బలి అర్పించుట కంటే విధేయత చూపించుట శ్రేష్టము

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Obedience is better than scarifice

ఇటీవల ప్రసంగములు

(Now Playing)
3: కలహము నుండి విడుదల
జాక్ పూనెన్
Jan   20 , 2017
(Now Playing)

మరిన్ని