యేసుక్రీస్తు జాలిగల హృదయము కలిగియుండెను
హోషేయ 6:6

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

Jesus Had A Heart Of Compassion
Hosia 6:6

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
కనికరము నందు పరిపూర్ణత
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2007
(Now Playing)
మన శ్రేయస్సునే కోరే దేవుడు
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2007
(Now Playing)
జీవమును తెచ్చు నాలుక
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2007
(Now Playing)
(Now Playing)
ఆశీర్వాదకరమైన నదులు
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2007
(Now Playing)
యోబుపట్ల దేవుని కనికరము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2007
(Now Playing)
(Now Playing)