47 ఇతరులకు చెందినవాటిని తిరిగి ఇచ్చివేయడము

Speaker :   జాక్ పూనెన్ Categories: :   Uncategorized

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 మారుమనస్సు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
08 విశ్వాసము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 నిర్జీవ క్రియలు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ఓటమికి ఒక కారణము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 వేషధారణ
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
60 గర్వము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
61 స్వార్ధము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
62 ద్వేషము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
63 అవిశ్వాసము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
65 అబద్దాలాడటము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
67 కోపము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)