రెండు దిశలుగా కలిగియుండు సహవాసము
2019 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   క్రీస్తుయెడల భక్తి

FELLOWSHIP IN TWO DIRECTIONS
Kakinada Conference - 2019

Kakinada Conference
Dates: 19th Jan & 20th Jan, 2019
Place: Dhanyata Mandiramu, Panasapadu, Near Sarpavaram, Kakinada-5