మనము చీకటి వారము కాము
క్రీస్తే వెలుగిచ్చును

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

We Are Not Of Darkness
Christ Will Give Light

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

మనము చీకటి వారము కాము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
మనస్సాక్షే హృదయ నేత్రము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
అధికమగుచున్న మహిమ
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
వెలుగులో నడుచుట
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
జయించు విశ్వాసము
జాక్ పూనెన్
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)