మన జీవితము ద్వారా క్రీస్తు జీవితమును ప్రతిఫలింపచేయుట
ఈ లోకాధిపతి (సాతాను)ని జయించుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Showing Christs Life In Our Life
Overcoming The Ruler Of This World

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)