సహో. జాక్ పూనెన్‌ గారితో ప్రత్యేక సమావేశం

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen

Special Zoom Meeting With Bro. Zac Poonen (With English to Telugu Translation)
Date & Time: Sunday, Feb 13, 2022 - 09:30 AM
09:00 AM to 10:30 AM (IST)
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/89816569160?pwd=WnZ4eXMyR0NWalM2djNsaEczQis5Zz09
Meeting ID: 898 1656 9160
Passcode: cfchyd

ఇటీవల ప్రసంగములు