయము 34

అవసరమైనది ఒక్కటే:


''ఎంపిక-ఎంపిక-ఎంపిక'' ఎంపికయే ఉపయోగకరమైన జీవితమునకు రహస్యము. మీరు చదువుకునేటప్పుడుకలిగే ఒత్తిడిలలోను మరియు తొందరపడుటలోను జీవితములోని అనేక గొప్ప పాఠములను నేర్చుకొనెదరు. దేవుడు యిర్మీయాతో ఇట్లనెను, ఏవి నీచములో ఏవి ఘనములో నీవు గుర్తుపట్టగలవు (యిర్మీయా 15:19). అది నిన్ను ఆత్మ సంబంధిగా చేసి ఫలభరితమైన జీవితము జీవించుటకు సహాయముచేయును. అనేకవిషయములు చేయుటకు మనకు స్వాతంత్య్రము ఉన్నప్పటికిని అన్నియు ప్రయోజనకరమైనవి కావు (1 కొరింథీ 6:12, 10:23). అత్యవసరములు అనిపించే అనేకవిషయములు నిజానికి ఆత్యవసరములు కావు. ఒక్కటి మాత్రమే అవసరమైయున్నదని ప్రభువైన యేసు చెప్పారు (లూకా 10:42). యౌవనదశలో మన స్వంత కోరికలనుబట్టియు మరియు సంశయములను బట్టియు సరియైనఎంపికలను చేసుకొనలేము (ఇప్పుడు కూడా నేను చేయగలిగినంత కార్యములను చేయుటలేదు, యౌవనకాలములో ఎంతో అసంపూర్ణముగా చేసెడివాడను).


మనము మనయొక్క నిస్సహాయతను మరియు బుద్ధిహీనతను తెలుసుకొని మరియు మన గత ఓటముల కొరకు మరియు దేవునియొక్క కనికరము కొరకును మరియు భవిష్యత్తులో వాటిని జయించుటకును కావలసిన కృపకొరకును మనము దేవునిమీద ఆధారపడునట్లును, మనము అనేకసార్లు ఓడిపోవునట్లుగా దేవుడు అనుమతించును. మా యౌవనకాలములో అందుబాటులో లేని అనేక విషయాలు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎల్లప్పుడు దీనులైయుండి విరిగినలిగిన హృదయము కలిగియుండి మరియు దేవునివాక్యము యెడల వణుకుచుండవలెను. దేవుడు అటువంటి వారిమీదనే దృష్టియుంచును (యెషయా 66:1,2).


క్రీస్తుయేసువలె యుండుటకు బలమైనకోరిక కలిగియుండుట:


ఎల్లప్పుడు మనము క్రీస్తు సారూప్యములోనికి అంతకంతకు మార్పు చెందుటకు మండే కోరిక కలిగియుండవలెను. ఎందుకనగా మనము దానిని కోరనియెడల దానిని దేవుడు చేయలేడు. కాని యేసువలె మార్పుచెందవలెనని కోరికయుండినచో ప్రతిదినము మనము మనలను తీర్పుతీర్చుకొనుచు, పవిత్రపరచుకొనెదము (1 యోహాను 3:2,3) అప్పుడు మనము కొంచెమే అభివృద్ధి చెందినప్పటికి దేవుడు సంతోషించును. మనము ఇష్టపడినయెడల దేవుడు దానిని అంగీకరించును. ఎందుకనగా దేవుడు ఒక విత్తనమును ఒక చెట్టువలె అభివృద్ధి చెందాలని కోరుచున్నాడు (2 కొరింథీ 8:12). కాబట్టి మనము క్రీస్తును పోలిన విషయములలో మార్పుచెందుటకు బలమైన కోరిక కలిగియుండాలి. చాలా మంది విశ్వాసులు యేసువలె యుండుటకు ప్రార్థించెదరు గాని కొంతమంది మాత్రమే తలంపులలోను మరియు వైఖరిలోను యేసువలె లేని విషయములలో పశ్చాత్తాపపడెదరు. ఈ విధంగా పశ్చాత్తాపపడువారు మాత్రమే మార్పుపొందెదరు మరియు అటువంటి వారిని మాత్రమే క్రీస్తు సారూప్యములోనికి దేవుడు మార్చును.


దేవుని దృష్టిలో మనము ఒట్టివారమని మనము గుర్తుంచుకొనవలెను. మనకు ముందుగా క్రీస్తు మొదటిగా ఉండవలెను. మనుష్యుల దృష్టిలో కూడా ఏమీకానివారముగాను ఒట్టివారముగాను ఉండవలెను. నీ ఆత్మీయఅభివృద్ధి అంతయు రహస్యముగా దేవుని యెదుటే ఉండనిమ్ము. ఏ మానవుని యొద్దనుండియు అంగీకారము అవసరములేదు. నీ యొక్క ఎముకలవలె నీ యొక్క నీతి మనుష్యులకు కనబడకుండా ఉండనిమ్ము (మత్తయి 6:1). ఇతరులు నీ యొక్క పరలోకపు తండ్రిని మహిమపరచునట్లు నీ సత్క్రియలను వారియెదుట చేయవలెను (అది మాంసమువలె ఎముకలను కప్పును) (మత్తయి 5:16). చర్మముతో కప్పబడనియెడల అది ఒక అస్థిపంజరమువలె ఉండును.


కీడు చేసిన వారికి మేలుచేయుము. లోతు కొరకు తన హక్కులను విడిచిపెట్టిన అబ్రాహాము యొద్దనుండి పాఠము నేర్చుకొనుము. లోతు తన కొరకు తానే ఎన్నుకొన్నాడు. కాని అబ్రాహాముకొరకు దేవుడు ఏర్పరచి మరియు అబ్రాహామును ఆశీర్వదించెను (ఆదికాండము 13:7-18). ఇస్సాకు కూడా తన తండ్రియొద్ద నుండి నేర్చుకొని మరియు నీటి బావులను త్రవ్వుటకు పోట్లాడలేదు. అతని హక్కులను విడిచిపెట్టాడు.


అప్పుడు దేవుడు అతనిని కూడా ఆశీర్వదించెను (ఆదికాండము 26:18-25). ఈనాడు కూడా దేవుడు అటువంటి వారినే ఆశీర్వదించును అనగా అందరితో సమాధానమును వెదకువారు. కాబట్టి ఎల్లప్పుడు అందరితో సమాధానము కలిగియుండుము.


కృపలో ఎదుగుట:


కృపలోను మరియు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానములోను ఎదుగుటయే మన గురి (2 పేతురు 3:18). కీర్తన 90:12లో మోషే ప్రార్థించినట్లు మనము ప్రార్థించాలి. ''ప్రభువా, నాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లు చేసి నా దినములు లెక్కించుటకు నాకు నేర్పుము''. తద్వారా మన భూలోక జీవితము ఉపయోగకరముగా ఉండును.


2 కొరింథీ 8:9లో కృపయొక్క నిర్వచనము చూచెదము. ''ఆయన ధనవంతుడైయుండియు, మనము ఆయన దారిద్య్రమువలన ధనవంతులము కావలెనని మన నిమిత్తము దరిద్రుడు అగుట''లో ప్రభువైనయేసు కృపను చూచెదము. మన జీవితములలో కూడా కృప దీనినే చేయును. అవసరములో ఉన్న లోకమునకు మనము ఆశీర్వాదముగా ఉండవలెనని కోరినయెడల, మనలను మనము తగ్గించుకొని గుర్తింపుపొందకుండుటకును, ఇతరులచేత తృణీకరించబడుటకును మరియు ఇతరుల దృష్టిలో బీదవారిగా ఉండాలని ఇష్టపడెదము. ప్రభువైన యేసు ఎల్లప్పుడు తన తండ్రియొద్ద నుండి కృపను పొందియున్నాడు. గనుక మేలుచేయుచు జీవించుచుండెను (అపొ.కా. 10:38). ఆ విధముగా కృప నిన్ను కూడా అనేకులకు ఆశీర్వాదముగా చేయును.


ప్రభువైనయేసు క్లిష్టపరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ''తండ్రీ, ఈ పరిస్థితినుండి నన్ను విడిపింపుము'' అని ప్రార్థించలేదు గాని ''నీ నామము మహిమ పరచమని ప్రార్థించెను'' (యోహాను 12:27). కిష్టపరిస్థితులలో నీవు కూడా ఈ విధముగా ప్రార్థించవలెను. కేవలము సుఖముగా జీవించుటను కోరక దేవుడు నీ జీవితములో మహిమపరచబడుటకు ఎంత వెలయైనను చెల్లించుటకు సిద్ధముగా ఉండుము. దేవుడు నీ యెదుటనుంచిన ఇబ్బంది పెట్టు వారినిగాని లేక అటువంటి పరిస్థితులను గాని మార్చుమని ప్రార్థించకు. ఆ పరిస్థితులలో నిన్ను మార్చమని ప్రార్థించుము. అటువంటివారు గతములో ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినప్పటికిని ఆ విధముగా ప్రార్థించుచున్నయెడల వారు కృపలో ఎదుగుచు నిజముగా పరిశుద్ధులు అవుదురు.


వైఖరితో కూడిన పాపములు అనగా గర్వము, స్వార్థము, అసూయ, ధనాపేక్ష, ద్వేషము, స్వనీతి మొదలగునవి క్రియా పాపములవలె అనగా అబద్ధములు చెప్పుట, మోహపు చూపు చూచుట, దొంగిలించుట మొదలగు వాటివలె గుర్తించబడవు. కాబట్టి అవి మన ప్రాణములను సులభముగా నాశనము చేయును. రెండు రకముల పాపములను నిరోధించాలి కాని నకిలీ పరిశుద్ధతతో అనగా పైకి కనబడునటువంటి ప్రార్థించుట, బైబిలు చదువుట, కూటములకు వెళ్లుట, వాటితో కాక దేవుని దృష్టిలో అంతరంగములో పరిశుద్ధతను మరియు ఇతరుల యెడల దయను కలిగియుండవలెను. క్రియలలో కాక కృపలో అభివృద్ధి చెందవలెను.


నీయొక్క పనులలోను చదువులోను ప్రభువుయొక్క కృపను అనుభవించుచున్నారని నేను నిరీక్షించుచున్నాను. ''నా కృప నీకు చాలును'' అను వాగ్ధానము గురించి ఆలోచించుము (2 కొరింథీ 12:9). నీవు ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితికిని మరియు ప్రతి పరీక్షకును మరియు ప్రతి సమస్యకును ఎల్లప్పుడు దేవునికృప నీకు చాలును. నీవు పనిచేయునప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఐదు సెకన్లు ప్రార్థించవలెను. ప్రత్యేకముగా నీవు శోధింపబడునపుడు ప్రార్థించుము.


