నేను ఆత్మీయ దర్శనమును కలిగియుండుటకు నా కంటే ముందుగా పరుగెత్తిన వారు నాకు సహాయం చేశారు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

My Forerunners Helped me to have Spiritual Vision

ఇటీవల ప్రసంగములు

(Now Playing)
3: కలహము నుండి విడుదల
జాక్ పూనెన్
Jan   20 , 2017
(Now Playing)

మరిన్ని