నిజమైన యేసుని చూచుట
క్రీస్తు కొరకు పవిత్రమైన సాక్ష్యము

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Religious or Spiritual అన్వేషకుడు

Seeing The Real Jesus
A Pure Testimony For Christ

Download Series

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
బలమైన పునాదిని వేసుకొనుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2014
(Now Playing)
మనకు ఒకటి అవసరమైయున్నది
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2014
(Now Playing)
నిజమైన యేసుని చూచుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2014
(Now Playing)