తెలిసికొనుట

దైవ సందేశములు

నకిలీ ఉజ్జీవం
చివరి రోజులు మోసంతోను, అనేకమంది తప్పుడు బోధకులతోను నిండి ఉంటాయని యేసుప్రభువు మరియు అపొస్తల