శిష్యులు

దైవ సందేశములు

నకిలీ ఉజ్జీవం
చివరి రోజులు మోసంతోను, అనేకమంది తప్పుడు బోధకులతోను నిండి ఉంటాయని యేసుప్రభువు మరియు అపొస్తల�

దేవుని సంపూర్ణ చిత్తమును పరీక్షించుకొనుట
ఏదైనా ఒక విషయములో దేవుని చిత్తమును గూర్చి సందేహములో ఉన్నప్పుడు మనలను మనము ఈ 12 ప్రశ్నలు అడుగు�

మనం దైవజనులను అనుసరించాలా లేక యేసును మాత్రమే..
పాతనిబంధనలో, ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మరియు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ’వ్రాయబడిన వాక్