క్రీస్తువిరోధి యొక్క ఆత్మ:


ఆదాము మరియు హవ్వలు కేవలము ఆకర్షణీయమైన పండుగురించి శోధింపబడలేదు. దేవునివలె యుండుటకు శోధింపబడిరి. ''ఈ పండుతినిన యెడల దేవునివలె యుందురని'' సాతాను వారితో చెప్పాడు (ఆదికాండము 3:5). అనేక సంవత్సరముల క్రితము సాతాను కూడా అదే శోధనలో పడెను. సాతాను ప్రభువైనయేసును కూడా ఆ విధముగానే శోధించాడు. ''ఆ శోధకుడు ఆయయొద్దకు వచ్చి - నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్లు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించుమనెను. ఆందుకాయన - మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి వచ్చు ప్రతిమాటవలనను జీవించును అని వ్రాయబడియున్నదనెను'' (మత్తయి 4:3,4). అక్కడ ప్రభువైనయేసు తాను సామాన్య మానవునివలె దేవునివాక్యానికి లోబడవలెనని చెప్పుట ఆశ్చర్యకరముగా ఉన్నది. దేవుని ఆజ్ఞలను మనము తీవ్రముగా తీసుకొననియెడల (ఉదాహరణకు లైంగిక విషయములు) దేవునికి తగినంతగా మనము భయపడనియెడల సర్వశక్తిగల దేవుడు చేసిన నియమములను మన పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మార్చి, మనయొక్క కోరికలను మరియు దురాశలను తృప్తిపరచుకొనెదము.


క్రీస్తువిరోధి దేవునివలె హెచ్చించుకొని దేవుని మందిరములో దేవునివలె కూర్చుండునని చెప్పబడింది (2 థెస్సలోనిక 2:4). ఈ క్రీస్తువిరోధి యొక్క ఆత్మ సంఘములో కూడా ఇతరులయెడల దేవునివలె ప్రవర్తించునట్లు చేయును. సంఘములో మనము గుర్తింపు కోరినయెడల లేక ఇతరులు మనయెడల కఠినముగా ప్రవర్తించినప్పుడు అభ్యంతరపడినయెడల అప్పుడు దేవునివలె ఉండాలని అపవాది కోరినట్లే మనము కూడా కోరుచున్నాము. ''పోగొట్టుకొనిన పరదైసు'' (జాన్‌మిల్టన్‌ వ్రాసిన) పద్యములో ఇట్లనెను, ''పరలోకములో సేవించుట కంటే లూసిఫర్‌ నరకములో పరిపాలించుట మేలు'' ఇదియే ఇతరులమీద పెత్తనము చేయాలని కోరే క్రీస్తువిరోధియొక్క ఆత్మ. కొంతమంది నాయకులు ఆవిధముగా వారి సంఘసభ్యులను పరిపాలించును.


ప్రభువైన యేసు అటువంటి ఆత్మను పూర్తిగా జయించాడు తద్వారా తన భూలోక జీవితమంతటిలో మనుష్యులందరికి దాసునిగా ఉండవలెనని నిర్ణయించుకొనెను. ఆయన దేవుడయినప్పటికిని, ఇతరులమీద పెత్తనము చేయలేదు. దేవునితో సమానముగా ఉండే హక్కును విడచిపెట్టెను, దేవునితో సమానముగా ఉండవలెననే కోరికయే సాతాను ఆత్మయొక్క మూలము అందువలన ఎల్లప్పుడు క్రిందకు వెళ్లుచుండుటద్వారా రక్షణపొందుచు ఉండెదరు. లోకములోని అధికారులలో ఎల్లప్పుడు కలవరముండును. కాని సామాన్యులయొద్ద సమాధానము ఉండును. మనయొక్క స్వయముగాని లేక ప్రభువైనయేసుక్రీస్తు గాని మన హృదయములో దేవునిగా ఉండెదరు. మనకు ఎవరు ప్రభువుగా ఉండవలెననే విషయము మన హృదయములో నిర్ణయించుకొనవలెను.


నీ పూర్ణహృదయముతోను ప్రాణముతోను, శక్తితోను మరియు మనస్సుతోను ప్రభువును ప్రేమించుము. 1959లో నా జీవితమును ప్రభువునకు సమర్పించుకొన్నప్పుడు నా మొదటి బైబిలులో హృదయమనే పటము నాకు గుర్తున్నది. మరియు అందులో ప్రభువు పేరును మరియు నా పేరును వ్రాసి మరియు దానిక్రింద ఈ విధముగా వ్రాసితిని, ''యుగయుగముల వరకును ఈ హృదయము నీదే''. మరియు ప్రభువును వెంబడించిన గత సంవత్సరములలో ప్రభువుతో నా సంబంధము అంతకంతకు మధురముగా ఉన్నది మరియు నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి విషయమునుండి అంతకంతకు విడుదల పొందుచున్నాను. ఏ సమయములోనైనను ప్రభువైన యేసుకును మరియు మీకును మధ్యలో ఎటువంటి మేఘము లేకుండునట్లు మీరు ఆయనను ప్రేమించవలెనని నేను ప్రార్థించుచున్నాను. మీరు పాపములో పడినవెంటనే ఒప్పుకొనుడి. ఒక్క క్షణము కూడా వేచియుండవద్దు. ప్రపంచములో ప్రతి పరిస్థితిని మన తండ్రి నిర్వహించుచున్నాడు గనుక మీరు ఎప్పుడైనను నిరాశపడవద్దు.


అధ్యాయము 35
అధ్యాయము 35

ప్రభువైన యేసుయొక్క రెండు ఆహ్వానములు - రండి మరియు వెంబడించుడి:


ప్రభువైన యేసు యొక్క రెండు ఆహ్వానములలో క్రైస్తవజీవితమంతయు ఉన్నది, ''నా యొద్దకు రండి'', ''నన్ను వెంబడించుడి''. మనము మన యొక్క ఆరంభములోనే కాక ఎల్లప్పుడు ప్రార్థించుట ద్వారా యేసు యొద్దకు వచ్చుచుండవలెను, ఎందుకనగా మనము చిన్న విషయములలో వెనుకంజవేసే అవకాశమున్నది.


నా యొద్దకు రండి.... ప్రభువైన యేసు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు, అనేకులు వారి పాపములను ఒప్పుకొనుటకు ఇష్టపడనందువలన ప్రభువైన యేసు యొక్క ఆహ్వానమును అంగీకరించలేదు. అప్పుడు ప్రభువైన యేసు వారితో వ్యంగ్యముగా ఇట్లనెను, ''నేను మీలాంటి నీతిమంతులకొరకు రాలేదు గాని పాపులకొరకే వచ్చియున్నాను. ఎందుకనగా రోగులకే వైద్యుడు అవసరం'' (మార్కు 2:17). మనము ఎల్లప్పుడు యేసు యొద్దకు వచ్చుచుండుటకు, మన యొక్క బలహీనతలను, పాపములను మరియు ఓటములను ఒప్పుకొనుచుండవలెను. మనుష్యులకు వ్యతిరేకముగా మనము పాపము చేసినయెడల, వారిని క్షమాపణ అడుగవలెను. మనుష్యుల యొద్ద క్షమాపణ అడుగుటకు మనము ఇష్టపడనియెడల, మనలో కడుగబడవలసిన గర్వమున్నదని అర్థము. అప్పుడు మనము యేసు యొద్దకు రాలేము. మనము కేవలము ఇతరుల పొరపాట్లనే చూచుచు మరియు మనలోవున్న పొరపాట్లు చూడనియెడల, అప్పుడు మనము దేవాలయములో ఉన్న పరిసయ్యునివలె మారెదము. అప్పుడు మనము యేసు యొద్దకు రాలేము (లూకా 18:10-14). కాని సుంకరి, నేను పాపిని అని చెప్పి యున్నాడు. భూమిమీద అతను అత్యంత ఘోరపాపినని అతడు గ్రహించాడు. పౌలు కూడా తాను పాపులలో ప్రధానుడనని భావించాడు (1 తిమోతి 1:15). అటువంటి వారు ప్రభువైన యేసు నొద్దకు సులభముగా రాగలరు. అనగా ఎల్లప్పుడు పాపము చేయమని కాదు, ఎందుకనగా పౌలు ఆ విధముగా చేయలేదు. అలాగే మన చుట్టు ప్రక్కల ఉన్నవారు మనకంటె ఆత్మీయులని కూడా భావించకూడదు. పౌలు ఆ విధముగా ఎప్పుడైనను భావించలేదు. కనుక అది దీనత్వము కాదు. శరీరానుసారమైన కొరింథీ క్రైస్తవుల కంటె తాను ఆత్మీయుడైయున్నాడని పౌలుకు తెలియును. కాని మనము దేవునికి ఎంత సన్నిహితముగా వెళితే, అంత ఎక్కువగా మన శరీరములో ఉన్న పాపమనే భ్రష్టత్వమును చూడగలము.


నన్ను వెంబడించుడి... పెంతెకొస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడు వరకు శిష్యులు కూడా ఆయనను వెంబడించుటను గ్రహించలేకపోయారు. ఎందుకనగా వారు అన్యాయముగా బాధించబడుటకును మరియు ఎల్లప్పుడు బాధించబడుటకు ఇష్టపడలేదు. ఆయన అనేక శ్రమలలో గుండా వెళ్లవలసియున్నదని ప్రభువైన యేసు పేతురుతో చెప్పినప్పుడు, ప్రభువైన యేసును ఆవిధముగా వెళ్ళవద్దని పేతురు చెప్పాడు. వెంటనే సాతానుయొక్క స్వరమును గ్రహించిన యేసు, సాతానా నా వెనుకకు వెళ్ళుము అని చెప్పారు (మత్తయి 16:23). మనము యేసుని వెంబడింపగోరినయెడల అపార్థము చేసుకొనబడుటకును, అన్యాయముగా నిందించబడుటకును, అవమానములో గుండా వెళ్ళుటకును, తిట్టబడుటకును, పరిహాసము చేయబడుటకును, అన్యాయము చేయబడుటకును మరియు శరీర సంబంధమైన శ్రమలద్వారా వెళ్ళుటకు ఇష్టపడవలెను. ఈ మార్గములో వెళ్ళుటకు ఇష్టపడని వారు ప్రభువైనయేసును వెంబడించలేరు. కాబట్టి ప్రభువైనయేసు యొక్క ఈ రెండు ఆహ్వానములను ఎల్లప్పుడు వినుడి.... ''నా యొద్దకు రండి మరియు నన్ను వెంబడించుడి''.


విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున కృప పొందెదము:


క్రైస్తవజీవితములో నియమనిబంధనలు లేవు. మోషే ధర్మశాస్త్రము తెచ్చెను. కాని ప్రభువైన యేసు మరి కఠినమైన ధర్మశాస్త్రముతో రాలేదు, గాని కృపతో వచ్చెను (యోహాను 1:17).


