WFTW Body: 

ప్రభువైనయేసు కొండమీద ప్రసంగంలో ఒకవ్యక్తి ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూసినయెడల అతడు తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును అని తన శిష్యులతో చెప్పాడు. కాబట్టి అతడు రెండు కళ్ళతో నరకానికి వెళ్ళుటకంటే ఒక కంటిని పెరికివేయుట మంచిదని ప్రభువు చెప్పాడు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి అలవాటుగా ఎల్లప్పుడు మోహపు చూపు చూస్తూనే ఉన్నట్లయితే అతడు నరకానికి కూడా వెళ్ళవచ్చునని ప్రభువు చెప్పారు.

ఆదాము కాలము నుండి ఈనాటివరకు ఒక మనిషి హృదయములో ఉన్న ఆ మోహమనే అగ్ని ప్రతి మనిషి హృదయంలో ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మయొక్క అగ్ని మాత్రమే దీనిని నశింపజేయగలదు. నీ హృదయము పాపము చేయుటకు దురాశలో మండుచుండవచ్చు లేక ప్రభువైనయేసు కొరకు ప్రేమతో మండుచుండవచ్చు. నీవు ఏదో ఒక దానిని ఎంచుకోవాలి. ఒకటి ఇప్పుడు నిన్ను పరిశుద్ధపరచే అగ్ని లేక భవిష్యత్తులో నిన్ను కాల్చే అగ్ని. మరొకమార్గం లేదు.

ప్రభువు మాట్లాడిన యూదా ప్రజలు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగియున్నారు. వారు అంత ఖచ్చితముగా ధర్మశాస్త్రమును వెంబడించుటవలన వ్యభిచారులుగా జీవిస్తున్న వారిని చంపుట ద్వారా శిక్షించేవారు. ఇప్పటిలాగా లైంగిన సంబంధపుస్తకములు, పత్రికలు లేక టీ.వి. కార్యక్రమాలు ఉండెడివి కావు. ఇవి మనుష్యులను జారత్వములోనికి నడుపును. ప్రతి స్త్రీ కూడా మంచి వస్త్రధారణ కలిగియుండి మరియు పురుషులు స్త్రీలు ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే వారు కాదు. అటువంటి నియమములు కలిగిన సమాజంలో కూడా పురుషులు స్త్రీలను మోహపు చూపు చూస్తారని ప్రభువుకు తెలియును కాబట్టి ఆయన శిష్యులను ఈ విషయంలో హెచ్చరించారు. అటువంటి సమాజంలో కూడా ఆ హెచ్చరిక అవసరమైతే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న సమాజంలో ఆ హెచ్చరిక ఎంత అవసరమో కదా!.

మనలో లైంగికవాంఛలు కలుగజేయుటకు ఈనాటి సమాజం అనేక విధములుగా మన మనసులలోనికి చొచ్చుకొనుచున్నది. కాబట్టి ఈ దినములలో బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ వ్యామోహం అను అగ్నిని నీవు తీవ్రముగా తీసివేయాలనుకుంటే, వాటన్నిటిని మనం విసర్జించుటకు తీవ్రముగా ఉండాలి. కనికరము లేకుండా, తీవ్రముగా ఆ తలంపును నీవు నశింపజేయాలి. నీకంటిని మరియు నీ చేయిని పెరికి పారవేయుట అనగా అర్థమిదియే. మనం పాపము చేయుటకు కారణమైన దానిని నశింపజేయమని యేసు ఆజ్ఞాపించారు. పాపముయొక్క ప్రమాదం మరియు నరకాగ్ని గురించి ప్రభువైనయేసుకు తెలుసు కనుక పాపమునుండి మనం రక్షింపబడుటకు మనం ఈ విధంగా పెరికివేయాలని ప్రభువైనయేసు చెప్పారు.

ప్రభువుయొక్క ఆజ్ఞలను మనం ఈవిధముగా అన్వయించుకోవచ్చు- టీ.వి ఒకవేళ నీ మనస్సులో పాపవిషయపు కోరికలను కలుగజేసినట్లయితే వెంటనే దానిని విడిచిపెట్టుము. టీ.విలో నీవు చూసిన నటులను బట్టి నీవు నరకానికి వెళ్ళుటకంటే, టీ.విలో ఆ కార్యక్రమాలు చూడకుండా పరలోకం వెళ్ళుట ఎంతో మంచిది. ఏదైనా పత్రికనుగాని లేక సంగీతంగాని నిన్ను పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించినయెడల, నీవు చదవడం, వినడం మానివెయ్యి. నీవు పరలోకాన్ని పోగొట్టుకొని నరకానికి నడిపించేటంత విలువైనదేదియు ఈ భూమిమీద మనకు లేదు.

నీవు ఈ సందేశమును చదువుచుండగా నీవు ఆ చిన్న విషయమును చేస్తూ ఉండడం వలన నరకానికి వెళ్ళవని సాతాను చెపుతాడు. ఒక పత్రికలో ఒక బొమ్మను చూచి నీవు మోహించుచు ఉండుటకాని లేక టీ.విలో నీవు ఎవరినైననూ చూస్తూ ఉండటం వ్యభిచారం కాదని సాతాను చెపుతాడు. అతడు మొదటినుండి అబద్ధికుడని ప్రభువైనయేసు చెప్పాడు కనుక అతని స్వరాన్ని వినవద్దు.

ఈ పాపము గురించి నీవు ఇలా చెప్పవద్దు, "భవిష్యత్తులో నేను కొంచెం మెరుగ్గా ఉంటాను లేక భవిష్యత్తులో దీనిని విడిచిపెట్టుటకు ప్రయత్నిస్తాను". కీడుగా కనబడేదానినుండి వెళ్ళిపొమ్మని బైబిలు చెప్పుచున్నది. ఈ పాపమును వెంటనే మరియు పూర్తిగా విడిచిపెట్టుటకు కావలసిన సహాయం దేవుడు నీకు చేస్తాడని పూర్తిగా విశ్వసించు. ఈ రోజునుండి ఈ పోరాటం ఆరంభించు. జీవముగల దేవుని సైన్యములో ఉన్న నీవు, నిన్ను అపవిత్రపరచే గొల్యాతు తల నరికివేయు వరకు పోరాడుతూనే ఉండుము.

అమ్మాయిలతో శరీరసంబంధం కలిగియుండవద్దని 1కొరింథీ 7:1లో హెచ్చరించబడ్డాము. పరిశుద్ధాత్ముడు దేనినైనా చెడ్డది అని చెప్పినప్పుడు(ఇక్కడ చెప్పబడినట్లు), ప్రతి శిష్యుడు దానిని తిరస్కరించాలి. ధర్మశాస్త్రానుసారులు అక్షరానుసారముగా జీవిస్తారు కాని శిష్యులు ఆత్మానుసారముగా జీవిస్తారు. ఉదాహరణకు ఒకని హృదయములో ఒక స్త్రీయెడల లైంగిక వ్యామోహం ఉన్నయెడల అది వ్యభిచారమని ప్రభువు చెప్పారు. ఎందుకనగా ఏడవ ఆజ్ఞయొక్క ఆత్మను ప్రభువు గ్రహించారు. అదేవిధముగా నీవు పూర్ణహృదయునివైతే, దేవునియొక్క ఆజ్ఞలన్నిటియొక్క మూలమును నీవు చూడగలవు. పౌలు తిమోతికి ఇట్లు చెప్పాడు, "యౌవ్వనస్తులకు కలిగే శోధనల నుండి పారిపొమ్ము" (2తిమోతి 2:22-లివింగ్ బైబిల్). అటువంటి శోధనల నుండి నీవు పారిపోవాలి.

ప్రభువు తన మందిరమును మరొకసారి పవిత్రపరచుచునే ఉన్నాడు. నీ దేహమే ఆయన ఆలయమైయున్నది. దేవుడు నీలో లోతుగా పని చేయునట్లు ఆయనను అనుమతించుము.