శిష్యులు

దైవ సందేశములు

దేవుని సంపూర్ణ చిత్తమును పరీక్షించుకొనుట
ఏదైనా ఒక విషయములో దేవుని చిత్తమును గూర్చి సందేహములో ఉన్నప్పుడు మనలను మనము ఈ 12 ప్రశ్నలు అడుగు