సంఘము

దైవ సందేశములు

మనం దైవజనులను అనుసరించాలా లేక యేసును మాత్రమే..
పాతనిబంధనలో, ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మరియు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ’వ్రాయబడిన వాక్�

నేను అనుసరించే బోధకులు
ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగిన సంఘములను నిర్మించుటకు మనకు ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగిన బోధకులు అవసరం. "నన్

నకిలీ ఉజ్జీవం
చివరి రోజులు మోసంతోను, అనేకమంది తప్పుడు బోధకులతోను నిండి ఉంటాయని యేసుప్రభువు మరియు అపొస్తల