సిలువయొద్ద నీతి మరియు సమాధానము కలుసుకొనినవి
కాకినాడ కూటములు 2014

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Righteousness And Peace Meet At The Cross
Kakinada 2014

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
కుటుంబ ప్రార్ధన - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
కుటుంబ ప్రార్ధన - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)