5: పరిశుద్ధాత్మ మనలను మోసమునుండి కాపాడును
2017 - కాకినాడ కూటములు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   Religious or Spiritual

Session - 5:The Holy Spirit Saves Us From Deception
Kakinada Meetings 2017

Kakinada Meetings 2017
Dates : 20th, 21st and 22nd January 2017

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు