సహో. జాక్ పూనెన్‌ గారితో ప్రత్యేక సమావేశం

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen (With English to Telugu Translation)
Date: Sunday, Dec 13, 2020
Sessions 1 & 2 : 08:00 AM to 11 AM (IST)

ఇటీవల ప్రసంగములు

God Honours All Who Are Righteous
జాక్ పూనెన్
Dec   8 , 2019
(Now Playing)

మరిన్ని