పరిశుద్ధాత్మ నిత్యజీవము నిచ్చును

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Holy Spirit Brings Eternal Life
Kakinada Special Meetings 2018

Kakinada Special Meetings 2018

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
దేవుడు ప్రేమగల తండ్రి
జాక్ పూనెన్
Jan   27 , 2018
(Now Playing)
యేసు మనకు మాదిరి
జాక్ పూనెన్
Jan   27 , 2018
(Now Playing)