నీ జీవితము దేవునికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడునట్లు చేసుకొనుము
ఈ లోకంలో పరలోక జీవితం

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   యౌవ్వనస్తులు

For Youth Make The Most Of Your Life
A Heavenly Life On Earth

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

సత్యము యొక్క ఆత్మ
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2009
(Now Playing)
(Now Playing)
లోకము యెడల పరలోకపు వైకరి
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2009
(Now Playing)
(Now Playing)
పరలోకపు వాతావరణము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2009
(Now Playing)
క్రీస్తులో మన స్థానము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2009
(Now Playing)