ఈ లోకములో డబ్బు ఏ విధముగా ఉన్నదో దేవుని రాజ్యములో కృప ఆ విధముగా ఉన్నది. ఈ భూమిమీద జీవించుటకు డబ్బు ఎంత అవసరమైయున్నదో, అలాగే దైవభక్తి గల జీవితము జీవించుటకు కృప అంత అవసరమైయున్నది. నీవు దేవునియొద్దనుండి కృపను ఎంత ఎక్కువగా పొందెదవో, అంత ధనవంతుడవవుదువు. ప్రతి దినము నీకు కావలసిన కృపను పొందుటకు, విశ్వాసమనునది బ్యాంకులో వేసే చెక్కు వంటిది. దేవుని యొక్క వాగ్ధానములే ఈ చెక్కులు మరియు ఈ చెక్కులను బ్యాంకుకు వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకొనినట్లే విశ్వాసము ద్వారా కృపను పొందవలెను. లేనట్లయితే చెక్కులు వ్యర్థమైపోవును. కాబట్టి నీ యొక్క నమ్మికచొప్పున పరలోకబ్యాంకు నుండి కృపను పొందుదువు (అనగా చెక్కు మీద నీవు వ్రాసినంత పొందెదవు).


''నా కృప నీకు చాలునని'' దేవుడు పౌలుతో చెప్పాడు (2 కొరింథీ 12:9). దేవుని యొక్క కృప నీ జీవితములోని ప్రతి పరిస్థితికి సరిపోవును. చెడ్డ అలవాట్లనుండి విడిపించబడుటకును లేక లోకములో ఎదుర్కొనే శ్రమలకును లేక ఇతర విశ్వాసులచేత అపార్థము చేసుకొనబడుటను జయించుటకు దేవుని కృప చాలును. కాని నీవు అనుమానించి మరియు చెక్కుమీద కొంచెము కృప కొరకే వ్రాసిన యెడల, నీవు అంతవరకే పొందెదవు. ప్రతి పరిస్థితిలో నీవు జయించుటకు కావలసినకృప కొరకు ధైర్యముతో ప్రార్థించుము.


ఒక దైవజనుడు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొనుచున్నప్పుడు దానిని తీసివేయమని దేవునికి ప్రార్థించాడు. కాని దేవుడు ఒక కల ద్వారా, నదిలో అతడు దోనెలో వెళ్ళుచుండగా దోనె ఆ నదిలో ఎదురుగా ఉన్న బండను కొట్టుచున్నందువలన అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. అప్పుడు దేవుడు, నేను ఆ బండను (సమస్యను) తీసివేయను గాని నదిలో నీళ్ళను (కృపను) ఎక్కువగా చేసి దోనె దాని మీదుగా వెళ్ళేటట్లు చేసెదను. అప్పుడతడు జయించును. దేవుని యొక్క కృపను మనము ఎక్కువగా అనుభవించి మరియు జయించువారమగునట్లు, ఆయన అనేక సమస్యలు మరియు శ్రమలను క్రైస్తవజీవితములో అనుమతించును.


దేవునియొక్క చిత్తములో విశ్రాంతిలో ఉండుట:


ఏ విషయములోనైననూ దేవుని చిత్తమును వెదకునప్పుడు, ఆయన చిత్తమేదైనను అంగీకరించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ప్రభువుకు చెప్పవలెను. నీ సమస్తమును బలిపీఠం మీద పెట్టి, నీవు ప్రతి విషయములో దేవునిమహిమను మాత్రమే కోరుచున్నావా అని పరీక్షించుకొనుము. అప్పుడు ఆయన నీకు సరియైన ద్వారమును తెరచును. నీవు ముందుకు వెళ్ళుచుండగా నీలో కొంత అనుమానము ఉండవచ్చు. ఎందుకనగా నీవు వెలిచూపుతో కాక విశ్వాసము ద్వారా నడువవలెనని దేవుడు దానిని అనుమతించును.


ఒకసారి నీవు నిర్ణయించుకొనిన తరువాత, అన్నియు నీవనుకొనుచున్నట్లుగా జరుగనియెడల చింతించవద్దు. అపొ.కా 16లో పౌలు మాసీదోనియ పిలుపును విని ఫిలిప్పీనకు వెళ్ళి అక్కడ జైలులో వేయబడెను. కాని అది దేవునియొక్క సంపూర్ణచిత్తము ఎందుకనగా అక్కడ జైలు అధికారి రక్షణపొందవలసి యున్నది.


మనము దేవుని రాజ్యమును మొదటిగా వెదకినయెడల, ప్రభువుచేత మన అవసరములన్నియు తీర్చబడును. 1966 మే మాసములో, నేను నావికాదళము విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి నేను అది చూశాను.


నీ ఓటములద్వారా కూడా దేవుడు పరిపూర్ణముగా ప్రణాళిక వేయును. ప్రతి పరిస్థితిలోను ఆయనను మరిఎక్కువగా ఎరుగవలెనని ఆయన కోరుచున్నాడు. ఇదియే ఆయన గురి. నా కుమారులారా, నా కంటె ఎక్కువగా మీరు దేవునిని తెలుసుకొనవలెనని కోరుచున్నాను.


మీ యొక్క సెలవు దినములలో కూడా ప్రార్థనాత్మను కలిగియుండుము. గాలి పీల్చుకొనునట్లు మీ జీవితములలోని చిన్న విషయముల గురించి మరియు పెద్ద విషయములను గురించియు ప్రార్థించుడి. ''అన్ని సమయములలో ప్రార్థించుడి'' (లూకా 18:1) మరియు ''ఎల్లప్పుడు విడువక ప్రార్థించుడి'' (1 థెస్సలో. 5:17) అనగా అర్థమిదియే.


సమస్తముసమకూడి మేలు కొరకే జరుగును:


మీరు ఎదుర్కొనే ప్రతి పరీక్ష ద్వారా మీ విశ్వాసము సవాలు చేయబడి మరియు మీరు గుణలక్షణములలో అభివృద్ధిచెందవలెను. మిమ్ములను నిత్యత్వములోనికి సిద్ధపరచుటకు, దేవుడు వాటిని మీ జీవితములలో అనుమతించుచున్నాడు. ప్రజల యొక్క వ్యతిరేకతకును మరియు పరిస్థితులకును ఇప్పుడు ఏ విధముగా స్పందించియున్నామనునది రెండు వేల సంవత్సరముల తరువాత కూడా ముఖ్యమైయున్నది. పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారమంతటిని ప్రభువు ఓర్చుకొనియున్నాడు (హెబీ 12:3).


మీరు జయించేవారుగా ఉండగోరిన యెడల చిన్న విషయములలో, ఎల్లప్పుడు రోమా 8:28లో లోతుగా వేరుపారుడి. రోమా 8:28లో సమస్తము అనగా సమస్తమునైయున్నది. ఎందుకనగా మన జీవితములలో సమస్తము ఆయన నియంత్రించగలడు. కాబట్టి మీ విశ్వాసమును ఎప్పుడైనను తప్పిపోనియ్యకుడి. ఎందుకనగా అది ముఖ్యమైయున్నది. ఏమి జరిగినను నిరాశపడవద్దు. దేవునిని స్తుతించుటయే మీ విశ్వాసమునకు గుర్తు. ఐగుప్తీయులు మునిగిపోయిన తరువాతనే, ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని విశ్వసించి మరియు దేవుని స్తుతించిరని కీర్తన 106:12లో చదివెదము. కాని ఇప్పుడు, వెలిచూపుతో కాక విశ్వాసముతో నడిచే మనము ప్రార్థనలకు జవాబు పొందకమునుపే దేవుని స్తుతించెదము. ఎందుకనగా మనము విశ్వాసమూలముగా జీవించెదము.


మీ విశ్వాసమును బలపరచుటకు దేవుడు అనేక విషయములను అనుమతించును. నీ జీవితము సాఫీగాను మరియు సమస్యలులేనిదిగాను ఉండునట్లు కొన్నిసార్లు మీరు కోరవచ్చును. కాని ఆ మార్గములో నీవు దేవునిని అనుభవించకుండా శిథిలమైన క్రైస్తవుడుగా ఉండెదవు. కాని అసాధ్యమైన విషయములలో కూడా దేవునిని విశ్వసించినయెడల మరియు నీకు కీడు చేసిన వారిని ప్రేమించుచున్నయెడల అప్పుడు నీవు దేవునియొక్క శక్తిని అనుభవించుట ద్వారా నీ గుణశీలము వృద్ధిపొందుటయే గాక ఇతరులకు పరిచర్య కూడా చేసెదవు. కాబట్టి దేవుడు పరిపూర్ణముగా పరిస్థితులన్నిటిని ప్రణాళికవేసి అనుమతించుచున్నాడు.


''నీకు జరుగుచున్నదంతయు ఆయన ఎరుగునని'' ఎల్లప్పుడు గుర్తించుకొనుము (యోబు 23:10 లివింగు).


ప్రేమించుట విషయములో అచ్చియున్నాము:


మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయములోని 10 మంది కన్యకల ఉపమానములో సిద్దెలలో నూనె కలిగియుండుట గురించి ప్రభువైనయేసు చెప్పారు. ఆ నూనె మన రహస్య జీవితమునే కాక మరియెక్కువ చూపించుచున్నది. పాత నిబంధనలోని ఇద్దరు విధవరాండ్రను గురించి గమనించండి. ఒకామె ఏలీయా కొరకు ఆహారము సిద్ధపరచుటకు తన బుడ్డిలోని నూనెను పోయిచున్నప్పటికిని ఆ బుడ్డి ఎల్లప్పుడు నూనెతో నిండియుండును (1 రాజులు 17). మరొక స్త్రీ తన బుడ్డిలోని నూనెను పొరుగువారి యొద్దనుండి తెచ్చిన పాత్రలన్నింటిలోనికి నూనె పోసినప్పటికిని ఆ నూనె ఇంకా వచ్చుచూనే యున్నది (2 రాజులు 4). మన సిద్దెలు ఎప్పుడు నూనెతో నిండియుండుటకు మనము ఎల్లప్పుడు నిస్వార్థులుగా జీవించుచూ మరియు ఇతరులకు పరిచర్య చేయుటయే. బుద్ధిగల కన్యకలవలె ప్రభువు నామములో ఇతరులకు పరిచర్యచేయువారై ప్రభువు యొక్క రెండవరాకడకు సిద్ధముగా ఉండెదము.


నీవు కలిసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి విషయములో, ప్రేమించే విషయంలో ఋణపడియున్నావు (రోమా 13:8). దేవుడు నీకిచ్చిన సత్యమును మరియు ఆశీర్వాదములను నీ కొరకే ఉంచుకొనక, ఇతరులను ఆశీర్వదించుచున్నయెడల దేవుడు నీకు నీళ్ళు పోయును (సామెతలు 11:24, 25). అప్పుడు నీ జీవితము ఎల్లప్పుడు తాజాగా ఉండును.


కారణం లేకుండా ప్రజలు నిన్ను ద్వేషించినప్పుడు, నీవు ఏమి చేయాలి? (యోహాను 15:25). దీనియొక్క జవాబు స్పష్టముగా నున్నది. ఎటువంటి కారణము లేకుండా నీవు వారిని ప్రేమించాలి. ఆ విధముగా మేలుచేత కీడును జయించెదవు. సూర్యుడిని మంచివారిమీద చెడ్డవారిమీద ఉదయింపజేసే నీ పరలోకపు తండ్రివలె నీవుండునట్లు, ప్రతి ఒక్కరిని అంతము వరకు ప్రేమించుము. ''అంతము వరకు ప్రేమలో సహించువాడే రక్షించబడును'' (మత్తయి 24:10).


