దేవుడు చీకటిని వెలుగుగా మార్చును
వెలుగు మరియు చీకటి ఎక్కడ నివసించును

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

God Converts Darkness
Where Light And Darkness Dwell

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు