కుటుంబ ప్రార్ధన
2019 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   సంఘము పునాది సత్యము

FAMILY PRAYER
Kakinada Conference - 2019

Kakinada Conference
Dates: 19th Jan & 20th Jan, 2019
Place: Dhanyata Mandiramu, Panasapadu, Near Sarpavaram, Kakinada-5