ప్రేమలో నిలచియుండుము:


నీవు ప్రేమలో నిలచియున్నావా లేదా అని పరీక్షించుటకు నీకు సమస్తమును జరుగుచున్నది. సమస్తమును ప్రేమ నియమముతో జరిగే దేవుని రాజ్యములో ఒక రోజు నీవు పరిపాలించుటకు, ఈ లోకములో నీవు సిద్ధపరచబడుచున్నావు. ఇక్కడ మనము అర్హులము అయినయెడల, క్రీస్తుతో కూడా ఏలెదము. కాని మనము కీడుచేసిన వారికి కీడు చేసినయెడల మనము ఈ పరీక్షలో ఓడిపోయెదము. ఎల్లప్పుడు నిత్యమైనవాటిని నీ మనస్సులో ఉంచుకొనుము. మనుష్యులలో ఘనముగా ఎంచబడునది - పెద్ద ఉద్యోగములు కాని లేక పేరు ప్రతిష్ఠలుగాని దేవుని దృష్టిలో ఎల్లప్పుడు అసహ్యమైనవని గుర్తుపెట్టకొనుము (లూకా 16:15). ప్రేమ, మంచితనము మరియు కనికరము మాత్రమే నిత్యత్వములో నిలచియుండును. బైబిలుప్రకారము కనికరము అనగా కేవలము ఇతరులపాపము క్షమించుటయే గాక మంచిసమరయుని ఉపమానములో వలె కనికరముతో కొన్ని పనులు చేసెదము (లూకా 10:37).


దేవుడుకోరినట్లయితే భూమిమీద ఆయన పిల్లలందరిని అయిన్‌స్టీన్‌ లేక బిల్‌గేట్స్‌ వలే అత్యంత ధనవంతులుగా చేయగలడు. కాని జ్ఞానమునకు మరియు సిరిసంపదలకును దేవుని రాజ్యములో స్థలము లేదు. కాబట్టి ఆయన దానిని చేయలేడు. కాబట్టి ఈ భూమిమీద కొద్దికాలము జీవించుటకు దేవుడు మనకనుగ్రహించిన జ్ఞానమును బట్టియు సిరిసంపదలను బట్టియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించవలెను. మనము ఎంతవరకు ప్రేమించుచున్నామనునదియే ముఖ్యము.


రోమా 12:2లో చెప్పిన రీతిగా, ''మీ మనస్సు మారి నూతనపరచబడుట వలన రూపాంతరము పొందుడి'' అనగా మనము రూపాంతరము పొందుటకు మన యొక్క ఆలోచనా విధానముతో ఆరంభించెదము. మన తలంపులద్వారానే మనము లోకస్థులముగాను లేక పరిశుద్ధులముగాను మారెదము. ఆ విధముగానే మన ఆలోచనలద్వారానే స్వార్థపరులుగాను మరియు నిస్వార్థపరులుగాను ఉండెదము.


హెబీ 10:19-25లో తన యొక్క శరీరమను తెరద్వారా ప్రభువైనయేసు నూతనమైనదియు మరియు జీవముగలమార్గములో మనలను అతిపరిశుద్ధ స్థలములో ప్రేవేశింపజేసెను. అతిపరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్ళిన తరువాత ప్రజలు ఏమి చేసెదరు? 25వ వచనము ప్రకారము, వారు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చూపుటకును ఒకరినొకరు పురికొల్పవలెనని చూచెదరు.


దాహము గలవారి దాహము తీర్చువారును, వస్త్రహీనులకు వస్త్రములు ఇచ్చువారును మరియు జైలులో ఉన్నవారిని దర్శించువారును, తన రాజ్యములో కుడి ప్రక్కన కూర్చుండెదరని ప్రభువైన యేసు చెప్పెను. ఇవన్నియు కూడా ఆలోచనల ద్వారా ఆరంభమగును. వారు ఇతరుల యొక్క అవసరములను చూచుచు మరియు వారికి చేయగలిగినదిచేయుటకు నిర్ణయించుకొనెదరు. ఇతరులు వేరే వారి అవసరములను గురించి ఆలోచించెదరు గాని ఏమియు చేయరు

అధ్యాయము 36
అధ్యాయము 36

ఇతరులయొక్క అవసరతల గురించి ఆలోచించుట:


క్రీస్తు యేసు కలిగియున్న వైఖరే మనము కూడా కలిగియుండాలని ఫిలిప్పీ 2:5లో చెప్పబడియున్నది. దీనత్వము గురించి ఈ అధ్యాయములో గొప్పగా చెప్పబడింది. కాని ఇతరుల అవసరములలో ఆలోచించే విషయములో కూడా ఈ అధ్యాయము గొప్పది. ప్రభువైనయేసు పరలోకములోఉండి మనలను గురించి ఆలోచించుట వలన ఆయన పరలోకములో నుండి మనయొద్దకు దిగివచ్చెను. ఇతరులగురించి ఆలోచించుటవలన ఆయన తన్నుతాను తగ్గించుకొన్నాడు.


అటువంటి వైఖరే మనము కలిగియుండవలెనని మనము ఆజ్ఞాపించబడియున్నాము. స్వార్థముతో ఏమియు చేయవద్దని ఇక్కడ హెచ్చరించబడుచున్నాము (ఫిలిప్పీ 2:3). స్వార్థముతో మనము ఏమియు చేయకుండు స్థితికి ఈ భూమిమీద మనము చేరుట ఆశ్చర్యకరమైయున్నది. స్వార్థమంతటినుండి దేవునియొక్క శక్తిద్వారా రక్షించబడుదుమనునదియే శుభవార్త.


చరిత్రలో ఉన్న గొప్ప మిషనరీలందరు ఇతరుల గురించి ఎంతో ఆలోచించియున్నారు. వారు ఇతరుల యొక్క అవసరతలు గురించి ఆలోచించి, పరలోకములో ఉన్న ప్రభువైన యేసు చేసినట్లే వారు కూడా కొంత చేసియున్నారు.


ప్రభువైన యేసుకు కలిగియున్న ఆ వైఖరే మీరు కూడా కలిగియుండునట్లు ప్రభువు చేయునుగాక. హెబీ 10:16లో దేవునియొక్క ప్రేమ మరియు నిస్వార్థమైన నియమమును ఆయనే మన మనస్సులలో (తలంపులలో) వ్రాసెదనని వాగ్ధానము చేసియున్నాడు. దేవుడు మనలో ఆ విధముగా కార్యముచేయుటకు మనము సహకరించాలి.


దేవుని మహిమనుమాత్రమే కోరుటయే నిజమైన పరిశుద్ధత:


నీతియు మరియు దుర్నీతియు అనగా అర్థము ఏమిటి? నీతి అనగా అనేకమంచి కార్యములు చేయుటయు మరియు దుర్నీతి అనగా అనేకచెడ్డ కార్యములు చేయుట అనియు మనుష్యులు (పరిసయ్యులవలె) అనుకొనెదరు. కాని యోహాను 7:18లో ప్రభువైన యేసు చెప్పినట్లుగా ''దేవుని మహిమను వెదకువాడే సత్యవంతుడు మరియు అతనియందు ఏ దుర్నీతియు లేదు''. ఆ వచనము మొదటి భాగములో, తన స్వకీయ మహిమను వెదకువాని గురించి ప్రభువైన యేసు చెప్పారు. కాబట్టి మన స్వకీయ మహిమను వెదకుట అంతయు కడగబడి మరియు దేవునిమహిమను మాత్రమే వెదకుటద్వారా దుర్నీతినుండి కడుగబడగలము. దేవునిమహిమను పొందలేక పోవుటయే పాపమని రోమా 3:23లో చెప్పబడింది. మనము చేసినదేదైనను, దేవునిమహిమ పరచనియెడల అది పాపమే. మనుష్యుల ఘనత కొరకుచేసే ప్రార్థనగాని బోధగాని లేక పాడుటగాని మరియు మంచికార్యములు చేయుటఅంతయు పాపమే. మనము నీతిమంతులమా లేక దుర్నీతిపరులమా అనునది మన వైఖరే నిర్ణయించును. ఇతరుల హృదయములలో ఉన్న వైఖరులు మనకు తెలియదు గనుక వారిని తీర్పుతీర్చుట ఎంతో బుద్ధిహీనత అయియున్నది. మరియు మన హృదయములలో ఉన్న వైఖరులు మనకు తెలుసును. గనుక మనలను మనమే తీర్పుతీర్చుకొనుట జ్ఞానమైయున్నది ''కాబట్టి సమయము రాకమునుపు, అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు, దేనిని గూర్చియు తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునప్పుడు, ప్రతివానికిని తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును'' (1 కొరింథీ 4:5). మన యొక్క ఉద్దేశ్యము దేవుని మహిమయే అయియున్నప్పుడు, మనము పొరపాటు చేసినను దేవుడు వందశాతం మార్కులు మనకు ఇచ్చును. కాని మనము మన స్వంత ఘనతను కోరి మనము పరిపూర్ణముగా చేసినప్పటికిని దేవుడు సున్నా మార్కులు ఇచ్చును. కాబట్టి అవతలవ్యక్తి నీతిపరుడా లేక దుర్నీతిపరుడా అని మనము ఎప్పుడైనను నిర్ణయించకూడదు. కాని మనము దేవునిమహిమ కొరకు సమస్తము చేయుచు, మన హృదయములు దీనత్వముతోను పవిత్రతలోను ఉండునట్లు కాపాడుకొనవలెను. మన హృదయములో ఉన్న చీకటిలోనికి దేవునివెలుగు ప్రసరించునట్లు ప్రార్థించాలి. కాబట్టి మనము చేసే పరిచర్యను బట్టి దేవుని మహిమను ముట్టము. ''యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టును'' (కీర్తన 112:4). ఈ వచనము నా చెవులలో మారుమ్రోగుచున్నది.


మీ జీవితములలో దేవునియొక్క మహిమయే గురిగా పెట్టుకొనుము. మీరు చేయుచున్న దానినంతటిని బట్టి దేవునిమహిమను కోరుటయే నిజమైన పరిశుద్ధత. కొన్ని విషయములలో మీరు దేవునిచిత్తము తెలియక పొరపాటు చేసినప్పటికిని, ఈ మార్గములో వెళ్ళినచో ప్రతి విషయములో శ్రేష్ఠమైనవాటినే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును. నీవు దేవునియొక్క మహిమను కోరినయెడల, నీవు ఇతరులను తీర్పుతీర్చక నిన్నునీవే తీర్పు తీర్చుకొందువు. ఇతరులను తీర్పు తీర్చుట దేవునికి విడిచిపెట్టుము. మన సహాయములేకుండా ఆయన దానిని చాలా బాగుగా చేయగలడు.


కొన్ని విషయములను చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించెదము:


ఈ మధ్య జరిగిన బెంగుళూరు కాన్ఫరెన్సులో చెప్పబడిన కొన్ని విషయములు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి.


దేవుని యొక్క ప్రతిమాటను తీవ్రముగా తీసుకొని మరియు దానికి లోబడుటయే ప్రభువైన యేసు జీవితములోని రహస్యము. దేవుడు వారిమీద దృష్టినిలుపునని యెషయా 66:1,2 లో చెప్పబడింది.


ప్రభువైన యేసు పాపులకు వ్యతిరేకికాదని నాలుగు సువార్తలలో స్పష్టముగా చెప్పబడింది. ఆయన వేషధారులకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నాడు. ప్రభువైనయేసు పాపులను ప్రేమించి మరియు వారిని రక్షించవలెనని కోరుచున్నాడు. వారి గతమంతటిని పూర్తిగా తుడిచివేసియున్నాడు.


ప్రజలను దేవుడు చూచినట్లే మనము కూడా చూచినయెడల, ప్రతిఒక్కరి కొరకు ప్రభువైన యేసు మరణించియున్నారు కాబట్టి మనము ప్రతిఒక్కరికి విలువనిచ్చెదము. మనము వారెవరిని తృణీకరించము.


మంచి, చెడు అను నియమనిబంధనలు పెట్టుకుని మనం జీవించాలని దేవుడు కోరుటలేదు. ఇది మంచి చెడుల వృక్షమునుబట్టి జీవించుటయై యున్నది. మరియు ఎల్లప్పుడు ఇది మరణమునే తెచ్చును. మనము ఏమిచేయవలెనో లేక ఏమి చేయకూడదో తెలుసుకొనుటకు ఎల్లప్పుడు దేవునిమీద ఆధారపడుచు, విశ్వాసమూలముగా జీవించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు.


మనలో నుండి జీవజలనదులు ప్రవహించునంత వరకు తృప్తి పడకూడదు. దీని నిమిత్తము మనము ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకు ప్రార్థించాలి.


క్రీస్తు శరీరమును ధరించెను అనగా దేవునిప్రేమ శరీరరీతిగా వెల్లడి పరచబడెను. ఒక రోజు ఆయనతో కూడా మనము పరిపాలించునట్లు, ప్రేమించుటకు తర్ఫీదు ఇచ్చుటకు దేవుడు మనలను భూమిమీద ఉంచాడు. ప్రభువు నిమిత్తము శిరచ్ఛేదనము చేయబడినవారు ఆయనతో కూడా పరిపాలించెదరని పక్రటన 20:4 చెప్పుచున్నది. మనలో ఉన్న ఆదాము యొక్క స్వభావము శిరచ్ఛేదనము చేయబడాలి. అప్పుడు మనకు శిరస్సై యున్న క్రీస్తులో అంటుకట్టబడి మరియు ఆయన శరీరములోని అవయవములై యుండెదము. ఆవిధముగా మనము ఆయన శిరస్సత్వము క్రింద ఉండి శరీరముగా పనిచేసెదము.


యెషయా 57:15 ప్రకారం వినయము మరియు దీనత్వము గలవారికి మాత్రమే ఉజ్జీవము నిచ్చును.


దేవుని ఇంటిలో మనము బంగారము మరియు వెండివంటి వెలగల పాత్రలవలె మనము ఉండవలెనని కోరినయెడల మనలను పవిత్ర పరచుకొనవలెను (2 తిమోతి 2:20,21). ఆవిధముగా మాత్రమే దేవుని అంగీకారము పొందిన సేవకులుగా ఉండుటకు మనలను సమర్పించుకొనెదము.


దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని మనకు ఉచితముగా అనుగ్రహించినప్పుడు, ఆయనతో పాటు నిశ్చయముగా సమస్తమును మనకు అనుగ్రహించును. ఆయన మన పాపక్షమాపణ కొరకు కనికరమును మరియు పాపమును జయించి క్రీస్తువలె జీవించుటకు కావలసిన కృపను ఆయన మనకు ఇచ్చును.


కనికరము మరియు తీర్పు:


దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తాజా ప్రత్యక్షత నేను చెప్పుచున్నాను...


''దైవజనుడను మరియు దైవభక్తిగలవారు మరియు భక్తిహీనులు పొందే శ్రమల ద్వారాను, తీర్పు సింహాసనము మీద కూర్చుని మరియు ఇతరులను నిందించు వారి యొక్క దుష్టత్వమును బహిర్గతము చేయుటకు దేవుడు దైవజనులయొక్క శ్రమలను మరియు భక్తిగలవారు, భక్తిహీనులు చేసిన పాపములను ఉపయోగించును.''


మార్కు 3:5 లివింగు బైబిలులో ''కోపముతో ఉన్న పరిసయ్యులను ప్రభువైన యేసు చూచి, మనుష్యుల యొక్క అవసరములు చూచి సహాయపడని వారి హృదయ కాఠిన్యమును చూచి ఆయన దు:ఖించెను''. ఈనాడు కూడా మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్నవారి శారీరక మరియు ఆత్మీయ అవసరతలు చూచి సహాయపడనట్లయితే ఆయన దు:ఖించును.


ధనవంతుడు మరియు లాజరు ఉపమానము దీనిని వివరించుచున్నది. లాజరు యొక్క అవసరమును అతడు పట్టించుకొనలేదు. కాబట్టి అతడు నరకానికి వెళ్ళెను.


మంచి సమరయుని ఉపమానము కూడా దీనిని వివరించుచున్నది. ఒక సహవిశ్వాసి సాతాను చేత కొట్టబడినప్పుడు, యాజకుడు మరియు లేవీయుడు పట్టించుకొనలేదు.


యోబు గ్రంథము ఈ సత్యమును వివరించుచున్నది. యోబు మారుమనస్సు పొంది ఒక మాట పలికినప్పుడు, అతడు దేవునిగురించి పలికిన తప్పుడు మాటలన్నియు క్షమించబడెను (యోబు 42:6). ఇది ఒక టేపులో చెడ్డభాగము తుడిచివేసి మరియు మంచిభాగము ఉంచినట్లుండును. కాబట్టి యోబు గ్రంథములో వ్రాసిన ప్రకారము అతడు దేవునికి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడిన మాటలన్నియు తుడిచివేయబడెను గనుక పరలోకములోని దేవుని గ్రంథములో అది వ్రాయబడలేదు. యోబు చెప్పిన మంచిమాటలు మాత్రమే అందులో ఉన్నవి. దేవుని యొక్క పాప క్షమాపణయు, నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటయు ఎంత అద్భుతమైనవి. కాని స్వనీతిపరులైన బోధకులు ఎలీఫజు, బిల్దదు, జోఫరు, యోబు జీవితములోని పాపమును బట్టియే అతనికి రోగమొచ్చినదని చెప్పారు. వారు యోబు హృదయమును తెలుసుకొనకుండా తీర్పుతీర్చారు కాబట్టి దేవుడు వారిని ఖండించెను (యోబు 42:7). యోబు యొక్క రోగము ద్వారా వారి హృదయములో ఉన్న దుష్టత్వము బహిర్గతమయ్యెను.


అదే విధముగా వ్యభిచారములో పట్టబడిన స్త్రీని ఖండించుట ద్వారా పరిసయ్యుల హృదయములలో ఉన్న దుష్టత్వము బహిర్గతమైంది.


కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరి విషయములో కనికరముగలవారమై ఎవరిని తీర్పు తీర్చకూడదు. అప్పుడు దేవుడు మనయెడల అత్యంత కనికరము చూపును. కనికరము లేకపోవుటయే పరిసయ్యుల యొక్క ముఖ్యలక్షణము. ఈ విషయములో మనము జాగ్రత్తపడాలి.


యెరూషలేము మరియు బబులోను:


కేవలము సిద్ధాంతబేధములను బట్టి, ఇతర డినామినేషన్‌లో ఉన్న విశ్వాసులను తృణీకరించుట బుద్ధిహీనతయై యున్నది. అది పరిసయ్యులగుటకు మార్గము. వారు మనకంటె ఎక్కువగా దేవుని మహిమను కోరుచుండవచ్చును. మరియు దేవుడు దానినే కోరుచున్నాడు. ఇటువంటి దీనత్వము మత చాంధస్సులకు (కల్ట్‌లకు) లేదు. వారిది మాత్రమే నిజమైన సంఘమని వారు భావించెదరు. అటువంటి పరిసయ్యులవిషయమై జాగ్రత్త.


వారి సిద్ధాంతము వేరైనప్పటికిని రెండురకముల విశ్వాసులు ఉన్నారు. ఒకటి బబులోను మరియు మరొకటి యెరూషలేము. ఒకటి వేశ్య (సాతాను యొక్క నకిలీ సంఘము) మరియు మరొకటి క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తె. ఈ రెండు గుంపులు.


తమ సొంతమహిమను కోరేవారు మరియు దేవునిమహిమను కోరేవారు (యోహాను 7:18, ఫిలిప్పీ 2:19-21).


తమ్మునుతాము తగ్గించుకొనువారు మరియు తమ్మునుతాము హెచ్చించుకొనువారు (1 పేతురు 5:5).


భూసంబంధమైన వాటిని వెదకువారు మరియు పరలోకసంబంధమైన వాటిని వెదకువారు (కొలొస్స 3:2).


మనుష్యులను సంతోషపెట్టగోరువారు మరియు దేవునిని సంతోషపెట్టగోరువారు (గలతీ 1:10).


దేవుని ఆశీర్వాదములను మాత్రమే కోరువారు మరియు దేవుని యొక్క అంగీకారమును కోరువారు (2 కొరింథీ 5:9).


ఏ గుంపులో ఉండవలెనో మనము నిర్ణయించుకొనవలెను. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మనము తీసుకొను నిర్ణయములే నిత్యత్వములో సంతోషమును గాని దు:ఖమును గాని ఇచ్చును. కాబట్టి జ్ఞానము కలిగియుండి మరియు దూరదృష్టి కలిగియుండుము.


అధ్యాయము 37
అధ్యాయము 37

ప్రేమయే శ్రేష్టమైనది:


''మన పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలుగజేసిన సంగతి మరచిపోయినట్లయితే, గ్రుడ్డివారమును దూరదృష్టి లేనివారమును అగుదుము'' (2 పేతురు 1:9). ప్రభువు మనలను క్షమించి మరియు ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసుకొననని చెప్పిన వాటి విషయములో, నీవు నేరారోపణకు గురి అగుటకు సాతానుకుగాని మానవునికిగాని అనుమతినివ్వవద్దు. కాని అదే సమయములో నీవు ప్రభువును ఎక్కువగా ప్రేమించునట్లు ప్రభువు క్షమించిన పాపములన్నింటిని మరచిపోవద్దు (లూకా 7:47). మరియు ప్రతి ఒక్కరిని వెంటనే క్షమించుము (ఎఫెసీ 4:32) మరియు పాపములన్నింటికంటె ఘోరపాపమైన పరిసయతత్వము నుండి రక్షించబడెదరు.


