9: మన నిరీక్షణకు లంగరు మరియు మన అగ్రగామియైన యేసు
2017 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Session - 9: The Anchor Of Hope And Jesus Our Forerunner
Kakinada Meetings 2017

Kakinada Meetings 2017
Dates : 20th, 21st and 22nd January 2017

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు