దేవుడు సైతానును సహితము తనను మహిమ పరచుకొరకు వినియోగించును
ఈ లోకాధిపతి (సాతాను)ని జయించుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

God Uses Even Satan To Glority God
Overcoming The Ruler Of This World

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)