పరిశుద్ధాత్ముని చేత నింపబడిన తరువాత అసౌకర్యాలను ఎదురుకొనుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Facing inconveniences after being filled with the Holy Spirit

ఇటీవల ప్రసంగములు

Fellowship With God Is Primary
జాక్ పూనెన్
Dec   7 , 2019
(Now Playing)
Walking In The Light Of God's Word
జాక్ పూనెన్
Dec   7 , 2019
(Now Playing)
కోపమును జయించుట
జాక్ పూనెన్
Nov   10 , 2018
(Now Playing)

మరిన్ని