2: పరిశుద్ధాత్మద్వారా శోధనను జయించుట
2017 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Struggling

Session - 2: Overcoming Temptation Through The Holy Spirit
Kakinada Meetings 2017

Kakinada Meetings 2017
Dates : 20th, 21st and 22nd January 2017

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు