సాంప్రదాయముల యొక్క ఆటంకము (అభ్యంతరము)
క్రీస్తు రాకడకు సిద్ధపడటం ఎలా?

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Religious or Spiritual

The Hindrance Of Traditions
How To Be Ready For Christs Return

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

అంత్య దినములలో నుండె ఏలియా
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
ఏలియా యొక్క ఆత్మ
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
సాతానుని జయించుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)