యౌవనస్తులు నమ్మకముగా ఉండవలెను
ఈ లోకాధిపతి (సాతాను)ని జయించుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్ విభాగములు :   యౌవ్వనస్తులు

Young People Be Faithful
Overcoming The Ruler Of This World

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)