ఒక విషయమును గుర్తించుకొనుము... ఒక వ్యక్తికి దేవుడు ఎంత ఎక్కువగా పరిచర్య నివ్వవలెనని కోరినచో, అతనియొక్క యౌవన కాలములో సుమారు 30 సంవత్సరముల వరకు అంతగా అతనికి దేవుడు శ్రమలను పరీక్షలను అనుమతించును. ఆవిధముగా ప్రభువైన యేసును కూడా తండ్రి అంగీకరించారు. మీలో ప్రతి ఒక్కరికి పరిచర్యఉన్నదని నేను నమ్ముచున్నాను. కాబట్టి దేవుడు మిమ్ములను ఆ మార్గములలో నడిపించును.


మీరు పరీక్షలన్నింటిలో గుండా వెళ్ళుచున్నప్పుడు, ప్రేమలో వేరుపారి స్థిరపరచబడుటకు ప్రయత్నించుడి. మీరు అన్యభాషలలో మాట్లాడకపోయినప్పటికి లేక ప్రవచించనప్పటికిని లేక పర్వతములను పెకలించలేక పోయినప్పటికిని లేక రోగులను స్వస్థపరచ లేకపోయినప్పటికిని లేక బీదలకు నీ డబ్బంతయు ఇవ్వనప్పటికిని లేక హతసాక్షిగా మరణించనప్పటికిని, అన్నింటికంటె ప్రేమయే శ్రేష్టమైనది కనుక నీ పూర్ణహృదయముతో దేవునిని ప్రేమించి (మరియు పవిత్రులుగా ఉండినయెడల) మరియు 1 కొరింథీ 13లో చెప్పిన ప్రేమతో ఇతరులను ప్రేమించుచున్న యెడల ఈ భూమిమీద జీవించినవారందరిలో మీరు గొప్పవారు అగుదురు. మనము శరీరఆరోగ్యము నిమిత్తము అప్పుడప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకొనినట్లే 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయము ఆత్మీయ పరీక్ష చేసుకొనుట మంచిది. ప్రేమయే శ్రేష్టమైనది.


సాతాను వెలుగు దూతవలె వచ్చి, ప్రజలతో ధనము లేక లైంగికసంతోషము లేక శరీరసంబంధమైన ఉద్రేకములు లేక పేరుప్రతిష్టలు పొందుటయే శ్రేష్టమైనవని చెప్పును. వెలుగుదూత వలె విశ్వాసుల యొద్దకు వచ్చి అన్యభాషలలో మాట్లాడుటయే శ్రేష్టమైనదని చెప్పును (1 కొరింథీ 13:1). లేక ఆత్మ వరములైన బోధించుటగాని మరియు అద్భుతములు చేయుటగాని శ్రేష్టమైనవని చెప్పును (2వ). లేక దయకలిగి బీదలకు ఇచ్చుట, కాల్చబడుటకు శరీరమును అప్పగించుట శ్రేష్టమైనదని చెప్పును (3వ). కాని ఇవన్నియు సాతాను చెప్పే అబద్ధములు. శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. దీనికి మన జీవితములే సాక్ష్యములై యుండవలెను. ఆవిధముగా సాతాను యొక్క అబద్ధములను బహిర్గతము చేయుదము.


1 కొరింథీ 13:4-7లో చెప్పబడిన ప్రేమయొక్క లక్షణములు ఇతరుల విషయములో మనం స్పందించే విధానము మరియు మన ఆత్మీయముగా పరీక్షించుకొనుటకు దేవుడు అవకాశమిచ్చుచున్నాడు.


దేవునిని మరియు ఇతరులను ఈ విధముగా ప్రేమించుటకు, మీకు మంచి పునాది ఉండవలెను. రెండస్థుల భవనంవలె ప్రేమ ఉండును. మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమయే పునాదియై ఉన్నది. మనముదేవుని ప్రేమించుట మొదటిఅంతస్థు మరియు మనము ఇతరులను ప్రేమించుట రెండవ అంతస్థు. మన యెడల దేవునికున్న ప్రేమంతటిని మొదటిగా ధ్యానించినయెడల బలమైన పునాది కలిగియుండెదము (మొదటిగా ఆయన మనలను ప్రేమించియున్నాడు గనుక మనము ఆయనను ప్రేమించుచున్నాము 1యోహాను 4:19) మరియు రెండవదిగా దేవుడు మనలను ఎంతగా (ఎన్నిసార్లు) ప్రేమించియున్నాడో ధ్యానించవలెను (విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినవాడు విస్తారముగా ప్రేమించును లూకా 7:47). అప్పుడు దేవునిని మరియు ఇతరులను ప్రేమించుట సులభముగా ఉండును. మనయొక్క పూర్వపాపములకు శుద్ధికలిగిన సంగతి మరచిపోయిన యెడల గ్రుడ్డివారమగుదుము (2 పేతురు 1:9). కాబట్టి మనము వీటిని మరచిపోకూడదు.


అంతమువరకు ప్రేమించుట:


ప్రభువైనయేసు తనవారిని అంతము వరకు ప్రేమించెను (యోహాను 13:1). ఈవిధముగా ''మొదటి బల్లలో పాల్గొనే కూటమి'' మరియు మనము కూడా బల్లలో పాల్గొనిన ప్రతిసారి ఆవిధముగా ఉండాలి. ప్రభువు తన శిష్యులయొక్క పాదములు కడుగుటలో తన ప్రేమ వెల్లడి పరచబడింది. అనగా ఇతరులను నిందించుట మరియు నేరముమోపక, మొదటిగా వారి శరీరఅవసరములను తీర్చి మరియు ఇతరుల కంటిలో నలుసును కడిగి ఆత్మీయముగా పవిత్రపరచును.


అయినప్పటికి క్రీస్తు ఆత్మకు విరోధముగా, యూదా ఇస్కరియోతును చూస్తాము. ప్రభువైన యేసు తన పాపములు కడిగి మరియు రొట్టె ముక్కను ఇచ్చి అతనిని ఘనపరచినప్పటికిని అతడు తన హృదయమును కఠినపరచుకొనెను.


మరియు ఈనాడు కూడా రొట్టె విరిచే కూటములో పరలోకము యొక్కయు మరియు నరకము యొక్క ఆత్మను కలిగినవారున్నారు. మనము ప్రభువైనయేసువలె దీనులమైయుండి, తగ్గించుకొనుచు, ప్రేమతో పరిచర్య చేయుచు నమ్మకద్రోహము చేసినవారిని క్షమించుచూ ఉండవచ్చును. లేక ఇస్కరియోతుయూదావలె ద్వేషమును, హృదయకాఠిన్యమును కలిగియుండవచ్చును.


సాతాను త్వరగా యూదా హృదయములోనికి ప్రవేశించెను (26వ) మరియు అతడు ఆ రాత్రిలో వెళ్లిపోయెను. ఎల్లప్పుడు సాతాను రాత్రిసమయములలోనే ఎవరి హృదయములోనికైనను వచ్చును. మారుమనస్సుపొందుటకు ఆత్మయొక్క పిలుపును ఒక వ్యక్తి తిరస్కరించుచున్నయెడల అది ఒక రబ్బరు బ్యాండును లాగినట్లు ఉండును. కొద్ది సమయానికి అది మరలా వెనుకకు వచ్చును. ఆ విధముగా ఎల్లప్పుడూ జరుగుచున్నట్లయితే అటువంటి వ్యక్తి రక్షణను కోల్పోవచ్చును. మరియు అప్పుడు సాతాను మరియు దురాత్మలు అతనిలోనికి వచ్చును. దానిని ఆలోచించుటయే భయంకరముగా ఉన్నది. కాని కొందరికి ఈవిధముగా జరిగింది.


ఒక వ్యక్తి తాను వెళ్ళుచున్న స్థానిక సంఘముతో ఏకీభవించనియెడల, అతడు ఆ స్థానికసంఘమును విడచి మరొక సంఘమునకు వెళ్ళవచ్చును. అతని హృదయములోనికి సాతాను ప్రవేశించలేడు. కాని ఒక వ్యక్తి ద్వేషముతో నింపబడి ఒక సంఘమును విడచి మరొక సంఘములో చేరినయెడల, సాతాను అతని హృదయములో ప్రవేశించును.


సంపూర్ణరక్షణ పొందుటకు మార్గము, ''ప్రభువును మరియు ప్రజలందరిని అంతమువరకు ప్రేమించుటయే''. అనగా ప్రభువు ప్రేమించినట్లే.


ధనము విషయములో నమ్మకముగా ఉండుట:


నీవు విద్యార్థిగా ఉన్న ఈ దినములలో, డబ్బు ఖర్చుపెట్టు విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండుము. ఆవిధముగా భవిష్యత్తుకొరకు నిన్ను సిద్ధపరచును. మరియు వస్తువులను ఉపయోగించే విషయంలో నమ్మకముగా ఉన్నవారికి, దేవుడు బహుమానములు ఇచ్చును. కనుక మీరు ఆత్మీయఐశ్వర్యమును పొందెదరు.


నిత్యమైనవిలువ లేనివాటికొరకు మనకున్న కొద్దిజీవితమును వృథా చేసుకొనకూడదు. కాబట్టి డబ్బు ఖర్చుపెట్టే విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ఈభూమి మీద జీవించుటకు దేవుడనుగ్రహించిన డబ్బును ఉపయోగించే విధానమే, నీవు కలిగియున్న భక్తిని వ్యక్తపరచును. అనవసరమైన వాటికొరకు నీవు దానిని వృథా చేయకూడదు. నీవు ఖర్చుపెట్టే విషయంలో మితముగా ఉండుట నేర్చుకొనవలెను.


నీవు విద్యార్థిగా మితముగా ఖర్చుపెట్టుట నేర్చుకొనవలెను. నీ ఖర్చులను లెక్క వ్రాసుకొనుట మంచిది. అప్పుడు నీవు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఖర్చుచేసియున్నావో రాబోయే సెమిస్టర్‌లో తక్కువ ఖర్చు చేసుకొనవచ్చును. కాలేజీ బిల్లులను ఆ గడువులో చెల్లించాలి. మరియు నీవు చెక్కువ్రాసే ముందుగా బ్యాంకులో సరిపోయే డబ్బు ఉన్నదో లేదో చూచుకొనవలెను. సంవత్సరఆరంభములో కాలేజీ వారు నీకిచ్చిన డబ్బు నీకు ఆ సంవత్సర ఖర్చులన్నింటికి సరిపోవునట్లుగా ఖర్చుపెట్టుకొనవలయును.


తరువాత నీకు ఉద్యోగము వచ్చినప్పుడు, నీ పైఅధికారులను గౌరవించి, మర్యాదగా ఉండి మరియు సంపూర్ణముగా యథార్థముగా ఉండవలెను. ఆవిధముగా వారినుండి మంచి గుర్తింపు పొందవలెను. మరియు నీవు చేసే పని మంచిగా ఉండునట్లు, కష్టపడి పనిచేయుచు అవసరమైతే ఎక్కువ సమయము చేయవలెను.


సంగీతము మరియు టెలివిజన్‌ మధ్యవున్న తేడాను గుర్తించుట:


ఈ విషయములలో నీవు సాతానుచేత మోసగించబడకుండా, దేవునిని మహిమపరచునట్లు ఈ దినములలో వివేచనఉండుట ఎంతో మంచిదని మీకు గుర్తు చేయుచున్నాను. ఉదాహరణకు సంగీతము ఈ దినములలో ఎంతో అపాయకరముగా ఉన్నది. దీనిద్వారా సాతాను అనేకలక్షల మందిని ప్రభువుకు దూరపరచియున్నాడు. కాబట్టి మీరు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. మీరు కలిగియున్న ప్రతి తలాంతు దేవుడు అనుగ్రహించినదే కాబట్టి ఆయన కొరకే దానిని ఉపయోగించవలెను. కాబట్టి సంగీతము వినే విషయములో తీవ్రముగా ఉండవలెను. కొంత విశ్రాంతి కొరకు శాస్త్రీయసంగీతము వినవచ్చును. కాని ''ఆధునిక'' సంగీతము అని చెప్పబడేది అపవాదికి సంబంధించినదై మరియు అపాయకరమైయున్నది. మరియు మన గృహములో ఉన్న నియమం ప్రకారం లోకసంబంధమైన పాటలు కొన్నిసార్లు పాపపుతలంపులు తెచ్చును. గనుక వాటిని వినకూడదు. అటువంటి టేపులుగాని సీ.డీలుగాని మీ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంచుకొనకూడదు. అటువంటివి ఏమైనను మీవద్ద ఉన్నట్లయితే, ఎఫెసీయులు మాంత్రిక విద్యకు సంబంధించిన పుస్తకములు కాల్చివేసినట్లే మీరు వాటిని నాశనం చేయవలెను (అపొ.కా. 19:19).


అదే విధముగా, కుయుక్తితో మీకు సలహాలనిచ్చే టీ.వీ కార్యక్రమములను చూడవద్దు. ఎందుకనగా అవి అనేక సంవత్సరములు మీ మనస్సులలో ఉండును. ఈ విషయములలో మీరు జాగ్రత్తగాఉన్నట్లయితే, నిత్యత్వములో చింతలుఉండవు. అన్ని సమయములలో ప్రభువుయెడల ఆత్మీయఆసక్తి కలిగియుండుడి. ఈలోకపు ఆత్మచేత మీరు ఆత్మీయముగా మొద్దుబారకూడదు. ఎల్లప్పుడు మీ హృదయములను మరియు మీరు కలిగినవాటి విషయములోను శుద్ధి చేసుకొనుడి.


మీ హృదయమును పవిత్రముగా ఉంచుకొనుడి:


అనేక సంవత్సరములనుండి మీ తల్లిదండ్రులలో చూచిన, దేవుని వాక్యములోని నియమములను జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుడి. మీ తరములో మీరు కూడా ఆ నియమములతో జీవించుటకు ప్రభువు మీకు కృపనిచ్చునుగాక.


ప్రభువైనయేసు మరలా వచ్చినప్పుడు, దేవునికి భయపడువారు మరియు దేవునికి భయపడనివారు అను రెండు గుంపులుగా చేయును (మలాకీ 3:18) లేక గిన్నెను లోపల శుద్ధి చేసుకొనువారు మరియు కేవలము వెలుపల శుద్ధిచేసుకొనువారు (మత్తయి 23:25,26). దేవునియెడల భయభక్తులు కలవారు మనుష్యుల యెదుట కాదు గాని దేవునియెదుట తమ హృదయములను శుద్ధి చేసుకొందురు. మనము పాపములో పడిన ప్రతిసారీ దు:ఖించినయెడల జయము పొందెదము.


నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగియుండుటకు మరియు శుద్ధహృదయమును కలిగియుండుటకును తేడాఉన్నది. తెలిసిన పాపము నుండి స్వతంత్రులమగుటయే నిర్మలమైన మనస్సాక్షి మరియు దేవునిని తప్ప మరిదేనిని కొరనిదే శుద్ధ హృదయము. ''హృదయ శుద్ధి కలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు''. ప్రతి పరిస్థితిలోను శుద్ధ హృదయము దేవునినే చూచును (మత్తయి 5:8). అప్పుడు నీవు దుష్టుల చేతనైనను మరియు కష్టపరిస్థితులతోనైనను నింపబడక దేవునినే చూచెదరు. కాబట్టి ఇతరులకు వ్యతిరేకముగా ఫిర్యాదులు చేయుచూ మరియు విమర్శించుచున్నయెడల, నీ హృదయము దేవునిచేత కొనిపోబడలేదని సూచించుచున్నది. నీవు శుద్ధహృదయము కలిగి దేవునిని మాత్రమే చూచుచున్నయెడల, దేవుడు సమస్తమును నీ మేలుకొరకే జరిగించుచున్నాడని విశ్వసించుచు మరియు ఎల్లప్పుడు ఆయనను స్తుతించెదవు. ప్రపంచములోని ప్రజలందరును మరియు విశ్వములోని దయ్యములన్నియు నీకు విరోధముగా కలసినను దేవుడు నీతో ఉన్నయెడల, నీ జీవితములోని దేవుని ప్రణాళికను ఆటంకపరచలేవు. మరియు ప్రతి పరిస్థితిలోను జయించువాడవుగా ఉండి మరియు నీ జీవితములో దేవుని సంపూర్ణచిత్తమును నెరవేర్చుదువు.


''నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరియొకని మనస్సు కనబడును'' (సామెతలు 27:19). ఈ వచనముయొక్క ఒక అర్థం ఏమనగా, ఇతరులు మనకు చేసినదానిని బట్టి మనము తప్పుడు వైఖరులను కలిగియున్నయెడల, నిజానికి మన హృదయము యొక్క స్థితిని బయలుపరచుచున్నాము. వారు మనకు చేసిన క్రియలు, మనము చేసినయెడల ఎటువంటి చెడ్డ ఉద్దేశ్యముతో చేసెదమో, అటువంటి ఉద్దేశ్యముతోనే వారు చేసియున్నారని ఊహించుకొనెదము. కాని మనము ఎల్లప్పుడు మనలను మనము తీర్పుతీర్చుకొనుచు, ఇతరులను తీర్పు తీర్చక ఎల్లప్పుడు పవిత్రపరచుకొనెదము. ఇతరుల బాహ్యమైన క్రియలను మాత్రమే తీర్పుతీర్చుచున్నామని ప్రభువు చెప్పాడు (''వారి ఫలములను బట్టి మీరు వారిని తెలుసుకొందురు'' మత్తయి 7:16) మరియు వారి యొక్క వేళ్ళను (వారియొక్క ఉద్దేశ్యములను) మనము చూడలేము.


13వ శతాబ్దములో అస్సిసీకి చెందిన ఫ్రాన్సిస్‌కు శిష్యుడైన జానిఫర్‌ ఉండెను. అతడు ఎల్లప్పుడు సామాన్యమైన వస్త్రములనే ధరించేవాడు. ఒక రోజున అతని సహోదరులలోని ఒకడు ఖరీదైన దుస్తులు ధరించెను. అప్పుడు అతడు తనతో యిట్లనుకొనెను, ''ఖరీదైన దుస్తులు ధరించిన ఇతడు, సామాన్యదుస్తులు ధరించిన నాకంటే దీన హృదయము కలిగియుండెనేమో''. అటువంటి పవిత్ర హృదయముతో తన సహోదరునికి తీర్పుతీర్చకుండ కాపాడబడెను. ఈ మంచి మాదిరిని మనమందరమును వెంబడించవచ్చును.


సణుగులను మరియు గొణుగులను పూర్తిగా మానవలెను:


పస్రంగి 2:14లో సొలొమోను చెప్పిన రీతిగా ప్రపంచములోని విశ్వాసులును మరియు అవిశ్వాసులును సమస్యలను ఎదుర్కొనెదరు. ఆవిధముగా ఎందుకు జరుగును? అటువంటి సమస్యలనుండి దేవుడు తన బిడ్డలను ఎందుకు కాపాడడు? ఎందుకనగా అంత్యదినమున తనయొక్క బిడ్డలు ప్రతి పరిస్థితిలోను సణగక మరియు ఫిర్యాదు చేయకుండునట్లు దేవునియొక్క కృపామహదైశ్వర్యమును అనుభవించియున్నారని దేవుడు చూపించాలనికోరుచున్నాడు. ఆవిధముగా దేవునికి విరోధముగా ఫిర్యాదుచేసిన అవిశ్వాసుల యొక్క నోళ్లను ఆయన మూసివేయును.


దేవునికి విరోధముగాను మరియు ప్రజలకు విరోధముగాను గొణుగుచు, సణుగుచు మరియు ఫిర్యాదు చేసే ప్రజలతో లోకము నింపబడియున్నది. మన జీవితములలో సణుగులను సంశయములను పూర్తిగా మానివేయుటద్వారా ఈ లోకములోని వక్రజనము మధ్య జ్యోతులవలె ఉండి, దేవుని వెలుగును ప్రకాశింపచేసెదము (ఫిలిప్పీ 2:14,15).


అనేకమంది గొప్ప పరిశుద్ధులు మరియు మిషనరీలు (మరియు కొన్ని శతాబ్దములనుండి కమ్యూనిస్టు దేశములలో క్రీస్తు నిమిత్తము హింసించబడినవారు) క్రీస్తులో వారికున్న విశ్వాసము నిమిత్తము సణగక లేక ఫిర్యాదు చేయకుండా అనేక శ్రమలు అనుభవించిరి. తీర్పు దినమున వారి యొక్క వీడియోలను మనము చూచినప్పుడు, మన జీవితములలోని చిన్న చిన్న విషయము కొరకే ఫిర్యాదు చేసి సణిగినందుకు సిగ్గుపడెదము. రెండు వేల సంవత్సరముల తరువాత విలువలేని వాటి గురించి సణుగుటలో విలువలేదు.


మరియు మనము దేవుని సంకల్పమును కోరుచూ మరియు ఆయనను ప్రేమించిన యెడల, సమస్తమును సమకూర్చి మనమేలుకొరకు జరిగించునని దేవుడు వాగ్ధానము చేశాడు. కాబట్టి మనము ఫిర్యాదు చేయవలసిన కారణము ఏమియులేదు.


మనకు హానిచేసినవారిని దేవుడు వెంటనే శిక్షించడు. దేవుడు ఆవిధముగా బెదిరించడు. వారిని శిక్షించుటకు బదులుగా జయించుటకు దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించి మరియు సమస్తమును బట్టియు మరియు మనుష్యులందరిని బట్టియు కృతజ్ఞత చెల్లించువారుగా చేయును (ఎఫెసీ 5:20, 1 తిమోతి 2:1) మరియు వారిని ప్రేమించునట్లుగా దేవుడు చేయును. దేవుడు తన శత్రువులను నోరు మూయించుట కంటె ఈ విధముగా చేసినందుకు దూతలు ఆశ్చర్యపడుదురు.


