పరిశుద్ద వస్త్రములతో ప్రభువును ఆరాధించుట
ఈ లోకాధిపతి (సాతాను)ని జయించుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Worship The Lord In Holy Garments
Overcoming The Ruler Of This World

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)