ఎంపిక 1: క్రీస్తును ఎంచుకొనుము
చేయడానికి ఐదు ఎంపికలు

ప్రసంగీకులు :   Santosh Poonen

Choice 1: Choose Christ
Five Choices To Make