పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనలను క్రీస్తు స్వరూపములోనికి మార్చును
మీరు బ్రదుకునట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి.

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   ఆత్మతో నింపబడిన జీవితం

The Power Of The Spirit To Make Us Christ Like
Seek Good And Not Evil That You May Live

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)