దేవుడు యోబును దీనునిగా చేసిన విధము
వెలుగు మరియు చీకటి ఎక్కడ నివసించును

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

How God Humbled Job
Where Light And Darkness Dwell

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు