సాతాను యొక్క లైంగిక శోధనలను గుర్తించుట
ఈ లోకాధిపతి (సాతాను)ని జయించుట

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

Recognizing Satans Sexual Temptations
Overcoming The Ruler Of This World

ఈ శ్రేణిలోని ప్రసంగములు

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)