ఎంపిక 3: విధేయతను ఎంచుకొనుము
చేయడానికి ఐదు ఎంపికలు

ప్రసంగీకులు :   Santosh Poonen

Choice 3 : Choose Obedience
Five Choices To Make