పరిశుద్ధాత్ముని చేత నింపబడిన తరువాత అసౌకర్యాలను ఎదురుకొనుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Facing inconveniences after being filled with the Holy Spirit

ఇటీవల ప్రసంగములు

(Now Playing)
3: కలహము నుండి విడుదల
జాక్ పూనెన్
Jan   20 , 2017
(Now Playing)

మరిన్ని