సహో. జాక్ పూనెన్‌ గారితో ప్రత్యేక సమావేశం

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen (With English to Telugu Translation)
Date: Sunday, Dec 13, 2020
Sessions 1 & 2 : 08:00 AM to 11 AM (IST)