క్రైస్తవ బోధకులు డబ్బు కోసం అడుక్కోవడం సిగ్గుచేటు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

The Shame of Christian Preachers Begging for Money

ఇటీవల ప్రసంగములు