ప్రాథమిక క్రైస్తవ బోధనలు
- జాక్ పూనెన్

01 చెడుతనము యొక్క మూలము

02 దేవుడు చెడుద్వారా మంచిని తీసుకురాగలడు

03 ఎంపిక చేసుకొనే శక్తి

04 పాపము అవిశ్వాసము నుండి వస్తుంది

05 మనస్సాక్షి యొక్క విధి

06 క్రీస్తు ఎందుకు మరణించవలసి వచ్చింది

07 మారుమనస్సు

08 విశ్వాసము

09 పరిశుద్ధాత్మ అను వరము

10 దేవుని వాక్యము మన ఆహారమై యున్నది

11 దేవుని వాక్యము సాతానును జయించుటకు మనకు సహాయపడుతుంది

12 దేవుని వాక్యము మన మనస్సును నూతన పరుస్తుంది

13 మతాసక్తి కలిగియుండటము మరియు ఆత్మానుసారముగా ఉండటము

14 ప్రభువు కొరకు అతితక్కువగా ఇస్తామా లేక అత్యధికముగా ఇస్తామా

15 ఒక కుమారుడా లేక ఒక సేవకుడా

16 పదవ ఆజ్ఞను గైకొనడము

17 నిర్జీవ క్రియలు

18 నిర్జీవ క్రియలకు కొన్ని గుర్తులు

19 నిర్జీవ క్రియలకు మరికొన్ని గుర్తులు

20 నిర్జీవ క్రియలకు ఇంకా కొన్ని గుర్తులు

21 ధర్మశాస్త్రము మరియు కృప

22 ఓటమికి ఒక కారణము

23 ఓటమికి మరొ కారణము

24 ఓటమికి మరికొన్ని కారణములు

25 విశ్వాసము మరియు స్తుతి

26 సిలువ వేయబడటము మరియు స్తుతి

27 స్తుతి సాతానును బయటకు పారద్రోలును

28 ఒక క్రొత్త స్తుతి గీతము

29 స్తుతి విడుదలను తెస్తుంది

30 స్తుతి మూయబడియున్న తలుపులను తెరుస్తుంది

31 మనుష్యుని కొరకు దేవుని ఉద్దేశ్యము

32 యేసు భూమిమీదకు రావడంలో ఆయన దీనత్వము

33 యేసుయొక్క భూలోక జీవితములో ఆయన దీనత్వము

34 యేసుయొక్క మరణములో దీనత్వము

35 యేసు పాపమును జయించాడు

36 యేసు దేవుని చిత్తాన్ని చేశాడు

37 యేసు మనుష్యులందరికి విలువిచ్చాడు

38 యేసు వస్తువుల కంటే మనుష్యులకు ఎక్కువ విలువిచ్చాడు

39 యేసు ప్రజాభిమానము లేనివాడు

40 యేసు తండ్రికి లోబడ్డాడు

41 యేసు యొక్క మాటలు ఎప్పుడు ప్రేమతో కూడినవిగా ఉండేవి

42 యేసు యొక్క ప్రేమ ఆయన మరణములో కనబడింది

43 దేవుణ్ణి తండ్రిగా కలిగియుండటంలో భద్రతను కనుగొనుట

44 దేవుడు మీకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలడు

45 దేవుడు మరియు డబ్బు విరుద్ధమైనవి

46 ధనాపేక్ష కీడుకు మూలము

47 ఇతరులకు చెందినవాటిని తిరిగి ఇచ్చివేయడము

48 దేవునికి సమస్తమును ఇవ్వడము

49 దేవుడు భార్యాభర్తలను జతపరచును

50 భార్యాభర్తల యొక్క బాధ్యతలు

51 దైవభక్తిగల పిల్లలను పెంచడము

52 తల్లిదండ్రుల మరియు పిల్లల యొక్క బాధ్యతలు

53 వేషధారులవలె ప్రార్ధన చేయకుండా ఉండుట

54 వ్యర్ధమైన మాటలతో ప్రార్ధన చేయకుండుట

55 దేవునికి మొదటి స్థానము ఇచ్చి ప్రార్ధించడము

56 దేవుని సంగతులను గూర్చి ప్రార్ధించడము

57 మన భౌతిక అవసరతల కొరకు ప్రార్ధించడము

58 మన ఆత్మీయ అవసరతల కొరకు ప్రార్ధించడము

59 వేషధారణ

60 గర్వము

61 స్వార్ధము

62 ద్వేషము

63 అవిశ్వాసము

64 క్షమించలేనితనము మరియు ఆయాసము

65 అబద్దాలాడటము

66 సాతానుయొక్క అబద్దాలను నమ్మొద్దు

67 కోపము

68 దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకొనుట - 1

69 దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకొనుట - 2

70 దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకొనుట - 3

71 అధికారమునకు లోబడుట

72 ఓడిపోయిన వారికొరకు దేవుని ప్రణాళిక