భార్య కూడా శిష్యురాలివలె ఉండవచ్చు
ప్రభువైన యేసు యొక్క నిజమైన శిష్యునిగా ఉండుట

ప్రసంగీకులు :   డా. అనీ పూనెన్ విభాగములు :   స్త్రీలు

A Wife Can Be A Disciple
Being A True Disciple of Jesus - HYD 2018

Hyderabad Conference 2018 Dates: 10 & 11 November, 2018

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

దేవుని నీతిని మొదట వెదకుట
జాక్ పూనెన్
Nov   10 , 2018
(Now Playing)
కోపమును జయించుట
జాక్ పూనెన్
Nov   10 , 2018
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)