మత్తయి సువార్త - 2

Speaker :   జాక్ పూనెన్ Categories: :   Uncategorized

మత్తయి సువార్త - 2

ఆదికాండము - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఆదికాండము - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఆదికాండము - 3
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
నిర్గమకాండము - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
నిర్గమకాండము - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
లేవీయకాండము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
సంఖ్యాకాండము
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
యెహొషువ
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
నెహెమ్యా, ఎస్తేరు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యోబు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యోబు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
కీర్తనలు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
కీర్తనలు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
సామెతలు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ప్రసంగి
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
పరమగీతములు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యెషయా - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యెషయా - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
యెహెజ్కేలు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
దానియేలు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
హొషేయ, యోవేలు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఆమోసు, ఓబద్యా
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యోనా, మీకా
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
నహూము, హబక్కూకు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
జెఫన్యా, హగ్గయి
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
జెకర్యా
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
మలాకీ
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
మత్తయి సువార్త - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
మార్కు సువార్త
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
లూకా సువార్త - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
లూకా సువార్త - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
లూకా సువార్త - 3
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యోహాను సువార్త - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యోహాను సువార్త - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
రోమీయులకు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
రోమీయులకు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
I కొరింథీయులకు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
I కొరింథీయులకు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
II కొరింథీయులకు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
II కొరింథీయులకు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
గలతీయులకు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఎఫెసీయులకు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఎఫెసీయులకు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ఫిలిప్పీయులకు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
కొలొస్సయులకు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
I తిమోతికి
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
II తిమోతికి
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
(Now Playing)
హెబ్రీయులకు - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
హెబ్రీయులకు - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
హెబ్రీయులకు - 3
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
యాకోబు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
I & II పేతురు
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
I యోహాను
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
II & III యోహాను, యూదా
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ప్రకటన గ్రంథము - 1
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)
ప్రకటన గ్రంథము - 2
జాక్ పూనెన్
(Now Playing)