ఎంపిక 5: క్రీస్తును పోలిన మాదిరిని ఎంచుకొనుము
చేయడానికి ఐదు ఎంపికలు

ప్రసంగీకులు :   Santosh Poonen

Choice 5 : Choose to be a Christ Like Example
Five Choices To Make