నేను ఆత్మీయ దర్శనమును కలిగియుండుటకు నా కంటే ముందుగా పరుగెత్తిన వారు నాకు సహాయం చేశారు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

My Forerunners Helped me to have Spiritual Vision

ఇటీవల ప్రసంగములు