దేవుడు కేంద్రముగానుండు ప్రార్ధన
ప్రాధమిక బైబిల్ సత్యాలు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling పునాది సత్యము
మొత్తం వీక్షణలు: 586

God Centered Prayer
Fundamental Biblical Truths

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

సాతాను తంత్రములు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
పాపమునుండి రక్షణ
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
రూపాంతరము చెందుట
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
క్రొత్త నిబంధన
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)