8: రొట్టెను విరచునప్పుడు మన ప్రభువును జ్ఞాపకము చేసికొనుట
2017 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Session - 8: Remembering Our Lord At The Breaking Of Bread
Kakinada Meetings 2017

Kakinada Meetings 2017
Dates : 20th, 21st and 22nd January 2017

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు