శోధన సహించువాడు ధన్యుడు
జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొనును

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

Blessed Is The Man Who Endures Trail
All Who Are Victorious Will Inherit All These Blessings

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

యేసు త్రాగిన గిన్నె
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
(Now Playing)
దేవునిచే పరీక్షింపబడుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
(Now Playing)
రాజీపడని మనుష్యుడు
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
దేవునిచే విరుగగొట్టబడుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
క్రీస్తు మరణములో సహవాసము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
పాపమును జయించి ఏలుము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
శోధన సహించువాడు ధన్యుడు
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)
(Now Playing)
ఈ లోకములో పరదేశులము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2004
(Now Playing)