ఎంపిక 2: దీనత్వమును ఎంచుకొనుము
చేయడానికి ఐదు ఎంపికలు

ప్రసంగీకులు :   Santosh Poonen

Choice 2: Choose Humility
Five Choices To Make