పరలోకపు తండ్రి తన రాజ్యమును మనకనుగ్రహించుటకు ఆనందించుచున్నాడు
2019 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

THE FATHER IS GLAD TO GIVE US HIS KINGDOM
Kakinada Conference - 2019

Kakinada Conference
Dates: 19th Jan & 20th Jan, 2019
Place: Dhanyata Mandiramu, Panasapadu, Near Sarpavaram, Kakinada-5