సంఘము

దైవ సందేశములు

మనం దైవజనులను అనుసరించాలా లేక యేసును మాత్రమే..
పాతనిబంధనలో, ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మరియు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ’వ్రాయబడిన వాక్