శిష్యునికి తగిన చెవి మరియు నోటిని కలిగియుండుట
ప్రభువైన యేసు యొక్క నిజమైన శిష్యునిగా ఉండుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Having the Ear And Tongue of a Disciple
Being A True Disciple of Jesus - HYD 2018

Hyderabad Conference 2018 Dates: 10 & 11 November, 2018

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

దేవుని నీతిని మొదట వెదకుట
జాక్ పూనెన్
Nov   10 , 2018
(Now Playing)
(Now Playing)
కోపమును జయించుట
జాక్ పూనెన్
Nov   10 , 2018
(Now Playing)
(Now Playing)