అధ్యాయము 38
అధ్యాయము 38

శ్రమలయొక్క రహస్యము:


పోరాటము ఎంత పెద్దదైనను, ప్రభువునే గట్టిగా పట్టుకొనుము. ఒక పాటలో ఉన్న రీతిగా, ''ప్రభువైన యేసును చూచుటయే చాలును''. ప్రతియొక్క పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుటకు కావలసిన కృపను శక్తిని ప్రభువులో నుండి పొందుకొనుట ద్వారా మరి ఎక్కువగా దైవజనులుగా మారెదరుగాక. దేవుడు తన ప్రజలను సులభముగా విడిపించగలిగినప్పటికి వారికి అనేక శ్రమలు అనుమతించుట ఒక రహస్యముగా ఉండును. బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను జైలులో చాలా కాలము ఉన్నప్పుడు, అతడు విడుదల పొందనందువలన, ప్రభువైన యేసు నిజమైన మెస్సయ్యేనా అని ఆశ్చర్యపోయెను (మత్తయి 11:3). ప్రభువైన యేసు బాప్తిస్మసమయములో అతడు ఆయన గురించి సాక్ష్యమిచ్చెను. ఈనాడు కూడా చైనాలోను మరియు ఇతర ప్రాంతములలోను సువార్త నిమిత్తము జైళ్లలో వేయబడినందున దేవుడు వారికి ఈ శ్రమలు ఎందుకు అనుమతించెనో అని ఆశ్చర్యపడుచున్నారు. వారు ప్రార్థించినను జవాబు రానందువలన ''ఓ యేసు ప్రభువా, ఎంతకాలము.....?'' అని మొరపెట్టుచున్నారు.


రష్యా మరియు రొమేనియా మొదలగుప్రాంతములలో గత పదునాలుగు సంవత్సరములనుండి విడుదలపొందకుండా జైళ్లలో ఉన్నవారియొక్క కుటుంబసభ్యుల గురించి నేను ఆలోచించుచున్నాను. వారి యొక్క ప్రియులు జైళ్లలో అనేకశ్రమలు పొందుచున్నప్పుడు, వారు ఎంతో బాధలో ఉండి ప్రార్థించినను పరలోకమునుండి జవాబు రాలేదు.


ఆ విశ్వాసులలోని కొందరు అనేక సంవత్సరములు నిర్బంధంలో ఉంచబడిరి. వారు అపొస్తులుడైన పౌలును పోలి నడచుకొనిరి. అటువంటి వారిని నేను ఎంతో గౌరవించెదను. క్రీస్తునిమిత్తము మనము శ్రమలు పొందినప్పుడు, ఇతర విశ్వాసులయెడల సానుభూతి చూపగలము.


భవిష్యత్తులో మీ అందరి కొరకు దేవుడు ప్రత్యేకమైన పరిచర్య కలిగియున్నాడు. నా పూర్ణహృదయముతో దానిని నమ్ముచున్నాను. దేవునిహస్తము మీ జీవితముల మీద ఉన్నది. కాబట్టి ప్రత్యేకముగా ఆత్మీయమైన పాఠములను నేర్చుకొనెదరు.


1969 నవంబరు నుండి (భక్త్‌ సింగ్‌ సహవాసము వారు నన్ను తిరస్కరించినప్పుడు) 1975 ఆగస్టు వరకు (సి.ఎఫ్‌.సి ఆరంభించువరకు) అనగా ఆరు సంవత్సరములు దేవుని చిత్తమును తెలుసుకొనలేక కలవరపడ్డాను. అప్పుడు నాకు భార్య మరియు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. పరలోకమునుండి ఎటువంటి స్వరము వినబడనందువలన కటిక చీకటివలె ఉండెను. కాని ఇప్పుడు నేను వెనుకకు చూచినయెడల, దేవుడు నా కొరకు సిద్ధపరచిన పరిచర్యను నేను చేయుటకు, ఆయన నన్ను విరుగగొట్టి మరియు సిద్ధపరచియున్నాడు. మీరు ఆయనను ప్రేమించినయెడల, ఆదాముకు సంబంధించినదంతయు మీలో నుండి బయటకు పోవువరకు ఆయన మిమ్ములను విరుగగొట్టును. ఈ లోకములో కాలేజీ విద్యగాని లేక ఒక కంపెనీలో పనిచేయుటవలన పొందే అనుభవము గొప్పది కాదు. దేవుడే స్వయముగా మీకు నేర్పించినది మాత్రమే గొప్పది.


కాబట్టి రెండు విషయములలో నమ్మిక తప్పిపోకూడదు: 1. దేవుని ప్రేమించువారికి, ఆయన సమస్తమును సమకూర్చి వారి మేలుకొరకు జరిగించును (రోమా 8:28).


2. మీ శక్తికి మించిన శోధనను దేవుడు అనుమతించడు. అంతేకాక శోధనతో పాటు కృపను కూడా అనుగ్రహించును (1 కొరింథీ 10:13).


దేవుని వాక్యమే సత్యము మరియు మిగిలినదంతయు అసత్యము. మీరు మీ సొంత జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక, పూర్ణ హృదయముతో దేవునియందు విశ్వాసముంచిరి.


దేవుడు మిమ్ములను ప్రోత్సహించి మరియు ఆయన సన్నిధి కాంతి మీ మీద ప్రకాశింపచేసి మరియు మీ జీవితములోని ప్రతియొక్క పరిస్థితులన్నిటిలో, దేవుడు కనికరము చూపును గాక. దేవుడు మన యెడల ఎంతో కనికరము చూపియున్నాడు. కాబట్టి చిన్నచిన్న మేలులకు కూడా మనము కృతజ్ఞత కలిగియుండాలి. మనము పొందుచున్నదంతయు నరకము కంటే శ్రేష్టమైయున్నది.


కష్టాలలో దేవునిని నమ్ముట:


1 తిమోతి 3:16 (నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదైయున్నది - ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యెను. ఆత్మ విషయమున నీతిపరుడని తీర్పునొందెను). మరియు 1 తిమోతి 4:1 (కొందరు విశ్వాస భ్రష్టులగుదురని ఆత్మతేటగా చెప్పుచున్నాడు). అంత్యదినములలో, ప్రభువైనయేసు పవిత్రతతోను, దీనత్వముతోను మరియు ప్రేమతోను ఈ భూమిమీద జీవించినరీతిగా, ఆయనను వెంబడించుటను విశ్వాసులు తీవ్రముగా తీసుకొనరు. ప్రభువైన యేసు తన జీవితకాలమంతయు శ్రమల మార్గములో వెళ్లిరి. మరియు ఈనాటి క్రైస్తవులకు అది ఆకర్షణీయముగా లేదు.


ప్రభువైన యేసుజీవితములో తన యొక్క తండ్రి అనుమతించిన శ్రమలలో ఆయన విశ్వాసముద్వారా వెళ్లుటను గూర్చి మూడు ఉదాహరణలు చూచెదము:


1. భూమి మీద ముప్పైమూడు సంవత్సరములు తన తండ్రికి సంపూర్ణవిధేయత చూపించి, ఈ గిన్నెను తొలగించుమని ప్రభువు చేసిన ప్రార్థనకు తండ్రి జవాబు ఇవ్వలేదు.


2. నన్నేల చేయి విడిచితివని ప్రభువు తండ్రికి చేసిన ప్రార్థనకు జవాబు పొందలేదు.


3. ఈ లోకములో చివరిసారిగా ప్రభువైనయేసు సిలువ మీద వస్త్రహీనుడుగా వ్రేలాడి, బహిరంగముగా అవమానపరచబడి మరియు అపార్థము చేసుకొనబడియున్నాడు.


ప్రభువుకి లోబడి జీవించుచున్నప్పటికి మనము ఆయనను ప్రార్థించినప్పుడు, మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకుండా మరియు సమాజములో అవమానమును అనుమతించినప్పటికి ఆయనను వెంబడించుటకు ఎంత మంది సిద్ధముగా ఉన్నారు. ఇదియే విశ్వాసజీవితము అనగా పరిస్థితులన్నిటిని మన జీవితములో అనుమతించే పరలోకపుతండ్రి ఉన్నాడు అని సంపూర్ణముగా విశ్వాసముంచి మరియు ఆయనను ప్రశ్నించకుండా అన్ని పరిస్థితులలో సంపూర్ణముగా లోబడియుండుట.


దేవుడు మన చుట్టూ ఉంచిన పరిమితులను గౌరవించుట:


సాతాను పేతురుని జల్లించవలెనని కోరినప్పుడు, అతని విశ్వాసముకొరకు ప్రభువు ప్రార్థించెను (లూకా 22:31,32). మనము పేతురువలే లోకస్తుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు సాతాను మనలను జల్లించి మరియు తప్పిపోవునట్లుగా ప్రయత్నించును.


హృదయపూర్వకముగా ప్రభువు కొరకు జీవించాలని మీరు కోరుచున్నారు గనుక మీరు సాతానుకి గురిగా ఉండెదరు. అంతమాత్రమే కాక మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రభువుని సేవించుచున్నారు. కాని సాతానుకి ముఖ్యమైన గురిగా ఉండుట ఆధిక్యత అయియున్నది. అయితే మనము జ్ఞానము కలిగి జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. మనము సాతానుకు భయపడము గనుక దేనిగురించి భయపడము. సిలువమీద సాతాను నిత్యత్వమునకు ఓడించబడియున్నాడు. మరియు అతడు పక్షపాతముగల పామువలె శక్తిహీనుడై యున్నాడు. అయితే మనము క్రీస్తుతో సిలువమీద నిలిచియుండవలెను. కాని లోకానుసారమైన స్నేహితులద్వారా సాతాను మనలను మోసగించి ప్రభువు యొద్దనుండి దూరపరచును.


దేవుడు వారిచుట్టూ ఉంచిన పరిమితులను ఆదాము హవ్వలు గౌరవించనందున వారు ఓడిపోయెను. దేవుడు మాత్రమే పరిమితులులేని వాడైయున్నాడు. సృష్టించబడిన వారము గనుక మన చుట్టూ దేవుడు పరిమితులు ఉంచియున్నాడు. అన్ని సమయములలో ఆ పరిమితులను మనము గౌరవించవలెను. కొన్ని విషయములు నిషేధించబడినవి మన మేలుకొరకే దేవుడు వాటిని నిషేధించాడు. కాని నిషేధించబడినవి ఆకర్షణీయముగా ఉండవచ్చు. ఆ విషయములలో మనము శోధించబడి ఆకర్షించబడెదము.


''కంచె కొట్టు వానిని పాము కరచును'' (ఆ కంచె దేవుడు పెట్టిన పరిధి) (పస్రంగి 10:8). దేవునియందు విశ్వాసమూలముగా జీవించుట అనగా నిషేధించబడిన వస్తువుల విషయములలో దేవుని అభిప్రాయమే సరియైనదని నమ్మి మరియు సాతాను యొక్కయు మరియు మన స్నేహితుల యొక్క అభిప్రాయములు తప్పు అని నమ్ముట. మనము ఇట్లు చెప్పెదము, ''ప్రతీ మనుష్యుడును అబద్ధికుడగును గాని దేవుడు సత్యవంతుడు కాక తీరడు'' (రోమా 3:4).


అన్నిటిని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అపాయకరమైనది. నిషేధించబడిన ఫలములను రుచి చూడవలెనని ఆదాము మరియు అవ్వలు కోరియున్